Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Nejistoty měření ve strojírenství: způsoby výpočtu nejistoty

Dne 13. června 2018 se v Praze v sídle ČSVTS na Novotného lávce uskuteční seminář pořádaný Českou metrologickou společností na téma nejistoty měření ve strojírenství: způsoby výpočtu nejistoty.

Výpočty nejistoty měření, ať už v souvislosti s kalibrací měřidel, nebo vlastním měřením v průmyslu a ve službách, jsou stále ve středu zájmu a pozornosti odborníků různých oborů, kteří měří fyzikální veličiny nebo kalibrují měřidla. Předkládaný kurz nabízí možnost získat informace, zkušenosti i praktické dovednosti při výpočtu nejistot měření délky a úhlu ve strojírenství.

Stanovení způsobilosti měřidel a procesů měření, resp. kontrolních procesů, patří v průmyslových organizacích k významným metrologickým operacím, které mají určit, zda dané měřidlo nebo proces jsou vhodné pro konkrétní kontrolní operaci. Vzhledem k tomu, že zkouška způsobilosti měřidla a způsobilosti procesu měření se na rozdíl od kalibrace dělá přímo na místě, kde se měřidlo používá, podílejí se na ní nejen metrologové, ale také techničtí kontroloři, resp. další pracovníci, kteří příslušnou kontrolní operaci provádějí.

V kurzu budou současně poskytnuty informace o nových a revidovaných kalibračních postupech, které byly zpracovány a zveřejněny na webových stránkách ČMS v Programu rozvoje metrologie ÚNMZ v roce 2017 a rozšířily tak soubor více než 150 titulů vzorových kalibračních postupů zpracovaných v ČMS.

Posluchači při prezenci obdrží texty jednotlivých referátů a seznam dosud vydaných vzorových kalibračních postupů ČMS. V závěru kurzu bude posluchačům předáno potvrzení o jeho absolvování, kterým budou moci doložit získané poznatky z hlediska požadavků normy ČSN EN ISO 9001.

Kurz je určen pro pracovníky metrologických středisek, kalibračních laboratoří a dalších odborných útvarů, které zabezpečují hodnocení výsledků s výpočtem nejistoty měření (kalibrace) a konfirmaci měřidel ve strojírenských firmách, dále pro podnikové metrology, pracovníky útvarů řízení kvality a učitele vysokých a středních škol příslušného zaměření.

Odborným garantem je Ing. Richard Silovský. Více informací zájemci získají na www.csvts.cz/cms nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese cms-zk@csvts.cz.

(ed)