Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nástroj pro testování CIP Safety on Sercos a další novinky na SPS IPC Drives

Sdružení Sercos International aktivně pod­poruje vývojáře i uživatele sběrnice Ser­cos. Článek informuje o novinkách v oblas­ti použití sběrnice Sercos v bezpečnostně relevantních systémech, o účasti sdružení na veletrhu SPS IPC Drives 2013 a o semi­nářích, které sdružení pořádá.

 

CIP Safety on Sercos

Sdružení Sercos International oznámilo na tiskové konferenci, která se konala v rám­ci veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku, že komunitě vývojových inženýrů a uživa­telů sběrnice Sercos dává k dispozici nástroj pro certifikaci shody zařízení s protokolem CIP Safety on Sercos. Nástroj je vhodný k testování aplikací a jejich zavedení na cí­lovou platformu bez ohledu na to, zda jsou bezpečnostní funkce integrovány do zaříze­ní master nebo slave na sběrnici Sercos. Do­káže kompletně otestovat protokol CIP Safe­ty on Sercos doplněný v zařízení a ověřit tak jeho shodu s příslušnou specifikací. Identic­ký software může být použit o k testování im­plementací CIP Safety on EtherNet/IP a CIP Safety on DeviceNet.
 
„Tento nástroj, nezávislý na výrobci, spo­lu s dobře definovanými procesy certifika­ce, stanovenými společnou dohodou TÜV, ODVA a Sercos International, minimalizuje úsilí a náklady výrobců spojené s certifikací zařízení vybavených komunikačním rozhra­ním pro CIP Safety on Sercos,“ říká Peter Lutz, ředitel Sercos International.
 
Nástroj k testování shody CIP Safety on Sercos je dostupný prostřednictvím středis­ka ODVA Training and Technology Center v Ann Arbor, USA (www.odva.org). Pomocí uvedeného nástroje již byla úspěšně certifi­kována první zařízení.
 

Sercos International na SPS IPC Drives

Nástroj k testování CIP Safety on Sercos byl jen jednou z novinek, které sdružení Ser­cos představilo na veletrhu SPS IPC Drives. Ve svém stánku v hale 6 předvedlo dvanáct ži­vých ukázek a další produkty od více než dva­ceti výrobců. Byly mezi nimi také úplné no­vinky, např. servopohon LVD Sercos III od fir­my Servotronix, převodník pro průmyslové váhy od firmy Laumas nebo přepínač fido5000 REM od firmy Innovasic. Společnost Phoenix Contact zde prezentovala nové převodníky mé­dií a společnost Automata nová PLC A2-PAC.
 
Představeny byly i produkty určené pro oblast bezpečnosti strojů a zařízení: Safe­Logic a SafeLogic Compact od firmy Bosch Rexroth nebo komunikační brána pro AS-Interface s protokolem CIP Safety on Sercos od firmy Bihl+Wiedemann.
 
Velkou pozornost rovněž přitahovalo fó­rum Sercos v praxi. Řečníci zde hovořili na různá témata, zejména vycházející z velkého ukázkového panelu Plastic Electronics, realizovaného firmou Bosch Rexroth ve spo­lupráci se sdružením Sercos International a firmami Bihl+Wiedemann, Hilscher a Vi­sion & Control.
 

Webové semináře

Pro zájemce o bližší informace o CIP Sa­fety on Sercos je určen webový seminář CIP Safety on Sercos® & EtherNet/IP, jehož zá­znam (v anglickém nebo německém jazyce) je k dispozici zdarma na vyžádání na e-mai­lové adrese i.arnold@sercos.de. V průběhu přibližně 30 minut představí Michael Jochem ze společnosti Bosch Rexroth možnosti vy­užití protokolu CIP Safety on Sercos v praxi a nový nástroj CIP Safety on Sercos Confor­mance Test Tool. Představen bude také CIP Safety Stack, vyvinutý ve spolupráci firmy IXXAT Automation a sdružení Sercos In­ternational.
 
Druhý webový seminář, jehož záznam je dostupný na vyžádání na téže adrese, má název How Users Can Benefit from a Common Sercos III and EtherNet/IP In­frastructure. Opět je dostupný v angličtině nebo němčině. Přednášejícím je tentokrát ředitel sdružení Sercos International Peter Lutz. Námětem semináře je to, jak v praxi realizovat sdílenou infrastrukturu Sercos III a EtherNet/IP a jaké výhody přináší doda­vatelům strojů a strojních zařízení i jejich uživatelům.
 
Další webové semináře jsou připravová­ny a zájemci se o nich dozvědí na webových stránkách časopisu Automa v rubrice aktuality nebo prostřednictvím skupiny Automa na LinkedIn.
Petr Bartošík