Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Nabídka produktů společnosti Turck pro bezpečnost strojů

Společnost Turck dodává ucelený sor­timent bezpečnostní techniky pro ochranu pracovního prostoru a osob. Mezi ně pat­ří i systémy partnerské společnosti Banner Engineering Corp., která vyrábí množství bezpečnostních systémů, modulů a snímačů. Z rozsáhlého výrobního sortimentu lze jmenovat např. bezpečnostní světelné závo­ry EZ-Screen, systém dvouručního bezpeč­nostního ovládání Duo Touch, bezpečnostní moduly, mechanické a magnetické koncové spínače a bezpečnostní zámky. Jde o re­dundantní systémy s automatickou kontro­lou vlastní funkce a s úrovní vlastností PL e podle ČSN EN 13849-1 (Bezpečnost stroj­ních zařízení – Bezpečnostní části ovláda­cích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci).

 

Bezpečnostní světelný závěs s funkcí muting

Řada dvoudílných op­toelektronických bezpeč­nostních závěsů řady EZ-Screen (obr. 1) s funkce­mi trip latch byla roz­šířena o model s funkcí muting. Funkce muting umožňuje vkládat mate­riál do chráněné oblasti nebo ho z ní odebírat bez nutnosti vypnout primár­ní bezpečnostní zařízení.
 
Závory mají sedm možností, jak funkci muting realizovat, včet­ně prodloužení doby cyklu pro muting u zá­věsů tvaru L. Signál o době trvání funk­ce muting a ostatní stavové signály lze po­mocí konfekčních kabelů připojit ke světel­nému indikátoru EZ-Light. Rozteč paprsků je 14 nebo 25 mm. Výška chráněného pro­storu je 410 až 1 810 mm, bez mrtvých zón na koncích pouzder. Dosah snímání je v roz­sahu 100 mm až 7 m. K dispozici jsou jak kompaktní pouzdra s nízkým profilem, vhod­ná pro menší výrobní stroje, tak robustní pouzdra např. pro velké hydraulické lisy.
 
Systém se vyznačuje jednoduchým nasta­vením požadované funkce, rozlišení a pev­ného zaclonění. Závěsy se nastavují pomocí DIP přepínačů, sedmisegmentového disple­je LED a indikátoru v podobě sloupcového grafu, který zobrazuje diagnostické infor­mace (obr. 2).
 
Dalšími přednostmi světelných závěsů EZ-Screen jsou odolnost proti elektromagne­tickému a radiofrekvenčnímu rušení a odol­nost proti okolnímu světlu včetně světelných záblesků např. při svařování. Závěsy jsou rovněž velmi odolné proti vibracím. Spoleh­livost závěsů je zvyšována zahořením ve vý­robním závodě.
 

Tlačítko E-Stop se základnou podsvícenou světelnými diodami

V nabídce společnosti Turck je také bez­pečnostní tlačítko pro nouzové zastave­ní stroje (obr. 3). Vyznačuje se robustnos­tí a stupněm krytí IP65, snadnou instalací díky základně se závitem M30 a připoje­ním na konektor M12. Tlačítka jsou k dis­pozici dvoubarevná (červená a žlutá), pou­ze červená, se signalizací nebo bez ní. Stroj se zastaví stisknutím tlačítka, zatímco oto­čením tlačítka se provoz uvolní. Podsvíce­ná základna tlačítka indikuje žlutou barvou nestisknutý stav (provoz), blikající červenou barvou stav stop.
 

Náhrada několika bezpečnostních modulů jedním

Bezpečnostní modul SC22-3 (obr. 4) má 22 vstupních kanálů pro signály od bezpeč­nostních zařízení a realizuje vícenásobné bez­pečnostní funkce. K tomu má tři redundantní bezpečnostní výstupy a deset pomocných standardních výstupů pro diagnostiku nebo zpětná hlášení do PLC. Modul je vybaven také ethenetovým rozhraním pro přístup k úda­jům o chybách a logickým a stavovým pa­rametrům.
 
Možnost konfigurace až 32 stavů dovo­luje jednoduše nahradit několik samostat­ných modulů jedním. Tak mohou být zá­roveň připojeny světelné závěsy, tlačítka nouzového zastavení, bezpečnostní spína­če, nášlapné rohože, bezpečnostní dvou­ruční ovládání a mnohá další bezpečnost­ní zařízení.
 
Modul se nastavuje z PC pomocí přísluš­ného softwaru nebo prostřednictvím displeje LCD na přední straně modulu, který zobra­zuje zadané veličiny a stavy. Přínosem jsou významné finanční úspory v návrhu zapo­jení sestavy, v nákladech na bezpečnostní moduly, v propojovací kabeláži i při vlast­ní instalaci.
­
Obr. 1. Bezpečnostní světelné závěsy EZ-Screen
Obr. 2. DIP přepínače a displej pro nastavení závěsu EZ-Screen
Obr. 3. Podsvícené bezpečnostní tlačítko pro nouzové zastavení stroje
Obr. 4. Bezpečnostní řídicí modul SC22-3