Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Nabídka komponent pro bezpečnost strojůa strojních zařízení od společnosti Murrelektronik

Bezpečnost strojů a zařízení je v sou­časné době stále více probírané téma. Spo­lu se složitostí instalací a zvětšujícím se podílem plně automatizovaných procesů obvykle roste riziko úrazu obsluhy či váž­ného poškození zařízení. U určitých zaří­zení je také komplikované, ne-li téměř ne­možné, řešit bezpečnost pouze konstrukč­ními opatřeními, např. uzavřením stroje do ochranné klece či ukrytím pohyblivých částí za bezpečnostní kryt. Obzvláště je to složité u jednoúčelových strojů, u kterých je každý exemplář více či méně unikátní. Společnost Murrelektronik přichází s množ­stvím různých produktů, jejichž cílem je ulehčit proces navrhování, realizace a bu­doucích úprav zařízení.

 

MVK Metal Safety

MVK Metal Safety (obr. 1) od firmy Murrelektronik jsou moduly vhodné pro aktivní bezpečnostní techniku. Tyto mo­duly v kovovém krytu s elektronikou plně zalitou v odolném, samozhášivém plas­tu jsou vybaveny kulatými průmyslovými konektory a jsou vhodné i do těch nejdrs­nějších prostředí.
 
Moduly MVK Metal Safety mají jak bezpečnostní vstupy, tak bezpečnostní vý­stupy a přímo spolupracující s bezpečnost­ním PLC (F-PLC). Data jsou přenášena pomocí komunikačního systému Profinet s protokolem ProfiSafe, v němž jsou běžné I/O signály přenášeny společně s bezpeč­nostními. Díky tomu je možné za použití těchto modulů dosáhnout úrovně funkční bezpečnosti SIL 3 a úrovně bezpečnostních vlastností PL e.
 

Základní vlastnosti

 
Kontrola zkratu na kanálu
Každý vstup je vybaven vlastním kontrol­ním signálem (nastavitelným). Detekce a sig­nalizace zkratu v kabelu nebo chyby uzem­nění je tudíž snadná a rychlá.
 
Jednokanálové a dvoukanálové zapojení vstupů
Každý vstupní konektor má dva vstupní kanály. U dvoukanálového zapojení je možné vstupy zapojit ekvivalentně nebo antivalentně.
 
Detekce přerušeného kabelu
U bezpečnostních výstupů je možné ak­tivovat detekci přerušení kabelu. Minimální proud musí být 50 mA.
 
Detekce přetížení výstupů
Jestliže dojde k překročení maximálního odběru, výstup se uvede do bezpečného sta­vu. U postiženého kanálu se rozsvítí červe­ná signálka a informace může být prostřed­nictvím diagnostické funkce odeslána do ří­dicího systému.
 
Nastavitelný limit diskrepance
U dvoukanálových vstupů může nastat diskrepance, tedy časový nesoulad jednotli­vých vstupních signálů. Nesoulad může být způsoben např. použitím odlišných senzo­rů. Uživatel může nastavit, jaká diskrepan­ce je přípustná.
 
Použití
Modul lze použít pro dvouruční ovládá­ní, tlačítko nouzového zastavení, dveřní spí­nače, bezpečnostní nášlapné rohože, světel­né závory atd.
 

Pasivní bezpečnostní technika

Kromě aktivních bezpečnostních mo­dulů MVK Metal Safety nabízí Murrelek­tronik komponenty pro pasivní bezpečnost strojů a zařízení, zejména bezpečnostní relé, již osvědčené v praxi. V nabídce jsou růz­né varianty relé řady MIRO Safe+ (obr. 2). V kombinaci s pasivními bezpečnostními moduly pro průmyslové sběrnice (systém Cube67, MVK Metal a moduly MASI) tato relé zajišťují bezpečné odpojení výstupů, a tím jednoduše zabraňují ohrožení zdraví a ztrátám na majetku.
 
S reléovými moduly MIRO Safe+ je mož­né realizovat zapojení mnoha bezpečnost­ních úloh:
  • tlačítek nouzového zastavení,
  • snímačů otevření bezpečnostních dveří,
  • světelných závěsů,
  • dvouručního ovládání,
  • bezpečnostních nášlapných rohoží,
  • bezpečnostních magnetických spínačů.

MIRO Safe+ Switch H L 24 – univerzální modul

Jeden modul relé pro tlačítka nouzové­ho nastavení, dveřní spínače, světelné zá­věsy nebo magnetické spínače. Relé má tři spínací a jeden rozpínací kontakt. Lze za­pojit vybavovací tlačítko pro opětovný roz­běh stroje.
 

MIRO Safe+ Switch H 48-230 – rozšířený rozsah vstupních napětí

Relé je vhodné pro rozsah vstupních na­pětí 48 až 230 V AC (např. pro americký trh). Lze je použít pro tlačítka nouzového zastavení nebo dveřní spínače. Je možné za­pojit vybavovací tlačítko pro opětovný roz­běh stroje.
 

MIRO Safe+ T 1 24 – time manager

Toto relé je ideální pro úlohy, kde jsou třeba zpožděné i nezpož­děné kontakty. Zpoždění je mož­né nastavit individuálně do 30 s. Modul má velmi kompaktní tvar a šířku pouhých 22,5 mm.
 

MIRO Safe+ Switch ECOA 24 – minimalista

Relé je vhodné pro tlačítka nouzového zastavení, dveřní spí­nače nebo světelné závěsy. Pro připojení vodičů má šroubové svorky. Je vhodné tam, kde není třeba vybavovací tlačítko.
 

Výhody relé MIRO Safe+

Relé mají pouzdro s krytím IP40, které je chrání proti pa­dajícím malým dílům, jako jsou např. šroubky nebo kabelové koncovky. Po­pisové štítky umožňují jasný a jednoduchý popis relé. Na čelním panelu relé jsou LED, které indikují jeho stav. Relé mají funkci kontroly příčného zkratu, kterou lze v pří­padě potřeby vypnout a rozšířit tak oblast použití relé na úlohy s kontrolou příčné­ho zkratu i bez ní. Většina relé, kromě těch nejjednodušších, je opatřena pružinovými svorkami, jež usnadňují jejich výměnu. Kó­dovací prvky zajišťují nezaměnitelnost svo­rek. Relé jsou standardně určena pro vstup­ní napětí 24 V DC (–15 %, +20 %).
 

Závěr

Ze sortimentu bezpečnostní techniky od společnosti Murrelektronik si konstrukté­ři jistě vyberou. Ať již se rozhodnou pro pasivní či aktivní bezpečnostní techniku, v na­bídce Murrelektronik najdou vždy vhodné produkty.
 
Obr. 1. Modul MVK určený do provozního prostředí
Obr. 2. Relé MIRO Safe+
 

Kvalita konstrukce i výroby

Prvky od společnosti Murrelektronik se vyznačují velkou kvalitou konstrukce i výro­by. Například u pasivně bezpečných sběrnicových modulů je dbáno na dodržení bezpeč­ných vzduchových mezer i povrchových vzdáleností a na dostatečné rozestupy mezi deska­mi s elektronickými obvody. Konstrukce vylučuje možnost nežádoucího dotyku živé části. Moduly obsahují optoelektronické vazební členy, zajišťující dokonalé galvanické oddělení. Většina komponent určených do provozního prostředí je odolná proti vlivům okolí na úrov­ni IP67, což je více, než požaduje norma (IP54).
 

Uvedená opatření zajišťují, že při aktivované bezpečnostní funkci se do odpojené části systému nemůže dostat žádná vnější energie. Uživatelé si mohou být jisti tím, že nenasta­nou nebezpečné události. Statisticky to znamená, že střední doba do výskytu nebezpečné poruchy, veličina MTTFd, má hodnotu nekonečno a při výpočtu stupně pokrytí systému diagnostickými prostředky (DCavg) tyto komponenty není třeba brát v úvahu.