Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Na český trh vstupují laboratoře SUAS LAB

Na trh s laboratorními službami v České republice zamířil nový subjekt: od 1. ledna zahájila činnost společnost SUAS Lab. Firma ze skupiny SUAS Group se zaměřuje především na poskytování laboratorních a analytických služeb pro firemní i soukromou klientelu.

Základem pro vznik nové společnosti jsou dosavadní podnikové laboratoře firmy Sokolovská uhelná, které mají dlouholeté zkušenosti v oboru. Podle předsedy dozorčí rady SUAS Group Pavla Tomka má vznik SUAS Lab přímou souvislost s transformací Karlovarského kraje a jeho přípravou na dobu po ukončení těžby hnědého uhlí. „Jde o vysoce specializované služby, které v České republice umí v tomto rozsahu poskytovat jen několik subjektů. A právě takové činnosti se mohou pro náš region stát v budoucnosti jedním ze základů dalšího rozvoje,“ uvedl Tomek.

Podle něj budou laboratoře SUAS Lab, minimálně po přechodnou dobu, část své kapacity zaměřovat na poskytování podpůrných služeb zpracovatelské části palivového kombinátu ve Vřesové. V budoucnosti by ale měla jejich existence v regionu pomoci také příchodu nových investorů do plánovaných průmyslových zón. V podstatě už při zahájení jakékoliv větší investice je nutné sledovat parametry výkopových zemin, které musí splňovat kritéria podle vyhlášky o odpadech. A provádět tyto služby mohou pouze akreditované laboratoře, mezi které patří i SUAS Lab.

„V samotných výrobních provozech záleží na jejich konkrétním zaměření. Obecně se měří rizikové faktory v pracovním prostředí, tedy hluk a prach. Mnoho firem vyžaduje například měření emisí, ale třeba i rozbory odpadů nebo paliv, monitorujeme také vodní vrty a další věci,“ vypočítala jednatelka společnosti SUAS Lab Iveta Dyková.

Společnost SUAS Lab už od počátku disponuje širokým spektrem akreditací a autorizací, které jí umožňují reagovat na potenciální požadavky investorů, již by mohli zamířit do regionu, stejně jako na potřeby firem, které v kraji už působí. Společnost SUAS Lab sídlí v Sokolově, pro laboratorní služby využívá zázemí v areálu palivového kombinátu ve Vřesové.

(ed)

 

Rozsah poskytovaných služeb

  • Měření emisí ze zdrojů spalujících plynná, kapalná nebo pevná paliva (uhlí, koks, alternativní paliva, biopaliva), zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW včetně spalujících zemní plyn, lehký topný olej, bioplyn nebo LPG, provozů, které emitují těkavé organické látky, jako jsou např. lakovny nebo tiskárny, ostatních zdrojů při zpracování dřeva (truhlárny), výrobě a zpracování kovů (tavení kovů), povrchové úpravě kovů (galvanovny, tryskání), výrobě skla a porcelánu, emisí z kamenolomů nebo obaloven živičných směsí.
  • Odběry a rozbory povrchové, podzemní, technologické, odpadní a pitné vody, příprava a rozbor vodného výluhu. Zaměstnanci laboratoře jsou držitelé certifikátu Manažer vzorkování, kterým se potvrzuje zvládnutí znalostí z oblasti právních předpisů, obecných základů vzorkování a tvorby plánu odběru vzorků vod podle požadavku certifikačního orgánu.
  • Odběry a rozbory odpadů, zemin, kalů, vedlejších energetických produktů (VEP) a ostatních výrobků z těchto matric. Laboratoř se specializuje na rozbory organického znečištění (uhlovodíky C10 až C40, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), polychlorované bifenyly (PCB), celkový organický uhlík (TOC), celkový uhlík (TC), celkový anorganický uhlík (TIC), extrahovatelné organické halogeny (EOX) a adsorbovatelné organické halogeny (AOX), benzen, toluen, etylbenzen, xyleny (BTEX), trichchloreten (TCE) a tetrachloretylen (PCE)) i anorganického znečištění (Be, Sn, Cr, Cd, Co, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, Tl, V, Zn, Ag, Na, K, Fe, Ba, As, Sb, Se, Hg, Li, Ca, Si, spalitelný Cl a F). Analýzy sušiny a zbytků po žíhání, měření vlhkosti a silikátové rozbory anorganických vzorků (úsady, škvára, popílek: oxidy sodíku, draslíku, fosforu, titanu, síry, vápníku, hořčíku, železa, manganu, hliníku a křemíku).
  • Měření rizikových faktorů v pracovním prostředí (odběr a stanovení koncentrace vdechovatelné a respirabilní frakce polétavého prachu v pracovním prostředí s následným rozborem vybraných kovů, jakož i odběr a rozbor polycyklických aromatických uhlovodíků PAH (chemické karcinogeny), benzenu, toluenu, xylenů, chlorovaných uhlovodíků (např. trichloretenu, tetrachloretenu) a kovů) a hluku v pracovním i mimopracovním prostředí.
  • Rozbory tuhých paliv včetně tuhých alternativních paliv a biopaliv: kompletní elementární rozbor (N, C, H, S, O), popel, voda, spalné teplo, výhřevnost, Cl, F, prchavá hořlavina, třídicí zkouška, kovy (např. Hg, As, V, Be), měrná sirnatost, oxid sírový, výpočet emisního faktoru, stanovení nedopalu pro výpočet oxidačního faktoru, celkový organický uhlík (TOC) a celkový anorganický uhlík (TIC), složkový (silikátový) rozbor škváry a popílku, výluhové testy škváry a popílku pro ukládání na skládky.
  • Rozbory kapalných paliv a karbochemických produktů: kompletní elementární rozbor (N, C, H, S, O), popel, voda, spalné teplo, výhřevnost, kovy (např. Hg, As, V, Be), výpočet emisního faktoru, bod vzplanutí Pensky-Martens a Cleveland, kinematická viskozita podle Ubbelohdeho, hustota, polychlorované bifenyly (PCB).
  • Rozbory olejů (elektroizolačních, průmyslových): bod vzplanutí Pensky-Martens a Cleveland, kinematická viskozita podle Ubbelohdeho, hustota, polychlorované bifenyly (PCB) a kovy (např. Cu, Fe, Pb, Si, Sn, Zn).