Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Monitorování čističek odpadních vod pomocí modemů eWON

Významná společnost zajištující výrobu a instalaci průmyslových čističek odpadních vod hledala řešení, jak na dálku spravovat své čisticí stanice. Potřebovala systém, kte­rý jí umožní připojit se na ČOV prostřednic­tvím datové sítě mobilního operátora, upravit program řídicího systému Simatic, vizuálně zkontrolovat prostor čističky pomocí webo­vé kamery a hlavně dlouhodobě monitorovat průběh vybraných hodnot, jako jsou pH, ob­sah kyslíku, teplota, provozní doby čerpadel atd. Všechny požadavky zákazníka dnes plní jeden jediný modem eWON (obr. 1) s připo­jenou webovou kamerou.
 

Přínosy modemu eWON pro výrobce ČOV

 
Výrobce čistírny nastavil modem eWON tak, aby každé dvě minuty archivoval hodno­ty z řídicího systému čističky do vestavěné pa­měti modemu, která pojme až 140 000 zázna­mů. Do této paměti se tak ukládají dlouhodobé průběhy úrovní hladin, teplot, pH, provozních hodin čerpadel, počtu odstavení ČOV, počtu otevření krytu ČOV, počty dosažení minimálních a maximálních úrovní hladin a mnoho dalších hodnot. Sám výrobce ČOV přiznává, že díky těmto historickým hodnotám získal množství různorodých údajů, které v podsta­tě předtím nikdy neměl k dispozici a které při­spěly ke zdokonalení vybavení ČOV. Ukáza­lo se totiž, že mnoho předpokládaných stavů v ČOV nikdy nenastalo a některá zařízení jsou v čističce zbytečná. Ačkoliv jsou zaznamenané hodnoty dostupné v paměti modemu eWON, modem navíc každou neděli o půlnoci posílá všechny zaznamenané hodnoty za uplynulý týden na FTP server výrobce. Hodnoty jsou na FTP serveru automaticky ukládány v tabul­kách formátu MS Excel a jsou určeny pro tvor­bu propracovaných zpráv a důkladných analýz činnosti ČOV (obr. 2).
 
Dlouhodobým monitorováním chodu ČOV se zjistilo, že uživatel vypouštěl do čis­tičky zakázané chemické látky, které neúměr­ně zvyšovaly pH. Tyto výkyvy se projevily v dlouhodobých grafech a byly využity jako důkaz usvědčující uživatele ČOV, který svým jednáním porušoval podmínky provozu ČOV, a poškozoval tak její zařízení. Bez podobného dohledu je možné zákazníkovi něco podobné­ho jen velmi těžko dokázat. Z grafu lze přes­ně určit, kdy a jaký problém v ČOV nastal.
 

Instalace modemu eWON v ČOV

 
V každé čistírně je jeden modem eWON 4101CD s anténou do mobilní sítě UMTS 3G. Není-li v dané oblasti signál 3G, modem auto­maticky použije EDGE nebo GPRS. Do mo­demu je připojena otočná webová kamera s nočním viděním (obr. 3), která snímá pro­stor ČOV a kterou správce ČOV může na dál­ku podle potřeby natáčet. K modemu eWON se lze připojit vzdáleně unikátním systémem Talk2M. Je k tomu třeba jen počítač s připo­jením do internetu. Díky bezdrátovému přeno­su dat není uživatel vázán na určitou ČOV, ale modem může přenést na libovolnou ČOV a za­čít ji okamžitě monitorovat. Pořizovací cena modemu eWON s kamerou nepřekročí třicet tisíc korun a měsíční náklady mobilního při­pojení stojí zhruba dvě stě korun. Za tyto pe­níze je ČOV nejen permanentně pod kontro­lou, ale navíc ji lze dlouhodobě sledovat a op­timalizovat její provoz.
 
 
 
Obr. 1. Modem eWON 4101CD
Obr. 2. Dvacetidenní průběh pH v ČOV
Obr. 3. Otočná webová kamera připojená k modemu eWON