Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Mezinárodní vědecká konference na VŠB – TU v Ostravě

Automa 5/2000

[Materiály VŠB TU v Ostravě.]

Mezinárodní vědecká konference na VŠB – TU v Ostravě

Rok 2000 je pro Strojní fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě obzvláště významný, neboť v něm fakulta oslaví padesáté výročí svého vzniku. Při této příležitosti fakulta pod záštitou rektora školy prof. Ing. Václava Roubíčka, CSc., a děkana fakulty prof. Ing. Antonína Vítečka, CSc., uspořádá ve dnech 5. až 7. září 2000 mezinárodní vědeckou konferenci.

Cílem konference je:

 • prezentovat úspěchy padesátileté vzdělávací činnosti ve strojních, dopravních a elektrotechnických oborech,
 • analyzovat problémy spojené s výchovou strojních inženýrů na vysokých školách,
 • zhodnotit současné postavení a perspektivy strojních inženýrů v průmyslu a v dopravě v ČR.

Jednání konference bude pokračovat v odborných sekcích, jejichž cílem je zejména prezentovat výsledky řešených vědeckých úkolů, vzájemně si vyměnit informace a zkušenosti a vyvolat zájem o spolupráci na společných projektech.

Odborných sekcí bude celkem devět:

 1. konstrukce strojů a zařízení,
 2. energetika,
 3. doprava,
 4. automatické řízení a aplikovaná informatika,
 5. výrobní systémy s průmyslovými roboty,
 6. strojírenská technologie,
 7. aplikovaná mechanika,
 8. pružnost a pevnost,
 9. mechanika tekutin a tekutinové mechanismy.

Odborná sekce 4 – automatické řízení a aplikovaná informatika
Jednání odborné sekce 4 – automatické řízení a aplikovaná informatika je pořádáno jako XXV. seminář ASŘ 2000 Instruments and Control ve spolupráci s Komitétem aplikované kybernetiky a informatiky SmS VTSaP Ostrava a Národním komitétem IMEKO ČR. Cílem jednání je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti automatizace, řízení, měřicích, diagnostických a řídicích systémů, programových systémů pro řízení, CAD atd.

Tematické okruhy jednání jsou:

 • metody a algoritmy automatického řízení,
 • modelování a simulace prvků a systémů řízení,
 • měřicí a diagnostické systémy,
 • prostředky automatizační techniky,
 • programová podpora řídicích systémů,
 • aplikovaná informatika.

V programu konference bude dána přednost vývěskovým formám prezentace, neboť to podle názoru pořadatelů lépe pomůže splnit základní záměr konference, totiž poskytnout prostor široké výměně názorů. Garantem sekce je Dr. RNDr. Lubomír Smutný.

Odborná sekce 5 – výrobní systémy s průmyslovými roboty
Pořadatelé odborné sekce 5 – výrobní systémy s průmyslovými roboty si kladou za cíl účastníky seznámit s nejnovějšími poznatky z oblasti robotiky, biorobotiky, mechatroniky, umělé inteligence, řízení a softwaru pro robotiku.

Tematické okruhy jednání jsou:

 • projekce, konstrukce a optimalizace, využití CAD systémů,
 • zkoušení, provoz a diagnostika,
 • umělá inteligence, vnímací subsystémy,
 • mechatronika, pohony a řízení,
 • modelování kinematiky a dynamiky mechanismů,
 • biorobotika,
 • programové produkty a výukové programy.

Stejně jako v sekci 4 i zde dají pořadatelé přednost vývěskové formě prezentace. Garantem sekce 5 je doc. Dr. Ing. Petr Novák.

Jednacím jazykem konference je angličtina, čeština nebo slovenština. Sborník v písemné podobě bude obsahovat pouze anotace příspěvků, plný text bude uveřejněn na internetu.

Zájemci o účast na konferenci se ještě mohou přihlásit na internetové adrese:
http://www.fs.vsb.cz/konference/default.htm htm nebo na adrese školy: doc. Ing. Josef Jurman, CSc., katedra hornických strojů, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba. Dosud je přihlášeno 450 aktivních účastníků a 50 hostů z ČR i ze zahraničí.