Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Mezinárodní vědecká konference kateder dopravních a manipulačních strojů

Ve dnech 26. a 27. září se v Bardejovských Kúpelích na Slovensku konal 43. ročník Mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Této konference se již tradičně účastní vedoucí příslušných kateder českých a slovenských univerzit i jejich odborní asistenti a doktorandi a další vědečtí pracovníci. Patronát nad konferencí převzal prof. František Trebuňa, CSc., děkan Strojnické fakulty Technické univerzity Košice. Garantem konference byl prof. Jaroslav Homišin, CSc. 

Zahájení dvoudenního programu

Úvodním slovem zahájil konferenci prof. Jozef Kuľka, PhD., z Technické univerzity v Košicích. Následovaly krátké prezentace zástupců jednotlivých kateder. V nich představili svá pracoviště, zejména nabízené studijní obory a aktuální personální zastoupení, počty zapsaných studentů, organizační strukturu a další přehledové údaje. Účastníky konference byli zástupci Západočeské univerzity v Plzni, Českého vysokého učení technického v Praze, Vysokého učení technického v Brně, Technické univerzity Ostrava, Technické univerzity v Bratislavě, Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře, Technické univerzity ve Zvolenu a Technické univerzity v Košicích.

Druhý den konference byl vyhrazen odborným přednáškám, kterých se zúčastnili nejen pedagogičtí a vědečtí pracovníci z univerzit, ale také zástupci vybraných průmyslových podniků z České republiky a Slovenska. Konference byla zakončena společnou prohlídkou historického centra Bardejova, které je od roku 2000 zapsáno na seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Zaměření konference

Konference je určena odborníkům působícím v oblasti pedagogiky, výzkumu, vývoje a konstrukce dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a širší odborné veřejnosti. V odborných přednáškách jsou pravidelně probírány nejnovější poznatky výzkumu, vývoje a konstrukce v oboru dopravních strojů a zařízení získané na pracovištích podobného zaměření. K těmto odborným přednáškám je organizována diskuse vytvářející prostor pro vzájemnou výměnu informací a nejnovějších poznatků a zkušeností v oboru. 

Zhodnocení

V průběhu letošního ročníku konference zaznělo mnoho zajímavých příspěvků z oborů smart mobilita a elektromobilita, konstrukce manipulačních zařízení a strojů nebo také počítačové simulace výrobních a logistických procesů. Je patrné, že tato akce má velmi široké zaměření, protože zahrnuje rozsáhlé odborné kompetence zúčastněných kateder. Proto je potěšující, že se uskuteční i v příštím roce. Již 44. ročník konference kateder dopravních a manipulačních strojů bude organizovat ústav automobilního a dopravního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. O jeho průběhu bude časopis Automa opět informovat.

(JH)