Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Mezinárodní strojírenský veletrh 2014

S letošní účastí 1 591 vystavovatelů se Mezinárodní strojírenský veletrh řadí k nejvýznamnějším průmyslovým veletrhům ve střední Evropě. Ze zahraničí přijede 47 % vystavovatelů a na veletrh každoročně zavítá přes 80 000 návštěvníků. Veletrh ve velkém počtu navštěvují odborníci a podle průzkumu pořadatele 70 % z nich ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu. Hlavním tématem MSV je průmyslová automatizace; prezentace měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky se prolíná všemi obory veletrhu.

 

Komplex šesti průmyslových veletrhů zaplní výstaviště

Struktura Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) bude obdobná jako v roce 2012. Dominantní obor, obráběcí a tvářecí stroje, bude převládat ještě více než v lichých letech, protože je na něj zaměřen bienální Mezinárodní veletrh IMT (International Machine Tools Exhibition). Také obory slévárenství, svařování, povrchové úpravy a zpracování plastů budou letos silněji zastoupeny, protože některé firmy se účastní veletrhů zaměřených na tyto branže, které se v Brně konají vždy jednou za dva roky. Souběžně s MSV se letos uskuteční tyto specializované mezinárodní veletrhy:
  • slévárenský veletrh Fond-Ex,
  • veletrh svařovací techniky Welding,
  • veletrh technologií pro povrchové úpravy Profintech,
  • veletrh plastů, pryže a kompozitů Plastex.
 

Bohatý doprovodný program

V kongresových halách a přednáškových sálech bude probíhat bohatý doprovodný program zaměřený jak na odborná témata, tak na podporu obchodní výměny. Tradičně se uskuteční mezinárodní salon obchodních příležitostí Kontakt – Kontrakt, který organizuje Regionální hospodářská komora Brno, chybět nebude ani Business den Ruské federace, Business den Běloruska a jiná tradiční setkání podnikatelů. Vedle Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR se rovněž bude konat ekonomické fórum na téma deset let českého průmyslu v EU.
 
S dalšími osvědčenými akcemi se návštěvníci setkají přímo v pavilonech. Projekt Transfer technologií a inovací je prezentací výzkumných center a technických vysokých škol, které přímo na veletrhu navazují kontakty a spolupráci s komerčními partnery. Ve čtvrtek 2. října se v pavilonu A2 uskuteční jednodenní veletrh pracovních příležitostí v technických oborech JobFair MSV. V pavilonu Z se stejně jako loni bude konat Robotický park a konference a výstavka 3D tisku. Časopis Automa je mediálním partnerem tří konferencí, které jsou uvedeny ve vloženém rámečku.
 

Silná účast německých firem

Přítomnost německého průmyslu v České republice se odráží na velkém počtu stánků německých firem na letošním MSV. Kromě Bavorska, jehož účast organizuje proexportní společnost Bayern Handwerk International, jsou na letošním veletrhu zastoupeny i spolkové země Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko (jako společný stánek středního Německa) a Porýní-Falc.
 
Německé podniky a instituce zastávají také důležitou roli v oblasti výzkumu a vývoje. Transfer technologií letos opět aktivně podporuje Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum (BMBF), které na MSV, v pavilonu B, zorganizovalo společný stánek vybraných německých firem a výzkumných a vzdělávacích institucí.
 
Německé instituce a společnosti chtějí také přilákat české partnery ke spolupráci ve vědě, výzkumu a obchodu. Za tímto účelem připravuje Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) od 30. září do 2. října individuální rozhovory, k nimž se společnosti měly příležitost přihlásit. Výzkum a vývoj je též hlavním tématem stánku ČNOPK a rovněž Česko-německého sympozia vyspělých technologií.
 
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík společně s ČNOPK organizují pro investory z německy mluvících zemí v úterý 30. září 2014 ve 14:00 hodin a ve čtvrtek 2. října 2014 v 10:00 hodin v pavilonu E kongresového centra věcný hodinový právní seminář o relevantních tématech, jako je založení a akvizice obchodních společností v ČR, uzavření smlouvy podle českého práva, základní principy pracovního práva, změny v českém právním řádu po zavedení nového občanského zákoníku a nového zákona o obchodních společnostech a dostupnost veřejné podpory v České republice.
(ev)
 

Vize v automatizaci a M2M

1. října od 10:00 v sále P1
Konference nabídne přednášky o tom, jak se integrované výrobní podniky a průmyslová výroba ve věku internetu věcí vyrovnávají s měnícími se požadavky trhů. Významnou roli přitom hrají rozhraní zajišťující komunikaci člověka se strojem, systémy zpracování obrazu a rozpoznávání řeči, multiagentní systémy a průmyslové roboty. Nedílnou součástí automatizace jsou technologie podporující komunikaci strojů a zařízení mezi sebou, a to nejen v průmyslu, ale také v dopravě a logistice. Problematika vzájemné komunikace strojů bezprostředně souvisí s možností sběru dat a jejich dalším zpracováním.
 

Efektivní nakládání s energiemi v průmyslové výrobě

30. září 2014, 9:00 až 14:00 v sále P4
Již třináctá konference ze seriálu Energie pro budoucnost poskytne informace o spotřebě energie v průmyslu ČR, naznačí další vývoj v oblasti a zasadí problematiku do legislativního, technického, ale také širšího regionálně-politického kontextu. Na konferenci budou představeny konkrétní možnosti, jak zlepšit energetickou bilanci podniku či budovy.
 

Průmyslové právo v praxi III – Metoda TRIZ: rychlá cesta k inovačnímu úspěchu

1. října 1024, 9:00 až 14:00 v sále P4
Seminář věnovaný možnostem zefektivňování inovačních aktivit a využití jejich výsledků je určen zejména technickým manažerům firem, manažerům organizací, pracovníkům výzkumu a vývoje, ale i všem ostatním, jejichž práce vyžaduje uplatnění kreativity a invence. Přednášky se budou věnovat tomu, jak lze duševní vlastnictví a inovační potenciál začlenit do strategie firmy a využít k jejímu růstu. Jak s pomocí metody TRIZ využívat řešení i z jiných oblastí techniky, než je ta, do které spadá řešený problém, naznačí přednáška TRIZ – inovace bez hranic. Blok nazvaný Patentoví specialisté objasní na příkladech z praxe, kdy je vhodné využít služby odborníků na průmyslové právo.