Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Mezinárodní laboratoř RFID: příležitost nejen pro český průmysl

Dne 8. dubna 2009 byla za účasti vedení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), zástupců vedení partnerské Donggukské univerzity v Soulu, Jeho Excelence velvyslance Korejské republiky, vedení automobilky Hyundai, zástupců sdružení GS1, podnikatelské sféry a dalších představitelů slavnostně otevřena mezinárodní laboratoř pro výzkum a vývoj RFID (ILAB RFID). Laboratoř vznikla ve spolupráci s oddělením Industrial Engineering na Donggukské univerzitě v Soulu, kde mají mnohaleté zkušenosti s využíváním RFID v celém spektru průmyslových oborů, zejména v automobilovém průmyslu. Organizačně je laboratoř součástí Institutu ekonomiky a systémů řízení Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO.
 
Doc. dr. Ing. Vladimír Kebo, vedoucí laboratoře a současně prorektor VŠB-TUO pro spolupráci s průmyslem, v zahajovacím proslovu uvedl, že laboratoř ILAB RFID významně přispěje k užšímu svázání VŠB-TUO a praxe, protože v laboratoři budou zkoumány skutečné potřeby firem v oblasti RFID, ať už formou zadání semestrálních, bakalářských a diplomových prací, nebo konkrétním aplikovaným komerčním výzkumem. Vznik laboratoře může být impulzem k dalšímu růstu nejen VŠB-TUO, ale i průmyslových firem z regionu a celé České republiky. Rovněž uspokojí neustále rostoucí poptávku jak po odbornících na RFID, tak po aplikovaném výzkumu v této oblasti.
 
Laboratoř je umístěna v Centru pokročilých inovačních technologií, což je moderní areál laboratoří aplikovaného výzkumu se zázemím, vybudovaný v loňském roce v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě. Laboratoř o rozloze 63 m2 je rozdělena do několika zón, které je možné přizpůsobovat požadavkům výzkumu. Výbavu laboratoře tvoří několik desítek čtecích zařízení všech frekvenčních pásem a provedení, včetně modelu dopravníku a několika čtecích bran. Několik set různých nosičů dat RFID (tagů) poskytuje možnost zkoumat opravdu široké spektrum použití této metody identifikace v praxi. K dispozici jsou rovněž jednací a přednáškové sály.
 
Laboratoř je řízena správní radou složenou se zástupců VŠB-TUO, sdružení GS1 a průmyslové sféry. Rada stanovuje zejména hlavní směry výzkumu a metody financování. ILAB RFID jako tzv. Open Lab je zcela nezávislá na jakémkoliv poskytovateli techniky nebo systémovém integrátorovi.
 
Činnost laboratoře bude v počáteční fázi zaměřena zejména na oblast automobilového průmyslu a bezpečnosti, kde je velký potenciál použití RFID. Další významnou oblastí, kam jsou již nyní směrovány první výzkumné projekty, je zdravotnictví s nezpochybnitelným přínosem RFID pro zvýšení bezpečnosti pacientů, zlepšení kvality péče a zvýšení efektivity dodavatelských řetězců. Budoucnost má i oblast aktivních nosičů dat RFID se senzory a MEMS, kde se předpokládá úzká spolupráce s ostatními výzkumnými týmy VŠB-TUO.
 
Důraz bude kladen na využívání standardů v oblasti RFID, a tím i snadné celoevropské i celosvětové využití výsledků výzkumu a vývoje. Zejména proto je partnerem laboratoře organizace GS1 ČR, jejímž prostřednictvím se laboratoř zapojila do evropské sítě laboratoří European EPC Lab Network. Tento krok laboratoři otevírá přístup k informacím z ostatních podobných zařízení v EU a možnost certifikovat činnost a výsledky podle mezinárodních norem a doporučení. Zástupci správní rady laboratoře (sdružení GS1 a firma Gaben) jsou členy pracovních komisí projektu podporovaného Evropskou komisí RACE Network RFID a podílejí se na standardizaci RFID v EU.
 
Na vybudování této laboratoře a zprostředkování kontaktů na přední tuzemské firmy a instituce, které se problematikou RFID zabývají, se významně podílela ostravská společnost Gaben, která je hlavním průmyslovým partnerem laboratoře.
 
Možnosti a schopnosti pracovníků laboratoře, které navazují na znalosti a zkušenosti laboratoře RFID na Donggukské univerzitě, jsou od počátku na vysoké úrovni, a tak se zájemcům o implementaci techniky RFID nabízí prostor pro ověření jak samotné myšlenky, tak i způsobu řešení.
 
Bližší informace o laboratoři naleznou zájemci na http://rfid.vsb.cz.
 
Vladimír Kebo, VŠB-TUO
 
Obr. 1. Slavnostní otevření laboratoře
Obr. 2. Vybavení laboratoře