Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Mezinárodní kongres pro procesní inženýrství a biotechnologie v Berlíně

Ve dnech 25. až 29. září 2011 se bude v Berlíně konat osmý mezinárodní kon­gres pro procesní inženýrství a první ev­ropský kongres pro aplikované biotechno­logie. Kongres pořádá německé sdružení DECHEMA a plný program a možnost re­gistrace jsou na www.ecce2011.de a www.ecab2011.eu. Celkem 800 přednášek zahrnu­je vše od návrhu výrobních zařízení a linek a simulace výrobních procesů, přes pokroči­lé metody řízení až po bezpečnostní techni­ku a od biologických systémů po biorafine­rie. Přednášky budou doplněny posterovou sekcí s vědeckými pracemi, doprovodnou výstavkou a atraktivním společenským pro­gramem, podněcujícím diskuse mezi účast­níky. Kongres zahájí německá ministryně pro vzdělání a výzkum prof. Annete Schawa­nová a úvodní řeč bude mít prof. Peter Se­eberger z Ústavu Maxe Plancka pro chemii koloidů a povrchů. Další přednášející budou jak z akademické sféry, tak z významných fi­rem v oboru. Součástí kongresu bude v úterý odpoledne také panelová diskuse o politic­kých a ekonomických souvislostech biotech­nologií, shrnutých pod název „bioekonomi­ka“. V úterý večer se účastníci mohou těšit na dvě studentské soutěže: pátý ročník sou­těže ChemCar v konstrukci vozítek pohá­něných přímo chemickou reakcí a na dru­hou mezinárodní soutěž studentů z oborů pivovarnictví.
 
Jednací řečí kongresu je angličtina.

(Bk)