Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Metoda lockout/tagout: bezpečnost pro pracovníky údržby

Podle statistiky Evropské unie je 15 až 20 % všech úrazů, které se stávají na pracovištích, spojováno s údržbou průmyslových strojů. K 31 % z nich dochází pro neexistenci postu­pů, jako je lockout/tagout, a k dalším 12 % vinou nedostatečných opatření týkajících se uzávěr bezpečnostních krytů. Většina větších průmyslových podniků v EU již investuje do postupů lockout/tagout s cílem snížit počet úrazů při údržbě, a tím i sociální a eko­nomické náklady, které jsou s nimi spojeny. Ve Spojených státech, odkud metoda lockout/tagout pochází a kde jsou postupy lockout/tagout povinné (podle předpisu úřa­du OSHA 1910-147), výrazně přispěla ke zmenšení počtu úrazů během prací údržby.

 

Definice metody lockout/tagout

Metoda lockout/tagout (zamkni a označ) přispívá k prevenci úrazů při údržbě. Jde o plánované bezpečnostní postupy, jejichž principem je to, že se ještě před začátkem údržby odpojí všechny zdroje energie prů­myslových strojů a spolehlivě se izolují tak, aby je nebylo možné znovu spustit před ukon­čením údržby a opuštění pracovního prosto­ru stroje. Tyto postupy chrání pracovníky před riziky, která představují stroje poháně­né nejrůznějšími zdroji energie: elektřinou, pneumatickými nebo hydraulickými poho­ny, mechanickou transmisí, tepelnou nebo chemickou energií, působením zemské při­tažlivosti apod.
 
Uplatnění postupů lockout/tagout se v růz­ných společnostech liší, ale vždy stojí na stej­ných základech. Patří k nim podnikový před­pis obsahující provozní sekvenci při použí­vání postupu lockout/tagout, stanovení rolí a povinností, informace o zámcích a jedineč­ných klíčích přizpůsobených danému prostře­dí a o vyhrazených zařízeních pro zabloková­ní zdrojů energie do vypnuté polohy.
 

Předpis postupů lockout/tagout

Základní součástí jakéhokoliv postupu lockout/tagout je podnikový předpis. Ve vět­šině společností jde o jednoduchý dvacetistránkový dokument, avšak ve velkých nadná­rodních podnicích může narůst až na dvě stě stran. Předpis postupů lockout/tagout obvyk­le podepisuje vedoucí oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a nejvyš­ší vedení společnosti.
 
Součástí dokumentu jsou detailní popisy způsobů, ji­miž se uzamykají různé zdro­je energie používané v pod­niku. Každý zdroj energie je třeba izolovat, zablokovat ve vypnuté poloze, uvolnit z něj zbývající energii a ujistit se, že jej nelze zapnout. Obvykle toho lze dosáhnout trva­lým uzamčením zdroje ener­gie speciálním přípravkem a visacím zámkem (obr. 1,obr. 2, obr. 3). Zdroj ener­gie musí zůstat uzamčený až do skončení údržby.
 
Předpis postupů lockout/tagout musí rovněž stanovit postup pro případ, kdy na údržbě stroje pra­cuje současně několik lidí. V takovém pří­padě zpravidla každý pracovník údržby po­užije svůj osobní zámek. Takto lze zajistit, že zařízení bude reaktivováno pouze tehdy, kdy zámky odeberou všichni příslušní pra­covníci (obr. 4).
 
Předpis postupů lockout/tagout rovněž ur­čuje jednotlivé kroky při nástupu další směny nebo v případech, kdy jsou na práce povoláni pracovníci z jiných společností, a také to, jak o postupech lockout/tagout informovat všech­ny zaměstnance.
 

Odstranění osobního zámku

Stejně důležitý jako izolace zdrojů ener­gie před údržbou je bezpečný způsob opětov­ného uvedení strojů do provozu po provedení údržby. Patří k němu kontrola, zda byla práce dokončena, úklid všech nástrojů a pracovních pomůcek, kontrola ochranných a ovládacích prvků a informování zaměstnanců o odstra­nění zámků. Je důležité, aby každý pracovník údržby odstranil pouze svůj osobní zámek.
 
Z předpisu postupů lockout/tagout musí být také jasné, jak odstranit zámky, které na zdroji energie zůstaly bezdůvodně (zapo­menuté zámky). V takové situaci je při odstra­ňování zámků třeba velké ostražitosti. Předpis musí zajišťovat, že nedojde k rozporu s hlav­ní zásadou metody lockout/tagout: stroje ne­smí být možné uvést znovu do provozu před dokončením údržby.
 

Tři role, které je třeba identifikovat

V každém postupu lockout/tagout má kaž­dý pracovník jednu ze tří rolí. Zásadním po­žadavkem je, aby byli všichni zaměstnanci i externí pracovníci informováni o důleži­tosti a účelu postupů lockout/tagout. Ve spo­lečnostech, které využívají lockout/tagout, je neoprávněná manipulace se zámky závaž­ným porušením pracovní kázně a může být důvodem k výpovědi. Důležité je, aby všich­ni pracovníci chápali, proč se někdy na stroji, s nímž pracují, objeví zámek a visačka. Pro­tože práce takových osob může být postupem lockout/tagout ovlivněna, jde o tzv. pracovní­ky v širším okruhu.
 
Kromě pracovníků v širším okruhu existu­jí osoby, jichž se práce s uzávěry nijak netý­ká. Nicméně je důležité informovat i tyto pra­covníky o významu postupů lockout/tagout, aby v případě, že kdekoliv na nějaké zámky narazí, s nimi neoprávněně nemanipulovali.
 
Zařízení mohou uzamknout a odemknout jen oprávnění pracovníci. Tito pracovníci, ob­vykle všichni pracovníci údržby a jejich ve­doucí, musí být v postupech lockout/tagout důkladně proškoleni. Musí vědět, kde se na­cházejí zdroje energie každého stroje, o je­hož údržbu se starají, jak tyto zdroje bezpeč­ně izolovat a jak bezpečně pracovat na údrž­bě stroje.
 

Audit zdrojů energie

Mnoho průmyslových strojů je poháně­no několika zdroji energie. Při stanovení po­stupů lockout/tagout se nesmí zapomenout na žádný z nich. Proto je nutný audit, který určí všechny zdroje energie v daných prosto­rách, zjistí, které druhy energie jsou propoje­ny s konkrétními stroji, a stanoví, jaké typy zámků a uzamykacích zařízení bude potře­ba pořídit. U složitějších strojů to může být náročná úloha, a proto je vhodné obrátit se na specializovanou firmu.
 

Klíčem k bezpečnosti je správný zámek

Jakmile je vytvořen předpis postupů lock­out/tagout, je nutné zakoupit potřebné zám­ky a visačky. Ty je třeba vybírat s ohledem na pracovní prostředí. Zámky zabrání neúmyslnému uvedení stroje do opětovné­ho provozu, který by ohrozil pracovníky údržby. Například u elektrických strojů jsou správnou volbou nevodivé zámky. U elek­trických rozváděčů jsou upřednostňovány lehké zámky. Hliníkové zámky mají vyni­kající trvanlivost ve vlhkém prostředí a při použití venku.
 
Na pracovištích s mnoha pracovními týmy pomáhají při rozpoznání, kdo zdroj energie uzamkl, barevně rozlišené zámky (obr. 5). Identifikace osoby, která zámek na stroj umís­tila, je důležitá pro případ, kdy se na zá­mek zapomene a je třeba, aby byl odstraněn. Zásadní je kontaktovat osobu, která zámek na zdroj umístila. Na zámky s dlouhým tě­lem je možné přilepit štítky nebo přidat vi­sačky, jež mohou obsahovat i text v několi ­ka jazycích nebo fotografii osoby, která zdroj energie uzamkla.
 
Ke každému zámku lockout/tagout pat­ří jedinečný klíč. Jedinečné klíče představu­jí důležitý princip postupů lockout/tagout: zámek může odstranit jen ta osoba, která jej uzamkla. Existují ovšem i hlavní, univerzální klíče, ale ty smí použít pouze oprávněná oso­ba, a to až poté, co se spojila s pracovníkem, který zámek na stroj umístil, a zkontrolovala, zda daný pracovník nezůstal v nebezpečném prostoru. Použití hlavního klíče je vždy až po­slední možností a v předpisu postupů lockout/tagout musí být popsána jasná pravidla pro práci s hlavními klíči. Nejlepší je uchovávat hlavní klíče v uzamykatelné skříňce či trezo­ru s omezeným přístupem.
 

Vyhrazená uzamykací zařízení

Pro každý typ ovládacího prvku, který za­píná přívod energie ke stroji, ať je to vypínač, tlačítko, ovládací páka, uzavírací kohout nebo ventil, existuje vyhrazené uzamykací zařízení. Jestliže se zámek lockout/tagout použije správ­ně, zablokuje tento prvek v poloze „vypnuto“ a zamezí uvedení stroje do provozu. Při rozhodování, které zámky a další přípravky jsou pro realizaci postupu lockout/tagout třeba, je možné vycházet z auditu zdrojů energie, popř. z doporučení specializovaného dodavatele. Je velmi důležité nevynechat žádný zdroj ener­gie, který by mohl pracovníky údržby ohrozit.
 

Školení a komunikace

Přístup k zámkům a zařízením lockout//tagout smí mít pouze oprávnění pracovníci, jejich nadřízení a vedoucí bezpečnosti prá­ce. Tuto zásadu je nutné jasně vysvětlit bě­hem školení zaměstnanců a externích pracov­níků a prostřednictvím interní komunikace. Budou-li postupy lockout/tagout řádně dodr­žovány, počet úrazů během údržby může vý­razně klesnout.
 
Velmi důležité pro vytváření povědomí o důležitosti postupů lockout/tagout je ško­lení. Není to přetěžování zaměstnanců další byrokracií. Jde o záchranu životů a prevenci vážných úrazů.
 
Nejdůležitějším sdělením pro oprávně­né pracovníky je informace, aby se postu­py lockout/tagout nesnažili žádným způso­bem svévolně obcházet, i kdyby se tím zkrá­tila doba údržby.
 
Pracovníci, na jejichž práci může mít uzá­věra vliv, musí vědět, že není dovoleno ma­nipulovat se zámky či zařízeními a nesmí se snažit je odstranit. Pracovníci, kteří potře­bují uzamčený stroj uvést do provozu, musí postupovat předepsaným způsobem – zpravi­dla kontaktovat svého nadřízeného, vedoucí­ho údržby či odpovědného pracovníka z od­dělení BOZP.
 
Všichni pracovníci, i mimo širší okruh pracovníků, musí vědět, jak je systém uzá­věr a značení důležitý. Mnohé společnos­ti toho dosahují vyvěšováním plakátů s in­formacemi o postupech lockout/tagout pří­mo u stroje.
 

Co dělat při výměně směny

Jakmile začne údržba, zdroje energie se uzamknou a musí zůstat uzamčené až do je­jího skončení. Jestliže někdo zámky odstra­ní před skončením údržby, např. při výmě­ně pracovní směny, nelze bezpečnost servis­ních prací zaručit. Nejbezpečnější je přímá předávací metoda, kdy nová směna zařízení uzamkne svými zámky a teprve potom se smějí odstranit zámky předcházející směny. Alternativou může být metoda, kdy si zámky vymění pouze vedoucí směny: zámky vedou­cího předcházející směny zůstanou na stroji tak dlouho, dokud zařízení neuzamkne ve­doucí následující směny. Další alternativou je výměna skříňky obsahující klíče k vyhra­zeným zámkům na stroji. V takovém případě se k uzamčení skříňky s klíči použijí osobní visací zámky. Výhodu je, že si vedoucí ne­musí skříňku vyměňovat u stroje, ale mohou si ji vyměnit v kanceláři.
 

Předpisy o bezpečnosti při provádění údržby

Metoda lockout/tagout je tak úspěšná, že se stala povinnou součástí všech údržbář­ských prací v průmyslu ve Spojených státech amerických, kde ji vyžaduje americ­ký úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci OSHA.
 
V Evropě platí Směrnice Evropského par­lamentu a Rady 2009/104/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdra­ví pro používání pracovního zařízení zaměst­nanci při práci Směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Norma ČSN EN 1037 Bezpečnost strojních zařízení – zame­zení neočekávanému spuštění stanovuje opat­ření týkající se izolace energie strojů k zame­zení nebezpečnému neočekávanému spuštění stroje. Přestože postupy lockout/tagout nejsou výslovně uvedeny v žádném evropském před­pisu (s výjimkou Francie, kde jsou uváděny u elektrických zařízení), jsou běžně považo­vány za nejlepší postup k zajištění optimální bezpečnosti během údržby.
 

Je čas se rozhodnout

Postupy lockout/tagout pomáhají snížit úra­zovost a zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců i zaměstnanců servisních společností při údržbě. Odborníci společnosti Brady (emea_request@bradycorp.com) zájem­cům rádi poskytnou další informace a pomohou jim s tvorbou předpisu pro postupy lockout/ta­gout. U firmy Brady je také možné zakoupit potřebné zámky a zařízení k zajištění postupů lockout/tagout či zajistit školení zaměstnanců.
 
Jacques Couniot, Strategic Accounts Manager Safety & Facility Identification Europe, Brady Corporation
 
Obr. 1. Zařízení k uzamknutí tlačítka hlavního vypínače
Obr. 2. Uzamknout lze také uzavřený ventil přívodu páry, horké vody apod.
Obr. 3. Speciální uzamykací zařízení zabrání otočení pákou kohoutu na přívodu tlakového vzduchu, plynu apod.
Obr. 4. Na uzamknuté zařízení se umístí zámky všech pracovníků údržby, kteří jsou v pracovním prostoru stroje
Obr. 5. Pro rozlišení jednotlivých skupin zaměstnanců, zvláště na pracovištích, kde pracuje několik pracovních týmů najednou, se zámky dodávají v různých barevných variantách
 

Podstata metody lockout/tagout:

  • Principem metody lockout/tagout je vytvoření bezpečného pracovního prostředí pro pra­covníky údržby izolací strojů od zdrojů energie.
  • Stroj mohou uvést zpět do chodu pouze oprávnění zaměstnanci, tedy pracovníci údržby, a to až po skončení údržby.
  • K zavedení postupů lockout/tagout je třeba celopodnikový předpis postupů lockout/tagout, zámky pro každého pracovníka údržby a vyhrazená odpojovací zařízení pro každý zdroj energie v závodě či dílně.
  • Nutná jsou školení pro oprávněné pracovníky a informativní materiály pro všechny za­městnance i externí pracovníky.