Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Měřicí systémy směřují k Ethernetu, Linuxu a většímu rozlišení

číslo 3/2003

Měřicí systémy směřují k Ethernetu, Linuxu a většímu rozlišení

Nedávný průzkum názorů techniků věnujících se měření na elektronických obvodech ukázal, Obr. 1. že se v této oblasti definitivně prosazují nové komunikační protokoly, např. Ethernet, dlouho propagovaný nástupce sběrnice GPIB (General Purpose Interface Bus, IEEE 488) a samozřejmě sériových rozhraní. Současně se začíná uplatňovat i operační systém Linux.

Stav techniky i budoucí požadavky v této oblasti pravidelně svými průzkumy mapuje firma Keithley Instruments. Předchozí průzkum, pátý, se uskutečnil v roce 2000 a zatím poslední, již šestý v řadě, ve druhém čtvrtletí roku 2002. Úplné výsledky průzkumů jsou dostupné u pořádající firmy. V dalším textu a na obrázcích jsou uvedena některá hlavní zjištění průzkumu z roku 2002 (údaje jsou v procentech z celkového počtu respondentů).

Respondenti průzkumu

Anonymní dotazník byl do mnoha nejrůznějších odvětví průmyslu rozeslán elektronickou poštou během dubna a května roku 2002. Na výzvu zareagovalo 265 respondentů (návratnost 11 %), a to jmenovitě z oborů:

Obr. 2.
 • řídicí, zkušební a lékařská technika (15 % respondentů),
 • avionika, námořní a vojenská elektronika, vládní organizace (15 %),
 • automobilová a spotřební elektronika (13 %),
 • telekomunikace (8 %),
 • integrované obvody, polovodiče, elektronické komponenty (6 %),
 • počítače a systémy, periferie (4 %),
 • ostatních (39 %).

Co se týče postavení ve firmě, zařadili se respondenti takto:

 • vývojové pracoviště 44 %,
 • výroba a zkoušky 26 %,
 • vedení vývoje 15 %,
 • vedení společnosti 6 %,
 • ostatní 9 %.
Obr. 3. Komunikační protokoly

Přechod průmyslu od „klasických“ k novým komunikačním protokolům, jako jsou např. Ethernet, USB (Universal Serial Bus, www.usb.org) a dokonce i Firewire (IEEE 1394, www.1394ta.org), podle respondentů pokračuje. Jak ukazuje obr. 1, lze do asi poloviny roku 2003 očekávat pokles zájmu zejména o sběrnici GPIB, zatímco počty uživatelů Ethernetu, USB a protokolu Firewire vzrostou, každý jednotlivě, o nejméně 10 procentních bodů, tj. asi o třetinu až polovinu.

O popularitě Ethernetu svědčí i odpovědi na další položené otázky. Prostřednictvím Ethernetu měří nyní alespoň zčásti již nejméně pětina respondentů (21 %) a dalších 34 % o tom uvažuje. Naproti tomu 45 % respondentů měřicí systémy založené na Ethernetu ve větší míře nevyužívá a ani o tom neuvažuje. Na trhu se uplatňuje i bezdrátový Ethernet, který ve svých systémech využívá 8 % respondentů.

Obr. 4. Základové desky

Očekávaným směrem jde i vývoj v oblasti základových desek pro karty pro sběr dat (obr. 2). Zájem o desky se sběrnicemi PCI a ISA podle očekávání klesá, zatímco u VXI a PXI je předpovídán růst počtu aplikací. V použití PCMCIA a CompactPCI by neměly nastat podstatnější změny.

Co se stalo se slibnými kartami standardu PCMCIA a proč se v měřicích systémech nerozšířily tak, jak se očekávalo? Mark Cejer, business manager firmy Keithley, vidí hlavní příčinu stagnace v inherentním omezení techniky PCMCIA jen na oblast zkušebnictví a měřicí techniky. Je-li cena počítače třídy laptop dvojnásobkem ceny stolního PC, rozhodnou se pro laptop s kartami PCMCIA jen ti, kdo skutečně nezbytně potřebují mobilní řešení. A takových případů, a tudíž i potenciálních aplikací techniky PCMCIA, není mnoho. Stejně tak se technika PCMCIA nerozšířila do prostředí stolních PC – tam se prosadil standard USB.

Rychlost a rozlišovací schopnost Obr. 5.

V poslední době výrazně vzrostly požadavky na rozlišovací schopnost a rychlost měřicích zařízení a systémů. Zatímco v roce 2000 používala rozlišení na 26 až 28 bitů (tj. 71/2 až 81/2 platné číslice) jen 3 % respondentů, v roce 2002 jich bylo již 19 % (obr. 3).

Podobně v roce 2002 požadovalo 19 % respondentů rychlost měření nejméně 10 000 čtení za sekundu, zatímco v roce 2000 jich tento požadavek mělo 12 % (obr. 4). Podíl respondentů požadujících velmi přesné měření, tj. na 0,1 % měřicího rozsahu nebo lépe, se téměř nezměnil (30 % v roce 2002 oproti 32 % v roce 2000).

Operační systémy

V roce 2002 byl do průzkumu poprvé zahrnut také operační systém Linux. V době průzkumu používalo měřicí systémy založené na Linuxu již 7 % a v ročním výhledu plánovalo jejich použití 14 % respondentů. Jinak dominuje operační systém Windows NT/2000. Pozici ztrácejí Windows 95/98 a získává Windows XP. Stálý podíl si udržuje Unix. Překvapivých 31 % respondentů ještě používá také „starý a dobrý“ DOS a své zastánce mají i systémy Mac (obr. 5).

Obr. 6. Programy a programovací jazyky

Stejně jako operační systémy jsou pro měřicí účely nejčastěji používány softwarové aplikace od společnosti Microsoft. Vede Excel, který 44 % respondentů používá při měření „nejčastěji“. Následuje Visual Basic a rozšířené jsou i Labview a jazyk C/C++ (obr. 6).

Literatura:

[1] SHEBLE, N.: Ethernet usage up, Linux on radar screen. InTech, December 2002, vol. 49, No. 12, p. 70.

[2] KEITHLEY: Engineers moving toward Ethernet, Linux, and high resolution, according to survey. Dostupné na http://www.keithley.com/kei_assets/downloads/10948.pdf [cit. 10. 1. 2003].

(kp)

Inzerce zpět