Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Měření v energetických distribučních sítích

Odborné veřejnosti známá řídicí jednotka RTU7M, primárně určená pro průmyslové a energetické systémy (obr. 1), byla rozšířena o další sadu speciálních zásuvných karet (modulů) pro měření a dopočet elektrických veličin (obr. 2). Měřicí moduly této jednotky lze rozdělit na dvě základní skupiny, a to na analogové vstupy pro přímé měření a analogové vstupy pro nepřímé měření. Moduly pro přímé měření jsou určeny k převodu měřeného signálu na vnitřní napěťový signál, který je následně zpracován analogově-digitálními převodníky hlavního procesoru jednotky. Zabezpečují také galvanické oddělení a přepěťovou ochranu analogových vstupů. Moduly přímých měření je možné do jednotky RTU7M osadit maximálně dva. K dalšímu rozšíření počtu analogových vstupů se poté využívají moduly nepřímých měření. Vstupní rozsahy jsou voleny tak, aby bylo možné jednotku snadno začlenit do různých monitorovacích a řídicích systémů v průmyslu a především v energetice.
 

Moduly pro přímé měření

Moduly s označením AI-MTI jsou určeny pro měření střídavých proudů v rozsahu, který je dán typem měřicího transformátoru osazeného na vstupu. Nespornou výhodou je jejich velká přetížitelnost, potřebná zvláště v energetice při detekci poruchových stavů na vedení (zkraty, nadproudy, zemní spojení). Moduly AI-MTU jsou vybaveny měřicími transformátory napětí pro měření střídavého proudu. Základní rozsah je 100 V AC. Přetížitelnost, která je 1,2násobkem jmenovitého napětí, rovněž plně vyhovuje použití v průmyslu a energetice. Moduly AI-I/20 jsou využitelné při měření střídavých nebo stejnosměrných proudů. Jmenovitý rozsah měření je ±20 mA DC nebo 20 mA AC, přetížitelnost až dvojnásobek jmenovitého proudu. Jsou vyráběny v provedení s galvanickým oddělením nebo bez něj. Moduly AI-U-I s galvanickým oddělením jsou určeny pro měření stejnosměrných nebo střídavých napětí. Kromě zde uvedených typů lze po konzultaci s výrobcem dodat i moduly s jinými rozsahy měření, tedy „šité na míru“ potřebě zákazníka.
 

Moduly pro nepřímé měření

Moduly nepřímých měření jsou vybaveny vlastním výkonným signálovým procesorem pro zpracování měřených signálů. Jednotka RTU7M v tomto případě funguje pouze jako komunikační most pro přenos dat. Moduly M3ZD mohou být osazeny třemi nebo šesti kanály, které se používají jako obecné proudové vstupy s rozsahy ±20 mA DC nebo 20 mA AC. Jejich přetížitelnost je dvojnásobkem jmenovité hodnoty proudu. Jsou vyráběny jako jedna nebo dvě samostatné jednotky na jedné zásuvné kartě. Jednotka RTU7M může být osazena až šesti moduly M3ZD po šesti analogových vstupech. Celkem tedy může mít 36 analogových vstupů. V energetice se moduly používají jako indikátory zkratů, nadproudů a zemních spojení. Především se využívají v kabelových sítích. Při třífázových střídavých měřeních je průběžně vypočítávána efektivní hodnota proudů v jednotlivých fázích, dále efektivní hodnota I0 a střední hodnota proudu Istř. Dále se vyhodnocuje překročení nastavených mezí pro jednotlivé fázové proudy a proud I0. Po jejich překročení je po stanovenou dobu signalizováno zemní
spojení, zkrat nebo nadproud. Moduly podporují komunikační protokoly IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 a HIOCom2.
 

Závěr

Jednotky RTU7M lze snadno přizpůsobit všem typům měření vhodným zejména pro dispečerské účely. Meze pro vyhodnocení poruchových stavů na vedení, parametry pro automatický přenos výsledků měření a automatický přenos hlášení o poruše je možné dálkově parametrizovat jako u ostatních jednotek řady RTU7. Programový kód, neboli firmware, všech jednotek RTU firmy Elcom IPC lze aktualizovat dálkově. Více informací mohou zákazníci získat na stránkách výrobce http://www.elcomgroup.eu/ipc
 
Ing. Miroslav Kocur, ELCOM IPC, s. r. o.
 
 
Obr. 1. Jednotka RTU v systému měření
Obr. 2. Měřicí moduly jednotky RTU7M