Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Měření průtoku bioplynu a koncentrace methanu měřicím přístrojem Prosonic Flow B 200

Bioplyn, získaný fermentací organických odpadů, kejdy, hnoje nebo odpadního kalu, je směsí zejména dvou plynů: oxidu uhličitého a methanu. Využití bioplynu k energetickým účelům je stále populárnější, ať už se získává v čistírnách odpadních vod, na skládkách jako tzv. skládkový plyn nebo ve specializovaných zařízeních – bio­plynových stanicích.

Pro to, aby bioplynová stanice pracovala optimálně, je třeba měřit různé provozní parametry. Kromě složení plynu, tlaku a teploty je to zejména množství vyrobeného plynu. K tomu byl vyvinut průtokoměr Prosonic Flow B 200, který měří objemový průtok bioplynu s velkou přesností (1,5 % hodnoty v rozsahu rychlostí 3 až 30 m/s), a to i ve značně proměnlivých provozních podmínkách (tlak do 1 MPa, teplota 0 až 80 °C). Výhody ultrazvukového měření jsou kromě přesnosti a velkého rozsahu měřených průtoků také v tom, že snímač nemá žádnou tlakovou ztrátu ani žádné pohyblivé části, vyžaduje jen malé náběžné délky potrubí, pracuje i při malém provozním tlaku a měření neovlivňuje složení plynu a jeho vlhkost.

Unikátní vlastností průtokoměru Prosonic Flow B 200 je možnost přímo určit koncentraci methanu v bioplynu. Snímač měří teplotu plynu a rychlost zvuku a z nich počítá koncentraci methanu v bioplynu s nejistotou ±2 % z rozsahu. Kontinuální měření objemu a koncentrace methanu umožňuje operátorovi bioplynové stanice okamžitě reagovat na problémy v procesu fermentace. Kromě toho převodník snímače dopočítává také korigovaný objem, spalné teplo a Wobbeho index.

Endress+Hauser Czech, s. r. o., tel.: +420 241 080 450, e-mail: info@cz.endress.com, www.cz.endress.com