Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Měření hladiny ve vysoké peci

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert je dodavatelem kontaktních i bez­kontaktních hladinoměrů, limitních spína­čů, převodníků tlaku a dalších automati­začních jednotek pro měření v nejrůzněj­ších průmyslových odvětvích. Tento článek představuje uplatnění těchto snímačů na konkrétním případě při měření hladiny v ocelárnách.
 

Monitorování hladiny materiálu ve vysoké peci

 
Pro zajištění správného dávkování vrst­vy koksu a také jeho správného rozložení je vyžadováno měření hladiny. Vzhledem k ná­ročným provozním podmínkám ve vysoké peci byly dříve používány mechanické měři­cí systémy. Ty byly vybaveny masivním zá­važím, které bylo spouštěno k hladině ma­teriálu. Moderní bezkontaktní hladinoměry, jako je Vegapuls 68, řeší tuto problematiku mnohem elegantněji.
 

Měření hladiny hladinoměrem Vegapuls 68

Hladinoměr Vegapuls 68 (obr. 1) poskytu­je naprosto přesné údaje o hladině ve vysoké peci. Měření není ovlivňováno prachem, slo­žením materiálu a ani velmi vysokou teplo­tou. V závislosti na velikosti antény snímače je možné sledovat celkový prostor nebo vy­mezená místa na hladině. Při použití několi­ka snímačů lze systematicky analyzovat profil povrchu materiálu ve vysoké peci. Radarové hladinoměry se přitom při měření vzájemně neovlivňují. Díky robustní konstrukci doko­nale odolávají náročným provozním podmín­kám v prostředí vysoké pece; kromě toho je možné snímač kdykoliv, i během provozu, oddělit od procesu.
 

Odpich železa ve vysoké peci

 
Po odpichu vysoké pece stéká tekuté su­rové železo do pánví a dále je zpracováváno ve slévárnách nebo v konvertorech. Měření obsahu odlévacích pánví patří mezi nejná­ročnější měření v ocelárnách. Velmi vysoké teploty, přes 1 400 °C, a extrémní prašnost během plnicího procesu kladou na vlastnosti použitého snímače velmi vysoké požadavky. Proto je zde možné použít pouze bezkontakt­ní systém měření.
 

Měření hladiny v odlévací pánvi hladinoměrem Vegapuls 62

Vzhledem k tomu, že mikrovlnný signál není ovlivňován extrémně vysokou teplotou, je hladinoměr Vegapuls 62 (obr. 2) obzvláště vhodný pro tento typ měření. Díky ofukové­mu systému zůstává anténní systém neustále čistý. V prostředí s vysokou teplotou jsou po­užívány speciální zahnuté antény s prodlou­žením, navržené „na míru“ dané úloze. Díky tomu je elektronika hladinoměru umístěna ve vhodném prostředí.
 

Závěr

 
Přístroje zmíněné v tomto článku a ostatní sortiment snímačů a převodníků v nejrůzněj­ších verzích pro velmi široké spektrum použi­tí dodává společnost Level Instruments CZ – Level Expert, která je výhradním zástupcem německé společnosti Vega Grieshaber KG pro Českou republiku a Slovensko. Zákazníkům, kteří řeší úlohy měření, běžné i speciální, jsou k dispozici pracovníci s dlouholetými zku­šenostmi a široká nabídka měřicích přístro­jů pracujících na nejrůznějších principech.
 
Obr. 1. Radarový hladinoměr Vegapuls 68
Obr. 2. Radarový hladinoměr Vegapuls 62