Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Měření a komunikace v průmyslovém rozváděči

Požadavek na přenos informací mezi růz­nými zařízeními je v současné době stále sil­nější. Většina provozovatelů chce mít v ma­ximální možné míře pod kontrolou procesy zajišťující provoz dané technologie. Je pro­to důležité zajistit rychlý pře­nos důležitých a přesných údajů. Moderní přístroje, které jsou vy­užívány v průmyslových zaříze­ních, většinou umožňují integro­vání do průmyslových sběrnic, jako jsou např. CANopen nebo Profibus-DP. Variant komunika­cí je však v současné době mno­hem více.
 
V první řadě je nutné získat hodnotu, která je pro uživatele důležitá a na níž závisejí další procesy. Tyto informace mohou mít charakter stavový nebo obvo­dový. Pod komunikací přenášejí­cí stavovou hodnotu si lze před­stavit např. sepnutý nebo roze­pnutý stav pomocného kontaktu stykače, popř. jiného zařízení. Jestliže jsou přenášena data např. z výkonových jističů s elektro­nickou spouští (nastavení spouš­tě, protékající proud atd.), jsou využívány hodnoty obvodové.
 
Pod pojmem měření v průmyslových za­řízeních se skrývá nejen měření elektrických veličin, ale také např. měření tlaku, polohy hladiny, určování tvaru nebo typu materiá­lu. Firma Eaton je dodavatelem komplexní­ho sortimentu měřicí techniky pro různá vy­užití. Pro měření elektrických veličin nabízí měřicí modul XMC, jenž dokáže kompletně analyzovat rozvodnou síť a poskytnout infor­mace o proudech, napětí, účiníku, výkonu atd. Měřicí modul je možné přímo připojit k přehlednému displeji nebo využít integro­vaný výstup S0, popř. komunikaci prostřed­nictvím sběrnice Modbus RTU. Dalšími pří­stroji ze sortimentu firmy Eaton umožňující­mi měřit elektrické veličiny jsou výkonové jističe NZM s elektronickou spouští, měni­če frekvence M-MAX, SLX, SVX a SPX, elektroměry KWZ (mohou být se zabudova­ným rozhraním Modbus RTU nebo M-Bus), elektronické spouštěče motorů PKE nebo elektronická nadproudová relé ZEV. K mě­ření neelektrických veličin lze využít tlako­vé nebo plovákové spínače a množství růz­ných bezkontaktních senzorů pro snímání po­zice a rozpoznávání tvaru, barvy nebo typu materiálu. Zde jsou přístroje rozděleny prin­cipu jejich fungování na kapacitní, indukční a optické senzory. Rovněž je nutné informace zobrazit. Tuto úlohu mohou zajišťovat moder­ní dotykové panely řady XV dodávané v růz­ných velikostech.
 
Všechny uvedené přístroje umožňují pře­nášet data několika způsoby. U jednodušších zařízení je to přenos pouze stavové informa­ce, ale u převážné většiny jde o přenos všech naměřených hodnot v měřeném obvodu. Lze tedy využít standardní průmyslové sběrnice, popř. způsoby komunikace kombinovat. To však s sebou nese riziko možné nespolehli­vosti v provozu a zbytečné komplikovanosti zapojení. Firma Eaton přišla s inovativní myš­lenkou propojit maximální množství zařízení vlastní sběrnicí a výrazně tak zredukovat ná­ročnost zapojení, nastavení a programování. Systém s názvem SmartWire-DT zjednodušu­je propojení jednotlivých přístrojů v průmys­lovém rozváděči a rozšiřuje jejich komuni­kační možnosti. Využití tohoto systému vede ke znatelné úspoře času při realizaci úlohy a k redukci možných chyb při zapojování. Po­drobné informace k systému SmartWire-DT naleznou zájemci na internetových stránkách firmy Eaton. V případě zájmu je možné pro zájemce připravit individuální školení podle specifických požadavků jejich firmy.
Karel Špaček,
 
Obr. 1. SmartWire-DT v rozváděči