Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2014

V dňoch 20. až 22. mája 2014 sa v Tatranských Matliaroch v hoteli Hutník uskutočnil piaty ročník vedeckého podujatia Energetika 2014, ktoré súbežne hostilo tri medzinárodné vedecké konferencie: Energetika, Ekológia – Ekonomika 2014, Riadenie v energetike 2014 a obnoviteľné zdroje energie 2014.

 
Cieľom podujatia bolo sprostredkovať priestor na výmenu podnetov a inšpirácie pre ďalšiu odbornú a výskumnú prácu v rôznych oblastiach energetiky, ako je riadenie a prevádzka elektrizačnej sústavy, modelovanie energetických systémov, inteligentné siete, elektromobilita, nové materiály v energetike, ako aj možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie v nadväznosti na ekonomické a ekologické aspekty ich prevádzky. Na podujatí sa osobne zúčastnilo viac ako 280 popredných slovenských a zahraničných odborníkov z akademickej obce i zástupcov Slovenskej akadémie vied, výrobcov elektriny, prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav, obchodníkov s elektrinou, zástupcovia ministerstiev apod.
 
Podujatie otvoril František Janíček, riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, ktorý zdôraznil dôležitosť diverzifikácie zdrojov elektriny v súvislosti s rozvojom decentralizovanej výroby elektriny, vyplývajúceho z energetickej politiky Slovenskej republiky, kde práve u tejto výroby existuje vysoký predpoklad pre trvalo udržateľný rast.
 
Sekciu plenárnych prednášok svojim príhovorom otvoril rektor STU v Bratislave Robert Redhammer. V rámci plenárnych prednášok zazneli vyžiadané príspevky predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka o schémach riešenia energetickej chudoby, generálneho riaditeľa sekcie energetiky MH SR Jána Petroviča o pripravovanom rámci klimaticko-energetickej politiky EÚ 2030 a pozícii SR, generálneho riaditeľa sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Róberta Szaba o stratégií RIS3 vo väzbe na energetiku, splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú ekonomiku Stanislava Sipka o výhľade financovania výskumu a vývoja v oblasti energetiky v období 2014 až 2020, prehľadová prednáška profesora Františka Schauera z UTB v Zlíne o vývoji organických fotovoltaických systémov a prednáška Jaroslava Noskoviča z Centra vedecko-technických informácií SR o ochrane a zhodnotení dosiahnutých vedeckých výsledkov.
 
Program druhého dňa bol venovaný dvoma sekciám konferencií EEE a OZE: Rozvoj jadrovej energetiky a Slnečná energia/Všeobecné aplikácie OZE. V rovnakom čase prebiehali aj špecializované diskusné panely o rozvoji inteligentných sietí a o budúcnosti elektromobility. Na workshope doktorandov (IIPhDW) zazneli vedecké príspevky, ktoré budú uverejnené v špeciálnom čísle poľského vedeckého žurnálu IAPGOS. Autori desiatich najlepšie hodnotených prác získali príležitosť publikovat príspevky v rešpektovanom slovenskom periodiku Journal of Electrical Engineering. Podvečer sa v najväčšej kongresovej sále konala posterová sekcia. Prezentáciu posterov obohatila súťažná výstava výkresov žiakov základných škôl z celého Slovenska, ktorých úlohou bolo výtvarne vyjadriť formy začlenenia obnoviteľných zdrojov energie do prostredia, v ktorom žijú.
 
Počas záverečného dňa pokračoval program podujatia v troch sekciách konferencií: Ekonomika, ekológia a hospodárnosť, Biomasa/aplikácie v OZE a Riadenie elektrizačnej sústavy. Najmä posledná spomenutá sekcia sa tešila veľkému záujmu, a to hlavne vďaka vyžiadanej prednáške Ing. Karola Kósu, PhD., zo spoločnosti SEPS s názvom Je prenosová sústava Slovenska pripravená čeliť budúcim výzvam?
 
Príprava podujatia bola možná aj vďaka finančnej, vecnej a mediálnej podpore početných partnerov a mediálnych partnerov. Osobitná vďaka patrí generálnym partnerom, ktorými boli Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., a Slovenské elektrárne, a. s. – člen skupiny Enel.

Organizačný výbor Energetika 2014