Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Magelis HMI: stabilní platforma pro průmysl

Operátorské panely Magelis byly vždy nejblíže špičkovým technologiím pronikajícím ze světa informační techniky. Od operátorského rozhraní pro ovládání strojů a technolo­gických zařízení se očekává precizní a robustní průmyslové provedení, ale zároveň širo­ký rozsah nadstandardních vlastností, jako např. zpracování a přenos dat do podnikové úrovně, tvorba receptur apod. Schneider Electric proto v současnosti poskytuje nejen bohatou nabídku terminálů Magelis, ale i příslušných softwarových prostředků.
 

Technologická zařízení na dotek

 
Z poslední analýzy společnosti ARC vyplývá, že dlouhodobý trend v ovládání ope­rátorských panelů jednoznačně směřuje k panelům s dotykovým displejem. Tomu odpovídá i současná nabídka operátorských panelů Magelis XBT GT. Výběr velikos­tí panelů je od mikropanelu s úhlopříčkou 3,4" až po 15" terminál TFT s podporou 65k barev. Jestliže uživatel vyžaduje ovládá­ní prostřednictvím klávesnice, zvolí si Ma­gelis XBT GK s integrovanou alfanumeric­kou klávesnicí se statickými i programova­telnými funkčními klávesami se signalizací diodami LED. Panely obou těchto řad vyu­žívají všechna dostupná pokročilá rozhraní: integrovaný videovstup, audiovstup i audiovýstup, integrované doplňkové I/O signály (např. k ovládání houkačky nebo výstraž­ných světel při spuštění alarmu) atd. Mnoho provozů typicky diskrétní výroby je řízeno a ovládáno bez nadřazeného systému SCA­DA – proto se řeší ukládání proměnných lo­kálně přímo v panelu. V případě řady Ma­gelis je k archivaci využívána externí paměť Compact Flash nebo USB Flash Disk.
 

Magelis XBT GH: ovládání v pohybu

 
Pro úlohy, které vyžadují ovládání např. v bezprostřední blízkosti stroje, lze použít pře­nosný panel Magelis XBT GH. Délka kabelu, kterým jsou přenášena data, napájení a hava­rijní signály do místní rozvodné skříňky, je vo­litelně 2,5 nebo 10 m. Panel splňuje podmínky i pro úroveň bezpečnosti SIL 3.
 

Průmyslové počítače Magelis

 
Mnoho zákazníků vyžaduje plnohodnot­ný systém SCADA na bázi operačního sys­tému Windows, popř. s podporou MS Office. Pro tyto účely jsou k dispozici panelové pří­stroje s integrovaným dotykovým displejem Magelis Smart, které jsou vybaveny operač­ním systémem Windows Embeded nebo XP. Bezúdržbové provedení bez rotačních čás­tí, navíc doplněné pamětí SSD, umožňuje pracovat i ve velmi náročných průmyslo­vých podmínkách. Pro vyšší výkon lze po­užít Magelis Flex PC Box vybavený proce­sorem Pentium 2 GHz Dual Core a pevným diskem s podporou RAID nebo polovodičo­vým diskem SSD.
 

Certifikace pro specifické oblasti použití

 
U exportních zakázek, typicky výrobců strojů, jsou často vyžadovány zahraniční cer­tifikáty. Pro vybrané terminály Magelis může výrobce doložit např. certifikaci UL, CSA, GOST, DNV, Loyd, GL atd. V případě vy­braných operátorských panelů i IPC Magelis existuje pro výbušné prostředí certifikace ATEX pro zóny 2/22 (plyn, prach).
 

Jednotné intuitivní prostředí

 
Vijeo Designer je jednotný konfigurační nástroj určený pro kompletní řadu operátor­ských panelů a IPC Magelis. Ladění aplikač­ního programu je díky objektově orientované koncepci programování intuitivní. To zlepšuje uživatelský komfort a minimalizuje celkovou dobu potřebnou na tvorbu aplikačního progra­mu. Vijeo Designer využívá pokročilé metody a rozšířené standardy, jako např. HTML/Java pro webové aplikace, JPEG pro zpracování grafiky a fotografií, MPEG4 pro obraz. Pro tisk sestav zpráv a grafiky nabízí standardní jazyk PCL od firmy HP. Prostřednictvím in­tegrované funkce web gate může uživatel pa­nel ovládat na dálku přes webové rozhraní.
 

Zpracování a vyhodnocení klíčových dat

 
V procesním průmyslu je často vyžado­vána tvorba receptur a správa uživatelských práv včetně dvojitého elektronického podpisu v souladu s normou 21 CFR part 11. Doplně­ním softwaru IDS (Intelligent Data Services) může uživatel nejen bezpečně ovládat a řídit technologický proces, ale průběžně zpraco­vávat, analyzovat a archivovat důležitá pro­vozní data. Kombinace softwaru Vijeo Designer IDS a terminálů Magelis poskytuje kompletní ře­šení bez nutnosti použít další externí systém SCADA nebo DCS. Nabízené služby lze vy­užívat v rámci podnikové sítě nebo vzdáleně přes webové rozhraní. Operátorské panely a IPC Magelis před­stavují stabilní a efektivní platformu určenou k řízení a ovládání v průmyslu.
Michal Křena,
Schneider Electric
 
Obr. 1. Operátorské panely a IPC Magelis