Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Lineární jednotky firmy THK pro přesná měření

Pro dohled nad výrobou a pro kontrolu kvality má velký význam měření obrysů. Vedle přesnosti je důležitá především rych­lost a flexibilita měření a také snadná ob­sluha. Těmto požadavkům plně vyhovuje lineární jednotka SKR firmy THK, na které je např. založen inovativní měřicí přístroj společnosti Optacom. „Jednotka zaručuje při jednoduché konstrukci a bezúdržbo­vém provozu přesnost až 25 nm s odpoví­dajícím měřicím systémem,“ říká Antonín Kozelka, senior product manager pro THK ve firmě Lin-tech, která je součástí společ­nosti Hennlich Industrietechnik a jednot­ky SKR dodává.
 
Nejnovější obrysový měřicí přístroj spo­lečnosti Optacom nese označení VC-10 (obr. 1) a má měřicí rozsah 170 × 175 mm. Tak nezvykle velký rozsah měření je dán speciální konstrukcí. VC-10 totiž nefunguje jako běžný otáčivý přístroj. Je vybaven dvě­ma přesnými lineárními jednotkami SKR, přičemž pohyb v ose Z je možný v plném rozsahu obou jednotek, a tím je dán rozsah měření. „Přístroj překvapuje důsledně inte­grovanou konstrukcí s použitím high-tech materiálů, které přinášejí značnou tuhost při relativně malé hmotnosti. Tři optické vysoce přesné inkrementální měřicí systémy zabez­pečují bezdotykové snímání pozice obou os a obrysu,“ doplňuje Antonín Kozelka.
 

Lineární jednotka s kuličkovým řetězem

 
Centrálními stavebními prvky přístroje VC-10 jsou dvě lineární osy, zabezpečující pohyb v horizontálním a vertikálním směru. Osy musí splnit velké požadavky na přes­nost, přímost a tuhost při co možno nejlep­ších vlastnostech pohybu. Proto byly séri­ově použity kompaktní lineární jednotky SKR od firmy THK se dvěma vozíky s vel­kou přesností.
Kuličkový řetěz propůjčuje lineární jed­notce vynikající vlastnosti s příznivým vli­vem na stálost měřidla. Kuličkový řetěz také příznivě působí na rozdělování maziva na va­livá tělíska, a to umožňuje bezúdržbový pro­voz.
 

Přesnost a rychlost

 
Při využití lineární jednotky SKR je zre­dukován počet dílů, které jsou vyráběny a na­kupovány podle výkresů. Také montáž celé­ho profiloměru je rychlejší, a tudíž i levněj­ší. Další předností je, že výslednou přesnost systému lze při použití jednotky SKR měnit. Tak může být zajištěna rozumně hospodárná a pro daný případ použití úměrná přesnost.
 

Měřit obrys a drsnost zároveň

 
Profiloměr VC má v celém měřicím roz­sahu, který je dán pojezdem os, stálou přes­nost. Standardní rychlost měření 3 mm/s je automaticky přizpůsobována měřenému obrysu. Dynamické přizpůsobení optima­lizuje jak rychlost měření, tak i jeho přesnost. „Měřicí zařízení Optacom je používáno všude, kde se poža­duje přesné, flexibilní a jednodu­ché změření a zaznamenání profi­lu. Inovativní koncept dvou přes­ných os umožňuje cenově příznivé a efektivní měření s nejmodernější technikou při co nejvyšším kom­fortu,“ uzavřel Antonín Kozelka.
 

Společnost Lin-tech

 
Firma Lin-tech navrhuje a do­dává výstroj pro průmyslové stro­je a zařízení. Do její nabídky patří lineární vedení, kuličkové šrouby, strojní prvky, kompletní krytová­ní strojů, dopravníky třísek, fil­trační systémy, energetické řetězy, flexibilní kabely a hadice, kluzná pouzdra, rychlospojky a uchopo­vače. Firma poskytuje profesionál­ní poradenství, podporu a servis. Na českém trhu tradičně zastupu­je společnosti THK, Igus, Walther-Präzision, Eitec a Tecnomors. Distribuuje i další produkty od řady světových výrobců.
(Hennlich Industrietechnik)
Hennlich Industrietechnik spol. s r. o.
tel.: 416 711 333
fax: 416 711 999
 
Obr. 1. Měřicí přístroj VC-10 Optacom
Obr. 2. Přesná lineární osa SKR s kuličkovým řetězem
Obr. 3. Lineární jednotka GL-N