Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Laboratoř integrovaných systémů pro budovy na UTB ve Zlíně

Na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně byla 26. června 2007 za účasti předních představitelů UTB a dalších vysokých škol, magistrátu města Zlína i odborné veřejnosti a dalších hostí oficiálně otevřena Laboratoř integrovaných technologických a řídicích systémů v budovách – Inteligentní budovy. Laboratoř je navržena tak, aby mohla plnit funkci výukového, experimentálního a výzkumného zázemí v oblasti řízení, sledování a správy vyspělých systémů technických zařízení v budovách (tzv. inteligentní budovy).
Významná část laboratoře byla vybudována v rámci programu MŠMT č. 4 – Využití moderních technologií a přístrojové techniky podporující rozvoj nových akreditovaných studijních programů, a to především jako experimentální podpora budovaného nového zaměření studijního oboru aplikovaná informatika – integrované systémy v budovách – inteligentní budovy. Jako taková bude používána zejména studenty k praktickému procvičování teoretických poznatků při práci s reálnými technologickými zařízeními a jejich řídicími i sběrnicovými komunikačními systémy. Rovněž bude využívána při řešení výzkumných a vývojových úloh.
Výzkumná témata se nabízejí z oblastí optimalizace funkce tepelně-energetických komponent a jejich parametrů, řízení reálných technologických zařízení, parametrů regulátorů a optimalizace jejich nastavení, sběrnicové komunikace a komunikačních bran, vizualizace procesů, sledování a řízení procesů na dálku a simulačních metod. Je plánováno také propojení s podobnou laboratoří zaměřenou na zabezpečovací systémy budov.
Co se týče vývoje, předpokládá se spolupráce s příslušnými průmyslovými subjekty zaměřená na funkční parametry a spolehlivost jednotlivých prvků integrovaných systémů v budovách a jejich použití.
Strojní část laboratoře tvoří vzduchotechnický systém (obr. 1). Energetická část obsahuje zařízení k čerpání energie z obnovitelných zdrojů – tepelné čerpadlo a sluneční kolektor (obr. 2). Řídicí systém je založen na sběrnici KNX s přístroji od firmy Siemens a internetové variantě vývojového prostředí Control Web, produktu společnosti Moravské přístroje, s. r. o. Povětrnostní veličiny jsou sledovány prostřednictvím meteostanice od firmy Envitech Bohemia, s. r. o., a mikroklimatickými přístroji značky Ahlborn. K měření povrchové teploty prvků je použita termovizní kamera značky Fluke, dodaná společností Ahlborn, s. r. o. Pro výuku sběrnicových systémů KNX je vybudováno pracoviště se šesti pracovními místy s komponentami společnosti Merten Czech, s. r. o.
Vybudování laboratoře významně podpořili generální projektant a dodavatel Airklima, s. r. o., a dále společnosti Airtechnology, s. r. o., Merten Czech, s. r. o., a Siemens, s. r. o., divize Building technologies.
Další rozvoj laboratoře závisí především na finančních možnostech fakulty. V současné době je připravováno rozšíření o pracoviště sběrnicových systémů s přenosem dat silovými kabely, rádiové komunikace a sběrnice LonWorks. Laboratoř může být využita i při spolupráci s průmyslem na vývojových úkolech a jako školicí středisko pro sběrnicové systémy. Další informace lze získat u autora článku, který je vedoucím celého projektu.
 
Ing. Martin Zálešák, CSc.,
ústav automatizace a řídicí techniky,
Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně
 
Obr. 1. Strojní část laboratoře
Obr. 2. Energetická část laboratoře (sluneční kolektor je umístěn na střeše budovy)