Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Kyber robot 2009 – středoškoláci překvapili tvořivostí

Značnou invenci v sestavování a progra­mování robotů osvědčili středoškoláci, kteří přijeli 4. prosince 2009 na Technickou uni­verzitu v Liberci soutěžit ve třetím ročníku soutěže Kyber robot. Stejně jako v předcho­zích dvou ročnících, i tentokrát mohli přivézt roboty sestavené buď ze stavebnice Bioloid nebo libovolné konstrukce. Zatímco v před­chozích ročnících se na soutěžní ploše pro­háněly většinou roboty ze stavebnice Bio­loid, na tuto zatím poslední soutěž přivezli studenti devět robotů libovolné konstrukce, tedy mnohem více než kdy jindy.
 
V kategorii robotů libovolné konstrukce soutěží stále častěji středoškoláci s roboty, které si zkonstruovali pro jinou soutěž. S ta­kovým robotem zvítězil Martin Málek ze Střední průmyslové školy v Příbrami, který představil robot postavený pro akci Eurobot 2010, kde mají roboty soutěžit ve sběru plo­din různého tvaru.
 
S robotem ovládaným hlasem přijel na Kyber robot loňský vítěz této soutěže, Fi­lip Svoboda ze třetího ročníku liberecké elek­trotechnické průmyslovky, a obsadil s ním druhé místo. Robot má fungovat jako dopro­vod pro nevidomé, ale Filip musí ještě vyře­šit navigaci ve složitém terénu.
 
Třetí místo udělila porota dálkově ovlá­danému robotu Bluebot Adama Heinricha z Mendelova gymnázia v Opavě. Ovládací signály jsou přenášeny prostřednictvím Bluetooth. Robot se dokáže vyhýbat překážkám, protože je vybaven infračerveným dálkomě­rem, který měří vzdálenost k překážce v roz­mezí 4 až 30 cm a ultrazvukovým dálkomě­rem měřícím v rozsahu 15 až 600 cm.
 
V kategorii robotů ze stavebnice Bioloid vyhrál šestinový pavouk, kterého přivezli stu­denti ze Střední průmyslové školy elektro­technické v Brně (Kounicova 16). Na sou­těži ho již předváděli loni, ale robot zřejmě absolvoval taneční, protože letos okouzlil po­rotu tancem na hudbu, a nakonec svým tvůr­cům vynesl absolutní vítězství v soutěži, tak­že si odvezli hlavní cenu, stavebnici Bioloid. Úspěšné bylo i druhé druž­stvo ze stejné průmyslovky (Petr Komárek, Lukáš Ko­laja a Jakub Streit) s robo­tem, který dokáže sledovat tečku z laserového ukazo­vátka, a projde tak i složi­tým bludištěm.
 
Vtipným vystoupením na téma „jak si pes ochočil člověka“ si třetí místo za­sloužili studenti Lukáš Lan­ger a Jiří Vaňhora z Centra odborné přípravy technické v Kroměříži. Dva synchro­nizované roboty v podobě člověka a psa se vzájemně dorozumívaly a člověk plnil příkazy psa jako ten nejlépe vycvičený vlčák.
 
V přestávce soutěže pat­řila soutěžní plocha školákům z centra Ama­vet z Lomnice nad Popelkou (obr. 2). Děti se v tomto centru seznamují s technikou, a tak se mohly pochlubit různými mechatronický­mi vozítky, autíčky a jeřáby, které si samy se­stavily z různých stavebnic.
(ev)
 
Obr. 1. Pohled na soutěžní plochu Kyber robot 2010 – své výtvory zde právě představují děti z centra Amavet z Lomnice nad Popelkou