Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Kvalita investičního prostředí: Polsko premiantem ve střední a východní Evropě

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) uveřejnila v červenci letošního roku výsledky průzkumu kvality investičního prostředí v zemích střední a východní Evropy. Tento průzkum provádějí německé zahraniční hospodářské komory od roku 2006. Podívejme se, jak zahraniční investoři hodnotí Českou republiku v porovnání s ostatními zeměmi regionu.

 
V roce 2014 se průzkumu kvality investičního prostředí zúčastnilo 1 435 investorů v šestnácti zemích střední a východní Evropy. Nejvíce zúčastněných firem (42 %) působí v oblasti služeb, 34 % v oblasti zpracovatelského průmyslu včetně stavebnictví a 24 % v oblasti obchodu včetně zásobování energií a vodou a zpracování odpadů. Průzkum je prováděn ve státech střední Evropy (ČR, Slovensko Polsko, Maďarsko), dále v Bulharsku, Rumunsku a baltských státech (Litva, Lotyšsko, Estonsko), v Albánii, Kosovu a v zemích vzniklých po rozpadu Jugoslávie (Slovinsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie).
 

Pracovní trh

Ve srovnání s jinými státy regionu jsou investoři v České republice stále méně spokojeni s tím, jak zde rostou náklady na práci (hodnocení těsně pod průměrem v regionu). Přitom výkonnost, motivace a kvalifikace zaměstnanců v ČR jsou nevalné – v tomto ohledu se Česká republika ocitla mezi nejhůře hodnocenými zeměmi. V oblasti flexibility pracovněprávních vztahů má ČR průměrné hodnocení. Neuspokojivá je také dostupnost kvalifikovaných pracovních sil (viz vložený rámeček).
 

Hospodářské a politické podmínky

Nepříliš příznivě je vnímána kvalita státní správy ČR. Ta je přes mírné zlepšení hodnocena jako pátá nejhorší v regionu. Za nadprůměrnou je však považována hospodářská stabilita. Mírné zlepšení v České republice nastalo v otázce právní jistoty (posun z patnáctého na deváté místo v regionálním žebříčku). I přes mírné zlepšení v posledním roce patří ČR mezi nejhůře hodnocené země v otázce transparentnosti při zadávání veřejných zakázek. Za nedostatečný považují zahraniční investoři také boj proti korupci v ČR.
 

Podnikatelské prostředí v ČR

Příznivě jsou v České republice hodnoceni lokální dodavatelé z hlediska jejich kvality, dostupnosti a platební morálky. Dobře jsou vnímány také podmínky pro výzkum a vývoj v ČR. K dlouhodobě dobře hodnoceným investičním faktorům rovněž patří infrastruktura, kde v posledním roce nastalo mírné zlepšení.
 

Jak atraktivní je ČR jako investiční lokalita?

Atraktivitu jednotlivých zemí pro investování hodnotili investoři známkami 1 (velmi atraktivní) až 6 (neatraktivní). V tomto hodnocení byla ČR v minulosti premiantem. V období 2006 až 2012 ji investoři hodnotili jako nejlepší zemi v regionu. Ve dvou posledních letech (2013 a 2014) je za nejatraktivnější zemi pro investice považováno Polsko (obr. 1). Podle Hannese Lachmanna, vedoucího oddělení firemní komunikace ČNOPK, se v dobrém hodnocení Polska projevilo několik let politické stability, což vedlo ke zlepšení státní správy. V České republice se vlády často střídají a s nimi je mnohdy vyměněno celé vedení ministerstev. Nová správa ne vždy naváže na činnost úředníků z předchozího období, takže mnoho kvalitní práce přijde nazmar. „Situace v zadávání veřejných zakázek odrazuje zahraniční firmy od toho, aby se zde o veřejné zakázky vůbec ucházely,“ poznamenal Hannes Lachmann.
(ev)
 
Obr. 1. Atraktivita zemí podle investorů působících ve střední a východní Evropě (zdroj: ČNOPK)
 
Tab. 1. Odměňování kvalifikovaných dělníků ve výrobě v ČR (zdroj: ČNOPK)
Tab. 2. Odměňování techniků s maturitou v ČR (zdroj: ČNOPK)
 

Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a odměňování

Až překvapivě špatně je zahraničními investory vnímána dostupnost kvalifikovaných pracovních sil v ČR (celkově třetí nejhorší hodnocení v regionu). Při posuzování systému odborného vzdělávání klesl počet spokojených respondentů a v žebříčku zemí patří ČR k průměru v regionu.
 
Nedostatek kvalifikovaných dělníků a technických pracovníků je ve velké míře ovlivněn tím, že mladí lidé vycházející ze základních škol příliš nestojí o práci v technických oborech. Snad by je mohlo přesvědčit dobré platové ohodnocení. Jak se tedy v poslední době vyvíjí odměňování kvalifikovaných dělníků a provozních techniků? ČNOPK poskytla časopisu Automa informace o vývoji platů kvalifikovaných dělníků (tab. 1) a technických pracovníků (tab. 2), které jsou získány ze Studie k odměňování*). Platy kvalifikovaných dělníků v posledních několika letech mírně rostou (v roce 2013 o 4,1 % a v roce 2014 o 3,2 %). Platy techniků se středoškolským vzděláním rostou o něco pomaleji.
 

*) Studii k odměňování ČNOPK každoročně vydává ve spolupráci se společností Kienbaum Management Consultants. Studie poskytuje analýzu nejrůznějších faktorů ovlivňujících strukturu platů u 86 typických pozic od vrcholového managementu až po dělnické pozice. Publikace dále obsahuje rozsáhlé informace o českém trhu práce. Letošního projektu se zúčastnilo více než 80 společností s mezinárodní účastí. Publikace je založena na reálných údajích o nákladech pro více než 22 000 pracovních míst. Další informace jsou uvedeny na http://tschechien.ahk.de/cz/publikace/studie-k-odmenovani/.