Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Kurz automatizace – on-line a zdarma

Dne 15. března 2010 byl zahájen bez­platný pilotní běh e-learningového kurzu Elefantc. Tímto dnem byl spuštěn centrální server projektu a zahájena výuka, ale do kur­zu je možné „přistoupit“ i později, kdykoliv v jeho průběhu, až do konce roku 2010. Po­drobné informace jsou na webových strán­kách http://elefantc.cvut.cz. Zde se lze re­gistrovat a získat potřebné kontakty. Kurz je zaměřen na široký obor automatizace a tele­matiky. Je určen zejména pracovníkům, kte­ří v tomto oboru již déle pracují či podnika­jí a zajímají se o nové technické prostředky a přístupy, ale i o hlubší teoretické zákla­dy. Může být využit i pro účely rekvalifika­ce nebo jako doplněk látky středoškolského či vysokoškolského studia, tedy k „revitali­zaci“ odborných znalostí absolventů. Kur­zu se mohou zúčastnit individuální zájem­ci (např. učitelé odborných škol, jednotliví zaměstnanci) i skupiny účastníků (např. ko­lektivy zaměstnanců z firem).
 
Kurz je uspořádán v rámci programu Leo­nardo da Vinci, za podpory Evropské komise. Program koordinuje katedra telekomunikač­ní techniky Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze. Projekt s názvem E-Learning for Acquiring New Types of Skills – Conti­nued (ELefANTC) je mezinárodní. Jeho hlav­ním výstupem je mnohojazyčný e-learningo­vý produkt (kurz) pro celoživotní vzdělává­ní v oboru automatizace a telematiky. Díky účasti zahraničních partnerů je kurz (včet­ně doprovodných nástrojů) vyvíjen v jazy­ce českém, slovenském, anglickém, němec­kém, francouzském, španělském, polském a slovinském.
 
E-learningový kurz je členěn do patnácti výukových modulů a je doplněn osmijazyč­ným multimediálním slovníkem klíčových termínů. Každý modul obsahuje dílčí testy pro jednotlivé pasáže a souhrnný kontrolní test s individuálním vyhodnocením. Studi­um je řízeno skupinou tutorů. Účastníci kur­zu se na ně mohou obracet se svými dotazy nebo s žádostmi o konzultace (především pro­střednictvím elektronické komunikace). Kurz je zakončen závěrečným testem. Účastníci, kteří mají zájem o získání oficiálního certi­fikátu, absolvují závěrečný test v prostorách školicího střediska (pro účastníky studují­cí kurz v češtině je školicí středisko v Praze na ČVUT FEL). Hlavním tutorem kurzu je doc. Ing. Jaroslav Svoboda, CSc.
 
Mezi patnáct tematických modulů patří: automatizace, řídicí systémy, senzory, akto­ry, identifikační systémy, digitální komuni­kační sítě (rádiová a satelitní komunikace, GSM a NGN), projektování automatizova­ných systémů s PLC, kombinační a sekvenční logika, hybridní systémy, simulace a mode­lování reálných procesů, fuzzy logika, umělá inteligence v automatizaci, spolehlivost tech­nických systémů, případové studie a příkla­dy a vývojové trendy v řídicích systémech.
 
Z výčtu je patrná jak šíře oboru automati­zace a telematika, tak i snaha pokrýt v kurzu celý základní obor aplikované automatizace. Byla by iluze si myslet, že lze zvládnout de­tailní znalosti oboru v celé jeho šíři, stát se „odborníkem pro veškerou automatizaci“. Cí­lem kurzu je především poskytnout dostateč­ný přehled nutný pro orientaci v oboru a pro další specializované studium. Kurz je určen za podklad pro zaměření specializovaného studia nebo pro specializaci výuky na odbor­ných školách. Z textu lze vybrat jen potřebné pasáže. Rovněž se lze při studiu omezit jen na určité moduly. Celkový přehled je užitečný pro to, aby absolventi kurzu byli schopni se samostatně orientovat a rozhodovat, aby moh­li být kvalifikovanými a nezávislými hodnoti­teli a oponenty ve výběrových řízeních, která se ve firmách pravidelně uskutečňují (http://elefantc.cvut.cz).
[Tisková informace ČVUT.]

(Šm)