Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Kurs celoživotního vzdělávání pro technology podniku Chemopetrol

číslo 6/2006

Kurs celoživotního vzdělávání pro technology podniku Chemopetrol

Na základě dohody mezi vedením podniku Chemopetrol, a. s., Litvínov a VŠCHT Praha byly v letech 2004 a 2005 realizovány celkem čtyři běhy kursu celoživotního vzdělávání pro technology všech provozů podniku Chemopetrol. Cílem kursu bylo zvýšit odbornou úroveň účastníků v oblastech technologických procesů, strojů a zařízení chemického průmyslu a jejich řízení. Tematická náplň kursu byla navržena pracovníky VŠCHT Praha a poté upřesněna podle námětů a připomínek vedení podniku Chemopetrol do formy pěti tematických bloků s názvy:

  • Technologický procesy a chemické technologie,
  • Stroje a zařízení chemického průmyslu,
  • Základy elektrotechniky,
  • Měření technologických veličin,
  • Řízení technologických procesů.
Obr. 1.

Obr. 1. Slavnostní zakončení jednoho z kursů (certifikát předává prof. Ing. Stanislav Labík, CSc., prorektor VŠCHT Praha)

Tematický blok Technologické procesy a chemické technologie byl obsahově zaměřen zejména na použití programu Aspen Plus, navrhování a provoz výměníků tepla a rektifikačních kolon, na využití programu Microsoft Excel ke statistickému zpracování a grafické prezentaci různých údajů (zpracování a hodnocení naměřených experimentálních a provozních dat, práce s matematickými modely). Pro technology ze závodu Energetika byl program výuky doplněn problematikou úpravy vody a čištění odpadních vod.

V tematickém bloku Stroje a zařízení chemického průmyslu byly prezentovány základní typy chemických zařízení, jako jsou zařízení pro dopravu kapalin a plynů, potrubí a armatury, čerpadla a kompresory, míchací zařízení, tepelné výměníky, odparky, zařízení pro rektifikaci a absorpci, extrakční a separační zařízení, sušárny a reaktory. Pozornost byla věnována i konstrukčním materiálům a hlediskům provozu.

V bloku Základy elektrotechniky měli posluchači možnost seznámit se se základy silnoproudé elektrotechniky, s výrobou a rozvodem elektrické energie, s rozvody nízkého napětí, s elektrickými stroji, se zdroji světla a elektrickými zdroji tepla. Úroveň teoretického výkladu v rámci tohoto bloku byla upravena tak, aby i posluchači bez elektrotechnického vzdělání získali přehledné a aktuální informace z oblasti silnoproudé elektrotechniky a energetiky, které mohou využít ve své technologické praxi.

Výuka v bloku Měření technologických veličin byla zaměřena na metody a přístroje používané při provozním měření tlaku, teploty, průtoku a proteklého množství, polohy hladiny, množství tepla, složení látek a koncentračních veličin. Cílem bylo prohloubit znalost principů snímačů a převodníků a možností jejich použití v provozní praxi.

Náplní tematického bloku Řízení technologických procesů byla problematika automatického řízení technologických procesů od základní informace o struktuře a činnosti zpětnovazebního regulačního obvodu a regulátorů a složitějších regulačních obvodů, přes základy matematické logiky a logického řízení až po počítačové řídicí a informační systémy. Cílem bylo sdělit základní informace o principech regulace a o strukturách a možnostech moderních řídicích systémů. Posluchači se seznámili i se současnými trendy vývoje a se způsoby komunikace počítačového řídicího systému s operátorem technologického zařízení. Pro větší názornost byla při výkladu používána počítačové simulace.

Kurs s uvedenou náplní se konal ve výukových prostorách VŠCHT Praha v Mostě-Velebudicích v rozsahu celkem 84 hodin výuky, rozdělených do čtrnácti jednodenních soustředění po šesti hodinách výuky pro každou skupinu posluchačů. Ti obdrželi ke všem tématům tištěné studijní materiály a na závěr kursu absolvovali písemné závěrečné testy, které naprostá většina účastníků zpracovala s velice dobrým výsledkem. Na organizačním zajištění kursu spolupracovaly útvar vzdělávání podniku Chemopetrol a oddělení celoživotního vzdělávání VŠCHT Praha.

Pilotní běh programu, kterého se zúčastnilo šestnáct technologů ze závodů Petrochemie a Agro podniku Chemopetrol, se uskutečnil na podzim 2004. Na základě jeho vyhodnocení byl program dalších běhů doplněn a upraven pro další skupiny účastníků. V průběhu roku 2005 se uskutečnily ještě další tři běhy, kterých se zúčastnilo celkem 39 technologů ze závodů Petrochemie a Energetika.

Odborní pracovníci VŠCHT Praha, kteří na realizaci kursu spolupracovali, byli vedeni snahou průběžně sledovat spokojenost posluchačů a reagovat v rámci možností a v intencích s dohodnutým cílem na konkrétní připomínky a náměty ze strany účastníků kursu. Nebylo však možné vyhovět všem požadavkům již proto, že program i tištěné studijní materiály byly připraveny na základě dohodnutého projektu, i vzhledem k tomu, že jednotlivé skupiny účastníků tvořili technologové z různých pracovišť. Na žádost pedagogů z VŠCHT Praha byla pro vyučující lektory uspořádána exkurse v provozech jednotlivých závodů podniku Chemopetrol. I tyto návštěvy pracovišť podniku přispěly k aktualizaci náplně výuky.

Na závěr každého soustředění byli účastníci vyzváni k písemnému zhodnocení obsahové, lektorské i organizační stránky kursu. Tato hodnocení byla v průběhu kursu analyzována a odborní garanti a lektoři se snažili na relevantní připomínky v následující výuce reagovat. Po jednotlivých soustředěních účastníci kurs hodnotili převážně jako užitečný nebo velmi užitečný. V několika případech byly v průběhu zaznamenány drobnější výhrady k odlišnosti tematického obsahu soustředění od pracovního zaměření účastníka. Úroveň lektorů byla zřetelně hodnocena jako velmi vysoká, studijní texty jako velmi dobré nebo dobré. K organizaci kursu nebyly žádné připomínky a byla převážně hodnocena jako dobrá. Po závěrečných testech byli účastníci požádáni o hodnocení kursu jako celku. V celkovém hodnocení byla opět oceněna úroveň přednášejících jako velmi vysoká, přičemž mnoho účastníků kursu je vnímalo jako mimořádné odborníky ve svém oboru. Celkové hodnocení programu tedy vyznívá pozitivně s tím, že pro případné další pokračování kursu odborní garanti zapracují do jednotlivých témat vybrané náměty získané od absolventů.

Po ukončení kursu a absolvování testů obdrželi absolventi certifikáty, které předal prorektor VŠCHT Praha na setkání účastníků s vedením podniku Chemopetrol, a. s., a s lektory VŠCHT Praha.

Karel Kadlec,
ústav fyziky a měřicí techniky VŠCHT Praha,
Adéla Petrášková,
oddělení celoživotního vzdělávání VŠCHT Praha