Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Krátké zprávy

číslo 10/2003

O jiskrové bezpečnosti a otevřených systémech v Brně

První semináře na téma jiskrové bezpečnosti, pořádané ve spolupráci firem Measurement Technology Limited (MTL Instruments Group plc) a D-Ex Limited spol. s r. o. před dvanácti lety, založily tradici, která obě firmy zavazuje přinášet svým obchodním partnerům i technické veřejnosti nejnovější informace ze světa automatizační techniky. Nejinak tomu bylo v hotelu Myslivna v Brně i letos ve dnech 27. a 28. srpna na semináři věnovaném nejnovějšímu vývoji v oblasti jiskrové bezpečnosti a nově také v oblasti otevřených měřicích a řídicích systémů a na přidružené výstavce. Účastníci semináře, kterých bylo asi 90 z nejrůznějších oblastí průmyslu, v celkem deseti přednesených přednáškách nejprve absolvovali krátký kurs jiskrové bezpečnosti doprovázený praktickými ukázkami a dále se seznámili především s dosaženým stupněm vývoje v oblasti standardů zajišťujících bezpečný provoz měřicích a řídicích zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu (směrnice ATEX – ATmospheres EXplosibles), včetně sběrnicových řešení (Fieldbus Intrisically Save Concept – FISCO, Fieldbus Non-Incendive Concept – FNICO), s důvody vzniku hybridních řídicích systémů a růstu zájmu o ně a s technickými řešeními nabízenými v obou těchto oblastech pořádajícími firmami. Při příležitosti semináře byl poprvé v ČR představen hybridní řídicí systém MTL Open System Technology – MOST. K semináři byly vydány tištěný sborník přednášek a CD s doprovodnými informacemi. Podrobnosti lze získat na adrese info@dex.cz

(sk)


O správě dokumentace v průmyslových podnicích

Seminář Řízení dokumentace v průmyslových podnicích se konal 10. června 2003 již tradičně v Jihlavě, v příjemném prostředí bývalého dominikánského kláštera, dnes Hotelu Gustav Mahler. Setkal se s velkým ohlasem a velmi příznivým hodnocením jak ze strany posluchačů, tak přednášejících. V hlavním programu se představilo sedm společností. Samostatně se formou stolní výstavky prezentovaly firmy CAD programy, Medium Soft a Xertec Praha. Problematice správy technické dokumentace se věnovaly společnosti EDS PLM Solutions a GN Resources International (CZ). Dokumentaci výroby měly jako hlavní téma společnosti Q.gir, Soft Cell Česká republika a SOVA Bratislava. Řešení pro fyzickou úroveň dokumentace představily společnosti Impromat INT. a Océ-Česká republika. Ze zájmu posluchačů a jejich reakcí vyplývá, že právě problematika řízení a správy veškeré dokumentace v průmyslu se stává jednou z priorit organizací, které aktivně přistupují k otázkám prosazení se svými výrobky a službami na trzích sjednocené Evropy. Další informace lze získat u pořádající agentury AD&M (http://www.adam-ova.cz).

(ed)


BOZP a integrované systémy řízení v ČR

Záměr vytvořit novou řadu norem ISO 18000 pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se u světové podnikatelské veřejnosti setkal s nevolí. Masová aplikace tohoto systému, spojená s certifikací podniků podobně jako u norem ISO 9000 a ISO 14000, byla odmítnuta. Přesto se v mnoha organizacích určitého charakteru při aplikaci systému řízení jakosti nebo environmentálního managementu přímo nabízí aplikovat systémové prvky i v oblasti BOZP. Tyto organizace si normu vyžádaly a příslušné aktivity převzala Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization – ILO), která v prosinci roku 2001 publikovala směrnicí ILO-OSH 2001 jako rámcový vzor pro realizaci podnikového systému řízení v oblasti BOZP kompatibilní s ostatními normami a návody v oblasti systémů řízení. Charakteristické prvky systému podle ILO, integrovaného do ostatních řídicích systémů, a rozsah jeho použití v Evropě i mimo ni byly předmětem semináře s názvem BOZP a integrované systémy řízení v České republice, který uspořádala v Praze dne 2. června 2003 Česká společnost pro jakost (ČSJ). Na semináři se sešli představitelé poradenských i certifikačních orgánů, veřejného sektoru i podniků, které systém BOZP zařadily do svého systému řízení nebo o tom uvažují. Předneseny byly příspěvky s názvy Stav, vývoj a praktické aplikace SM BOZP v intencích BS 8800 a OHSAS 18001, Situace v aplikaci standardů řízení BOZP v ČR, Analýza rizik – zpracování a využití, Přehled vybraných předpisů vztahujících se k BOZP, ochraně životního prostředí a požární ochraně, Integrované systémy a lidský faktor a Zkušenosti se zaváděním programu bezpečný podnik u ŽS Brno, a. s. Příspěvky vyvolaly živý ohlas účastníků. K semináři byl vydán sborník přednášek. Další podrobnosti lze získat v sekretariátu ČSJ, tel.: 221 082 261, fax: 221 082 229, e-mail: smolikova@csq.cz

(sk)


Rekordní SPS/IPC/DRIVES 2003 zve do Norimberka

Veletrh elektrických automatizačních systémů a komponent SPS/IPC/Drives 2003 bude, přes nepříznivé celkové ekonomické klima v Německu i v Evropě vůbec, opět ve všech ohledech rekordní.

Nejnovější produkty a trendy v oboru představí v šesti halách na ploše přesahující 50 000 m2 celkem 880 vystavovatelů z 22 zemí (779 a 18 v roce 2002). Výrazně vzrostl počet zahraničních vystavovatelů, a to z 89 v roce 2002 na letošních 108. Toto číslo přitom nezahrnuje velké mezinárodní společnosti, které jsou na veletrhu reprezentovány svými německými filiálkami. Nejpočetněji budou zastoupeny Švýcarsko (25 firem), Rakousko (19), Itálie (12) a Velká Británie (11). Vloni přišlo na veletrh 22 938 návštěvníků.

Podobně jako v loňském roce jsou i letos pro návštěvníky na všechny tři veletržní dny připravena moderovaná diskusní fóra na témata jako řízení pohybu, inteligentní provozní přístroje a řízení výroby, senzory a zpracování obrazové informace, návrh webových stránek a bezdrátové komunikace. Speciálně průmyslovým komunikačním systémům budou věnovány zevrubné přednášky a diskuse v hale 6. Své zvláštní vyhrazené místo budou mít opět témata Linux in Automation (hala 10, stánky 340 a 341) a IT & Automation (hala 7A, stánek 620).

Hlavním tématem letošního veletrhu SPS/IPC/Drives je zpracování obrazové informace v průmyslu (německy Industrielle Bildverarbeitung – IBV) se zvláštním zaměřením na inteligentní senzory obrazu. Pro snadnou orientaci účastníků veletrhu budou expozice všech vystavovatelů produktů z této oblasti označeny zvláštním logem IBV.

Tématu zpracování obrazové informace se bude věnovat i konference SPS/IPC/Drives 2003 dne 25. listopadu. Dopoledne bude v sekci s názvem Manufacturing with Vision předneseno šest přednášek k různým aspektům zmíněného předmětu a odpoledne se uskuteční půldenní výukový kurs na téma rozpoznávání a identifikace součástek s použitím průmyslových metod zpracování obrazu.

Veletrh SPS/IPC/Drives 2003 se uskuteční v Norimberku ve dnech 25. až 27. listopadu 2003. Podrobné informace o samotném veletrhu, jeho doprovodném programu a o cestovních i ubytovacích možnostech lze nalézt na http://www.mesago.de/sps
[Tisková informace Mesago, září 2003.]

(sk)


Bezpečnostní I/O moduly

Obr. 1.

Firma Wago představuje bezpečnostní moduly pro Profibus, navržené tak, aby doplnily modulární WAGO-I/O-SYSTEM 750, který otevírá kompletně nové možnosti aplikací modulární průmyslové automatizace.

V běžných aplikacích je podíl bezpečnostních distribuovaných vstupů a výstupů kolem 10 až 20 % z celkového počtu.

S WAGO-I/O-SYSTEM 750 nemusí být tyto vstupy a výstupy vybaveny dalším speciálním komunikačním modulem, ale jsou zahrnuty do nejbližšího komunikačního modulu. Touto cestou uživatel nedosáhne pouze bezpečného připojení, ale také velmi flexibilního a ekonomického řešení. Moduly mohou být nakonfigurovány podle profilu PROFIsafe a jsou k dispozici pro bezpečnostní aplikace od kategorie 2 až po kategorii 4 v souladu s ČSN EN 954-1, SIL3 nebo IEC 61508.

Wago Elektro, s. r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, www.wago.com


Siemens A&D představí na veletrhu EMO zajímavé novinky

21. až 28. října 2003 se bude v Miláně konat mezinárodní odborný veletrh EMO. Siemens A&D na něm představí několik významných novinek. Novináři s nimi byli v předstihu seznámeni na tiskové konferenci, která se konala 11. září 2003 v Chemnitzu. Zde se v Siemens Solution Factory for Automation and Drives mj. vyvíjejí, vyrábějí a testují některé typy světoznámých systémů Sinumerik a pohonů Simodrive.

Mottem expozice firmy Siemens na veletrhu EMO bude „Productivity in Motion – Systems, Solutions, Services„.

Jedním ze zajímavých exponátů bude např. Sinumerik 840D powerline, řídicí systém vyvinutý ve spolupráci s předními výrobci obráběcích strojů. „Zlatým hřebem„ bude propojení až osmi systémů Sinumerik 840D powerline, umožňující najednou ovládat až 248 os.

Pro jednodušší stroje je určen systém Sinumerik 802. Vyznačuje se snadnou obsluhou i programováním.

Obráběcí stroje potřebují nejen řídicí systém, ale i pohon. Z této oblasti bude představen digitální měnič Simodrive 611D pro vysoce dynamické servomotory a pohony vřeten. Další exponát, vřetena ECS, je vhodným řešením především pro obrábění hliníkových slitin a doplňuje nabídku pohonů obráběcích strojů firmy Siemens cenově výhodnými pohony malých výkonů.

U výrobních strojů je také důležitá otázka bezpečnosti. Návštěvníci veletrhu EMO se budou moci seznámit se zabezpečenou komunikací protokolem Profisafe na sběrnici Profibus.

Ke zvýšení celkové produktivity práce přispívají moderní metody programování a simulace výroby označované jako virtual prototyping a virtual production. Testování a optimalizování hotových programů pro stroje NC umožňuje zkrátit dobu výroby a zlepšit jakost výrobků (přesnost a kvalitu povrchu).

Jako zajímavé produkty z oblasti softwaru budou představeny systém MCIS (Motion Control Information System), modulární softwarový systém pro správu dat, správu nástrojů a řízení údržby, a ePS Network, systém pro podporu údržby prostřednictvím zabezpečené internetové komunikace.

Firma Siemens bude na veletrhu EMO vystavovat ve stáncích B05 a A08 v hale 14. Bližší informace o samotném veletrhu najdou čtenáři v článku Stroje a automatizace na veletrhu EMO v čísle 8-9/2003.

(Bk)


Bluetooth a řídicí sběrnice

Bezdrátové komunikace získávají v průmyslové automatizaci stále silnější pozici. Významní výrobci automatizační techniky proto nabízejí prostředky, které umožňují řídicí systémy nebo provozní sběrnice spojit s mobilními účastníky. Výjimkou není ani firma ABB, která navázala úspěšnou spolupráci s firmou connectBlue, výrobcem komunikačních periferií pro Bluetooth.

BWE 800 je zařízení, které umožňuje realizovat komunikaci mezi systémy AC800M/C, popř. jinými systémy ABB s protokolem MMS, a mobilním uživatelem vybaveným přenosným počítačem nebo PDA s Bluetooth. Plní funkci přístupového bodu Bluetooth k řídicí síti LAN. Webové stránky, které jsou vytvořeny a uloženy ve webovém serveru vestavěném v BWE 800, jsou tak dostupné prostřednictvím sítí Ethernet i Bluetooth. Pro dynamickou výměnu dat se systémy s protokolem MMS využívá BWE 800 funkce ASP a jazyk Java. V automatizaci je důležitá otázka bezpečnosti – BWE 800 má proto vestavěnu správu přístupů. Data lze v BWE 800 také ukládat pro pozdější použití do paměti o velikosti 1 MB. Přístup k datovým souborům je možný protokolem FTP. Produkt je navíc vybaven funkcí RTC (real time clock) pro přiřazování a synchronizaci časových značek.

Speciálně pro řídicí systém AC800C je k dispozici multifunkční jednotka BWE 800C. Tato jednotka je hardwarově kompatibilní s komunikačními moduly pro tento typ PLC. Mimo Ethernet obsahuje navíc komunikační rozhraní na Bluetooth se všemi funkcemi popsanými u předchozího produktu.

Bezdrátovou komunikaci lze využít i k nahrazení kabelových rozvodů tam, kde by byla jejich instalace nákladná nebo nemožná. Firma ABB již na veletrhu Interkama 2002 prezentovala toto řešení pro připojení distribuovaných jednotek S800 přes Bluetooth. Pro tyto účely má ABB adaptéry Serial Port Adapter™. Jak z názvu vyplývá, adaptéry umožňují bezdrátovou komunikaci všem zařízením, která mají rozhraní pro RS-232/422/485. V provedení Wireless Multidrop™ – Multipoint je možná simultánní komunikace až se sedmi bezdrátově připojenými zařízeními.

ABB s. r. o., tel. 234 322 338, e-mail: michal.krena@cz.abb.com, http://www.abb.com/cz


HART Foundation spolupracuje se SlickEdit

Konsorcium HART Communication Foundation (HCF) použije za základ svého nového integrovaného vývojového prostředí pro návrh popisů zařízení (Device Description Integrated Development Environment – DD-IDE), používaného v jeho členských firmách, editor kódu Visual SlickEdit od firmy SlickEdit, Inc. Nové DD-IDE zajistí šablony pro konfigurování více než dvanácti milionů provozních přístrojů s protokolem HART již používaných v technologických zařízeních po celém světě a současně představujících více než 70 % každoročně prodávaných inteligentních provozních přístrojů vůbec. Vlastnosti editoru Visual SlickEdit, v kombinaci s jeho podporou mnoha platforem i jazyků, umožní členům HCF zvýšit produktivitu práce při současném poklesu nákladů. Visual SlickEdit se navenek chová stejně pod Windows, Linuxem i Unixem.
[ARC News, 22. srpna 2003.]

(kp)


Internet bude možná brzy rychlejší

Snaha minimalizovat jakékoliv čekání vede k vývoji metod umožňujících uživatelům co nejrychleji stahovat webové stránky. Významnou vlastností nového systému Fast TCP, vyvinutého týmem pracovníků California Institute of Technology v Pasadeně (Caltech), je schopnost pracovat na současné infrastruktuře internetu. Vedoucí týmu Steven Low názorně přirovnává současný způsob činnosti internetu k řízení auta s pohledem upřeným jen deset metrů před kapotu, kdy řidič pomalu zrychluje – až spatří překážku a musí brzdit. To je dobré při pojíždění po parkovišti, ale při jízdě na otevřené silnici je třeba hledět dále – což právě dělá Fast TCP.

V současné době se v provozu internetu využívá Transmission Control Protocol (TCP), vyvinutý v 70. letech minulého století a dělící velké soubory na malé pakety po asi 1 500 bytech. Každý paket obsahuje adresu odesilatele i adresu příjemce. Vysílající počítač odešle paket, počká na signál od příjemce potvrzující jeho bezpečné přijetí a teprve potom odešle další paket. Nepřijde-li potvrzení, je tentýž paket odeslán znovu, ale s poloviční rychlostí. Tento proces se opakuje, stále pomaleji, dokud není úspěšný. Výsledkem bohužel je, že i drobné elektrické poruchy na lince mohou přenos značně zpomalit.

Protože Fast TCP pracuje s pakety téže velikosti jako běžný TCP, bez problémů funguje na stávajícím hardwaru sítě. Modifikovat není třeba ani žádné z fyzických zařízení samotného internetu, ani hardware přijímajícího počítače. Odlišné jsou software a hardware vysílajícího počítače, který nepřetržitě měří doby potřebné k doručení vysílaných paketů a k návratu potvrzovacích signálů. Na tomto základě Fast TCP odhaluje případná zpoždění na lince, předem varuje před možnou ztrátou paketů a předpovídá, jakou největší rychlost přenosu lze použít, aniž by došlo ke ztrátě dat.

Poprvé v praxi byl protokol Fast TCP vyzkoušen vloni v listopadu, kdy bylo při přenosu dat na vzdálenost 10 000 km mezi Sunnyvale v Kalifornii a střediskem CERN u Ženevy ve Švýcarsku dosaženo průměrné rychlosti přenosu 925 Mb/s. S běžným TCP na téže trase tato rychlost činila 266 Mb/s. V laboratoři bylo ve skupině deseti sdružených systémů Fast TCP docíleno rychlostí větších než 8,6 Gb/s, tj. více než šestitisícinásobku kapacity běžných širokopásmových linek.
[InTech News, 12. června 2003.]

(kp)


Informační systémy průmyslového podniku – MES

Ve dnech 5. až 6. listopadu 2003 se v hotelu Devět skal na Českomoravské vysočině uskuteční čtvrtá mezinárodní firemní konference Informační systémy průmyslového podniku – MES (Manufacturing Execution Systems), tradičně věnovaná informačním systémům, prostředkům a metodám umožňujícím průmyslovým podnikům zefektivnit aktivity spojené s řízením výroby nad úrovní řízení vlastních technologických procesů.

Obr. 2.

Všeobecnou informaci o konferenci uvedenou v časopise Automa č. 8-9/2003 na str. 2 zde doplňujeme aktuálním seznamem plánovaných přednášek:

 • Platforma Industrial IT, Aspect object, nástroje dispečerskeho řízení – Operate IT, Field IT; Všeobecný přehled produktů CPM firmy ABB; Využití nástrojů CPM pro servisní služby – executive services ABB (ABB s. r. o.),

 • Úloha údržby a servis managementu v souvislosti s řešeními ERP (ALTEC, a. s.),

 • Mesterm – přímý dotyk podnikového informačního systému s výrobním procesem (AMiT spol. s r. o.),

 • Implementace řešení MES pro sochorovou válcovnu (Autel, a. s.),

 • Citect Industrial Information Management (AutoCont Control Systems, spol. s r. o.),

 • Monitorování výrobních procesů jako součást systémů ERP (Future ICS a. s.),

 • Řízení údržby (Deloitte & Touche),

 • Úrovně modelování podnikových procesí procesů k virtuální realitě (Humusoft s. r. o.),

 • Promis – systém pro sběr provozních dat z výrobních soustav (ICZ a. s.),

 • Hlavní principy údržby v pojetí společnosti IFS se zaměřením na požadavky a potřeby výrobní sféry (IFS Czech s. r. o.),

 • Sledování efektivity technologických zařízení jako funkce MES (IMC Zlín, a. s.),

 • Riešenia MES na báze systému D2000 Entis, príklady konkrétnych riešení a ich prínos v oblasti podnikovej energetiky (Ipesoft s. r. o.),

 • Embedded průmyslové počítače v síťových a distribuovaných systémech; Moderní technologie při vizualizaci v průmyslu (Moravské přístroje a. s.),

 • Nová generace integrované softwarové rodiny FactorySuite A2 (Pantek (CS) s. r. o.),

 • Real-time Performance Management – řízení efektivity v reálném čase (PlantSoft Information Systems GmbH),

 • Výrobní a technologický informační systém Xenie® – systém třídy MES v reálném prostředí průmyslového podniku (Sofis a. s.),

 • Sun Solution – platforma pro kritické aplikace (Sun Microsystems Czech, s. r. o.),

 • Komplexní softwarová podpora procesů facility managementu průmyslových podniků – údržba strojů a zařízení a správa průmyslových areálů včetně budov a veškerého majetku (Tesco SW a. s.),

 • Pharis – výrobní informační systém pro farmaceutický průmysl; Syscom – systém optimalizace a vyššího řízení procesů (Unis, spol. s r. o.),

 • PIMS – Process Information Management System ZAT-Plant Suite MP s kontrolery Matrix (ZAT control system, a. s.).

Konferenci organizačně zajišťuje společnost AD&M. Kontakt: petra.adamova@adam-ova.cz, tel./fax: +420 596 919 977, mobil: +420 723 746 160 popř. http://www.adam-ova.cz


Nový standard ISA doplňuje řadu S88 Batch Control

ANSI/ISA-88.00.03-2003, Batch Control, Part 3: General and Site Recipe Models and Representation, nejnovější přírůstek řady standardů ISA pro oblast řízení vsádkových procesů, definuje modely generální (general, tj. obecné, přenosné) a místní (site) receptury, činnosti související s jejich použitím uvnitř firmy i mezi firmami navzájem a také jejich datové modely a způsoby reprezentace.

Nový standard odpovídá současnému stavu automatizační techniky pro vsádkové výroby. Firma může např. vyrábět jeden ze svých produktů na 40 místech po celém světě a výrobní zařízení na každém z těchto míst může být jedinečné. Generální receptura představuje na výrobním zařízení nezávislý návod napsaný v jazyce požadavků na zpracování vsádky, nikoliv manipulace se zařízením. Návodem specifickým pro dané výrobní zařízení se stává teprve po převodu na tzv. hlavní (master) recepturu. Při změně složení anebo postupu výroby, popř. zavedení nového výrobku, by tudíž mohlo být v daném případě třeba vytvořit (a ověřit) až 40 různých hlavních receptur. Standard ANSI/ISA-88.00.03-2003 poskytuje „možnost pracovat s jedinou celofiremní generální recepturou, která je všude snadno srozumitelná, přesně definuje, jak se produkt vyrábí, a současně může být převedena, když ne automaticky, tak určitě manuálně, v každém z výrobních závodů na místní recepturu,„ říká Lynn Craig, mj. předseda výboru ISA pro standard S88.

Nový standard doplňuje dosavadní řadu ANSI/ISA-88.01-1995, Batch Control Part 1: Models and Terminology a ANSI/ISA-88.00.02-2001, Batch Control Part 2: Data Structures and Guidelines for Languages. Zejména definuje podrobněji než Part 1 generální a místní recepturu, nabízí datový model identifikující objekty a vztahy uvnitř generální i místní receptury a definuje způsob popisu těchto receptur použitelný pro jednoduché i složité technologické postupy. Přestože je určen především pro dodavatele a uživatele automatizační techniky i další zájemce z oboru vsádkových výrob, může být velmi užitečný i těm, kdo se zabývají čistě kontinuálními technologickými procesy. Další informace lze nalézt na http://www.isa.org/standards
[ISA News & Views, July 2003.]

(kp)


Nová norma IEC pro průmyslová zařízení v sítích

Norma IEC/TS 61915 – Ed. 1.0 – Bilingual rámcově definuje obecnou reprezentaci průmyslových zařízení spojovaných do sítí a nabízí šablonu pro zdokumentování takové reprezentace nezávisle na použité síti. Specifikovaný formát profilu zařízení bere v úvahu bitově i bytově orientované sítě. Jednotlivé výbory IEC (International Electrotechnical Commission) zaměřené na produkty by měly využívat technickou specifikaci podle normy při sestavování výchozích profilů produktů, které mají ve své kompetenci. Výrobci nebo uživatelské organizace mohou použít pravidla definovaná v normě k návrhu svých vlastních „základních profilů zařízení“ k použití ve svých organizacích. Výrobci produktů by pak měli s použitím základních profilů zařízení sestavených jednotlivými výbory IEC a pravidel definovaných v normě vytvářet své „producentské“ profily zařízení reprezentující a popisující jejich výrobky. Norma připouští, aby výrobci vytvářeli k základním profilům zařízení sestaveným výbory IEC své specifické doplňky. Není-li vhodný základní profil zařízení k dispozici, může si výrobce, podle pravidel definovaných normou, vyvinout svůj vlastní.
[ARC News, 4. dubna 2003.]

(kp)


Snímač kvality oleje

Výrobci automobilů doporučují, po jaké ujeté vzdálenosti je třeba v motoru vyměnit olej. Obvykle se nijak nezkoumá, jaká je aktuální kvalita oleje a zda by nebylo možné s ním najet ještě další stovky kilometrů, protože množství oleje v motoru automobilu je poměrně malé. Jiné je to ovšem např. u obrovských lodních motorů nebo u velkých hydraulických lisů a manipulačních zařízení. Zde se vyplatí odebrat vzorek a poslat jej na rozbor do laboratoře, která určí, zda již je nutné olej vyměnit.

Obr. 3.

Situace by se měla změnit, až budou uvedeny na trh snímače fyzikálně-chemických vlastností oleje, vyvinuté Fraunhoferovým institutem pro techniku fyzikálních měření (IPM) společně s německou průmyslovou výzkumnou asociací FVV (Forschungsverreinigung Verbrennungskraftmaschinen).

Senzory snímačů jsou vytvářeny jako tenké vrstvy na keramickém substrátu (Al2O3). Tato technologie je velmi vhodná pro hromadnou výrobu. Snímače měří index TBN (Total Base Number), který vyjadřuje obsah aditiv, eliminujících kyselou reakci oleje (ta se zvyšuje účinkem sloučenin dusíku a síry, které se dostávají do oleje ze spalin, a způsobuje korozi kovových dílů), obsah vody a aktuální teplotu oleje. Problémy činí usazování korozních zplodin na senzoru, jež způsobuje degradaci měřených signálů. Vliv korozních zplodin je nutné výpočetně kompenzovat na základě měřeného údaje o přechodovém odporu mezi senzorem a olejem.

Po zavedení přístroje do výroby bude možné levně a přímo testovat kvalitu oleje i tam, kde se drahý laboratorní rozbor dosud nevyplatil. Ušetří se tak finanční náklady a zvýší spolehlivost provozovaných zařízení.

(Bk)

Inzerce zpět