Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 5/2003

OPC Foundation zveřejnila specifikaci OPC DX

Znění standardu OPC DX (OLE for Process Control – Data Exchange), který stanovuje pravidla vzájemné (peer-to-peer) komunikace mezi inteligentními zařízeními (tj. zařízeními s vlastním procesorem a možností komunikace), je ve verzi 1.00 vystaveno na webové stránce organizace OPC Foundation. Tento standard, vyvíjený od září 2001, kombinuje funkce OPC klienta a serveru, které byly dříve oddělené. Umožňuje realizovat na úrovni zařízení přímou, tj. bez zprostředkovatele, vzájemnou komunikaci mezi zařízeními a systémy podporujícími OPC. Protože jde o metodu použitelnou v levných serverech v jednotlivých zařízeních, předpokládá se, že bude moci být rychle využita v již instalovaných automatizačních prostředcích, aniž by bylo nutné čekat na modernizaci stávajících automatizačních systémů. Text standardu je přístupný každému. Členové OPC Foundation si navíc mohou stáhnout vývojové komponenty. Adresa je http://www.opcfoundation.org/Downloads/Data%20eXchange/opc%20 dx%201.00%20Specification.pdf
[ARC News, 14. března 2003.]

(kp)


Ochrana průmyslového vlastnictví

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s., zahajuje v září 2003 výuku tříletého vysokoškolského bakalářského studia zaměřeného na právní ochranu průmyslového a jiného duševního vlastnictví.

Na přípravě učebních osnov, organizačním a pedagogickém zajištění výuky se značnou měrou podílí i Úřad průmyslového vlastnictví v Praze, který má eminentní zájem na zvyšování kvalifikace specialistů jak z oblasti státní správy, tak i patentových zástupců a advokátů, kteří zastupují účastníky řízení v této oblasti. Tito specialisté by měli být vyzbrojeni i znalostmi o sociální komunikaci, rétorice a personální psychologii a samozřejmě i jazykovými znalostmi před blížícím se vstupem do Evropské unie.

Řešení otázek právní ochrany průmyslového vlastnictví klade na specialisty, kteří tyto úkoly zajišťují, zvýšené nároky na znalosti základních právních principů teorie práva a právní filozofie, základů občanského práva, obchodního a soutěžního práva, správního práva a organizace veřejné správy, základů ekonomie a mezinárodních vztahů.

Účastníci studia se v jeho průběhu seznámí s patentovým právem, právem na označení, s postupem vypracování přihlášek vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, ochranných známek, se základy autorského a soutěžního práva a práv souvisejících. Zvláštní pozornost je věnována mezinárodním úmluvám v oblasti průmyslového a duševního vlastnictví, zásadám přihlašování průmyslových práv v USA a Japonsku a řízení před Evropským patentovým úřadem. Výuku studijního oboru průmyslové vlastnictví zajišťují jednak odborníci z Úřadu průmyslového vlastnictví, dále katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, katedra právních disciplín, katedra veřejné správy a další. Vedle běžných zkoušek a zápočtů, uskutečňovaných v průběhu studia jednotlivých předmětů, složí studující dvě státní zkoušky a obhájí diplomovou práci. Absolventi studia získají podle vysokoškolského zákona č.111/1998 Sb. titul bakalář.

Podmínkou přijetí ke studiu je úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitou a absolvování informativního písemného testu z angličtiny nebo němčiny. Přihlášky ke studiu se přijímají do července 2003. Bližší informace je možné získat na tel. 274 815 044 nebo 274 821 234 a e-mailové adrese info@vsvsmv.cz

-kš-


Dopravní automatizace na veletrhu v Ostravě

Ve dnech 18. až 20. června se bude na kolejišti a v krytých prostorách komerčního obvodu železniční stanice Ostrava hl. n. konat 4. mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy Czech Raildays 2003. Jeho pořadatelem jsou České dráhy, a. s., ve spolupráci se Sdružením Czech Raildays Ostrava, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a dalšími organizacemi.

Veletrh je zaměřen na železniční kolejová vozidla a jejich příslušenství, kolejová vozidla pro městskou dopravu včetně metra a jejich příslušenství, prostředky pro stavbu, provoz a údržbu železniční a tramvajové dopravní cesty, prostředky a zařízení pro provoz a údržbu kolejových vozidel, kombinovanou dopravu, automatizační a počítačovou techniku v železniční a městské kolejové dopravě, informační systémy a technologie a služby pro drážní dopravu. Zúčastní se jej více než 100 tuzemských a zahraničních vystavovatelů. I letos bude možné sledovat další konstrukční vývoj, rozvoj špičkových technologií a s tím související zvyšování rychlosti, bezpečnosti, spolehlivosti a pohodlí cestování. Významnou ukázkou má být první veřejná prezentace nové vysokorychlostní jednotky ČD s naklápěcími skříněmi řady CDT 680.

V rámci doprovodného programu bude ve čtvrtek 19. června pořádána konference na téma Současný stav a budoucnost vysokorychlostní železniční dopravy v Evropě a v České republice a odborný seminář zabývající se otázkami nové techniky na stavbách a provozu železničních koridorů.

Veletrh je přístupný od 9 do 18 hodin, poslední den do 15 hodin. Po skončení veletrhu je ještě v sobotu 21. června od 9 do 16 hodin vstup do areálu umožněn zdarma. Podrobnější informace o vystavovaných exponátech a dění na veletrhu lze získat na adrese http://www.railvolution.net/czechraildays

(vc)


Invex se letos rozdělí

Veletrh Invex 2003, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 6. do 10. října, již nebude členěn podle klasické nomenklatury, ale především podle cílových skupin zákazníků na tyto tři základní části:

  • Invex Classic, vycházející z klasických základů Invexu a určený vystavovatelům, kteří oslovují zákazníky z podnikové a obchodní sféry a ze státní správy,

  • Invex Business, určený pro ty, kdo chtějí vést svá obchodní jednání v klidu a výhradně s pozvanými partnery,

  • Invex Home, pro vystavovatele, kteří chtějí zaujmout především domácí uživatele informačních a telekomunikačních technologií a kteří budou moci v rámci této části veletrhu své produkty i prodávat.

Vystavovatelé mohou, podle svého zaměření a uvážení, zvolit účast v části (nebo i několika částech) veletrhu nejlépe odpovídající jejich představě o prezentaci na výstavišti a o skupinách návštěvníků, které hodlají cíleně oslovit. Návštěvníci se na rozděleném veletrhu budou snáze orientovat a efektivněji získávat informace. Významné změny nastanou mj. i v doprovodném programu, který by se měl namísto problémům státní správy více věnovat otázkám podnikání. Podkladem pro změnu koncepce bylo navázání úzké spolupráce se stávajícími i potenciálními vystavovateli, které vyústilo ve vznik tzv. výstavních výborů pro jednotlivé skupiny vystavovatelů (telekomunikace, software a integrace systémů, hardware, hry a DVD, spotřební elektronika, reprodukční technika, projekční technika, CAD, webová integrace a finanční bankovnictví). Cílem snažení těchto výborů je dosáhnout aktivní spolupráce všech zainteresovaných na tvorbě současné i budoucí podoby veletrhu Invex tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám a požadavkům vystavovatelů.

(ed)


Novinka v plovákových hladinoměrech

Světoznámý výrobce hladinoměrů – maďarská firma Nivelco – uvedl na trh další princip měření výšky hladiny použitý v nové řadě přístrojů Nivotrack M s modely M-300 a M-400. Tímto měřicím principem, umožňujícím velmi přesně měřit výšku hladiny čistých kapalin v širokém rozsahu teplot, je magnetostrikce. K realizaci tohoto principu stačí pouze dvě mechanické části: plovák, který se vertikálně pohybuje po vodicí trubici, spojené s pouzdrem současně sloužícím k mechanickému uchycení i jako schránka na řídicí elektroniku včetně programátoru, a zobrazovače SAP-200. Díky své jednoduchosti nevyžaduje v praxi téměř žádnou údržbu. Vlastní konstrukční řešení využívá elektronické a mechanické díly jako dvoudrátová verze kompaktního ultrazvukového hladinoměru EchoTREK.

Obr. 1.

Použitým originálním řešením se výrobci podařilo nejen omezit sortiment vyráběných dílů, ale i sjednotit programování, což dohromady příznivě ovlivnilo cenu přístroje. Výsledný měřicí přístroj má při relativně nízké ceně jedinečné metrologické vlastnosti. Spolu s výškou hladiny (s možností výpočtu objemu) měří též polohu rozhraní mezi kapalinami a teplotu média. Protože je určen pro prostředí normální i s nebezpečím výbuchu (SNV), je s výhodou použitelný k přímému měření hladiny a objemu v nádržích u benzinových čerpadel, v rafineriích, chemickém i potravinářském průmyslu apod. Měří výšku hladiny s nejistotou ±0,04 % naměřené hodnoty (a ne více než ±1 mm), opakovatelnost je ±0,01% (ne více než ±0,4 mm při největším měřicím rozsahu). Napájecí napětí přístroje je 12 až 36 V DC, výstup 4 až 20 mA s možností použít protokol HART. Rozsah teploty média je od –40 do +130 °C při teplotě okolí –25 až +70 °C. Zobrazovací jednotka SAP-200 se zasouvá pod snímatelné víčko do elektroniky, a pokud není nutná pro místní zobrazení během provozu, je možné ji vyjmout a pracovat bez ní. Vodicí trubice je buď tuhá z korozivzdorné oceli nebo z plastu PFA, popř. je to ohebná hydraulická hadice s opletením z korozivzdorné oceli. Pouzdro elektroniky je z hliníkové slitiny nebo plastové (Valox 412). Certifikát pro SNV je vystaven pro skupinu výbušnosti II A a II B s tepelnou klasifikací T6, mechanické krytí je IP67. Plováky jsou kovové o průměru 52 a 95 mm a plastové z PVDF o průměru 76 mm.
Nivelco CZ s. r. o., sales@nivelco.cz, http://www.nivelco.cz


Průtokoměr nejen pro potravinářský průmysl

Zástupcem nové třídy moderních průtokoměrů vyvinutých firmou ABB je FieldIT SM4000, indukční průtokoměr, jehož elektronika využívá signálové procesory (DSP). Je to víceúčelový přístroj, vhodný pro potravinářský průmysl a průmysl papíru a celulózy stejně jako pro farmaceutickou a chemickou výrobu nebo pro zpracování odpadních vod. Díky použití DSP v sobě snímač kombinuje výhody indukčního průtokoměru s impulsním stejnosměrným polem (přesnost, stabilita nuly) s výhodami průtokoměru se střídavým polem (krátká doba odezvy, měření proteklého množství).

Obr. 2.

Mezi náročné úkoly lze zahrnout měření průtoku ovocných dření, koncentrátů, měření pulsujících průtoků, které se vyskytují za pístovými, hadicovými (peristaltickými) a vstřikovacími čerpadly, nebo průtoků dvojfázových tekutin – suspenzí. SM4000 lze univerzálně použít nejen v těchto, ale téměř ve všech aplikacích, kde je vůbec možné použít indukční průtokoměr. To usnadňuje projektování i údržbu výrobních zařízení a snižuje potřebu náhradních dílů. Instalace snímačů je jednoduchá (není nutné nastavení nuly) a stejně jednoduchá je díky autodiagnostice i údržba.

S přesností 0,5 % z rozsahu nezůstává SM4000 pozadu za klasickými průtokoměry se stejnosměrným polem. Průtokoměry se dodávají pro světlosti potrubí od 1 mm (1/25") do 1 000 mm (40"). Výstelka čidla může být z PFA, PTFE nebo tvrdé pryže. Mezi technickými parametry vyniká minimální měrná vodivost měřené kapaliny 20 µS/cm až 0,5 µS/cm (podle provedení snímače) a její teplota od –40 do +180 °C.

Uživatelské menu se zobrazuje ve čtyřech textových řádcích na displeji převodníku. Navíc jsou u FieldIT SM4000 k dispozici nástroje pro simulaci funkce snímače, které umožňují uživateli nastavit libovolné hodnoty výstupních signálů a testovat tak zařízení, která jsou ke snímači připojena jako periferie, a jeho propojení s řídicím systémem celého zařízení. Elektrické výstupy zahrnují spínací vstupy a výstupy, proudový výstup podle doporučení NAMUR, impulsní výstup (aktivní nebo pasivní) a výstup HART.
ABB, s. r. o., http://www.abb.com/cz, http://www.abb.com/instrumentation, radomir.prochazka@cz.abb.com


Provozní převodník pro teploměry

Nový převodník TMT 162 s komunikací prostřednictvím protokolu HART, úplným označením iTEMP HART TMT 162, je určen pro nejnáročnější provozní aplikace. Jde o jeden typ z nové řady převodníků zkonstruované podle posledních požadavků uživatelů a s využitím dlouholetých zkušeností i důkladné znalosti problematiky v tomto oboru.

Obr. 3.

Převodník má dva nezávislé vstupy pro teploměry, např. 2 × Pt100 v třívodičovém zapojení, a nabízí buď redundantní měření dvěma kanály současně (funkce zálohování), nebo možnost provádět aritmetické operace se signály v těchto kanálech (např. výpočet rozdílu nebo průměru). Absolutní špičkou je rozměrný podsvětlený displej, dobře čitelný i v obtížných světelných podmínkách.

Velká pozornost při vývoji převodníku TMT 162 byla věnována hlediskům bezpečnosti. Přístroj je certifikován pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu jak v provedení s pevným závěrem, tak i jako jiskrově bezpečný. Vyznačuje se velkou odolností proti elektromagnetickému rušení (podle NAMUR NE21) a indikací poruchových stavů podle NAMUR NE 43 a NAMUR NE 89 (např. rozpoznání nárůstu přechodového odporu na vstupních svorkách).
Endress+Hauser Czech s. r. o., info@cz.endress.com, http://www.endress.cz


Softstartéry SMC-Flex

Firma Allen-Bradley představí letos novou řadu rozběhových měničů (softstartérů) řady SMC-Flex vhodných svým nejmodernějším modulárním provedením, velkou flexibilitou a množstvím funkcí pro mnoho nejrůznějších aplikací.

Obr. 1.

Softstartéry SMC-Flex umožňují řídit rozběh a doběh asynchronních motorů včetně jejich rozběhu způsobem hvězda-trojúhelník. Budou nabízeny celkem v sedmi proudových rozsazích pro standardní motory (od 108 do 480 A) a pro rozběh způsobem hvězda-trojúhelník (od 187 do 831 A). Vstupní napětí je 200 až 480 V AC nebo 200 až 600 V AC, frekvence 50/60 Hz a krytí IP00 nebo IP65. Pro připojení vnějších signálů nabízí SMC-Flex svorkovnici programovatelných vstupů a výstupů, usnadňující přímé připojení podle požadavků uživatele. Řídicí napětí lze volit mezi 100 až 240 V AC a 24 V AC/DC. Ke kompletní signalizaci aktuálního stavu softstartéru slouží čtyři pomocné kontakty.

Komfortní nastavování základních parametrů a řízení softstartéru SMC-Flex umožňuje integrovaný ovládací panel s LCD a pěti tlačítky spolu s možností připojit kompatibilní komunikační moduly 20-COMM a ovládací moduly 20-HIM používané dosud s měniči frekvence rodiny PowerFlex.

Ve standardním provedení nabízejí softstartéry SMC-Flex sedm rozběhových režimů. Na objednávku lze doplnit režim pro řízení rozběhu a doběhu čerpadel, nastavování polohy nebo, v případě požadavku na zkrácení doby doběhu, režim brzdění.

Pro zajištění maximální spolehlivosti chodu motoru disponuje řada SMC-Flex standardně vlastní nadproudovou ochranou motoru s pamětí, ochranou a diagnostikou podpětí, přepětí, přehřátí, záměny fází, počtu rozběhů za hodinu, zkratu tyristoru atd. a dále vstupem pro termistor a monitorováním provozních veličin (proud, napětí, výkon, spotřeba, účiník, tepelné zatížení motoru, provozní hodiny).

Softstartéry jsou vhodné jako součást pohonů např. čerpadel, kompresorů, ventilátorů, lisů, pásových dopravníků atd.
ControlTech, s. r. o., info@controltech.cz, http://www.controltech.cz


Nejmenší vibrační limitní hladinový spínač na světě

Obr. 5.

Firma Endress+Hauser rozšířila svoji modulovou řadu vibračních limitních hladinových spínačů o přístroj Liquiphant FTL 20, jenž je vhodný pro všechny druhy kapalin. Díky velmi kompaktní a robustní konstrukci může být montován v jakékoliv poloze a i do obtížně přístupných míst. Malá vibrující vidlička – délky přibližně 38 mm – a závitové připojení 1/2" a 3/4" předurčují tento spínač k univerzálnímu použití.

Spínač Liquiphant FTL 20, založený na dlouhodobě prověřeném a úspěšném vibračním principu detekce hladiny, má ve srovnání s jinými typy limitních spínačů, ať už kapacitními, vodivostními, plovákovými, optickými atd., významné přednosti. Lze jej použít i tam, kde uvedené principy nejsou vhodné, např. při tvorbě nánosů, nevhodné vodivosti, při turbulencích, proudění nebo při tvorbě vzduchových bublin. Signálky pod průhledným krytem zadní části limitního spínače indikují sepnutý stav nebo poruchu. Spínač Liquiphant FTL 20 se dodává v provedení pro připojení přímo k programovatelnému automatu, pro připojení přes sběrnici ASi nebo střídavém (AC).

Hladinový spínač Liquiphant FTL 20 je velmi bezpečný a provozně spolehlivý a nevyžaduje žádnou údržbu. Obzvláště vhodný je jako ochrana nádrží před přeplněním, spínač minimální nebo maximální hladiny v zásobnících chladiva nebo maziva, v zařízeních pro čištění a filtraci i jako ochrana čerpadel proti chodu nasucho, což jsou aplikace velmi časté v průmyslové automatizaci a v konstrukcích obráběcích strojů.

Endress+Hauser Czech s. r. o., info@cz.endress.com, http://www.endress.cz


Vstup do druhé fáze otevírání trhu s elektřinou

Český trh s elektřinou vstoupil na začátku letošního roku do druhé fáze své liberalizace. V současné době si svého dodavatele mohou vybrat zákazníci s ročním odběrem nad 9 GW·h, tedy několik set subjektů, na něž připadá přibližně třetina české spotřeby elektřiny. Dosud se pro změnu dodavatele rozhodla přibližně desetina oprávněných zákazníků. Asi 85 % elektřiny je obchodováno v prostředí konkurenčního trhu. Pro výrobce je trh v ČR zcela otevřen už nyní.

Organizací trhu a dalšími činnostmi potřebnými pro to, aby liberalizace trhu proběhla hladce, je pověřena akciová společnost Operátor trhu s elektřinou (OTE), jejímž výhradním vlastníkem je stát.

Průběh prvních tří měsíců druhé fáze otvírání českého trhu s elektřinou potvrdil, že liberalizace je dobře připravena a že informační infrastruktura, kterou pro ni vybudovala a provozuje firma LogicaCMG, funguje bez problémů a poskytuje veškerou podporu potřebnou pro hladký chod trhu.

Kromě informačního systému operátora trhu s elektřinou (IS OTE) jde o Centrum datových služeb (CDS) uvedené do provozu počátkem letošního roku. Ke konci března využívalo jeho služby 24 subjektů (ČEZ, nezávislí výrobci, ČEPS, provozovatelé distribučních sítí, obchodní organizace REAS, nezávislí obchodníci), přičemž tento počet se postupně zvyšuje. Roste také míra, s jakou účastníci trhu CDS využívají. Zatímco v lednu účastníci zpravidla pouze zadávali předepsané údaje, v březnu již aktivně pracují s daty poskytnutými tímto centrálním systémem.

CDS – kromě činností spojených s vlastním zpracováním dat – funguje také jako univerzální komunikační uzel, do nějž provozovatelé regionálních distribučních soustav, ČEPS a lokální distributoři zasílají data z měřicích zařízení. Obchodníci a další účastníci trhu pak mohou z CDS obdržet informace (odběry jednotlivých oprávněných zákazníků, diagramy těchto odběrů apod.), které ke své činnosti potřebují. Tím dochází ke zjednodušení a zrychlení komunikace, a v důsledku toho ke zrychlení oběhu peněz (díky podstatnému zkrácení doby mezi dodávkou a fakturací). Bez centrální evidence a vyhodnocování dat v CDS by také změna dodavatele představovala velmi obtížně zvládnutelný úkon. Podobně je tomu se vstupem nových hráčů – obchodních organizací, které jsou závislé na datech z měřicích zařízení distribučních společností.

(ed)


Brněnské veletrhy bezdrátově

Smlouvu o komplexním propojení veletržních ploch brněnského výstaviště podepsala společnost Veletrhy Brno s telekomunikačním operátorem GTS. Celá otevřená plocha areálu bude pokryta bezdrátovou sítí WiFi (wireless fidelity) v pásmu 2,4 GHz. Jednotlivé výstavní pavilony budou propojeny optickými vlákny. Společnost GTS se tak stala výhradním dodavatelem připojení k internetu pro všechny akce konané na brněnském Výstavišti.

V současné době jsou instalovány přístupové body v nejvíce vytížených pavilonech. Volné plochy výstaviště budou pokryty signálem nejpozději do konce května.

(ed)


Spínače tlakové diference pro náročné podmínky

Obr. 6.

Přístroje Ashcroft řad D4 a D7, spínající při nastavené tlakové diferenci, jsou určeny k použití především pro náročné provozní podmínky ve vnějším i vnitřním prostředí (krytí IP54, IP66) a v prostředí s nebezpečím výbuchu (EEx d IIC T6, EEx de IIC T6 nebo EEx ia IIC T6).

K dispozici je celkem dvanáct typů spínačů s rozsahem od 7,5 kPa až po 4,2 MPa tlakové diference při statickém tlaku od 37 kPa do 13,8 MPa a s přesností ±1 %. Membrána ovládá přes pístek ve válci a tlačný trn jeden nebo dva jednopólové mikrospínače (500 mA/28 V DC až 22 A/250 V AC). Spínací bod je nastavitelný od 15 do 100 % rozsahu s hysterezí od 0,5 do 15 % v závislosti na materiálu membrány a spínacím elementu. Části spínače přicházející do styku s měřeným médiem mohou být vyrobeny z různých materiálů (těleso: poniklovaná mosaz, upravená nebo korozivzdorná ocel, Monel; membrána: Buna N, Viton, Teflon, korozivzdorná ocel). Pracovní teplota je od –25 do +65 °C, vliv teploty 0,4 %/10 K od referenční teploty 20 °C.

Spínače řad D4 a D7 nacházejí použití zejména v chemickém a petrochemickém průmyslu (např. při udržování ochranné atmosféry v nádržích s ropnými produkty), ve strojích a zařízeních (např. ochrana turbín, kompresorů, čerpadel apod.), při výrobě potravin a nápojů, v papírenství atd.
MaRTOP s. r. o., tel.: 272 772 503, e-mail: martop@login.cz, http://www.dresserbae.de


Reflexní radarový hladinoměr Rosemount 3300

Obr. 7.

Nový radarový hladinoměr z produkce SAAB/Rosemount byl vyvinut pro zajištění spolehlivého měření hladiny u aplikací, kde doposud nebylo možné použít ostatní typy hladinoměrů napájených z proudové smyčky. Model Rosemount 3302 je díky uplatnění metody GWR (Guided Wave Radar) a moderním metodám zpracování signálu, včetně dynamické optimalizace síly signálu (Dynamic Gain Optimalization), zatím jediným radarovým hladinoměrem napájeným z proudové smyčky, který dokáže současně měřit hladinu i rozhraní dvou produktů (např. oleje a vody) s vysokou rozlišovací schopností. To je velmi cenná vlastnost u aplikací, jako jsou tlakové nádrže, odlučovače a podzemní tanky s omezeným prostorem pro instalaci dalšího čidla. Hladinoměr je určen pro aplikace ve výrobních procesech i pro použití ve skladovacích nádržích, a to i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Může být vybaven lokálním displejem a různými typy antén ve dvou základních provedeních: flexibilní lanovou a pevnou tyčovou. Dvouvodičové připojení zaručuje jednoduchou a nenákladnou instalaci. Radarový hladinoměr se konfiguruje pomocí přenosného komunikátoru HART nebo pomocí PC a softwaru s širokými možnostmi nastavení.

Hladinoměr doplňuje ucelenou řadu hladinoměrů nabízených firmou BCM Control, s. r. o., od bezkontaktních, z proudové smyčky napájených hladinoměrů až po fakturační hladinoměry SAAB Tank- Radar REX.
BCM Control, s. r. o., http://www.bcmcontrol.cz


Honeywell najímá budovu Flextronics v Brně

Společnost Honeywell, divize Automation and Control Solutions (ACS), oznámila, že podepsala sedmiletou nájemní smlouvu na stávající objekt firmy Flextronics v průmyslové zóně v Brně-Černovicích a že se také dohodla na případném prodloužení pronájmu této dva roky staré budovy na dalších šest let. Jde o krok navazující na nedávné rozhodnutí divize ACS, kterým zvolila Brno za svoji klíčovou středoevropskou základnu pro výrobu a vývoj nových technologií. Společnost současně oznámila, že do pronajatého objektu hodlá umístit jednu ze svých stávajících aktivit v Brně – výrobu zabezpečovacích systémů, že sem umístí také své nedávno založené globální vývojové centrum a že plánuje další podstatné rozšíření svých výrobních kapacit v Brně. Dalším jejím záměrem totiž je dokončit již dříve ohlášený přesun části výroby v oblasti automatizace technického vybavení budov a řízení vytápění ze západní Evropy do téhož objektu. Očekává se, že v průběhu příštích pěti let tak v Brně vzniknou stovky nových pracovních míst.

Společnost Honeywell v současné době v ČR provozuje čtyři divize, které dodávají výrobky automatizační a řídicí techniky, zabezpečovací techniky, komponenty pro výrobu letadel a senzory do automobilů. V Praze dále pracuje výzkumná laboratoř společnosti zaměřená na pokročilé softwarové aplikace v oblasti řízení složitých technologických procesů a podpory dispečerského řízení. V Brně bylo nedávno založeno globální vývojové centrum, které je první podobnou iniciativou společnosti Honeywell v České republice, s cílem vyvíjet výrobky pro automatizaci technického vybavení budov a komponenty pro regulaci spalování. Globální vývojové centrum v počáteční fázi zaměstná 40 vývojových inženýrů, jejichž počet by měl v průběhu následujících pěti let narůst na několikanásobek. Pracovníci centra se budou orientovat na vývoj nových výrobků v těsné součinnosti s podobnými vývojovými týmy v USA a v západní Evropě. Při návrhu budou používány vývojové nástroje a procesy standardně zavedené ve společnosti Honeywell, včetně softwarových nástrojů typu CAD, metodologie vývoje výrobků i postupů pro zajišťování kvality na principech tzv. six sigma.
[Tisková informace Honeywell spol. s r. o., 10. dubna 2003.]

(ed)


Bezpečnostní slabina bezdrátových sít

Průzkum pro RSA Security odhalil, že hackeři běžně využívají bezdrátové sítě pro své počítačové útoky. Podniky jsou tak vystaveny značnému nebezpečí. V rámci experimentu nazvaného HoneyPot vytvořili vědci v Londýně dvě falešné bezdrátové sítě a zaznamenávali počet hackerů, kteří se pokusí zneužít je k protizákonnému jednání.

Během třítýdenního experimentu hackeři sítě odhalili a v průměru každý druhý den využili. K oběma bezdrátovým sítím bylo realizováno 29 připojení, přičemž každý čtvrtý neoprávněný uživatel se pokusil využít síť protizákonně. Zbývajících 75 % uživatelů se k síti připojilo nejspíš neúmyslně. Na vině pravděpodobně byl operační systém Windows XP na jejich laptopech, který se při určitém nastavení může k síti připojit automaticky.

Studii objednala RSA Security a jejím vypracováním byli pověřeni specialisté z firmy Z/Yen Limited. Navazuje na dřívější poznatky z letošního roku, jež odhalily, že londýnské podniky nadále přímo „vyzývají“ k hackerským útokům a mohou být snadným terčem teroristických aktivit, jelikož si své bezdrátové počítačové sítě nezabezpečují. Počet bezdrátových sítí v londýnských podnicích vzrostl v loňském roce o 300 %, avšak jejich zabezpečení nadále zůstává dost chatrné. Až 63 % bezdrátových sítí je pro hackery snadným úlovkem.

Autor zprávy, Phil Cracknell ze Z/Yen, k tomu říká: „Studie potvrdila, že hackeři vaši bezdrátovou lokální síť objeví. Proto byste ji měli chránit řešeními, jako je WEP (Wired Equivalent Privacy) či VPN (Virtual Private Network). Lidé se jinak k vaší síti připojí a pokusí se využít služby, které tam naleznou. Před hackery se neschováte. Naše dvě falešné sítě rozhodně nebyly v nejfrekventovanějších oblastech Londýna. Přesto byly objeveny a využity v průměru za méně než tři hodiny po uvedení do provozu. Naštěstí war-chalkers tyto otevřené sítě ještě neoznačili, jinak by tato statistka byla ještě horší. Značkování, které oznamuje existenci otevřené sítě, by mělo být pro manažery systémů, jež nadále implementují bezdrátové přístupy bez řádného zabezpečení, dalším signálem k zamyšlení. Najdou vás a vaši síť použijí nebo napadnou.“

RSA Security a Z/Yen vytvořily doporučení týkající se nejlepších postupů při plánování, konfiguraci, implementaci a provozování bezdrátových lokálních sítí v podnicích.

(Herald Communications)


Linux pro experty

Po více než půl roce vývoje byla dne 22. 4. 2003 uvedena českou pobočkou společnosti SuSE lokalizovaná verze produktu SuSE Linux 8.2 CZ.

Prodej SuSE Linux 8.2 CZ byl zahájen současně jak prostřednictvím autorizovaných prodejců, tak přímo společností SuSE CR.

Hlavním rysem nové verze je racionalizace instalace a správy systému. Konfigurace základních zařízení a služeb je v nové verzi SuSE Linux rutinní záležitostí, kterou lze provést za několik minut i bez podrobného studia rozsáhlé dokumentace. Díky automatickému přednastavení systému je možné v mnoha případech několika kliknutími získat nakonfigurovanou službu nebo zařízení. Další možností je využít rozšířenou nápovědu a lepší členění konfiguračních souborů a nastavit systém ruční editací textových souborů. Instalační a konfigurační nástroj YaST lze využít i při práci s příkazovou řádkou, např. pro instalaci programového vybavení. YaST provede také kontrolu závislostí a nainstaluje aplikace včetně všech dalších programů. Na závěr se spustí SuSEconfig, který restartuje potřebné služby.

Spolu se softwarem jsou dodávány také dvě příručky. Obsahují „kondenzované“ know-how s podrobnými postupy, jak konfigurovat např. nameserver, Sambu nebo síťové tiskárny. Uživatelská příručka obsahuje užitečné triky pro často používané programy, jako je GIMP, OpenOffice.org nebo vypalovací program K3b.

Mít k dispozici rychlou a účinnou pomoc je k nezaplacení. Mnoho i zkušených uživatelů Linuxu musí trávit hodiny a dny hledáním potřebných informací – zatímco uživatelům SuSE stačí při problémech s instalací a základní konfigurací systému zavolat nebo poslat e-mail.

(SuSE)


Nové operátorské panely

Nové operátorské panely QuickPanel View a QuickPanel Control firmy GE Fanuc kombinují nejlépe prodávanou řadu displejů s dotykovým stínítkem s vysoce ceněným softwarem Cimplicity Machine Edition a operačním systémem Microsoft Windows CE. Jejich spojení do jedné platformy dalo vzniknout operátorským panelům s velkou užitnou hodnotou při zachování nízkých nákladů.

Obr. 8.

Základem flexibilního a robustního hardwarového řešení těchto operátorských panelů jsou nové barevné displeje LCD TFT (6", 8" a 12") s dotykovým stínítkem – Quickpanel. Software Cimplicity Machine Edition s intuitivním ovládáním pomáhá zkrátit dobu vývoje aplikace. Systém je snadno propojitelný díky rozhraní pro Ethernet a všechny běžné průmyslové sběrnice.

QuickPanel View je především vizualizační panel s možnostmi přesahujícími funkce běžných operátorských rozhraní GE Fanuc. Využívá OPC (může být klientem i serverem), má webové rozhraní pro přístup k datům, grafům a programům přes internet nebo intranet pomocí stadardních prohlížečů a k dispozici jsou i prohledávací nástroje.

QuickPanel Control kombinuje vlastnosti řídicího modulu a operátorského rozhraní v jednom spolehlivém produktu.

Panely mají rozšiřitelnou paměť a expanzní komunikační karty. Data a programy se ukládají do paměti CompactFlash. Panely mohou sloužit např. pro sběr dat, zobrazení časových grafů a alarmů. S I/O moduly komunikují prostřednictvím průmyslových provozních sběrnic, Ethernetu nebo sběrnice GE Fanuc Series 90-30 I/O.

Vícejazyčná podpora je volitelná obsluhou za chodu systému. Společná databáze výrazně zkracuje dobu vývoje aplikací tím, že eliminuje potřebu opakovaně zadávat jména proměnných. K dispozici je rozsáhlá knihovna předem konfigurovaných grafických animovaných objektů.
GE Fanuc Automation ČR, s. r. o, http://www.gefanuc.cz, tel.: 233 372 503, e-mail: jan.koudelka@gefanuceur.ge.com


Čtyřpólové stykače Obr. 9.

Firma Allen-Bradley nabízí v současné době čtyřpólové stykače (čtyři hlavní kontakty) pro proudy do 23 A. V tomto roce se rozsah proudů rozšíří až do 90 A. Stykače budou dodávány v uspořádání se dvěma spínacími a dvěma rozpínacími kontakty (typové označení 200) nebo se čtyřmi spínacími kontakty (označení 400). Ovládací napětí, pomocné kontakty a ochrany modulu jsou stejné jako u třípólových stykačů řady 100-C.
ControlTech, s. r. o., info@controltech.cz, http://www.controltech.cz


Zdroje Smart – UPS RT

Společnost American Power Conversion (APC) ohlásila novou řadu produktů Smart – UPS RT. Jsou to přestavitelné (jednotka má věžové nebo skříňové provedení) dvoukonverzní záložní zdroje on-line (UPS), poskytující ochranu pro kritické aplikace. Mají širokou škálu výkonů od 1 do 10 kV·A. To všechno s velkou úsporou prostoru. Jako příklad lze uvést 5kV·A jednotku, která potřebuje pouze 3U prostoru (1U = 1,75"), je-li namontována v 19" průmyslové skříni, nebo 10kV·A jednotku, která vyžaduje pouze 6U prostoru ve skříni. Nová Smart – UPS RT má nulovou dobu přepínání na baterie a z baterií, elektronický i manuální by-pass, velký rozsah vstupního napětí bez přechodu na baterie (od 100 do 280 V v typických zatíženích), regulaci napětí a frekvence. Všechny jednotky mají interní baterie, které jsou vyměnitelné za chodu. Lze k nim rovněž připojit libovolný počet přídavných externích baterií a tak prodloužit dobu zálohování na požadovanou úroveň.

Všechny Smart – UPS RT od 1 do 5 kV·A se dodávají spolu se softwarem PowerChute® Business Edition a mohou být řízeny za použití volitelných doplňkových karet. Větší Smart – UPS RT se dodávají s řídicí kartou web-SNMP.

Zatím jsou u distributorů k dispozici pouze Smart – UPS RT menších výkonů, celý sortiment bude uveden na trh v červnu 2003.

(21euro)


Norma ISA S99 o kybernetické bezpečnosti v automatizaci

Implementace efektivní politiky i prováděcích opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti sice nemůže nijak významně zvýšit efektivnost výrobních i obchodních činností v organizaci, ale opomenutí zde mohou mít i velmi závažné důsledky. Výrobní firmy musí zajistit základní kybernetickou bezpečnost ihned a dále sledovat vývoj v této oblasti. Ohrožení přicházející z kyberprostoru jsou reálná a incidentů přibývá. Firmy jsou zranitelnější v důsledku univerzální propojitelnosti, potřebné pro efektivní fungování výrobních anebo dodavatelských řetězců, a současně s přechodem od dřívějšího řízení výroby prostřednictvím proprietárních protokolů k současným standardním protokolům mizí dosavadní přirozená obrana „nesrozumitelností“. Druhým klíčovým aspektem kybernetické bezpečnosti jsou rozdíly mezi transakčním světem informačních technologií a řízením výrobních zařízení v reálném čase.

K efektivnímu řešení vyvstávajících problémů mohou výrobním organizacím významně pomoci vhodné metodické směrnice apod. S cílem takovou směrnici vytvořit ustavila zájmová organizace ISA (Instrumentation, Systems, and Automation Society, USA) koncem roku 2002 standardizační výbor SP99. Ten začal neprodleně mapovat potřeby uživatelů z hlediska kybernetické bezpečnosti v prostředí výrobních a řídicích systémů se záměrem sestavit odpovídající příslušnou normu s označením S99. Protože výrobci potřebují zajistit svou kybernetickou bezpečnost nejlépe ihned, pracuje výbor ISA SP99 pod nemalým časovým tlakem. Dosažení shody o znění standardu však nutně trvá určitou dobu. Časový plán práce výboru dosud nebyl oznámen. Jeho práci je možné sledovat na webových stránkách http://www.isa.org
[ARC News, 6. ledna 2003.]

(kp)

Inzerce zpět