Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 2/2003

ARC definuje novou třídu systémů – PAC

Programovatelný automat (Programmable Logic Controller – PLC) se jako tažný kůň průmyslové automatizace již dlouho má a i nadále bude mít k světu. Aby si však udržel přízeň nejširší obce uživatelů, prošel a stále prochází mnoha proměnami. Výrobci PLC neustále vylepšují s cílem využít příležitosti nabízené trhem a vyjít vstříc specifickým požadavkům uživatelů. Vývoj pokročil tak, že zůstávat u označení PLC mnohdy znamená znevažovat schopnosti současných automatizačních systémů. Se zavedením otevřených standardů rozhraní, distribuovaných modulárních architektur a moderních technik programování do techniky PLC a při všeobecném rozšíření jejích funkčních schopností se ukazuje jako nutné definovat novou třídu řídicích systémů, pro kterou význačná poradenská společnost ARC (www.arcweb.com) razí označení Programmable Automation Controller – PAC. Trend je takový, že pokračující vývoj automatizace nejrůznějších technologií vyžaduje novou generaci funkčních schopností, kterými vládnou právě PAC, v mnoha oblastech nezadržitelně nastupující na místa PLC jako svých tradičních předchůdců (a než se popř. dobereme českého termínu tak pěkného, jako je označení programovatelný automat pro PLC, zkusme PAC česky nazývat řídicím systémem namísto „plevelení“ jazyka různými „kontroléry“ – pozn. redakce).
[Tisková informace ARC, 9. prosince 2002.]

(sk)


Obr. 1.

CitectSCADA Facilities
– software pro monitorování budov

Úvodní jednodenní školení pro projektanty a aplikační firmy o produktu CitectSCADA Facilities se uskuteční v Praze 23. dubna 2003 a v Ostravě 24. dubna 2003. Školení i vývojová verze softwaru jsou pro zájemce zdarma. Zájemci o školení anebo CD-ROM se mohou obrátit na AutoCont Control Systems, spol. s r. o.

AutoCont Control Systems, spol. s r. o., e-mail: citect@autocont.cz, www.citect.cz


Rockwell, Omron a Sick vyvíjejí bezpečnostní síť

Tři členové ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) a přední světoví výrobci automatizačních a bezpečnostních komponent a systémů, firmy Rockwell Automation, Omron Corp. a Sick AG, společně vyvíjejí nový otevřený protokol CIP Safety pro přenos bezpečnostních signálů. Jde o rozšíření stávajícího protokolu CIP (Control and Information Protocol), součásti sítí DeviceNet, ControlNet a EtherNet/IP.

Nejdříve bude protokol CIP Safety implementován nad sítí DeviceNet (DeviceNet Safety) k zajištění bezpečné (fail-safe) komunikace mezi uzly v podobě např. bloků bezpečnostních vstupů a výstupů a bezpečnostních spínačů, světelných záclon a programovatelných automatů. Protokol CIP Safety bude použitelný v aplikacích úrovně až SIL 3 podle normy IEC 61508. Koncepce již byla schválena TÜV Rheinland. První řešení s DeviceNet Safety se očekávají v roce 2004.
[InTech News, říjen 2002.]

(kp)


ZAT přebírá aktivity Škoda Controls

Dne 1. listopadu 2002 dospěly společnosti ZAT, a. s., a Škoda Energo, s. r. o., k dohodě o přátelském převzetí aktivit Škoda Controls, dosavadní součásti Škoda Energo, v oblasti energetiky. Jde o vývoj, výrobu a dodávky komplexních řídicích systémů energetických zařízení, dodávky regulátorů turbín, budicích souprav generátorů a související servisní služby. Významnou aktivitou společnosti Škoda Controls jsou dodávky speciálních systémů pro řízení krokových motorů regulačních tyčí jaderných reaktorů VVER. V listopadu a prosinci 2002 proběhl integrační proces skupiny specialistů ze Škody Controls do ZAT, a. s., jehož cílem bylo vytvořit takovou strukturu společnosti, která by umožňovala snadné vytváření pracovních týmů podle potřeby projektů a využívala existující potenciál firmy.

Skupina ZAT je nyní tvořena společnostmi ZAT, a. s., Škoda Controls a ZAT Easy Control Systems. Do funkce výkonné ředitelky managementu skupiny ZAT byla jmenována Ing. Vladislava Česáková, do funkce výkonného ředitele pro inženýrink a výrobu Ing. Ivo Tichý a funkci výkonného ředitele pro marketing a obchod bude zastávat Ing. Roman Mašika.

Významnou dlouholetou zakázkou celé skupiny je kontrakt na obnovu systémů kontroly a řízení JE Dukovany, jehož objem představuje téměř jednu miliardu korun.

Propojením několika českých stabilních společností působících na místním i mezinárodním trhu průmyslové automatizace vznikl silný subjekt, disponující vlastním vývojem a výrobou technických i softwarových prostředků na světové úrovni. Jeho velmi silnou stránkou je schopnost promítnout nejnovější teoretické poznatky a inovace do konkrétních výrobků a aplikací.

(ed)


Standard pro bezpečnost výroby v kyberprostoru

Zájmová organizace ISA (Instrumentation, Systems, and Automation Society), původce mj. celosvětově uznávaných standardů ANSI/ISA S88 Batch Control a ANSI/ISA S95 Enterprise-Control System Integration, zřídila novou standardizační komisi SP99. Úkolem komise je stanovit pravidla objektivního hodnocení dosažené míry bezpečnosti v kybernetickém prostoru v oboru výrobních a řídicích systémů. Výrobci přitom potřebují hodnotit svou bezpečnost v kybernetickém prostou již nyní. Mají-li spolupracovat a vymýtit neefektivitu svých dodavatelských řetězců, potřebují propojit svoje výrobní operace s okolním světem. Ke snadnému přenosu informací mezi obchodními partnery je přitom třeba definovat standardní způsoby spojení a komunikační protokoly. Někteří výrobci při zajišťování své bezpečnosti v kyberprostoru spoléhají na poskytovatele informačních technologií (IT). Jiní si uvědomují, že jejich výrobní činnosti čelí problémům a rizikům výrazně odlišným od těch, se kterými se potýká útvar IT na podnikové úrovni. Komise SP99 sice sdílí s výrobci naléhavost potřeby hodnotících pravidel, avšak časový harmonogram své práce dosud nezveřejnila s odůvodněním, že dosáhnout shody nad takovým standardem chce svůj čas.
[ARC News. 3. ledna 2003.]

(sk)


Nový Micrologix 1000

Firma Rockwell Automation uvedla na trh MicroLogix 1000 s katalogovým číslem 1761-L10BXB. Tento řídicí systém má šest vstupů se vstupním napětím 24 V DC, z toho je jeden rychlý 6,6 kHz, dva individuálně izolované reléové výstupy a dva tranzistorové výstupy 24 V DC. Napájecí napětí je 24 V DC. Nový Micrologix 1000 komunikuje pomocí DF1 Full Duplex, DF1 Half Duplex Slave nebo DH-485. Cena systému je velmi příznivá. Dále byly sníženy ceny modulu 1761-L10BWA a 1761-L10BWB.

ControlTech, s. r. o., info@controltech.cz, www.controltech.cz


Kontrola vlhkosti v systémech rozvodů tlakového vzduchu

Dodržení předepsané minimální zbytkové vlhkosti (většinou vyjádřené maximální hodnotou tlakového rosného bodu) v rozvodech tlakového vzduchu je nutnou podmínkou dlouhodobého bezporuchového provozování těchto systémů. U mnoha technologických procesů (např. práškové lakování, výroba elektronických komponent, přeprava sypkých hygroskopických materiálů atd.) navíc vlhkost tlakového vzduchu bezprostředně ovlivňuje výslednou kvalitu výroby. Je proto žádoucí vlhkost sledovat kontinuálně a včas poskytovat varovné signály.

Obr. 2.

Převodníky Testo FA 200 se jednoduchým způsobem zabudovávají přímo do rozvodů tlakového vzduchu (závit G 1"). Nejčastěji se umísťují na výstupu sušáren a někdy také přímo před rozhodujícími pneumatickými agregáty. Výstupem je proudový signál 4 až 20 mA.

Varianta FA 200-2 je navíc vybavena dvouapůlmístným displejem, na kterém je možné přímo odečítat aktuální hodnotu tlakového rosného bodu nebo relativní vlhkosti. Tato varianta také umožňuje kalibrovat přístroj na místě a zadávat hodnoty, po jejichž překročení dojde k sepnutí alarmového relé (max. 230 V, 1 A) a současně je obsluha varována blikáním displeje.

Měřicí rozsah převodníku je –60 až +30 °C nebo 0 až 100 % relativní vlhkosti. Rozlišení je 1 K, typická přesnost 2 K při rosném bodu –5 °C. Rozsah pracovních tlaků je –0,1 až 5 MPa a pracovních teplot 0 až 50 °C. Napájení 24 V DC je chráněno proti přepólování. Převodník má krytí IP65 a rozměry 50 × 67 × 197 mm. Záruční doba je dva roky.

Testo, s. r. o., http://www.testo.cz, e-mail: info@testo.cz


Odolné tlakové a teplotní spínače

Spínače tlaku, rozdílu tlaků a teploty se používají jako ochrana turbín, kompresorů, dmychadel, čerpadel, filtrů apod. Firma Dresser Europe GmbH nabízí řadu spínačů typů B4, B7, L, G, P a V s modulárním snímacím prvkem v provedení citlivém na tlak, rozdíl tlaků nebo teplotu. Citlivý prvek může být kombinován s různými akčními členy a pouzdry podle požadované funkce (jeden nebo dva mikrospínače, pevná nebo nastavitelná hystereze) anebo stupně odolnosti (až IP66, provedení Ex). Základní vlastnosti citlivých prvků jsou:

Obr. 3.
  • tlak: membrána ovládající přes pístek ve válci tlačný trn, rozsahy nastavení od 25 hPa do 21 MPa vůči okolnímu prostředí, materiál membrány Buna N, Viton, Teflon, korozivzdorná ocel nebo Monel,

  • rozdíl tlaků: trn ovládaný membránou, rozdíl tlaků od 75 hPa do 4,2 MPa při statickém tlaku až 14 MPa, materiál smáčených částí Buna N, Viton, Teflon nebo korozivzdorná ocel,

  • teplota: parní teploměrný systém, rozsahy od –40 do +400 °C, s pevným stonkem nebo kapilárou jako čidlem.

Vnější provedení např. spínačů typu B7 (tlak) a jeho variant D7 (rozdíl tlaků) a T7 (teplota), tj. s jedním nebo dvěma mikrospínači a jednou nastavitelnou mezní hodnotou a krytím IP66 a EEx d IIC T6, vyhovujícím normám UL, CSA a Cenelec, ukazuje obrázek.

MaRTOP, s. r. o., tel.: 272 772 503, e-mail: martop@login.cz, http://www.dresserbae.de


EU podporuje jednotný přístup k zavádění normy IEC 61508

Evropská unie vyslovila souhlas s projektem vedeným společností ABB a jejími partnery, firmami Hima a Aston Dane, jehož výsledkem má být sada směrnic k implementaci normy IEC 61508, věnované funkční bezpečnosti elektrických, elektronických a programovatelných systémů, při jejichž poruše by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti osob nebo okolního prostředí. Norma IEC 61508, dosud používaná zejména v petrochemickém průmyslu, nyní proniká i do ostatních odvětví průmyslu i do terciární sféry. Některé vyhraněné obory, jako je jaderná energetika, letectví a doprava, již mají vlastní obdobné normy.

Hlavním cílem projektu, rozvrženého na dobu dvou let, je poskytnout podnikům v zemích EU soubor hlavních zásad (Guiding Principles) umožňující jim efektivně zajistit bezpečný chod výrobních zařízení na základě jednotného přístupu k implementaci normy IEC 61508. „Připravované zásady umožní evropskému průmyslu začít co nejdříve těžit z přínosů nabízených IEC 61508, tj. dosáhnout snížení pořizovacích i provozních nákladů na výrobní zařízení a jejich řídicí systémy při zachování úrovně bezpečnosti i ochrany lidí, životního prostředí i majetku,“ říká koordinátor projektu Stuart Nuns (ABB, Velká Británie) a pokračuje: „Připravované zásady zlepší komunikaci a pomohou dohlédacím orgánům zajišťovat, aby nové systémy nepřinášely nová nepřípustná rizika, a to při zkrácení doby potřebné k uvádění nových technologií na trh. Projekt je zaměřen především na optimalizaci a využití zkušeností z praxe organizací i jednotlivců a na podnícení výměny zkušeností ze zavádění postupů specifikovaných v normě mezi širší technickou veřejností způsobem sice jednotným, ale přitom vždy vstřícným uživateli a beroucím v potaz potřeby individuálního příjemce.“

S cílem podrobně prozkoumat názory a získat důležité informace přímo od pracovníků z průmyslu budou na vybraných místech v Evropě v rámci projektu uspořádána dvoudenní pracovní setkání. V roce 2002 se setkání měla uskutečnit v Norsku, Nizozemí a ve Velké Británii a další budou pokračovat v roce 2003, kdy jsou potenciálními kandidáty Německo, Itálie, Polsko, Finsko, Francie, Belgie, Irsko, Maďarsko, Španělsko a v neposlední řadě také Česká republika. Projekt je označen SIPI61508 a je součástí tzv. 5. rámcového programu EU. Jeho webová stránka je www.sipi61508.com.

(sk)


Volvo používá bezdrátové řízení výrobních robotů

Mnoho vedoucích pracovníků ve výrobě dobře ví o úsporách, jichž lze dosáhnout zredukováním počtu kabelů a konektorů použitých ve výrobních strojích a zařízeních. Bezdrátové připojení snímačů apod. přináší také větší provozní pružnost výrobních linek a operací. Dveře bezdrátové komunikaci do mnoha aplikací pootevřela automobilka Volvo, která v těsné spolupráci s ABB Robotics ověřila použitelnost techniky Bluetooth k přenosu údajů o stavu vstupů a výstupů mezi řídicím systémem a činným ramenem robotu při svařování obloukem. Bezdrátový přenos nahradil kabeláž s výjimkou silových vodičů. Třebaže ABB nehodlá běžně dodávat systémy na bázi tohoto komunikačního standardu, jsou, s cílem ověřit využitelnost komerčně dostupné techniky v průmyslových podmínkách, v daném případě použita běžná rádiová pojítka Bluetooth. Firma Volvo vyhledává další oblasti, v nichž bude použití systémů nezávislých na kabelovém spojení výhodné.
[ARC News, 1. listopadu 2002.]

(kp)


CANopen evropským standardem

Evropský standardizační orgán CENELEC přijal protokol aplikační vrstvy CANopen za evropskou normu s označením EN 50325-4. Protokol CANopen byl vyvinut členy mezinárodního sdružení uživatelů a výrobců CAN in Automation (CiA), sídlícího v Erlangenu v Německu. Definuje několik komunikačních (např. Process Data Objects a Service Data Objects) i síťových (např. Network Management (NMT) message, Error control a Boot-up message) služeb a protokolů. CANopen se používá zejména jako vestavná síť ve strojích, ale aplikován je i jako obecný průmyslový komunikační systém. Založen je na sběrnici Controller Area Network (CAN) podle specifikací ISO 11898-1 (linková vrstva CAN) a ISO 11898-2 (rychlá fyzická vrstva CAN). Protokol CANopen implementovalo několik firem, z nichž některé nabízejí hotové sady zdrojového kódu CANopen.
[Tisková zpráva CiA, 21. listopadu 2002.]

(kp)


Detektor mikrobiální kontaminace

Ve světě je v poslední době kladen velký důraz na vývoj biologických senzorů, které detekují přítomnost mikroorganismů v prostředí. Je to důležité nejen v souvislosti s hrozbou útoků biologickými zbraněmi. Kontaminace ovzduší, vody nebo potravin infekčními mikroorganismy působí potíže, ba i smrt tisíců lidí ročně.

Nový detektor mikrobiální kontaminace vyvinuli výzkumníci v Jet Propulsion Laboratory (JPL) americké agentury NASA. Je určen k detekci bakteriálních spor, zvláště antraxu. Na rozdíl od obvyklých metod zjišťování kontaminace, které vyžadují součinnost operátora, je tento detektor automatický.

Zkoušky detektoru byly uskutečněny v létě na Baylorově univerzitě ve Waco (Texas, USA). Spory bakterií (byly použity spory neškodné bakterie Bacillus subtilis) rozptýlené v ovzduší v podobě aerosolu byly detektorem zachyceny, „roztrhány“ působením mikrovln a následně byla chemicky zjišťována přítomnost kyseliny dipikolinové (tj. pyridin-2; 6-dikarboxylová), která se vyskytuje výhradně v bakteriálních sporách. Chemická reakce této kyseliny s detekční látkou způsobí intenzivní zelenou luminiscenci v ultrafialovém světle. Intenzita luminiscence je úměrná koncentraci spor. Je-li překročena povolená hranice kontaminace, je vyvoláno výstražné hlášení.

Aby bylo možné prokázat, o jakou bakterii jde, je nutné provést složitější test, např. polymerázovou řetězovou reakci. Touto moderní metodou lze určit druh mikroorganismu podstatně rychleji než běžně používanou laboratorní kultivací – přibližně do patnácti minut.

NASA bude tyto senzory používat k detekci kontaminace ovzduší vesmírných lodí. Komerčně dostupné detektory mikrobiální kontaminace vyrábí kalifornská firma Universal Detection Technologies.

(Bk)


Očekává se rekordní IDET 2003

Moderní obranné technologie jsou nutností, zní heslo 7. mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky a speciálních informačních systémů IDET 2003, který se uskuteční 28. až 30. dubna 2003 na brněnském výstavišti. Za deset let své existence si IDET vydobyl prestižní místo v oboru obranných technologií: je druhým největším evropským veletrhem svého oboru, po Eurosatory, a v lichých letech dokonce evropskou „jedničkou“. Přímo strategický význam IDET získal v prostoru nedávného a současného rozšiřování aliance NATO. O reálné vizi rekordního veletrhu IDET 2003 svědčí i zájem vystavovatelů: krytá plocha v pavilonu Z je v současné době již vyprodána a v porovnání se stejným datem předchozího ročníku vzrostly počet vystavovatelů o 9 % a rozloha pronajaté výstavní plochy dokonce o 12 %.

Hlavním doprovodným programem veletrhu bude 5. konference CATE 2003 (Community – Army – Technology – Environment), sestávající ze šesti dílčích konferencí zaměřených na oblast simulační podpory výcviku, logistiky, konstrukce zbraní, materiálových technologií, bezpečnosti informací a radiolokační techniky.

Na prezentaci na veletrhu IDET 2003 se připravuje také resort obrany ČR. Jeho expozice v pavilonu G2 bude dvojnásobkem minulé expozice v pavilonu F a prezentace budou pokračovat na přilehlé volné ploše, na polygonu v areálu výstaviště, i mimo výstaviště.

Kompletní expozice resortu obrany zůstane na výstavišti ještě dva dny po oficiálním skončení veletrhu a bude ve dnech 1. a 2. května 2003 přístupná veřejnosti. Součástí veletrhu IDET bude také letecký den velitele vzdušných sil Armády ČR na letišti v Brně-Tuřanech ve dnech 3. a 4. 5. 2003.

Další informace nabízejí stránky www.bvv.cz/idet a www.idet.cz
[Tisková informace Veletrhy Brno, a. s., OS 1, leden 2003.]

(ed)


NAMUR a Profibus sjednocují profily zařízení a terminologii

Sdružení evropských uživatelů techniky pro řízení procesů NAMUR (Normenausschuss fűr Mess- und Regeletechnik der chemischen Industrie) spolupracuje se sdružením uživatelů sběrnice Profibus (Profibus-Nutzerorganisation e. V. – PNO) na dalším vývoji profilů zařízení pro tuto sběrnici. Nastoupená cesta sdílení dat umožní PNO brát v potaz požadavky uživatelů již v samém začátku prací na specifikacích jednotlivých profilů. V současné době se spolupráce týká následujících profilů: zařízení pro Profibus-PA, zacházení s alarmem a časová značka, PROFIdrive, vážení a čtení naměřených hodnot a vzdálené vstupy a výstupy. Za účelem sjednocení terminologie se PNO a NAMUR dohodly na standardizovaných definicích potřebných pojmů a společně také vytvoří slovník termínů z oblasti komunikační a automatizační techniky. V jednání jsou dále společné přístupy obou organizací k problematice systémů dodávaných ve spolupráci mnoha dodavatelů, zkoušení produktů a také provozní zkoušky programovatelných automatů, které jsou schopny komunikovat.
[Control Engineering Europe, listopad 2002.]

(kp)


Seminář k normě ISA S95:
Enterprise-Control System Integration

Možnost seznámit se s normou ANSI/ISA-95.00.01-2000 Enterprise-Control System Integration, Part 1: Models and Terminology a s principy, ze kterých vychází, měli účastníci semináře pořádaného v Praze dne 11. prosince 2002 k tématu integrace podnikových systémů tzv. třetí (řídicí – control, MES) a čtvrté (podnikové – enterprise) úrovně. Semináře, který vedl Ing. Radim Adam, CSc., se zúčastnilo 55 odborníků ze 40 společností: přibližně napůl představitelé konečných uživatelů z oblasti výroby a specialisté z podnikových útvarů IT. Jednotlivci byla zastoupena i akademická sféra.

Pojednávaná norma, první z řady norem známých také jako ISA S95, popř. jen S95 (dále je již přijata Part 2: Object Model Attributes a rozpracována je Part 3: Models of Manufacturing Operations), stanovuje jednotnou terminologii a logickou soustavu pojmů a modelů v oblasti integrace informačních systémů se systémy pro řízení technologických procesů ve výrobních podnicích. Staví přitom na třech základních informačních modelech průmyslového podniku – hierarchickém, datovém a objektovém. Zájem o přednášenou problematiku i poznatky z diskuse potvrzují, jak velmi silně je v průmyslových podnicích pociťována naléhavá potřeba efektivních metod potřebných k integraci světů automatického řízení, informačních systémů výroby a podnikových informačních systémů. Další informace lze získat na adrese radim.adam@adam-ova.cz

(ed)


Emerson a Huppmann společně v automatizaci pivovarů

Společnost Emerson Process Management vstoupila do partnerství s firmou Heinrich Huppmann GmbH, jedním z největších světových dodavatelů zařízení pro výrobu piva. Cílem nové aliance je nabídnout na trhu úplná moderní řešení automatizace pivovarnických procesů z jediného společného zdroje. Partneři, kteří společně dokáží inovovat a optimalizovat stávající provozy i navrhnout a dodat tzv. na klíč pivovary úplně nové, spojují v alianci své projektové a dodavatelské kapacity s dovednostmi v oblasti řízení projektů. Společně se tak uplatní např. řídicí software DeltaV Batch firmy Emerson a nový balík pro automatizaci pivovarnické výroby s označením alpha.88 od firmy Huppmann. Využity budou také globální kapacity firmy Emerson v oblasti inženýrinku a služeb. Aliance bude celosvětově působit v oboru automatizace pivovarů společným marketingovým a obchodním úsilím i vývojem produktů.
[ARC News, říjen 2002.]

(kp)


Viet a Messtechnik Austria

Dne 30. září 2003 otevře své brány veletrh Viet – mezinárodní odborný veletrh elektrotechniky, elektroniky, osvětlení, automatizace a pohonů, který bude trvat až do 3. října. Veletrh se uskuteční v halách 10, 16 a 25 vídeňského výstaviště Messezentrum. Návštěvníci se budou moci zúčastnit i bohatého doprovodného programu (18. den rakouské automatizace, informační seminář o mikroelektronice, světový kongres federace robotického fotbalu FIRA a mistrovství FIRA atd.).

Speciální zájem mají pořadatelé, agentura Reed Messe Wien, o vystavovatele a návštěvníky ze zemí střední a východní Evropy: Maďarska, Slovenska a Ukrajiny.

Oficiální účast žádné české instituce (hospodářské komory, ministerstva průmyslu a obchodu) sice zatím ohlášena nebyla, nicméně veletrh je otevřen i pro české vystavovatele, kteří chtějí najít cestu k rakouským zákazníkům. Rakousko je na druhém místě ze zemí EU v objemu vývozu z České republiky a na čtvrtém místě v objemu dovozu do ČR (podle statistik MPO pro rok 2001), ale podíl Rakouska na celkových výsledcích zahraničního obchodu ČR klesá; vzhledem k tradičním vztahům mezi českými zeměmi a Rakouskem je to jistě škoda.

Současně s veletrhem Viet se bude na vídeňském výstavišti konat veletrh Messtechnik Austria, specializovaný veletrh měřicí techniky. Odborní návštěvníci tam najdou především provozní i laboratorní techniku pro měření elektrických a neelektrických veličin a systémy pro přenos, zpracování a vyhodnocení naměřených hodnot.

Oba veletrhy mají dvouletou periodu. Minulé akce v roce 2001 se na 17 000 m2 zúčastnilo přibližně 400 přímých vystavovatelů a expozice zhlédlo přes devatenáct tisíc návštěvníků, převážně z Rakouska.

Bližší informace lze najít na webových adresách http://www.viet.at, http://www.messtechnik.co.at, popř. http://www.terminy.cz

(ed)


Ethernet a CAN na mikroprocesoru Motorola

Firma Motorola vyvinula jeden z prvních 32bitových řídicích mikroprocesorů (Micro Controller Unit – MCU) s rozhraními pro sítě Ethernet a CAN a 512kB pamětí flash umístěnými na čipu. Nová součástka s označením ColdFire MCF5282 MCU umožňuje efektivně navrhovat vestavné systémy do prostředí sítí. Integrovaný řadič přístupu k médiu (MAC) pro Ethernet 10/100 Mb/s a aplikační software připravený k použití v sítích dovolují zavést prostřednictvím MCF5282 standardní síťová řešení do mnoha tradičních oblastí použití dosavadních MCU, jako jsou např. zařízení pro přípravu potravin, zabezpečovací systémy, prodejní automaty, sportovní náčiní a také průmyslové řídicí systémy. Svými vlastnostmi je MCF5282 přímo předurčen i pro vznikající trh s „domácí“ automatizací. Ve všech oblastech potenciálního použití nového mikroprocesoru se s výhodou uplatní doprovodný software zajišťující potřebné síťové funkce jako např. uživatelská rozhraní založená webu, sychronizaci sítě a funkci směrovače nebo brány pro starší sériové protokoly.
[ARC News, 6. prosince 2002.]

(kp)


Snímače bez drátů i baterií

Že použití bezdrátově komunikujících snímačů umožňuje u téměř jakékoliv výrobní operace zlepšit pružnost a zvýšit svižnost, s jakou je prováděna, je zřejmé. Pro mnoho vedoucích pracovníků je však nepřijatelný potenciální nárůst objemu údržby v oblasti péče o baterie, který s sebou řešení s bezdrátovými snímači přinášejí. Náklady na péči o snímače s vestavěnými bateriemi v jejich očích převažují nad přínosy bezdrátového spojení. Ústupkem je napájet snímače po drátech, což však znamená připravit se o úsporu nákladů na kabeláž jako o jednu z hlavních výhod bezdrátové komunikace a použít řešení asi stejně nákladově efektivní, jako je připojení snímačů prostřednictvím sítí jako Profibus nebo DeviceNet. Aby byly bezdrátové snímače při výrobních operacích skutečně výhodnější, musí být napájeny jinak než kabelem nebo z baterie. Vedena tímto závěrem, divize snímačů firmy ABB (ABB Sensor group) představila a vyzkoušela bezdrátový snímač přiblížení natolik spolehlivý, že je použitelný i v tvrdých provozních podmínkách, např. při obloukovém svařování v automobilkách. Revoluční novinkou je, že tento bezdrátový snímač nevyžaduje baterii.
[ARC News, 20. prosince 2002.]

(kp)


NASA hledá „samoopravné“ materiály

S představou kosmických lodí a letadel, které se při poškození „samy opraví“, zadala agentura NASA pro začátek roční grant ve výši 2 milionů dolarů středisku CNDE (Center for Nondestructive Evaluation) při Iowa State University (ISU). Cílem NASA je výrazně zvětšit spolehlivost budoucích létajících prostředků použitím nové třídy senzorů integrovaných přímo do jejich konstrukcí. Senzory by nepřetržitě sledovaly stav dané konstrukce a v případě jejího poškození by iniciovaly opravné zásahy.

Podle plánu uveřejněného začátkem letošního roku hodlá NASA vyvinout dopravní prostředky se schopnostmi vlastními dosud jen živým organismům – rozpoznat narušení svého „zdravého“ stavu a zjištěné poškození v podstatě „zhojit“. Jde o nový pohled na stroje, umožněný rozvojem biologických věd. Projekt NASA využije dosavadní zkušenosti v oblasti nedestruktivních materiálů a senzorů vývoje nashromážděné na ISU. Zaměří ze na patnáct technických oblastí, včetně detekce úniků, způsobů kontroly kompozitních materiálů a využití simulátorů při vývoji kontrolních metod. Některé z myšlenek jsou přitom staré i dvacet až třicet let. Materiály schopné „zhojení“ mohou např. k utěsnění trhliny uvolňovat určité chemikálie. Představit si lze třeba kompozitní materiál obsahující balíčky s epoxidovou pryskyřicí, kde je problémem její transport do místa poškození. Mezi zkoumanými futuristickými koncepcemi budou např. integrované optické vláknové senzory, tři nezávislé přístupy k vývoji potahových materiálů měnících tvar či vlastnosti podle okolních podmínek a senzory využívající nanotechnologie.

Další z úloh je např. vývoj malých, lehkých a univerzálních polí chemických senzorů ke zjišťování výskytu různých plynů v kabinách pilotovaných kosmických prostředků. Lze očekávat, že výsledky výzkumných prací si opět najdou cestu do průmyslu.
[InTech, 49, 2002, č. 9.]

(kp)


Konference Eurosensors

Po loňském úspěšném šestnáctém ročníku mezinárodní konference Eurosensors, která se konala v Praze, bude letos ve dnech 21. až 24. září odborníky v oboru snímačů hostit univerzita v portugalském městě Guimaraes v provincii Minho.

Konference Eurosensors 2003 se bude zabývat teorií a konstrukcí snímačů, materiály a technologiemi pro výrobu snímačů, novými mechanickými, fyzikálními a chemickými senzory, biosenzory, akčními členy integrovanými se snímači a rozhraními pro snímače. Jako vyzvané přednášky budou prezentována témata nanorobotika (A. Requicha, University of Southern California, Los Angeles, USA), snímače fyzikálních a chemických vlastností plynů na bázi oxidů kovů a umělý čich (U. Weimar, Tübingenská univerzita, SRN) a bioMEMS (H. Andersson, Silex Microsystems, Švédsko). Pro zájemce z řad odborné veřejnosti, nejen z akademické obce, ale i z průmyslu, se bude konat čtvrtý ročník dvoudenního semináře základů teorie a praxe snímačů. Na konferenci se bude také udělovat cena Eurosensors Fellow a součástí konference bude i výstava s prezentací institucí, sponzorských firem a odborných publikací z oboru.

Bližší informace: http://www.eurosensors.org

(ed)


V Severní Americe prodáno o 11 % více robotů

Podle údajů odvětvového sdružení Robotic Industries Association (RIA) objednali od ledna do září roku 2002 zákazníci v Severní Americe 7 511 robotů za celkem 596,4 milionu USD, což je o 11 % jednotek a o 15 % dolarů více než ve stejném období roku 2001. Přičtou-li obchody mimo jejich mateřský trh, prodali severoameričtí výrobci do září 2002 celkem 7 766 robotů v ceně 618,6 milionu USD (nárůst o 5 % v počtu jednotek a 11 % v tržbách). Nejlepších výsledků bylo dosaženo ve třetím čtvrtletí 2002, kdy v meziročním porovnání objednali severoameričtí zákazníci více o 41 % jednotek a tržby vzrostly o 47 %.

Zajímavé podle RIA je, že Severoameričané ve třetím čtvrtletí 2002 objednali o 6 % jednotek více než ve druhém čtvrtletí. Třetí čtvrtletí přitom tradičně bývá slabší. Hlavní příčinou neobvyklého výkonu ve třetím čtvrtletí 2002 podle RIA je postupné vyrovnávání poklesu, který nastal po teroristických útocích 11. září 2001. Dvouciferný meziroční nárůst dosažený do září 2002 tudíž sice je oceňován, avšak jen opatrně, neboť výroba robotů podle RIA nadále trpí poklesem zájmu investorů a zotavuje se, podobně jako ostatní výrobní odvětví, jen velmi pomalu. Nejvíce vzrostl v roce 2002 zájem o roboty pro svařování obloukem, úpravy povrchů, bodové svařování a manipulační a montážní roboty pro těžší břemena. Poklesl zájem o manipulační a montážní roboty pro lehčí břemena, roboty pro přemísťování materiálu a o inspekční roboty, které ovšem dohromady netvoří více než 15 % trhu.

RIA odhaduje, že nyní v továrnách v USA pracuje asi 124 000 robotů, což zemi řadí na druhé místo na světě, za Japonsko.
[InTech News, 21. listopadu 2002.]

(kp)


Přečetli jsme za vás
Kogitoid – operační systém myslícího počítače

Kogitoid je výpočetní model pro umělou inteligenci, který čerpá jak ze symbolického, tak i z konekcionistického přístupu.

Symbolický přístup je přístup, který vychází z matematické logiky. Zákonitosti a stav okolního světa jsou v tomto modelu zapsány symbolicky, pomocí matematických formulí. Nevýhoda tohoto přístupu je v tom, že reálný svět lze jen obtížně formalizovat a myšlení nelze popsat jako striktní logické odvozování. Přesto systémy založené na tomto principu (např. expertní systémy) v mnoha aplikacích v praxi dobře fungují.

Konekcionistický přístup modeluje myšlení pomocí propojování velkého množství malých, jednoduchých prvků. Nejznámějším představitelem konekcionistických modelů jsou neuronové sítě nejrůznějšího druhu.

U kogitoidu jsou vstupy i výstupy uvnitř modelu reprezentovány koncepty – souhrny elementárních vlastností nějakého objektu nebo jevu. Související koncepty se spojují pomocí asociací. Výpočet v kogitoidu probíhá tak, že se nejprve aktivují ty koncepty, které odpovídají vstupům, a postupně i ty, které jsou na aktivní koncepty vázány nějakými excitačními asociacemi. Existují i inhibiční asociace, které aktivitu navazujících konceptů naopak potlačují a simulují tak zapomínání. Aktivní koncepty jsou po skončení jednoho výpočetního kroku odeslány na výstup a všechny aktivní koncepty, které nebyly aktivovány v tomto kroku, se deaktivují. Následuje opět čtení vstupů a cyklus se opakuje. Zatímco koncepty představují symbolický přístup, jejich postupné aktivování prostřednictvím asociací připomíná spíše konekcionismus.

K čemu může být kogitoid dobrý? Jeho výzkum je na úplném počátku, ale odborníci na umělou inteligenci si od něj slibují, že jim pomůže pochopit různé kognitivní funkce, včetně rozvoje myšlení, vzniku řeči a vědomí. Výpočetní a paměťové nároky simulace kogitoidu však s počtem elementárních konceptů exponenciálně rostou. Podaří-li se odstranit tento „drobný“ nedostatek, mohl by se kogitoid stát základem operačního systému myslícího počítače.
[BERAN, M. – WIEDERMANN, J.: Kogitoid – operační systém myslícího počítače. Vesmír, říjen 2002, s. 576–578.]


Kolik skutečně stojí elektrický kabel?

Na jednoduchém příkladu z elektrotechnické revizní praxe je názorně ukázán přístup k ekonomickému hodnocení investice podle celkových nákladů (TCO – Total cost of ownership).

Nová technologie představuje souměrnou proudovou zátěž 35 A/400 V. K napájení, vedenému samostatně na roštu v délce 100 m, byl s ohledem na co nejmenší pořizovací náklady zvolen kabel CYKY 4 × 10 mm2. Podle výsledku revize takový kabel splňuje všechny technické požadavky a odpovídá bezpečnostním požadavkům ČSN 33 2000-4-41/2000. Ekonomika však zaplakala. Celkové náklady na přívod energie kabelem CYKY 4 × 10 mm2 za dobu pěti let při jeho využití po dobu 5 600 h/rok lze stanovit na celkem 54 945 Kč (pořízení kabelu 6 820 Kč, energie zmařená na odporu kabelu 48 125 Kč), což se ale při podrobném rozboru ukazuje jako nejhorší z možných ekonomických variant řešení daného problému. Optimální za daných podmínek by byl kabel CYKY 4 × 25 mm2 s celkovými náklady 36 300 Kč (kabel 17 050 Kč, ztráty 19 250 Kč – podrobný výpočet je v článku; numerická chyba, které se autor dopustil, výsledek v podstatě neovlivní). Takže: Skutečně jste tak bohatí, abyste si mohli dovolit rozhodovat o investici např. do přívodu energie jen podle pořizovacích nákladů?
[MAREK, J.: Ekonomika provozu kabelu. Elektro, 13, 2002, č. 11, s. 16.]

(sk)


UPS pro datové středisko i výrobní linku firmy Volkswagen na Slovensku

Společnost American Power Conversion (APC) nainstalovala ve spolupráci s partnerskou firmou Tempest, která je dodavatelem informačních systémů, záložní zdroje pro slovenský Volkswagen.

Obr. 4.

Pro bratislavský a martinský výrobní závod firmy Volkswagen bylo postupně dodáno řešení záložního napájení datových středisek, které se skládá ze sedmi modulárních zdrojů UPS značky APC Symmetra, každý z nich o výkonu 16 kV·A v redundantním provedení, a dále ze zdrojů UPS značky APC Matrix o celkovém výkonu 55 kV·A ve výkonech 3 kV·A a 5 kV·A s bateriovými moduly. Tato zařízení zálohují datová centra a napojení serverů.

Malé zdroje záložního napájení v provedení do průmyslové 19" skříně značky APC Smart o výkonech 0,7 kV·A, 1,4 kV·A, 2,2 kV·A a 3 kV·A v celkovém počtu 150 kusů zálohují síťové komponenty. Další zdroje záložního napájení APC Smart ve stolním provedení o výkonu 0,7 kV·A zálohují vybrané počítače.

V bratislavském závodě firmy Volkswagen se vyrábí přibližně 1 200 automobilů denně. Výrobní program se postupně rozšířil od vozů Passat na další typy: vyrábějí se zde mj. vozy Polo pro náročný japonský trh nebo terénní vozy Touareg. V Martině se vyrábějí komponenty pro nápravy, převodovky, řízení a další podvozkové skupiny.

(APC)

Inzerce zpět