Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 7/2002

Konference Eurosensors se blíží

Ve dnech 15. až 18. září 2002 se bude v Praze konat konference Eurosensors XVI. O této konferenci jsme již čtenáře informovali (naposledy v čísle 2/2002 na str. 2), ale vzhledem k tomu, že jde o akci evropského významu, rádi bychom připomněli případným zájemcům o účast, že bližší informace najdou na webové adrese www.eurosensors.cz

Co je tam nového? Pořadatelé vytvořili předběžný program konference a seznam přijatých příspěvků. Doplňkovou akcí ke konferenci bude 3rd Eurosensors School (14. a 15. září 2002). V rámci této akce budou předneseny přehledové přednášky s jednotícím tématem „Fundamentals of Sensor Science and Technology“. Přední evropští odborníci budou přednášet mj. o základních vztazích mezi parametry senzorů, snímačích SAW, mikrosystémech, biosenzorech, miniaturních akčních členech MEMS a metodách, jak omezit chyby a nejistoty měření.

(Bk)


Mach 2002 nastartoval novou tradici pražských průmyslových veletrhů

Ve dnech 14. až 16. května 2002 se v Pražském veletržním areálu Letňany uskutečnil první ročník veletrhu strojírenských technologií Mach 2002.

Tento odborný kontraktační veletrh s prezentací téměř 200 vystavovatelů bezesporu získal pozornost široké odborné veřejnosti, o čemž svědčí i účast 8 500 návštěvníků z České republiky i ze zahraničí.

Veletrh byl obohacen doprovodnými akcemi, které se rovněž setkaly se zájmem jak z řad vystavovatelů, tak i návštěvníků.

Dne 14. 5. odborníci hodnotili exponáty přihlášené do soutěže o nejlepší exponát „Zlatý Mach“. Desetičlenná porota vybrala ze šestnácti přihlášených exponátů a cenou Zlatý Mach ocenila (bez pořadí) tyto produkty:

  • Vysoce elastickou spojku PIVKO 214-400 (vystavovatel: Spojky-brzdy-hřídele – Kocián, Tábor) za unikátní řešení flexibilního nastavení spojky podle provozních podmínek.

  • Přístroj na zalisování vzorků Praktik 30 (vystavovatel: MTH Hrazdil, s. r. o., Brno) za řadu inovačních prvků; přístroj urychluje, usnadňuje a zkvalitňuje přípravu nejen metalografických vzorků.

  • Inspekční endoskopický systém Flexiscope (vystavovatel: Natis, s. r. o., Kroměříž) za široké uplatnění výrobku v praxi a špičkovou technickou úroveň.

Veletržní správa Terinvest již dnes začíná s přípravami druhého ročníku veletrhu strojírenských technologií Mach 2003, který se uskuteční v PVA Letňany ve dnech 13. až 15. května 2003. Souběžně se zde budou konat také druhý ročník veletrhu povrchových úprav Finet a jedenáctý veletrh metalurgie Metal.

Ing. Hana Pokorná, Ing. Regina Matoušková,
realizační tým veletrhu Mach (Terinvest)


Katalog produktů pro CANopen

Aktualizovaný katalog produktů CANopen Product Guide 2002 vydala firma CAN in Automation Ltd., dceřiná společnost neziskového sdružení CAN in Automation (CiA), sdružujícího asi 400 subjektů z řad uživatelů i výrobců sběrnice CAN. Libovolný potřebný počet výtisků celkem 186stránkového katalogu lze získat na požádání zdarma (headquarters@can-cia.org, fax 0049/9131-69086-79). Lze objednat on-line podrobné standardy CiA, z posledních např. CiA DS 406 v. 3 obsahující aktualizované profily zařízení pro přírůstkové i absolutní snímání lineárního posunutí a natočení (www.can-cia.orghttp://www.can-cia.org).
[Tiskové informace CiA, duben 2002.]

(sk)


Mezinárodní konference ICCC 2002

V Malenovicích v Beskydech proběhla ve dnech 27. až 30. května 2002 konference ICCC 2002 (International Carpathian Control Conference). Již třetí ročník této konference uspořádaly společně fakulta strojní a fakulta hornicko-geologická VŠB TU Ostrava ve spolupráci s partnerskými fakultami v Krakově a v Košicích. Cílem konference bylo navázat a upevnit vzájemné styky vědeckých a výzkumných pracovníků všech tří sousedících států, informovat se o výsledcích výzkumných projektů a koordinovat úsilí o jejich řešení. Tematicky byla konference zaměřená na komplexní mechanizaci, robotiku, řízení výroby a výrobních procesů, řízení kvality, informační technologie a omezování vlivů výroby na životní prostředí. Sympatický byl velký podíl mladých účastníků.

Účastníci hodnotili konferenci jako přínosnou. Zahájená tradice karpatských konferencí bude pokračovat v příštím roce konferencí v Tatranské Lomnici.

(Bk)


Robotická kompaktní buňka

Obr. 1.

Robotická kompaktní buňka Z1 (Cloos) je určena k automatickému svařování různých polotovarů. Komponenty buňky jsou montovány na stabilní rám opatřený úchyty pro transport. Velikost základního rámu dovoluje transportovat celou buňku na nákladním automobilu bez montážních prací. Zařízení se nakládá, vykládá a převáží k jeho stanovišti vysokozdvižným vozíkem a po připojení na pracovní média je okamžitě schopno provozu.

Buňka obsahuje robot Romat 310 s příslušenstvím a s řídicí jednotkou Rotrol II s operačním systémem Carola. Impulsní svařovací zdroj, podavač drátu Robo-Drive s regulací rychlosti, vodou chlazený hořák MRW 380/3 s integrovaným nuceným oběhem, mechanické čištění svařovacího hořáku, stejně jako kontrola svařovacího oblouku přímo spojená s řízením robotu – to jsou některé detaily, které zaručují stále vysokou kvalitu svařovacího procesu a svarů při optimální produktivitě. Pro polohování pracovního kusu je buňka Z1 vybavena otočným stolem se dvěma polohami. Zatímco obsluha ustavuje a odebírá pracovní díly na jedné pozici, robot na druhé pozici svařuje. Obsluha mění pozice manuálně otočením stolu. Na základním rámu je rovněž namontována skříňka s ochrannými prvky. Buňka má servisní dvířka, která umožňují přístup do vnitřního prostoru buňky při programování.

Uživatelé ocení především krátkou dobu uvedení do provozu, snadný transport celé buňky, rozsáhlou standardní nabídku od jednoho dodavatele a krátké dodací lhůty.

Cloos Praha s. r. o.
tel. 02/44 91 03 55
e-mail: cloos@cloos.cz


9. mezinárodní konference o sběrnici CAN bude v Německu

Mezinárodní konference o sběrnici CAN (international CAN Conference – iCC), pořádáná mezinárodním sdružením uživatelů a výrobců CAN in Automation (CiA), se po šesti letech konání v zahraničí opět vrací do Německa. Již 9. iCC se uskuteční v Mnichově od 14. do 16. října 2003. Odborníci z celého světa si na ní vymění informace o aplikacích a inovacích sběrnice CAN. Témata konference sahají od implementací sběrnice CAN přes fyzické vrstvy, nástroje a software pro CAN a protokoly vyšších vrstev CAN až po výzkumné studie týkající se CAN a aplikace CAN. Abstrakty zamýšlených příspěvků na konferenci je třeba předložit k posouzení do 30. listopadu 2002. Současně s konferencí organizuje CAN in Automation Ltd. krátké výukové kursy na různá témata, pro které jsou vítány návrhy přednášek v délce od jedné a půl hodiny do tří hodin. Jako obvykle bude při konferenci uspořádána také stolní výstavka výrobků a řešení.

8. iCC se konala v Las Vegas v USA ve dnech 26 až 28. února 2002 za nepříliš uspokojivé účasti asi 150 odborníků, pravděpodobně ovlivněné výší cestovních nákladů a v té době přetrvávajícími omezeními v dopravě. Co se týče postavení sběrnice CAN v USA, byla konstatována existence značného rozvojového potenciálu, který však může zůstat nevyužit. Doporučeno bylo zaměřit marketingové úsilí na hromadné aplikace CAN v oblastech automatizace techniky budov a domácích spotřebičů i např. do těch průmyslových oborů, v nichž se CAN již pevně uchytila v Evropě (lékařská a námořní technika, železnice, vozidla pohybující se mimo vozovky a další aplikace vestavěných sítí). Z technických témat vzbudily zájem zejména protokol umožňující řídit sběrnici CAN událostmi (Time-Triggered CAN – TTCAN), brány mezi sběrnici CAN a bezdrátové sítě, distribuované řídicí systémy a síťové propojení řízených pohonů prostřednictvím protokolu CANopen. Sborník z 8. iCC s asi 30 anglicky psanými referáty (většinou z přednesených) je možné zakoupit za 65 EUR.

Další infromace lze získat na adrese headquarters@can-cia.org nebo na www.can-cia.org/icc
[Tiskové informace CiA, červen 2002.]

(sk)


Právě vyšlo: JavaScript – kompletní průvodce

Flanagan, D.: JavaScript – kompletní průvodce (překlad z anglického originálu). Computer Press 2002, 2. vydání (aktualizované), 842 stran, cena 790 Kč/1 138 SK, objednací kód publikace K0645.

Díky plné podpoře jazyka JavaScript v nových verzích prohlížečů (Internet Explorer 6, Netscape 6 anebo Mozilla) slaví tento skriptovací jazyk své znovuzrození. Kniha proslulého nakladatelství O’Reilly je „biblí“ jazyka JavaScript a nepostradatelnou oporou programátorů na všech úrovních. Nové, aktualizované vydání průvodce naučí tvůrce stránek v HTML, jak v jazyce JavaScript vytvářet dynamické webové stránky. Zkušení programátoři v průvodci kdykoliv rychle najdou podrobné informace k programování náročných funkcí svých aplikací. Vše je dokumentováno na příkladech použití při obvyklých úlohách, jako ověřování formulářových dat, práci s cookies, vytváření animací v DHTML apod. Referenční část průvodce obsahuje detailní popisy základního API JavaScript, starého klientu API a standard DOM API podle W3C. Dokumentovány jsou každý objekt, metoda, vlastnost, konstruktor, konstanta, funkce anebo obsluha události.

(ed)


Hladinoměr pro měření sazí

Saze jsou velmi jemný černý prášek, chemicky tvořený čistým uhlíkem. Vyrábějí se spalováním olejů a používají se např. jako barvivo.

Při výrobě sazí se horký prášek fouká do zásobníku a usazuje se na kónickém dně, odkud se odebírá. Uprostřed zásobníku jsou lopatková míchadla, která zajišťují volné stékání prášku v zásobníku. Z hlediska měření jsou to okolnosti velmi nepříznivé. Měří se sice prášek usazený na dně, ale většina hladinoměrů má problémy s práškem vířícím volně v zásobníku, který nejsou schopny spolehlivě odlišit od usazených sazí.

Výrobce sazí vykonal několik neúspěšných pokusů s různými typy bezkontaktních hladinoměrů různých výrobců, nakonec však uspěl pouze s hladinoměrem Krohne BM 100A. Tento přístroj se montuje tak, že tyčová anténa zasahuje těsně nad lopatky míchadla. BM 100A je schopen rozlišit rozvířený a usazený prášek díky tomu, že může měřit média s nižší relativní permitivitou než jiné hladinoměry na obdobném principu.

Saze se uvedeným hladinoměrem měří také ve dvanácti silech v České republice a pracovníci firmy Krohne případným zájemcům rádi sdělí provozní zkušenosti s tímto měřením.

Krohne CZ s. r. o., www.krohne.cz


Závod na výrobu indukčních průtokoměrů se zkušebnou v Brně

Nově vybudovaný výrobní areál firmy Badger Meter Czech Republic s. r. o. na výrobu magnetických indukčních průtokoměrů byl slavnostně otevřen v Brně-Řečkovicích dne 31. května 2002. Firma Badger Meter Czech Republic s. r. o. zahájila své působení v ČR v únoru roku 2000, kdy také bylo rozhodnuto o výstavbě nového závodu. Jako pobočka německé Badger Meter Europa GmbH je součástí společnosti Badger Meter, Inc., USA, jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců široké palety průtokoměrů a také regulačních ventilů. Závod v Brně je plně vybaven pro výrobu moderních magnetických indukčních průtokoměrů o vnitřním průměru od 6 do 500 mm. Jeho významnou součástí je velmi moderně vybavená zkušebna průtokoměrů se třemi tratěmi odstupňované velikosti, aspirující na postavení akreditované zkušební laboratoře. Produkce firmy Badger Meter Czech Republic s. r. o. je zatím určena především na vývoz. Obchodní aktivity firmy na českém trhu, se kterým se do budoucna také počítá, jsou dosud v počátcích.

(sk)


Symbióza řízení pohybu, komunikace a funkcí programovatelného automatu

Obr. 2.

TLCC – Twin Line Cell Controller – je víceosá jednotka řízení pohybu s integrovaným výkonným soft-PLC. Zařízení doplňující typovou řadu regulátorů pohybu Twin Line dovoluje konstruktérovi, aby odlehčil centrální řídicí jednotce, popř. ji zcela nahradil. Uživatel na ni dokonce může napojit několik provozních sběrnic současně. Lze využít celkem šest komunikačních rozhraní. Pomocí TLCC lze realizovat koncept strojního zařízení s tzv. decentralizovanou inteligencí a síťovou komunikací komponent. Potřebné vstupy a výstupy mohou být zapojeny přímo do jednotky TLCC a zde zpracovány. Tak jsou redukovány náklady na montáž kabelových rozvodů pro periferní zařízení. TLCC komunikuje s pohonem příslušné osy prostřednictvím CANopen. Ethernetové připojení je určeno k dálkovému dohledu prostřednictvím internetu nebo intranetu, k programování, servisu (včetně nahrávání nových verzí operačního systému) a k diagnostice. Rozhraní pro CANopen a Ethernet jsou přímou součástí modulu TLCC, ale k dispozici jsou další volné sloty pro rozšiřující komunikační karty. Pohybové úlohy i PLC jsou programovatelné v souladu s normou IEC 61131-3 programovacím softwarem CoDeSys (dodavatel: 3S-Software). Výrobce jednotky TLCC, německá firma Berger Lahr, je členem sdružení CoDeSys Automation Alliance. Programátor může použít jakýkoliv z jazyků podle IEC 61131-3. Aby bylo programování zjednodušeno, může programátor použít knihovnu předem připravených řídicích funkcí. To redukuje náklady na zaškolení programátorů, protože většinou mohou jednotku naprogramovat, aniž by znali speciální jazyky pro programování pohybových úloh a pro konfiguraci pohonů. TLCC se používají pro autonomní výrobní jednotky, u nichž je třeba řídit pohyb a zároveň využívat funkce programovatelného automatu. Ve většině případů postačí pro řízení TLCC a není nutné použít PLC. Další oblastí použití jsou systémy, které vyžadují současné vykonávání více koordinovaných nebo nezávislých pohybů (bez potřeby interpolace): montážní linky, manipulátory, měřicí a zkušební stroje.

Berger Lahr – positec, www.regulacni-pohony.cz


Inovované série snímačů tlaku

Obr. 3.

Firma Fuji Electric, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost Level Instruments, spol. s r. o., Ostrava, uvedla do prodeje inovované série snímačů FCX AII a FCX CII. Nové snímače jsou plně kompatibilní se starými řadami FCX A a FCX C. Schválení pro snímače této řady odpovídá podmínkám certifikátu ATEX (nahrazuje národní schválení nebo schválení Cenelec pro nevýbušnost a jiskrovou bezpečnost, která již nemohou být používána po červenci 2003). Převodník těchto snímačů je možné připojit ke sběrnicím Foundation Fieldbus a Profibus. Jednoduchou změnou na desce plošného spoje lze přejít od sběrnice Foundation Fieldbus ke sběrnici Profibus a naopak. Tyto snímače tlaku využívají miniaturní křemíkový kapacitní senzor a mikroprocesorovou techniku, díky nimž mají dobré technické parametry a velmi spolehlivou funkci. Přes veškeré technické inovace však přístroje Fuji Electric představují stále velmi příznivou ekonomicky výhodnou variantu měření tlaku.

Distributor pro Českou a Slovenskou republiku:
Level Instruments spol. s r. o.
Přemyslovců 43, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 069/662 26 18, Fax: 069/662 06 18
Hot line: 0602/533 433
E-mail: info@levelin.cz


Severoamerický trh s roboty: jen náznak oživení

Obrat na trhu s průmyslovými roboty v Severní Americe klesl v roce 2001 meziročně v úhrnu o více než 30 %. Příčinou byl ostrý útlum investiční činnosti v USA a Kanadě, který přerušil slibný vývoj patrný v minulých letech a způsobil, že rok 2001 byl v robotice vůbec nejslabším v řadě počínající rokem 1995. Jak uvádí statistika pravidelně vydávaná odvětvovým sdružením Robotic Industries Association (RIA), objednali severoameričtí zákazníci v roce 2001 celkem 8 964 robotů za 679,9 milionu USD. V porovnání s rokem 2000 jde o pokles o 30 % (měřeno počtem jednotek) a o 35 % (v tržbách). Protože zámořští zákazníci objednali dalších 779 robotů v ceně 51,9 milionu USD, prodali severoameričtí výrobci v roce 2001 celkem 9 743 robotů za 731,8 milionu USD (tj. o 32 %, popř. 34 % méně než v roce 2000).

Tab. 1. Objednávky robotů v Severní Americe v roce 2001 a v prvním čtvrtletí 2002 podle oblastí aplikace (podíl podle počtů jednotek; zdroj: RIA)

Oblast aplikace (kategorie nosnosti) 2001 1. čtvrtletí 2002
manipulace s materiálem (>4,5 kg) 25% 23%
bodové svařování 22% 27%
svařování obloukem 20% 19%
manipulace s materiálem (<4,5 kg) 13% 13%
úpravy povrchů 7% 7%
montážní (4,5 kg) 5% 6%
ostatní, inspekční a montážní (>4,5 kg) 5% 2%
přemísťování materiálu 3% 3%

Všeobecný pokles zájmu nicméně nepostihl všechny aplikační oblasti stejně. Menší než průměrný propad zaznamenaly roboty pro manipulaci s materiálem s nosností větší než 4,5 kg a roboty pro obloukové svařování (tab. 1). V těchto oblastech je také očekáván největší růst zájmu poté, co trh obnoví svou dynamiku. První známky oživení přineslo již čtvrté čtvrtletí roku 2001, kdy bylo zaznamenáno o 20 % více objednávek než ve čtvrtletí třetím.

Pokračující oživování severoamerického trhu s roboty bylo potvrzeno také v prvním čtvrtletí roku 2002, kdy zákazníci v Severní Americe objednali 2 350 robotů, o jedno procento více než v porovnatelném období před rokem. Jde o první obrat severoamerického trhu směrem vzhůru od poloviny roku 2001. Pokračující pokles zájmu zámořských zákazníků nicméně způsobil, že severoameričtí výrobci vcelku zatím zaznamenali o dvě procenta méně nových objednávek než před rokem (v celkové skladbě podle aplikací podle tab. 1).

Nejvíce zatím vzrostl letos zájem o roboty používané při bodovém svařování, svařování obloukem a úpravách povrchů, nacházející své použití především v automobilovém průmyslu, který je stále největším uživatelem robotiky.

RIA odhaduje, že v současné době pracuje v továrnách v USA asi 120 000 robotů, což pro USA znamená druhé místo ve světě, za Japonskem. Členy RIA, založené v roce 1974, je nyní 250 firem, zahrnujících přední výrobce robotů, integrátory systémů, dodavatele komponent, uživatele, výzkumné skupiny a poradenské společnosti.
[Motion Control, March/April 2002; InTech News, 15. 5. 2002.]

(sk)


Řízení a identifikace procesů

Konference Řízení a identifikace procesů 2002 (ŘIP) se konala 9. až 12. června 2002 v Koutech nad Desnou. V krásné přírodě Jeseníků se sešlo téměř dvě stě padesát odborníků na řízení a regulaci, aby se navzájem seznámili s nejnovějšími poznatky z těchto oborů: teorie řízení lineárních a nelineárních systémů, modelování a identifikace, inteligentní metody řízení a modelování, robotika, systémová analýza a informační technologie, průmyslové informační systémy, logistika, technické prostředky, měřicí technika a programové prostředky.

Podnětné byly plenární přednášky, jimiž začínal každý den jednání. První den to byla přednáška prof. Kozáka Vývoj inženýrských metod řízení a jejich aplikace v průmyslu. Druhý den představili autoři V. Bobál, P. Dostál, J. Böhm a M. Kubalčík připravovanou knihu Samočinně se nastavující regulátory: spojité, delta a mnoho rozměrové algoritmy, která vyjde letos v nakladatelství Vutium v Brně. „Pobavení“ vyvolala přednáška J. Macháče a B. Jakeše Změny zákonů a norem ovlivňujících činnost inženýra, kterou začínal třetí den jednání. Hovořilo se hlavně o normě ČSN IEC 60050-351 (33 0050), což je část Mezinárodního elektrotechnického slovníku věnovaného automatickému řízení. Obecně lze říci, že úroveň mnoha českých norem, resp. českých překladů zahraničních norem, je velmi špatná. Tato norma je však jednou z nejhorších a vyznačuje se neobratným překladem, nerespektujícím léta zažitou českou odbornou terminologii ani syntaktická pravidla českého jazyka, nemluvě o nepříjemných a matoucích překlepech. Ukázky z této normy sice mohou vyvolat úsměv; ten však trochu mrzne na rtech, uvědomíme-li si, že v některých oficiálních obchodních dokumentech a nabídkových řízeních by mohlo být dodržování této terminologické normy vyžadováno.

Podnětná byla také večerní diskuse účastníků na téma změny v koncepci studia automatického řízení na vysokých školách.

(Bk)


Citect zasahuje také do oblasti IIM

Na našem trhu již dobře známý systém SCADA Citect (používaný v aplikacích, jako jsou ropovody, produktovody, podzemní zásobníky plynu, v chemickém průmyslu atd.) dále rozšiřuje své schopnosti v oblasti IIM (Industrial Information Management). Celé řešení, souhrnně označované jako Citect Plant2Business, obsahuje několik modulů umožňujících otevřený přenos dat ze systémů SCADA do oblasti správy informací. V současnosti jsou to tyto moduly:

  • Plant2Business Server, zprostředkovává přenos dat mezi úrovní SCADA (připojení na Citect, Fix a InTouch) a úrovní databází (podporovány jsou databáze Oracle a MS SQL Server). Plant2Busines Server zajišťuje klientským aplikacím transparentní přístup k výrobním datům a datům z uvedených databází.

  • Plant2Net Server je internetový portál pro výrobní data. Uživatelé mohou pomocí standardního internetového prohlížeče prohlížet data v databázi Plant2Business Server, ke kterým mají povolen přístup.

  • DownTime Monitor je modul pro sledování odstávek. Tento modul umožňuje detailně sledovat důvody všech odstávek technologie a analyzovat je.

  • Historian je nástroj pro dlouhodobou archivaci technologických dat v databázi SQL.

AutoCont Control Systems, s. r. o.,
tel. 069/615 24 13-4, www.citect.cz, citect@autocont.cz


Elektrické vlaky pro pražské metro

Představitelé společností Siemens, s. r. o., a Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., podepsali smlouvu na dodávku dvaceti pětivozových elektrických vlaků metra typu M1 pro pražské metro. Hodnota zakázky je 4,5 mld Kč.

Tato smlouva navazuje na kupní smlouvu uzavřenou v roce 1995 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a konsorciem Vozidla Metro Praha (společnosti Siemens, ČKD Praha Holding a Bombardier) na dodávku dvaadvaceti pětivozových elektrických vlaků metra typu M1.

Nové vlaky pro pražské metro se budou vyrábět v dceřiné společnosti koncernu Siemens AG, firmě Siemens Kolejová vozidla, s. r. o., v Praze-Zličíně. První vlak bude dodán v prvním čtvrtletí roku 2003 a celá zakázka bude ukončena v posledním čtvrtletí roku 2004.

Siemens, s. r. o., http://www.siemens.cz


CANopen a sběrnice AS-I v robotice

Divize lineárního pohybu a montážní techniky (Linear Motion and Assembly Technologies Division) firmy Bosch Rexroth AG nabízí pro svůj robot typu Turboscara SR4 s otočným ramenem modul SR-CAN s bránou pro sběrnici AS-Interface (AS-I). Modul SR-CAN je vestavěn do ramene robotu a připojen k řídicímu systému přes síť CANopen. Uživatel má tak možnost připojit k robotu až třináct modulů AS-I, napájených z vnitřního zdroje, dodávajícího až 200 mA, popř. použít i vnější zdroj proudu až do 2 A. Použití modulu SR-CAN s bránou pro AS-I kromě toho zjednodušuje instalaci. Modul se programuje podle normy IEC 61131-3 a pracuje při teplotách od 10 do 50 °C.
[CAN Newsletter, 1/2002.]

(sk)


Řízení energetických procesů 2002

Ve dnech 21. a 22. května 2002 se ve Zlíně konala pátá mezinárodní konference Řízení energetických procesů 2002 (Control of Power and Heating Systems ’02). Konferenci pořádaly: Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (hlavní organizátor), ČEZ, a. s., Teplárenské sdružení České republiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenské technické univerzity Bratislava, Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava a Teplárenské združenie Slovenskej republiky za podpory dalších významných sdružení a firem.

Cílem konference bylo poskytnout účastníkům příležitost k výměně informací a zkušeností o současném stavu a vývoji úrovně projektování a realizace řídicích systémů energetických procesů a k navázání odborných partnerských styků mezi inženýry, pracovníky zabývajícími se výzkumem, výrobou, dodávkami a rovněž provozem automatizačních zařízení energetických procesů.

Konference je ojedinělá nejen svým tematickým zaměřením na celý technologický řetězec výroby, dopravy, distribuce a spotřeby energie, ale také tím, že se snažila zpřístupnit přednesené příspěvky účastníkům z praxe i provozů. Kromě příspěvků prezentujících výsledky vědeckého výzkumu byly na konferenci předneseny i referáty o provozních zkušenostech a novinkách v oboru. Co se týče nových postupů řízení technologických procesů, hovořilo se nejen o teoretických principech a použitých technických prostředcích, ale i o ekonomických přínosech popisovaného řešení.

Snaha pořadatelů otevřít konferenci praxi se setkala s úspěchem. Mezi účastníky bylo 42 % odborníků ze škol a výzkumných ústavů a 58 % z provozů a organizací – účastníci z praxe tedy byli „v mírné přesile“. To je věc na odborných konferencích neobvyklá, ale, podle mého názoru, odráží dvě skutečnosti: za prvé, odborníci z praxe mají o nové poznatky a výměnu zkušeností zájem, a za druhé, běžné vědecké konference, na nichž bývá (s trochou nadsázky) měřítkem pro přijetí příspěvku jeho dostatečná nesrozumitelnost, jejich nároky neuspokojují. Přitom v současnosti, kdy se rekonstruují mnohé řídicí a informační systémy elektrárenských a teplárenských provozů, je potřeba získávat nové informace o možnostech řešení vznikajících problémů velmi naléhavá. To je zřejmě jeden z podstatných důvodů, proč byla zvolená koncepce konference úspěšná. Organizátorům se podařilo uspořádat jednu z nejpodnětnějších českých technicko-odborných konferencí letošního jara.

Další, v pořadí šestá konference Control of Power and Heating Systems se bude konat v roce 2004 v Bratislavě.

(Bk)


Pronájem motorgenerátoru

Praha 12. června 2002. Společnost Altron, dodavatel systémů záložního napájení v ČR i SR, zavádí nový produkt v oblasti poskytování služeb. Pod názvem MG RENTAL nabízí možnost pronajmout si motorgenerátor a vyřešit tak momentální problém s napájením elektrickou energií.

„Po loňském úplném sloučení Altronu s výrobním závodem motorgenerátorů v Hořovicích nyní přicházíme s další novinkou v této oblasti,“ vysvětluje generální ředitel a předseda představenstva Altron, a. s., Ing. Milivoj Uzelac, a pokračuje: „Ukázalo se, že nestačí stroje vyrábět, prodávat a poskytovat jejich servis. Je třeba maximálně rozšířit portfolio služeb, a to např. o pronájem. Na trhu je spousta klientů, kteří potřebují motorgenerátor jen jednorázově – ke krátkodobému zabezpečení napájení elektrickou energií. Nemusí si ho kupovat a investovat tak nemalé prostředky. Stačí, když si jej pronajmou.“

Při krátkodobých zápůjčkách i dlouhodobém pronájmu motorgenerátorů lze zatím vybírat ze strojů o výkonu 3 až 220 kV·A v mobilním i stacionárním provedení. Jsou opatřeny nejrůznějšími bezpečnostními i kvalitativními atesty a po dobu pronájmu jsou řádně pojištěny. Altron na ně poskytuje bezplatný servis a po celou dobu pronájmu také garantuje fixní cenu. Dále nabízí technickou výpomoc, asistenci při prvním spuštění nebo i dohled po celou dobu provozování.

(Agentura 21euro)


Dny otevřených dveří ve společnosti ABB

Ve dnech 5. a 6. června 2002 přivítala společnost ABB s. r. o. v areálu provozovny v Trutnově své obchodní partnery na již tradičních dnech otevřených dveří s názvem Open House 2002. Odborná část letošních dnů byla zaměřena na aktivity ABB v oblasti dodávek výrobků, systémů, služeb a komplexních řešení pro energetiku a automatizaci průmyslových procesů.

V celkem šesti konferenčních místnostech byly během obou dnů uváděny odborné přednášky specialistů z jednotlivých divizí společnosti ABB na rámcová témata Automatizace průmyslových procesů (divize Process Industries), Přístroje a rozváděče vn (divize Power Technology Products), Rozváděče a přístroje nn a elektroměry (divize Automation Technology Products), Automatizace rozvoden – ochrany a RTU a Aplikace IT v energetice, Rozvodny a přístroje vn a vvn, Automatizace rozvoden (divize Utilities). Současně byly na několika stanovištích v areálu vystaveny vybrané produkty.

Divize Process Industries se ve svých prezentacích a na výstavce vedle novinek v oblasti pohonů a servisu, oprav a diagnostiky točivých i netočivých elektrických strojů věnovala především prostředkům pro řízení technologických procesů od oblasti Field IT (průmyslové sběrnice) k řídicím stanicím řady AC800 a dalším prostředkům řady Industrial IT určeným pro řízení technologického procesu a vizualizaci (Control IT, Operate IT, Engineer IT) a optimalizaci a řízení na podnikové úrovni (Optimize IT, Inform IT, Produce IT).

V rámci tématu Aplikace IT v energetice prezentovala divize Utilities řešení v oblasti informačních technologií pro volný trh s elektrickou energií, kde je společnost ABB, stejně jako na volném trhu s plynem, vedoucím světovým dodavatelem produktů, služeb a konzultací. Spolu s řešeními pro centrální systémy trhu s elektřinou nabízí ABB své produkty a služby také účastníkům na trhu s elektřinou, jako jsou distribuční společnosti, výrobci a obchodníci. Společnost ABB je v novém světě volného trhu s elektřinou jediným dodavatelem softwaru s tak širokou historií a referencemi. Celosvětové zkušenosti ABB pocházející z již fungujících i nově vznikajících liberalizovaných trhů s elektřinou a plynem byly soustředěny do obchodní jednotky ABB Energy Information Systems, s hlavními centry v USA, Velké Británii, Švédsku, Německu a Austrálii. Společnost ABB staví na silném místním zastoupení a znalosti trhu v ČR i na zkušenostech získaných na trzích, kde je volný trh s elektřinou již zaveden, a připravuje v této oblasti řešení ověřená mnoha referencemi ve světě a přitom respektující místní odlišnosti a požadavky, které budou, podle zástupců společnosti, plně vyhovovat potřebám trhu s elektřinou v ČR.

Dny otevřených dveří se letos uskutečnily celkem popáté (poprvé v roce 1997) a poprvé jako akce celé skupiny ABB s. r. o., a to za účasti 550 předem registrovaných, ale i dalších příchozích, tj. celkem asi 600 techniků, obchodníků a manažerů. Jako velmi efektivní forma kontaktu se zákazníky jsou i do budoucna plánovány každoročně.
[Firemní materiály ABB s. r. o., Trutnov, červen 2002.]

(sk)


Bezdrátové řešení SCADA s využitím GPRS

První firmou ve světě, která nabídne na trhu rozhraní pro systémy SCADA na bázi GPRS (General Packet Radio Service), zřejmě bude dánská firma 7-Technologies A/S (7T). GPRS je v principu systém on-line, v němž mobilní jednotka přijímače a vysílače funguje jako celulární telefon. Na rozdíl od telefonu je však modem GPRS připojen nepřetržitě a má svou IP adresu, podobně jako běžné PC v síti. Není tedy nutné žádné vytáčení a zákazníkovi je účtována pouze doba, po kterou systém skutečně přenáší data. Tedy nikoliv doba, po kterou je připojen k síti, jak je tomu např. u současných sítí GSM. V praxi to znamená značnou úsporu nákladů na komunikaci, a proto se očekává, že metoda GPRS se v nepříliš vzdálené budoucnosti stane významným konkurentem techniky GSM i tradičních rádiových sítí. Rozhraní GPRS pro systémy SCADA společně vyvinuly 7T a dánská firma MJK Automation A/S, která vyvinula rozhraní GPRS pro své vlastní převodníky dat. Společnost 7T přidala doprovodný komunikační protokol pro svůj systém SCADA značky IGSS. První závod využívající techniku GPRS je přitom již v provozu. Jde o vodárnu ve třetím největším dánském městě Aarhus, kde systém vyřešený na bázi GPRS přenáší hodnoty tlaků a průtoků naměřené ve vodovodní síti. Pro řešení náročné úlohy ovládání a regulování sítě jsou použity mj. systém IGSS a program pro simulaci vodovodní sítě s názvem Aquis, také produkt firmy 7T.
[Tisková informace 7-Technologies A/S, květen 2002.]

(sk)


Konference o řízení projektů – PRONT 02

Řízení projektů (project management – PM) je velmi důležitou složkou řídicí praxe, ať je pojímáno jako „projektové řízení“ (management by project tj. řízení podle projektu) nebo konkrétněji a častěji jako „řízení projektů“ (management of project). Při práci na každém větším díle se jak na počátku (při prosazování a přípravě) tak při vlastní realizaci díla nelze obejít bez mnoha nástrojů a postupů, které řízení projektu usnadňují ve složitějších případech pak vůbec umožňují.

Přesto – kupodivu – není stále povědomost o nástrojích, prostředcích, metodách a způsobech jejich využití, efektivnosti a vůbec přínosech PM v mnoha podnicích dostatečná. A to ke škodě věci.

Pracovní konference PRONT 02 (PROject managemeNT, Mariánské Lázně, 16. a 17. května 2002), organizovaná plzeňským sdružením Evida, byla již druhá v pořadí. Jejím hlavním cílem bylo umožnit účastníkům výměnu zkušeností z úspěšných i méně úspěšných projektů a seznámit se s možnostmi, které přinášejí moderní prostředky PM. Konference se konala v době, kdy se do popředí zájmu dostává nejenom potřeba širšího použití metod PM, ale kdy zadavatelé projektů např. při vypisování výběrových řízení začínají velmi silně vyžadovat, aby způsobilost vedoucích projektů (project manager) byla ověřována a dokládána certifikátem.

Motto konference PRONT 02 znělo Projektové řízení – cesta k úspěchu. Lze je chápat jako nabídku všem, kteří chtějí jimi řízený podnik nebo pracoviště nejenom k úspěchu přivést, ale v panující tvrdé konkurenci také na výsluní úspěšnosti udržet. Metody PM jsou osvědčeným prostředkem efektivně napomáhajícím dosahovat takto vytyčených cílů. Současně ovšem prostředkem náročným, protože získat, osvojit si a s úspěchem využívat nástroje PM a související znalosti není zcela triviální.

Na druhé straně zkušenosti těch úspěšných, prezentované na konferenci PRONT 02, prokazují, že otázku „Jak využít metody řízení projektů na cestě za úpěchem?“ (téma diskusního fóra konference) lze zodpovědět a lze ukázat výsledky získané využitím příslušného know-how v praxi. Diskuse zde ukázala na celou řadu možností. Metody PM lze např. využít i jednorázově, ale mnohem efektivnější je přechod podniku na projektové řízení vcelku, systémově. Mimochodem, právě projektové řízení se začíná ukazovat jako velmi efektivní a moderní cesta využití systémových poznatků v reálné praxi. Projekt nelze uspokojivě dokončit bez vyřešení všech jeho provázaností, bez celostního přístupu, tady bez systémového myšlení.

V rámci konference se uskutečnila panelová diskuse na téma Řízení projektů systémově, která se soustředila na dva důležité systémové aspekty: na pojetí projektu jako celku a na provázanost projektu s prostředím, v němž je realizován (tedy na podstatné okolí projektu.).

V diskusi bylo poukázáno také na mnoho projektů vůbec neúspěšných nebo nedosahujících původně očekávaných parametrů (např. nákladových, časových). Do zorného pole se tak dostává potřeba analyzovat příčiny dosahovaných výsledků. Jak v diskusích tak v přednáškové části konference proto byla podtržena potřeba postimplementační analýzy, která je stále nedoceňovaným zdrojem projektových znalostí a zkušeností.

Jednání konference PRONT 02 probíhalo v tématicky orientovaných blocích, z nichž pro účastníky zaměřené na praxi byly nejdůležitější Nástroje procesního a projektového řízení a Zkušenosti z řízení projektů. Velkou pozornost vyvolala i úvodní přednáška v bloku Učící se podnik věnovaná úloze projektů v učící se organizaci. Zaujala však i další témata (řízení inovací projektově, průmyslové inženýrství a PM). Ve sborníku, ve kterém je celá projednávaná problematika zarámována zásadním textem Principy a filozofie projektového řízení, jistě čtenáře zaujme teoreticky orientovaný příspěvek Strategický projekt udržitelné konkurenční výhody. Předností konference mj. bylo, že vedle zkušených projektových manažerů vystoupili na konferenci i zástupci velmi mladé generace – a zcela jednoznačně s úspěchem.

Sborník z konference PRONT 02 lze objednat na adrese evida.pront@seznam.cz. Na konferenci tematicky navazují jednodenní seminář PROMA 02 (Praha, 6. 11. 2002, informace na téže adrese) a konference PRONT 03 (Mariánské Lázně, 24. a 25. dubna 2003).

(mb)

Inzerce zpět