Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 5/2002

Automatizace energetických procesů

Ve dnech 21. a 22. května 2002 se ve Zlíně uskuteční pátá mezinárodní konference Control of Power & Heating Systems 2002 (Automatizace energetických procesů 2002). V současné době je přihlášeno 105 přednášek a přibližně 120 účastníků z České republiky, Slovenské republiky, Bulharska, Chorvatska, Kazachstánu, Litvy, Lotyšska, Makedonie, Německa a Polska. Na konferenci, která je určena především pracovníkům z organizací a provozů, se bude hovořit mj. o moderních metodách automatického řízení energetických procesů, o informačních a dispečerských systémech pro energetické procesy a o provozních zkušenostech z výroby, rozvodu a spotřeby elektrické energie a tepla. Součástí tematických okruhů jsou i zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti energetických zařízení, využití metod umělé inteligence pro řízení energetických procesů, ekonomické a ekologické aspekty automatizace energetických procesů a další témata.

Souběžně se bude konat konference o technické diagnostice TD 2002 – Diagon 2002. První den konference bude zorganizována výstavka automatizační techniky.

Přihlásit se je možné na adrese sekretariátu konference: UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut informačních technologií, Ing. Bronislav Chramcov, Mostní 5139, 760 01 Zlín, tel.: 067/754 32 18, fax: 067/754 33 33, e-mail: cphs02@ft.utb.cz, http://www.ft.utb.cz/cphs02

(ed)


Veletržní centrum Reed Messe Wien s novými veletrhy

Od doby, kdy do činnosti vídeňských veletrhů vstoupila největší britská výstavnická a obchodní společnost Reed, se na výstavišti Messe Wien Neu stavějí nové výstavní haly, realizují se rozsáhlé stavební úpravy areálu a rozšiřuje se nabídka veletržního kalendáře. Tak se souběžně s tradičním mezinárodním odborným veletrhem měřicí a zkušební techniky Messtechnik Austria, pořádaným ve dnech 1. až 3. října 2002, budou navíc konat dvě nové veletržní akce:

 • Public Services – mezinárodní odborný veletrh pro veřejnou správu, infrastrukturu a komunální vybavení,

 • Pollutec – mezinárodní odborný veletrh ekologické techniky.

Komunální a ekologická technika mají po obsahové stránce mnoho společného. Odpadové hospodářství, likvidace odpadů, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, energetika – to jsou klíčové segmenty investičních rozhodnutí obecních i soukromých průmyslových podniků. Tato optimální kombinace odborných veletrhů pokrývá všechna uvedená témata. Vzniká tak první rozsáhlá obchodní platforma pro komunální i ekologickou techniku, která skvěle doplňuje veletrh Messtechnik Austria.

Tento trojlístek odborných veletrhů se bude zabývat zejména měřicí, řídicí a regulační technikou, získáváním a přeměnou různých druhů energií, obnovitelnými zdroji energie, službami souvisejícími s energetikou, vodním hospodářstvím, odpady a recyklací, snižováním škodlivin a udržováním čistoty ovzduší, ochranou proti hluku a vibracím, komunálními službami, dopravní technikou a bezpečností, vybavením a správou budov, počítačovou technikou a zaváděním informačních technologií, vědou a výzkumem v daných oborech.

Zájemci o účast na veletrhu se mohou přihlásit u spolupracující agentury Progres Partners Advertising s. r. o., Praha.

Progres Partners Advertising s. r. o. Opletalova 55 111 21 Praha 1 Ing. Přemysl Kopáček tel.: 02/24 23 42 74 fax: 02/24 21 83 12 e-mail: info@ppa.cz http://www.ppa.cz

(vc)


Automatizace drážní dopravy na veletrhu

Pod záštitou Generálního ředitelství Českých drah bude v komerčním obvodu nákladového nádraží železniční stanice ČD Ostrava hl. n. pořádán ve dnech 12. až 14. června již třetí mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro železniční a městskou kolejovou dopravu Czech Raildays 2002. Pořádá jej Sdružení Czech Raildays Ostrava ve spolupráci s vrcholnými železničními organizacemi, dopravními podniky a s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Jeho posláním je seznámit odbornou technickou veřejnost i jiné zájemce s nejnovějšími výrobky, technologiemi a službami v kolejové dopravě, zkvalitnit výměnu informací mezi všemi odvětvími drah, železničním průmyslem a uživateli kolejových dopravních prostředků.

Po úspěšných dvou ročnících se expozice veletrhu představí na 2 700 m2 rozšířených krytých ploch, téměř 13 000 m2 nekrytých ploch a kolejišť. Je očekáváno asi 160 významných českých i zahraničních firem. Na vystavovaných vlakových soupravách, lokomotivách, výrobcích pro železniční a jinou kolejovou dopravu, jejich energetických, elektrotechnických, automatizačních, zabezpečovacích, komunikačních a řídicích přístrojích či zařízeních lze pozorovat celkový konstrukční vývoj, rozvoj technologií a s tím související zvyšování rychlosti, bezpečnosti a spolehlivosti dopravy.

V doprovodném programu veletrhu je seminář „Nová technika ve stavbách a v provozu železničních koridorů a městských drah“. Bude v něm také deset přednášek z oboru energetiky a elektrotechniky, osm ze sdělovací a zabezpečovací techniky.

Podrobnější informace o vystavovatelích, dění na veletrhu a doprovodném programu lze získat na internetové adrese www.czechraildays.cz

(vc)


Seminář o řízení údržby

Seminář na téma Řízení údržby ve výrobních podnicích se uskuteční v Jihlavě v hotelu Gustav Mahler dne 12. června 2002. Je určen zájemcům o informace o systémech podporujících preventivní, prediktivní a popř. i reaktivní údržbu. Své produkty a služby představí řada společností činných v této oblasti v oboru informačních technologií. Podrobnosti budou postupně zveřejňovány na www.adam-ova.cz. Seznam zúčastněných firem a témata přednášek budou známy během druhé poloviny května.

(ed)


Novinky v měření teploty

Novinkám v měření teploty je věnován stejnojmenný seminář pořádaný Českou metrologickou společností (ČMS) v budově ČSVTS na Novotného lávce v Praze dne 21. května 2002. Je určen zejména pro metrology, zkušební techniky, vedoucí pracovníky z oblasti řízení jakosti a údržby a pro projektanty měřicích zařízení a systémů. Na programu semináře jsou témata:

 1. Novinky v měření teploty (nové metody a přístroje pro provozní i přesná laboratorní měření a jejich použitelnost v našich podmínkách, nové normy a předpisy týkajících se měření teploty).

 2. Chyby provozních měření teploty (nejčastější nedostatky při provozních měřeních a jimi způsobené chyby).

 3. Kontrola emisivity při bezdotykovém měření teploty (možnost správného odhadu nastavení korekce emisivity a související chyby).

 4. Zkušenosti s používáním přenosného kalibrátoru teploměrů.

 5. Krátké firemní informace o nových přístrojích na našem trhu.

Podrobné informace o semináři lze získat a k účasti se přihlásit v sekretariátu ČMS, tel./fax: 02/21082254, e-mail: crns-zk@csvts.cz (akce S 285-02).

(ed)


Analogově-číslicový převodník tenzometrického signálu

DAT 400 je jednotka, která je určena pro napájení až šesti snímačů sil (350 W) nebo dvanácti paralelně spojených snímačů (750 W) a pro následné zpracování jejich signálu. Šestimístný displej je určen pouze pro operativní zjištění hmotnosti – DAT 400 poslouží spíše jako prvek pro sběr dat do nadřazených systémů nebo jako přímo řídicí prvek v jednodušším dávkovacím systému.

Jednotka DAT 400 má tyto technické parametry:

 • vstupní citlivost snímače: až 3,5 mV/V,
 • rozlišení: 0,2 µV na vnitřní krok,
 • A/D převodník: 24 bitový,
 • linearita: <0,01 % z rozsahu,
 • teplotní drift: <0,001 % z rozsahu na 1 °C,
 • analogový výstup napěťový (0 až 10 V DC) nebo proudový (4 až 20 mA) s šestnáctibitovým D/A převodníkem,
 • dva optoelektronicky izolované číslicové vstupy 24 V DC, PNP,
 • dva číslicové výstupy reléové (max. zatížení každého vstupu 24 V DC, 100 mA),
 • datový sériový výstup RS-232 a RS-422/485,
 • rozměry: 106 × 90 × 58 mm, pro montáž na lištu DIN,
 • hmotnost: 230 g, krytí: IP20.

DAT 400 komunikuje v několika módech: neustálé vysílání dat, vysílání dat v případě, že se výstup změní minimálně o dvacet kroků nebo na vyžádání. Prostřednictvím implementovaného rozhraní RS-485 lze propojit až 32 adresovaných jednotek DAT 400 a tak sledovat děj v distribuovaném systému řízení.

Obr. 1.

Parametry DAT 400 lze nastavovat přímo na předním panelu pomocí tlačítek nebo pohodlněji přes sériové rozhraní a pomocí programu Inovation.

Kalibrace jednotky je proveditelná jako kalibrace přímá, s přítomností známé kalibrační zátěže, nebo nepřímá, se znalostí parametrů snímače a rozsahu váživosti.

Oba číslicové výstupy mají možnost nastavení hystereze, zpoždění a časového sepnutí.

Jednotka DAT 400 je vhodná např. pro vážení sil, pro jednoúčelová dávkovací zařízení, jako jsou např. pytlovačky, a všude tam, kde hraje roli rychlá a jednoduchá implementace a nízká cena.

Utilcell, s. r. o.
nám. V. Mrštíka 40
664 81 Ostrovačice (Brno)
tel.: 0502/42 70 59
fax: 0502/42 72 12
e-mail: secretary@utilcell.com
http://www.utilcell.com


Tesla SEZAM získala cenu za ochranu životního prostředí

Rožnovská akciová společnost Tesla SEZAM, která patří do světového koncernu ON Semiconductor a zabývá se výrobou a montáží polovodičových součástek, získala Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí 2001. Generální ředitel Vladislav Chmelař ocenění převzal 16. dubna 2002 v Praze z rukou ministra životního prostředí Miloše Kužvarta a britské velvyslankyně Anne Pringle.

Prestižní cenu podnik získal za další omezení emisí organických látek z továrního objektu M1. Tyto emise snižuje od roku 2001 asanátor založený na principu katalytického spalování na platinovém katalyzátoru. Zvolená technologie je moderní, vysoce účinná, bezpečná a šetrná k životnímu prostředí i zdraví obyvatelstva. Úroveň zátěže okolí objektu M1 realizací investiční akce klesla o dva řády, tedy zhruba stonásobně. Nicméně ani před tímto snížením neměla společnost problém s plněním emisních limitů.

Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí získávají firmy, jejichž činnost vede k nejlepšímu měřitelnému zlepšení životního prostředí, zdraví zaměstnanců či obyvatel v jejím okolí. Ze soutěže jsou vyloučeny projekty realizované z nutnosti plnění zákonných požadavků nebo pod hrozbou postihu či penále. Každý soutěžící přihlašuje jednu konkrétní akci z uplynulého roku. Hodnotící komise, složená z významných odborníků z oblasti životního prostředí, zkoumá konkrétní měřitelné přínosy a finanční náklady projektů.

Soutěž o Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí vyhlašuje Business Leaders Forum, což je společnost představitelů českého i zahraničního průmyslu a obchodu a dalších českých institucí. Jde o sdružení společností a firem usilujících o dodržování etiky v podnikání. Business Leaders Forum úzce spolupracuje s celosvětovou institucí The Prince of Wales International Business Leaders Forum.

Zvláštní cenu soutěže v oblasti veřejné správy získal Městský úřad Holešov za projekt „Informační, vyrozumívací a varovací systém obyvatelstva“. Zvláštní ocenění pro neziskový sektor komise udělila občanskému sdružení Diakonie Broumov, a to za příspěvek „Ekologické zpracování domovního odpadu“.

(Czech P. R.)


SMC-Delta a SMC-3

Firma Allen-Bradley uvedla na trh novou generaci softstartérů řady SMC.

Obr. 2.

Softstartéry SMC lze rozdělit na dva hlavní typy: SMC-Delta, určený pro řízení rozběhu motorů hvězda-trojúhelník, a SMC-3, určený pro řízení rozběhu a doběhu asynchronních motorů.

Softstartéry SMC-Delta a SMC mají vlastní bypass, nastavitelnou ochranu motoru proti přetížení, řadu dalších ochran a snadnou diagnostiku chyb. Samozřejmostí nových softstartérů je několik způsobů řízení rozběhu a doběhu asynchronních motorů (soft start, rozběh s proudovým omezením, kick start, soft stop). K signalizaci stavu softstartérů řady SMC (run/on nebo detekce příslušné chyby) je určena dioda LED umístěná na čelním panelu.

Unikátní jsou také rozměry nových softstartérů SMC-Delta a SMC-3 – 139,7 × 44,8 × 100 mm – a hmotnost 0,86 kg, které jsou totožné v celém výkonovém rozsahu pro SMC-Delta (3 A až 64 A) i pro SMC-3 (3 A až 37 A) a jenom podtrhují jednoduchost a kompaktnost této řady. Při použití softstartérů SMC-Delta lze instalační plochu zmenšit až o třetinu ve srovnání se stávajícím zařízením určeným pro řízení rozběhu motorů hvězda-trojúhelník.

ControlTech s. r. o.
e-mail: info@controltech.cz
http://www.controltech.cz


Právě vyšlo:
O Ethernetu pro odborníky v automatizaci

Marshall, P. S.: Industrial Ethernet: A Pocket Guide. ISA Press, 2002, 190 stran, ISBN 1-55617-774-7 (kroužková vazba) nebo 1-55617-788-7 (lepená vazba), cena do 34,95 USD.

Kapesní příručka vydaná v březnu roku 2002 shrnuje základy nejnovějších průmyslových aplikacích technologie Ethernetu, jak je ke své práci potřebují zejména odborníci specializovaní na obor průmyslové automatizace. Přináší důležité informace o omezeních vlastních průmyslovému prostředí a o zvláštních požadavcích kladených při řízení chodu strojů a zařízení. Jejím cílem je poskytnout informace, které profesionálům v průmyslu umožní realisticky plánovat ethernetové instalace, dostatečně kvalifikovaně rozhodovat o nákupech nové techniky a identifikovat obvyklé chyby a příčiny závad. Početné tabulky, grafy a technická doporučení mohou být pomůckou při projektování sítí i při práci na místě instalace.

Příručka začíná připomenutím základů číslicové komunikace od mechanismů kódovaní, přes detekci chyb, topologie sítí a základní provozní mechanismy až po výklad sedmivrstvého komunikačního modelu OSI. V referenčních tabulkách jsou porovnány vlastnosti různých specifikací Ethernetu ohledně konektorů, vodičů, stínění, zemnění, délky, pravidel návrhu a nedostatků kabelů zejména s nestíněnými kroucenými páry vodičů. Dále je zde objasněna úloha obvyklých komponent sítí, jako jsou rozbočovače, přepínače, směrovače a karty rozhraní. Ethernet je porovnán s různými průmyslovými sběrnicemi a staršími proprietárními průmyslovými sítěmi. Samozřejmě jsou popsány také běžné průmyslové sítě na bázi Ethernetu, jako Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, Foundation Fieldbus HSE a IDA. Diskutován je i bezdrátový Ethernet. Závěrečná část příručky obsahuje vybrané rady a doporučení v oblasti instalace, údržby, odstraňování závad a bezpečnosti ethernetových sítí.

Příručku vydala ISA – The Instrumentation, Systems, and Automation Society ve své divizi ISA Press. Objednat ji lze přes http://www.isa.org

(sk)


Kam pro novinky v měření výšky hladiny?

Dne 18. června 2002 se v Masarykově koleji v Praze 6 uskuteční další v řadě tradičních odborných akcí zaměřených na měření výšky hladiny kapalin – Hladina ´2002 – jako celodenní seminář Českého národního komitétu IMEKO, technického komitétu TC9, doprovázený výstavkou. K přednesení a diskusi jsou připravena témata:

 • přehled současného stavu a směru vývoje hladinoměrů,
 • výběr typu měřicího přístroje z pohledu budoucí údržby,
 • vypracování rozhodčích metod pro měření průtoku,
 • měření průtoku korelační metodou,
 • nové trendy v oblasti radarového a hydrostatického měření hladiny,
 • trendy v měření hladiny se zaměřením zejména na hydrostatický, radarový a laserový princip.

Účastníci semináře obdrží tištěný sborník obsahující přehledové příspěvky i všechny technické a obchodní informace dodané autory. Na výstavce souběžné s přednáškovým programem se představí firmy nabízející projekční, dodavatelské, montážní a servisní služby v oboru měření výšky hladiny. Podrobnější informace poskytne a přihlášky k účasti na semináři i výstavce přijímá Ing. Jiří Král, TECH-MARKET, tel./fax: +420/2/41 71 99 78, e-mail: techmark@ms.anet.cz

(ed)


Elektronická vývěska pro obchodování s kapacitou plynovodů

Logica ohlásila zahájení programu EnergyMarketLive, který s využitím tržních principů pomůže lépe využít kapacitu evropských tranzitních plynovodů. V první fázi bude vytvořena elektronická vývěska, která usnadní vyjednávání o využití přenosové kapacity a uzavírání kontraktů. Tato vývěska začne fungovat v létě letošního roku.

Účastníci trhu budou k elektronické vývěsce přistupovat prostřednictvím internetu a budou tak moci nakoupit či prodat určenou kapacitu konkrétního plynovodu. Systém propojí nabídky a poptávky a poskytne jednoduché nástroje pro komunikaci mezi stranami, které projeví zájem o uzavření dvoustranného kontraktu. Obchody budou v první fázi uzavírány mimo vývěsku.

Program EnergyMarketLive řeší skutečnost, že účastníci evropských trhů s plynem potřebují jednoduché a úsporné řešení, které jim umožní využívat kapacitu plynovodů a uskutečňovat dvoustranné kontrakty. Logica tento program realizuje tak, aby byl plně slučitelný se záměry Evropské asociace provozovatelů tranzitních plynovodů GTE (Gas Transmission Europe).

Díky tomu, že Logica spolupracuje s nejvýznamnějšími plynárenskými společnostmi a plynárenskými svazy a že je provozovatelem centrální tržní infrastruktury v některých zemích, může tento program připravovat přímo „na míru“ tomuto rychle se rozvíjejícímu odvětví. Kromě vývoje systémů zaměřených na podporu trhu s plynem pomáhá také organizovat debatu mezi všemi zainteresovanými stranami a přispívá do ní technologickými znalostmi i zkušenostmi z již zliberalizovaných trhů.

(Logica)


Veletrh Eltec

Letošní, již 24. odborný elektrotechnický veletrh Eltec 2002 se bude konat ve dnech 26. až 28. června na novém výstavišti v Mnichově. Organizuje jej veletržní společnost GHM ve spolupráci s bavorskými elektrotechnickými svazy a průmyslovými organizacemi. Na výstavní ploše 50 000 m2 se představí 500 přímých vystavovatelů. Je očekáváno více než 30 000 návštěvníků, především elektrotechnických řemeslníků, projektantů, konstruktérů, technologů, výrobních inženýrů i obchodníků. Jezdívají sem tradičně odborníci nejen z jižního Německa, ale také ze zahraničí.

Na veletrhu ELTEC 2002 budou prezentovány nové a inovované výrobky ze všech elektrotechnických oborů. Také v doprovodném programu veletrhu se uskuteční několik zajímavých akcí určených pro mladé řemeslníky i odborníky na marketing z oblasti elektrotechniky. Další a podrobnější informace lze najít na internetových stránkách www.eltec-online.de nebo www.ghm.de

Vstupenky a katalog lze zajistit u firem EXPO-Consult & Service s. r. o. Brno, a CBT s. r. o., Praha. Tyto firmy také pořádají autobusový zájezd na tento veletrh.

(jpe)


IEEE 802.3af umožní napájet prvky sítě po Ethernetu

Komise pro standard IEEE 802.3 uvolnila návrh normy P802.3af ve verzi 2.1 k hlasování v příslušné pracovní skupině. Jde o významný mezník na cestě k co nejrychlejšímu dokončení tohoto velmi potřebného standardu, specifikujícího způsob, jakým bude v konvenčních ethernetových instalacích 10/100BaseT veden stejnosměrný napájecí proud. Budoucí tzv. Powered Ethernet umožní obejít se při napájení aktivních prvků sítí bez dosud nutné doplňkové napájecí kabeláže. Ačkoliv požadavek na přenos stejnosměrného napájení po Ethernetu vzešel z potřeb internetové telefonie (Voice over Internet Protocol – VoIP), může být nový standard snadno přizpůsoben i pro použití v průmyslové automatizaci. Úloha řešená standardizačním orgánem byla velmi nesnadná, neboť bylo třeba připravit normu pro nová zařízení vyžadující dodávku energie po Ethernetu, při respektování vlastností zařízení starších, jejichž konstrukce s ničím takovým nepočítá. Očekává se, že síťové prvky podle nového standardu se objeví na trhu brzy poté, co bude během první poloviny roku 2002 definitivně přijat.

[ARC News, únor 2002.]

(sk)


Zabezpečovací systém pro městskou dopravu v New Yorku

Společnost Alcatel byla newyorským dopravním podnikem vybrána jako dodavatel pro projekt Bergen Street, tzv. Solid State Interlocking – SSI. V rámci tříletého projektu vymění dopravní podnik dosavadní reléový zabezpečovací systém za nejmodernější polovodičovou zabezpečovací technologii společnosti Alcatel – 6151 LocTrac – současně s modernizací návěstidel, zastávek a výhybek. Zakázka včetně významného množství stavebních a rekonstrukčních prací, které budou vykonávány jednotlivými subdodavateli, má hodnotu 47 milionů USD. Projekt bude realizovat americká pobočka divize dopravních automatizačních řešení společnosti Alcatel.

Dr. Nabil Ghaly, ředitel kapitálových programů a hlavní zabezpečovací technik newyorské městské dopravy (New York City Transit – NYCT), prohlásil: „Projekt Bergen Street bude první instalací systému SSI v newyorské síti městské dopravy a stanoví klíčové požadavky pro budoucí instalace systémů SSI.“ Bergen Street je pro zabezpečení typickým náročným prostředím, jaká existují ve velkých a hustých dopravních provozech. Řešení komplikovaných parametrů těchto aplikací vyžaduje vysoce adaptabilní zabezpečovací technologii – což je klíčová konkurenční výhoda řešení LocTrac společnosti Alcatel. Tato řešení jsou provozována po celém světě ve více než 200 lokalitách, přičemž počet prvků instalovaných v terénu převyšuje 30 000.

Kromě spolupráce mezi společnostmi Alcatel a NYCT na kompatibilitě CBTC (Communication Based Train Control – řízení vlaků na základě komunikace) posiluje projekt Bergen Street pověst společnosti Alcatel v oblasti dodávek moderních technologických řešení pro systémy městské dopravy po celém světě.

Divize dopravní automatizace společnosti Alcatel (Transport Automation) je celosvětovým dodavatelem technologií pro řízení vlakové dopravy, zabezpečovacích a signalizačních systémů, ovládacích center a integrované železniční komunikace. Divize působí zejména v Rakousku, Kanadě, Francii, Německu, Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii a v USA. Podnikům městské hromadné dopravy po celém světě nabízí mimo jiné řešení LocTrac – polovodičové zabezpečovací zařízení, SelTrac – řešení pro řízení vlaků na bázi komunikace a systémy NetTrac/SelNet pro centrální řízení a kontrolu vlakové dopravy.

(Alcatel)


Software firmy Merz v tunelu pod horou Mont Blanc

Obr. 3.

Společnost Merz, výrobce a dodavatel softwaru pro průmyslovou automatizaci, aplikovala ve spolupráci se švýcarskou společnosti SAIA-Burgess Controls v sekci řízení vzduchotechniky silničního tunelu pod horou Mt. Blanc svůj komunikační modul (OPC Server SAIA S-bus). Modul sbírá data ze vzduchotechniky prostřednictvím dvaceti programovatelných automatů SAIA® PCD a získaná data předává do nadřazeného dispečerského systému firmy Alstom s využitím protokolu OPC.

Tunel pod Mt. Blancem, který spojuje Itálii s Francií, prošel kompletní rekonstrukcí poté, co před několika lety vyhořel. Součástí modernizace proto je zcela nový řídicí systém, vybudovaný s použitím nejnovějších technologií, jako je např. OPC.

Modul OPC Server SAIA S-bus byl vyvinut ve spolupráci společností Merz a SAIA Burgess Controls a byl kromě České republiky použit v mnoha aplikacích, mj. ve Švýcarsku, Švédsku, Finsku, Norsku, Estonsku, Polsku aj.

(ed)

Inzerce zpět