Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 3/2002

Evropská cena za technologie pro informační společnost

Již poosmé je letos vyhlašována soutěž o prestižní Evropskou cenu za technologie pro informační společnost (European Information Society Technologies Prize – EISTP). Od roku 1995, kdy byla soutěž v rámci programu ESPRIT iniciována Evropskou komisí, je cena každoročně udělována za nové technicky progresivní produkty s vysokým podílem informačních technologií a průkazným tržním potenciálem. Každý rok je odměňováno dvacet nejlepších výrobků cenou ve výši 5 tisíc EUR s právem představit vítězné výrobky na výstavě pořádané při příležitosti Evropské konference o informačních technologiích (EIST). Z těchto dvaceti oceněných finalistů porota odborníků vybírá tři hlavní vítěze, z nichž každý obdrží cenu ve výši 200 tisíc EUR.

Soutěž o tuto cenu je přístupna všem organizacím působícím v zemích Evropské unie a také v dalších evropských zemích, včetně zemí střední a východní Evropy a Izraele. V minulých ročnících byla soutěž obeslána i řadou velmi kvalitních produktů z České republiky a za posledních šest let bylo mezi oceněnými osm českých firem působících v oblasti informačních technologií: Hydroinform, a. s., Simone Research Group, s. r. o., AEC, s. r. o., Decros, s. r. o., Advanced Computer Research Praha, s. r. o., Immobiliser Central Europe, s. r. o., Medium Soft a. s., UNIS, s. r. o.

Informace a přihlášky lze získat u organizátora soutěže Euro-CASE na adrese www.it-prize nebo v kontaktním středisku pro Českou republiku, jímž je Inženýrská akademie České republiky (www.eacr.cz). Inženýrská akademie může zájemcům o účast v této akci poskytnout kvalifikované informace a pomoc při přípravě potřebných podkladů k přihlášce do soutěže.

Uzávěrka soutěže je 15. května 2002.

(ed)


Software pro výpočet hluku

Firma Emerson Process Management nabízí zdarma software pro výpočet aerodynamického hluku ventilů. Software využívá pro odhad hluku regulačních ventilů metody podle IEC 60534-8-3. Obsahuje postup a rovnice pro výpočet velikosti ventilů pro stlačitelné tekutiny. Program zahrnuje i postup pro výpočet hluku na výstupu ventilu při rychlostech proudění přes 0,3 mach. Výstupem výpočtů je protokol, který lze vytisknout. Software naleznete na adrese http://www.frco.com/fisher/products/softwaredown/noisepredic.html v samorozbalovacím souboru o velikosti přibližně 4 MB. Lze jej spustit na počítačích pod operačním systémem Windows 95/NT.

(ed)


Konference Hladina ’2002

Pravidelně, ob rok střídavě s obdobnou konferencí Průtok, pořádaná konference na téma měření výšky hladiny se letos koná jako seminář technického komitétu TC9 české pobočky mezinárodní organizace pro měření IMEKO pod názvem Hladina ’2002 v Praze dne 18. června 2002. Jako obvykle se souběžně uskuteční výstavka techniky pro měření výšky hladiny. Na seminář jsou zváni všichni dodavatelé i zájemci o novinky v oboru měření výšky hladiny, o výměnu zkušeností z aplikací ve všech oblastech průmyslu, ve vodárenství a v čistírnách odpadních vod, o otázky nejistot při měření, ekonomiku měření apod. Cílem semináře je pojednat o měření výšky hladiny jako součásti řízení, monitorování, diagnostiky a zajišťování bezpečnosti výrobních, energetických i ekologických procesů. Hlavními tématy semináře jsou:

 • hladinoměry: konstrukce, diagnostika, vliv montáže na nejistoty měření;
 • ekonomika měření výšky hladiny;
 • měřicí řetězce: systémové řešení obvodů pro provozní měření, fakturaci a hospodaření s energií, životnost, údržba;
 • metrologie měření hladiny, vazba na směrnici EU, možnosti české metrologie při terénním ověřování.

Kontakt pro zájemce o předvedení výrobků na výstavce nebo o prostou účast na semináři je TECH-MARKET, Ing. Jiří Král, Hodkovická 115, 142 00 Praha 4, tel./fax: 02/4171 99 78, techmark@ms.anet.cz. Anotace příspěvků přijímá předseda programového výboru semináře Ing. Pavel Kárník, CSc. (pavel.karnik@svn.cz, tel. 02/24 25 21 15).

(ed)


Měření a regulace teplot

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, VŠB TU Ostrava a společnost Tanger, s. r. o., Ostrava pořádají ve dnech 4. a 5. června 2002 konferenci Měření a regulace teplot v teorii a praxi. Cílem konference, která navazuje na dřívější akce pořádané v Ostravě, je poskytnout účastníkům přehled o současném stavu v oboru měření a regulace teplot a o dalších možnostech a nových metodách v této oblasti, zejména s ohledem na řízení výrobních procesů. Je určena pro pracovníky vysokých škol, výzkumných ústavů, projektanty, provozní pracovníky a pracovníky údržby.

Hlavní tematické okruhy konference jsou:

 • nové teoretické poznatky z oblasti měření a regulace teplot,
 • dotykové měření teploty,
 • bezdotykové měření teploty,
 • praktické poznatky z měření a regulace,
 • termografické měření teploty,
 • metody vyhodnocování a analýzy naměřených hodnot a vyhodnocovací zařízení,
 • metody průmyslové regulace teplot,
 • metrologie a kalibrace,
 • informace o nových výrobcích.

V rámci konference bude uspořádána výstavka, na níž budou firmy moci představit své novinky z oboru měření a regulace teplot.

Přihlášku je možné si vyžádat na adrese sekretariátu konference (Tanger, s. r. o., Ostrava, Ing. Jaromír Kupka, Keltičkova 62, 710 00 Ostrava 10, tel.: 069/624 20 52, fax: 069/624 20 55, e-mail: j.kupka@tanger.cz) nebo ji nalézt na webové stránce http://teploty.tanger.cz

(ed)


STOČ 2002 – Studentská tvůrčí a odborná činnost

VŠB – Technická univerzita Ostrava, fakulty strojní, hornicko--geologická a elektrotechniky a informatiky, pořádají 25. dubna 2002 v Ostravě sedmý ročník mezinárodní soutěže pro studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol STOČ 2002 – Studentská tvůrčí a odborná činnost. Soutěžit se bude v těchto sekcích:

 • teorie a aplikace systémů řízení,
 • aplikovaná informatika,
 • počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI,
 • aplikace měřicích a diagnostických systémů.

Soutěž je určena studentům vysokých škol z ČR, SR, Polska. Studenti se přihlašují samostatně nebo prostřednictvím fakulty (katedry, školy). Přihlášku je nutné pořadatelům zaslat do 29. 3. 2002. Autorům vítězných prací budou předány finanční odměny za první až třetí místo a věcné ceny od sponzorů – Pantek (CS), ControlTech, AutoCont Control Systems, Microsys, Nortech, Spectris Praha – Brüel & Kjaer, SmS VTSaP – KAKI Ostrava, IngElectric Ostrava a dalších firem.

Přesné organizační pokyny a aktuální informace jsou dostupné na internetu http://www.fs.vsb.cz/akce/2002/stoc2002/welcome.htm

(ed)


Průmyslové divize Siemens v obchodním roce 2000/2001

Průmyslové divize se na celkovém obratu skupiny firem Siemens v ČR v obchodním roce 2000/2001 podílely 26 %. Obrat Siemens s. r. o. – divize Automatizace a pohony (A&D) vzrostl oproti minulému období o 24 % a dosáhl téměř dvou miliard korun. Především díky svým řešením Total Integrated Automation a Total Integrated Power zaujímá společnost Siemens vedoucí postavení na trhu s automatizačními systémy v ČR. Vedle klasického obchodu s výrobky byl divizí A&D dále rozvinut obchod s řešeními a službami. Dceřiná firma E&A s. r. o. v Mladé Boleslavi se např. specializovala zejména na řešení v oblasti automobilového průmyslu. Výsledkem je skutečnost, že na výrobě nového vozu Škoda Superb firmy Škoda Auto a. s. se velkou měrou podílí právě technika firmy Siemens. Nejnovější marketingové aktivitě divize A&D, vlaku-výstavě excider, je věnována zvláštní zpráva na s. 50. Aktivity Siemens s. r. o. – divize Průmyslové obchody a služby (I&S) jsou soustředěny především v dceřiných firmách Siemens Industrial Services a. s. v Ostravě a Brně (SIS) a Eltodo dopravní systémy s. r. o. v Praze. Firma Eltodo dopravní systémy dodává řídicí systémy pro silniční provoz, např. semafory, řízení tunelů atd. SIS poskytuje inženýrink a montážní výkony ve všech oblastech průmyslu s těžištěm v oborech úprava vod, výroba cementu a automatika kotlů. Dále se v ČR úspěšně věnuje automatizaci kovozpracujících procesů, např. ve válcovnách. Strategií divize I&S je podílet se společně s českými strojírenskými firmami na exportu, kde může firma Siemens přispět zejména zkušenostmi z mezinárodní spolupráce, celosvětovým servisem a finanční podporou projektů. Příkladem těchto služeb v ČR je zakázka na údržbu mechaniky a elektroniky lakovny Škody Auto a. s. v Kvasinách.
[Tiskové podklady Siemens s. r. o., 25. února 2002.]

(ed)


Napájení pro systémy s nepřetržitým provozem

Společnost Invensys Powerware uvedla na trh nový třífázový záložní zdroj Powerware 9340 Hot Sync® capacity současně s modulem SPM9340, umožňujícím integrovat ovládání a dohled nad několika záložními zdroji najednou.

PW9340 Hot Sync capacity je třífázový záložní zdroj on-line s architekturou dvojí konverze umožňující snadnou a bezproblémovou paralelní konfiguraci až čtyř záložních zdrojů s použitím patentované technologie Hot Sync pro sdílení zátěže.

Uživatelé v současnosti hledají řešení schopné zajistit „absolutní“ ochranu napájení. Tento požadavek splňují pouze paralelní systémy. Systém 9340 Hot Sync capacity je určen především pro aplikace s nepřetržitým provozem, jako jsou bankovnictví, informační technologie, průmyslové aplikace, telekomunikace nebo zdravotnictví.

Záložní zdroje Powerware 9340 Hot Sync capacity, které se dodávají o výkonech 80, 100 a 130 kV·A, se vyznačují možností nastavit jak redundantní mód N + 1, tak mód kapacitní. Redundantní mód umožňuje paralelní instalaci 1 + 1, 2 + 1 nebo 3 + 1 UPS s výstupním výkonem až 390 kV·A a kapacitní mód paralelní instalaci dvou, tří nebo čtyř UPS o celkovém výkonu až 520 kV·A.

Systém obsahuje postup správy akumulátorů ABM (Advanced Battery Management). Díky použití IGBT v usměrňovači jsou velmi dobře odstraněny vyšší harmonické frekvence.

Tak jako ostatní členy řady záložních zdrojů Powerware série 9 i PW9340 Hot Sync capacity poskytuje ochranu před všemi nejběžnějšími problémy v napájecí síti: proti výpadku elektrické energie, přepětí, napěťovým špičkám, podpětí, indukovanému šumu na síti, přepěťovým špičkám, kolísání frekvence, přechodovým jevům při spínání a harmonickému zkreslení.

(East Side Consulting)


ABB systematicky hledá příležitosti k podnikání

Nově zřízená skupina ABB New Venture Ltd. s počátečním kapitálem jedné miliardy amerických dolarů se bude soustavně věnovat jednomu z významných směrů činnosti společnosti ABB – vyhledávat a rozvíjet nové podnikatelské příležitosti. Skupinu tvoří tři odlišně zaměřené útvary: ABB Innovisions bude inkubátorem vlastních nápadů, ABB Operational Ventures se zaměří na podnikový software pro práci v reálném čase a na metody a zařízení pro distribuovanou výrobu elektrické energie a na její obnovitelné zdroje a ABB Industrial IT Venture Fund na dodavatele softwaru a poskytovatele služeb, kteří chtějí ve svých produktech a řešeních používat platformu Industrial IT společnosti ABB. Podle analytiků tak ABB následuje ostatní přední společnosti, jako je např. Intel, ve snaze kapitalizovat vedle svých inovativních myšlenek i ideje vzniklé mimo vlastní organizaci. Ve snaze neponechat vše společnosti Microsoft používá ABB svůj Industrial IT Venture Fund jako lákadlo, které má napomoci rozšířit ABB Industrial IT nejen v tradičních oborech působnosti ABB, ale ještě v mnohem širší oblasti podnikání. Nabídka je pokládána za velmi zajímavou nejen pro začínající firmy, ale i pro ty již zavedené, které pro své aplikace a řešení potřebují skutečně současnou platformu.
[ARC News, August 8, 2001.]

(sk)


PLCopen nabízí standard pro řízení pohybu

Sdružení PLCopen, mj. původce standardu IEC 1131-3 pro programování PLC, vydalo první verzi knihovny standardních programových modulů pro řízení pohybu – Function Blocks for Motion Control v. 1. Knihovna, sestavená komisí Motion Control PLCopen, obsahuje tzv. funkční bloky pro řízení pohybu v jedné ose, pro koordinované řízení několika os, stavový diagram, prohlášení o kompatibilitě a logo PLCopen Motion Control. Jako doplněk je zařazeno mnoho příkladů použití funkčních bloků, včetně diagramů časování, i příkladů odstraňování chyb. Snahou PLCopen je najít východisko ze situace, kdy se k řízení pohybu používá mnoho různých systémů a řešení, jejichž nekompatibilita je příčinou dodatečných nákladů značně zatěžujících koncové uživatele. Významné jsou mj. náklady na nákup a podporu programovacích prostředí, v současnosti pro každý systém řízení pohybu odlišných. Úspor lze dosáhnout sjednocením programovacích prostředí a poté opakovaným používáním aplikačních programů, zmenšením potřebného objemu školení a podpory a odstraněním závislosti na odbornících úzce specializovaných na jednotlivé produkty. K tomu všemu by měla napomoci standardizace. K jejímu úplnému prosazení je v oblasti řízení pohybu ještě daleko, ale první krok je, díky PLCopen, již učiněn.
[PLCopen, December 2001.]

(sk)


Teplárenské dny 2002

Ve dnech 23. až 25. dubna se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové bude konat osmý ročník specializované výstavy Teplárenské dny 2002. Na výstavě se budou prezentovat firmy zabývající se výrobou technologických zařízení pro oblast výroby a distribuce tepelné energie. Součástí akce budou i odborné konference pořádané Teplárenským sdružením ČR (Technické zařízení u odběratele tepla z CZT, Teplárenství a liberalizace energetického trhu, Technická sekce, Ekonomická sekce) a firmou Ekonox, s. r. o. (Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění – IPPC a jeho aplikace v energetice). Letos poprvé se bude konat doprovodná výstava Alternativní zdroje energie s doprovodnými konferencemi MŽP ČR Využití biomasy pro centralizované zásobování teplem a Ostatní obnovitelné zdroje energie.

Organizátorem akce je agentura Parexpo, s. r. o. (Bělehradská 458, 530 09 Pardubice, tel. 040/641 58 31, fax 040/641 54 24, http://www.parexpo.cz/td).

(ed)


Autel obhájil certifikát systému řízení kvality

Dne 24. ledna 2002 vykonali pracovníci certifikační společnosti ITI TUV, s. r. o., skupina TUV Süddeutschland, kontrolní audit systému řízení jakosti ve společnosti Autel, a. s. Společnost Autel získala certifikát jakosti podle DIN EN ISO 9001:1994 v roce 1996 od certifikační společnosti TUV Bayern, která dnes působí v rámci společnosti ITI TUV, s. r. o.

Letošní audit byl zaměřen na základní prvky systému jakosti a jeho součástí byla i kontrola realizace projektu na stavbě u zákazníka. Jelikož platnost certifikátu systému řízení jakosti ve společnosti Autel končí po tříletém období v listopadu tohoto roku, již nyní se připravuje dokumentace k obnovovacímu auditu, jenž bude uskutečněn podle nové normy ISO 9001:2000, pročež je třeba přepracovat a doplnit kompletní dokumentaci systému jakosti.

(Autel)


Snímač průtoku plynů

Obr. 1.

Sensyflow iG (ABB) je nový snímač z řady termálních průtokoměrů určených pro měření hmotnostního průtoku plynů. Kompaktní přístroj s kontrastním displejem LCD využívá všech předností moderní konstrukce snímačů a elektroniky. Signály ze senzorů, přivedené do elektronického modulu, jsou digitalizovány a dále zpracovány do požadovaného výstupu. K dispozici je i údaj o teplotě protékajícího média. Obvod rozhraní převede vyhodnocený signál do protokolu vybrané sběrnice: Profibus DP V1 nebo DP V1 Ex, HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus.

Využít lze i diagnostické údaje, např. o době provozu nebo maximální teplotě. Tyto údaje lze využít pro plánování údržby snímačů a celého zařízení. Snímače mají vylepšenou časovou stabilitu díky automatickému potlačováni vlivu rušení. Lze je přednastavit pomocí speciálního magnetického pera, infračerveného portu nebo pomocí klávesnice (po demontáži krytu). Elektronika je umístěna v pevném závěru a připojení na sběrnici lze dodat s vlastní jiskrovou bezpečností – snímač Sensyflow iG je tedy možné použít v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 1).

Snímač lze použít do teploty 300 °C, tlaku 4 MPa a v rozsahu jmenovitých světlostí 25 až 3 000 mm. Hlavní předností je minimální tlaková ztráta a přímé měření hmotnostního průtoku Qm. Při nastavení přístroje pro měření objemového průtoku QV není nutná korekce teploty a tlaku. Nalezne uplatnění v chemickém a petrochemickém průmyslu nebo např. při konstrukci pecí pro keramický a sklářský průmysl.

(ABB)


Program v PLC namísto počítače průtoku

Programový modul pro výpočet průtoku plynů od firmy Starling Associates v programovatelném automatu (Programmable Logic Controller – PLC) nahrazuje dosud obvyklý samostatný počítač průtoku a eliminuje tak náklady na jeho pořízení, obsluhu a údržbu. Přestože je technicky jednodušší, poskytuje nový systém hodnověrnější výsledky měření. Veškeré výpočty probíhají v PLC, kde jsou v chráněné oblasti paměti uchovávána data pro případný audit. Původce poskytl svůj původní software také firmě Schneider Electric, která ho nabízí pro vybrané modely řídicích jednotek Modicon®, CompactTM a MicroTM. Příslušný programový modul je sestaven v jazyku kontaktních schémat a je kompatibilní se softwarem pro programování PLC typů Modsoft® v. 2.5 a vyšší, Provorkx® NXT a Concept® i s programem Starling Associates Meter Manager. Software schválila American Gas Association (AGA). Využívá výpočetní vztahy podle specifikací AGA 8 a NX-19 a vyhovuje požadavkům AGA 3 pro clonová měřidla i požadavkům kladeným API (American Petroleum Institute) z hlediska průkaznosti auditu a měření při obchodním styku. Využití se předpokládá při měření průtoku plynů v obchodním styku, při vnitropodnikovém bilancování a rozdělování nákladů, testování vrtů, řízení průtoku plynů apod.

[Vertacross, srpen 2001.]

(sk)


Standard 10Gb Ethernetu spěje k přijetí

Komise IEEE P802.3ae, která vyvíjí standard pro Ethernet s přenosovou rychlostí 10 gigabitů (10Gb Ethernet), může předložit návrh standardu k hlasování sponzorům. Rozhodla o tom dohlédací pracovní skupina IEEE na svém jednání následujícím po schůzi komise IEEE P802.3ae uskutečněné v polovině listopadu roku 2001. Jednání pracovní skupiny nepřineslo žádné další technické připomínky a současný návrh IEEE Draft P802.3ae/D3.4 na něm byl převládající většinou hlasů schválen. V mnohaletém usilování o standardizaci 10Gb Ethernetu tak bylo dosaženo důležitého mezníku. Skutečnost, že návrh IEEE P802.3ae byl koncem roku 2001 uvolněn k hlasování sponzorů, znamená, že byly vyřešeny všechny dosud sporné technické problémy a že práce pokračují podle plánu předpokládajícího přijetí standardu 10Gb Ethernetu v první polovině roku 2002.

[ARC News, prosinec 2001.]

(sk)


Profil Profibus pro tekutinové mechanismy

Sdružení Profibus International ukončilo práce na profilu tekutinových mechanismů (Profibus Profile for Fluid Power Technology). Anglicky psaný dokument o 116 stránkách popisuje funkční schopnosti rodiny navzájem zaměnitelných proporcionálních ventilů, hydrostatických čerpadel a hydrostatických pohonů ve vazbě na jejich použití s komunikačním protokolem Profibus. Definuje proměnné a parametry, které je třeba brát v úvahu při návrhu převodníků, akčních členů, řídicích a zobrazovacích jednotek i operátorských terminálů, jež budou komunikovat prostřednictvím protokolu Profibus. Aby mohla být označena za kompatibilní s protokolem Profibus, musí zařízení vyhovovat jak specifikaci protokolu, tak i profilu. [Profibus International, prosinec 2001.]

(sk)


Venturcom uvedl RTX 5.1 pro Windows XP Embedded

Nový produkt řady RTX obsahuje robustní nástroje reálného času umožňující uživatelům optimalizovat chování systémů Windows XP Embedded z hlediska jejich použití v časově kritických technických i obchodních aplikacích. Sada nástrojů RTX 5.1 nyní zahrnuje doplňkovou podporu Windows XP Professional, integraci s Microsoft Visual Studio Debugger a podporu několikaprocesorového režimu. Dále se vyznačuje podporou režimu plug & play pro sběrnice ISA a PCI, zdokonalenými uživatelskými rozhraními, jednotným instalačním rámcem a licencováním nezávislým na operačním systému.

[ARC News, listopad 2001.]

(sk)


Projekt BuyUSA.com je dostupný i z ČR

Koncem ledna t. r. byl za účasti zástupců U.S. Commercial Service a IBM Česká republika spuštěn v ČR projekt BuyUSA.com. Jde o program rozvoje elektronického tržiště, na kterém vláda USA spolupracuje s firmou IBM s cílem usnadnit a tím podpořit navazování obchodních vztahů mezi malými a středně velkými americkými společnostmi a potenciálními odběrateli jejich produktů po celém světě. Českým firmám je služba BuyUSA.com poskytována zdarma, zatímco americké společnosti za registraci platí. Po zaregistrování je česká společnost automaticky propojena s americkými firmami nabízejícími produkty a služby odpovídající jejím konkrétním požadavkům. Mimo okamžité spojení s potenciálními partnery v USA umožňuje BuyUSA.com pohodlně porovnávat nabídky amerických firem, vyhledávat informace o veletrzích apod. v USA i využívat poradenské služby obchodního oddělení velvyslanectví USA v Praze.

Při spuštění projektu v ČR bylo na stránkách BuyUSA.com zaregistrováno více než 1 700 firem z USA a 16 406 odjinud.

[IT News, 6. února 2002.]

(ed)


Nový měnič frekvence PowerFlex 4

Obr. 2.

Rodina měničů frekvence PowerFlex byla rozšířena o malý kompaktní měnič PowerFlex 4, jenž je určen pro aplikace od 0,2 do 3,7 kW a pro napětí 230 a 480 V. PowerFlex 4 se vyrábí v krytí IP20, s možností montáže na panel nebo lištu DIN.

Hlavními přednostmi je konstrukce umožňující snadný přístup ke všem svorkovnicím a zejména možnost „těsné“ montáže s vyloučením větrací mezery při instalaci více měničů. Tak lze podstatným způsobem minimalizovat instalační plochu. Návrh a uspořádání výkonových obvodů splňují všechny požadavky evropských norem.

PowerFlex 4 má ovládací panel s klávesnicí, potenciometrem a displejem LED zabudovaným přímo v měniči. Měnič lze jednoduše nastavit funkcí Quick Start. Pro další komunikaci a pro snadné nastavování i programování měniče pomocí softwaru DriveExplorer a DriveExecutive je měnič vybaven vnitřní komunikací RS-485.

Měnič je vhodný např. k řízení ventilátorů, čerpadel, dopravníků apod. Díky svým přednostem budou měniče PowerFlex 4, po svém uvedení na český trh, jistě patřit mezi časté prvky pro použití v širokém spektru aplikací.

ControlTech, s. r. o., info@controltech.cz, www.controltech.cz


34. medzinárodný chemický veľtrh Incheba

Bratislava v dňoch 5. až 7. júna 2002 privíta ako každoročne vystavovateľov i návštevníkov najstaršieho chemického veľtrhu v strednej Európe. Každoročne sa táto akcia stáva miestom stretnutia výrobcov z oblasti chémie, najmodernejších prístrojov a technologických zariadení s odborníkmi z rôznych oblastí priemyslu, vedy a výskumu. Záujem zahraničia o uvedený veľtrh potvrdzuje stabilný vyše 40% podiel zahraničných vystavovateľov. V nomenklatúre je okrem chemickej výroby (petrochémia, papierenský priemysel, silikáty, plasty a guma, biotechnológie, farmácia atd.) i položka laboratórna, meracia, regulačná a kontrolná technika.

Na základe súčasného vývoja renomovaných chemických výstav vo svete a tiež požiadaviek Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, ako aj samotných vystavovateľov jeho organizátori pristúpili od roku 2002 na dvojročnú periodicitu. Incheba sa bude striedať s najbližším významným chemickým veľtrhom Chemexpo Budapešť, ktorý je organizovaný v nepárnych rokoch.

Určite milým prekvapením pre vystavovateľov bude nová hala B, ktorá výrazne zmení celkový vzhľad výstavného areálu. Na ploche 10 000 m2 poskytne komfort srovnateľný so svetovými veľtržnými areálmi.

(ed)


Dvojice wire a Tube je stále atraktivní

Již poosmé pořádá společnost Messe Düsseldorf odborné veletrhy wire a Tube v tomtéž termínu na stejném místě. Nejvýznamnější světový odborný veletrh zařízení pro výrobu a zpracování drátu a kabelů (včetně optických) wire 2002 i odborný veletrh trubních materiálů a zařízení pro výrobu a zpracování trubek Tube 2002 se budou konat ve dnech 8. až 12. dubna 2002 v Düsseldorfu. Naposledy, v roce 2000, se veletrhů wire a Tube zúčastnilo na čisté výstavní ploše 76 600 m2 celkem 1 760 vystavovatelů ze 45 zemí a 61 700 návštěvníků (na wire jich 57 % a na Tube 41 % přijelo ze zahraničí). V nomenklatuře obou veletrhů je i měřicí, řídicí a regulační technika. Z návštěvníků veletrhu Tube 2000 jich mělo zájem v první řadě o tuto oblast 21 % (10 % na wire 2000). Podle současného stavu přihlášek je v roce 2002 zájem o veletrhy opět větší, zejména co se týče účasti zahraničních vystavovatelů a výstavní plochy. Mezi vystavovateli je již šest firem z ČR a tři ze Slovenska. Aktuální informace pro vystavovatele i návštěvníky lze nalézt na http://www.wire.de a http://www.tube.de. Pomoc s organizací návštěvy veletrhů za výhodných podmínek nabízejí Veletrhy Brno, a. s. – odbor zahraničního zastoupení (m.horakova@bvv.cz, tel.: 05/41 15 25 33), a cestovní kancelář BVV Fair Travel, s. r. o. (tel.: 05/41 15 91 90, www.bvv.cz/ft).

(sk)


Řízení projektů – PRONT 2002

Odbornou konferenci se všeobecným přehledovým zaměřením na oblast řízení projektů pořádají pod názvem Project management – PRONT 02 Sdružení Evida, Plzeň, a Česká manažerská asociace spolu s vysokými školami, podniky a dalšími organizacemi v Mariánských Lázních ve dnech 16. a 17. května 2002. Motto konference PRONT 02, navazující na konferenci PRONT 2000, je Projektové řízení – cesta k úspěchu. Jejím cílem je především umožnit výměnu zkušeností získaných s použitím moderních metod řízení projektů v českých i zahraničních podnicích a organizacích, představit osvědčené postupy přinášející vyšší efektivnost práce na projektech a informovat o perspektivách dalšího vývoje z hlediska technického, obchodního i aplikačního. Hlavními tematickými okruhy, popř. součástmi konference budou:

 • projektové řízení (principy, postupy, metody),
 • metody a nástroje projektové práce,
 • zkušenosti z praxe a pro praxi,
 • případové studie,
 • panelová diskuse na téma Jak využít project management na cestě k úspěchu,
 • firemní prezentace komerčně dostupných produktů pro podporu projektové práce.

Z konference bude vydán sborník přednášek. Další informace na internetových stránkách http://www.evida.cz, popř. na adrese: Sdružení Evida, Hálkova 75, 301 22 Plzeň, tel./fax: 019/733 07 07, mobil: 0602 614 109, e-mail: evida.pront@seznam.cz

(ed)


EMV 2002 – o elektro-magnetické kompatibilitě

Mezinárodní výstavu a konferenci o elektromagnetické kompatibilitě (Electromagnetic Compatibility – EMC) pořádá pod názvem EMV 2002 Düsseldorf stuttgartská veletržní společnost Mesago Messe & Kongres GmbH, známá u nás především jako pořadatel každoročního norimberského veletrhu elektrické automatizační techniky SPS/IPC/Drives. Přehlídka nabídky prostředků i služeb a současně setkání odborníků z celého světa EMV 2002 se uskuteční v Düsseldorfu ve dnech 9. až 11. dubna 2002 pod heslem Top knowledge on EMC!. O tematickém zaměření akce si lze učinit představu např. podle následujících názvů stručných kursů, každého v trvání asi tři a půl hodiny, které jsou základem konferenčního programu:

 • PCB: EMC design practices;
 • Grounding design and implementation – from system to circuit;
 • Lightning and induced EM environment for power systems;
 • Lessons learned from running and auditing (international) EMC labs – update!;
 • Power Line Communications (PLC);
 • Controlling lightning-induced EM effects to achieve EMC
  EMC/RF on chip and packaging level,
  EMC shielding and design,
  Calibration of antennas, field probes and harmonic analysers,
 • Basics of EMC diagnostics and troubleshooting.

Podrobněji na http://www.e-emc.com, popř.www.mesago.de

(sk)


Přečetli jsme za vás

Nastavovanie parametrov regulátora pre reálne objekty
Článek se věnuje návrhu řídicích systémů pro objekty, jejichž parametry se mění v čase. Rozebírá stabilitu a robustnost navržených řešení.

Podrobněji se věnuje lineárním intervalovým systémům (koeficienty přenosové funkce se mění nezávisle na sobě v určitém intervalu), multilineárním intervalovým systémům (tj. lineárním intervalovým systémům řazeným do série; na multilineární intervalový systém vede i řešení sytému s proměnlivým dopravním zpožděním), polytopickým systémům (část koeficientů v přenosové funkci se mění v závislosti na sobě), systémům s nestrukturovanými neurčitostmi (koeficienty přenosové funkce jsou určeny statistickým rozdělením) a mnohorozměrnými objekty s časovým zpožděním.

Pro zmíněné modely jsou rozpracovány metody návrhu robustních regulátorů zaručujících stabilitu i kvalitu řízení. Metody jsou uvedeny stručnou a přehlednou formou – autorům nejde o teoretický rozbor problému, ale o jasné postupy použitelné v praxi.

[Veselý, V. – Hypiusová, M. – Grman, Ľ.: Nastavovanie parametrov regulátora pre reálne objekty. AT&P Journal (vyd. HMH Bratislava), 8, 2002, č. 1, s. 67-69.]

Datové kabelové rozvody v obytných domech
Většina soudobých obytných domů a malých kanceláří i jiných provozoven je budována v podstatě na základě standardů zavedených v 50. letech minulého století. Kromě telefonních rozvodů jakoby další datové rozvody, zejména rozvody počítačových sítí, vůbec neexistovaly. Článek upozorňuje na nový standard ANSI/EIA/TIA 570A Residential Telecommunications Cabling Standard, tj. standard pro rozvody telekomunikační kabelů v obytných budovách, který vznikl a byl přijat po několikaleté odborné diskusi ve Spojených státech v říjnu 1999. Nový standard respektuje nové požadavky na telekomunikační infrastrukturu i prognózy vývoje telekomunikačních služeb (hlasových i datových a multimediálních) a jejich dopad nejen na samostatné budovy s jednou obytnou jednotkou, ale i na obytné domy s větším počtem bytů. V článku jsou stručně popsány základní struktura kabelového systému obytného domu, použité kabely a konektory a doporučené rozmístění zásuvek podle ANSI/EIA/TIA 570A. Uveden je také přehled souvisejících základních standardů EIA/TIA.

[(Jer): Datové kabelové rozvody obytných domů. LANcom, 2001, č. 9, s. 48-49.]

Jsou čeští provozovatelé technických zařízení připraveni na vstup do EU?
K 1. 1. 2003 vstoupí v platnost nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb. týkající se minimálních bezpečnostních požadavků na provozované stroje a technická zařízení, a to bez ohledu na datum jejich výroby. Požadavky tohoto dokumentu jdou v mnoha směrech mnohem dále než původní Směrnice ES 89/655/EEC a zahrnují širší okruh technických zařízení (nejen stroje). Zatím se nepředpokládá žádné přechodové „přípravné“ období, praktikované pro dosavadní členské země ES. Článek se věnuje tématům: požadavky směrnice 89/655/EEC, zkušenosti z jejího zavedení v EU a očekávané dopady jejího zavedení v ČR, kolik to bude stát a jak na úpravách ušetřit. Je napsán především z pohledu běžné elektrotechnické praxe.

[Hlinovský, J.: Co nás čeká a zcela určitě nemine. Elektro, 12, 2001, č. 2, s. 9-11.]

(Sk a Bk)

Inzerce zpět