Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Krátké zprávy

Automa 11/2001

Workshop Automatizované systémy v současné průmyslové praxi III

Třetí v řadě jednodenních pracovních setkání (1998, 1999) s názvem Automatizované systémy v současné průmyslové praxi se uskuteční 4. prosince 2001 v Masarykových kolejích ČVUT v Praze 6 – Dejvicích. Základní ideou je zprostředkovat výměnu nových poznatků a zkušeností s řešením problémů provázejících budování a provoz moderních automatizovaných systémů a informací o reálných technicko-ekonomických trendech vývoje oboru v blízké budoucnosti. Bude věnována tématům:

 • konfigurování týmů pro realizaci komplexních automatizačních projektů,

 • kvalifikační aspekty navrhování a provozování automatizovaných technologií,

 • integrace, modularita a standardizace jako prostředek ke zkrácení doby potřebné pro uvádění automatizovaných systémů do provozu a zvýšení jejich provozní spolehlivosti,

 • průmyslová komunikace a integrované inženýrské databáze ve víceúrovňových řídicích soustavách,

 • sofistikované systémy zabezpečování provozuschopnosti automatizovaných technologií,

 • moderní způsoby vedení a archivace průvodní dokumentace realizovaných řešení jako předpoklad pro produktivní realizaci jejich změn a rozšiřování po celý životní cyklus technologie.

Jako úvod k diskusím na uvedená témata budou předneseny příspěvky:

 • Integrace, modularita a standardizace jako prostředek pro zkrácení doby potřebné pro uvádění automatizované technologie do provozu na projektované výkony, zrychlení náběhu na projektovaný výkon a vyšší provozní spolehlivost (přednášející Zbyněk Bezchleba, Del, a. s., Ždár nad Sázavou);

 • Vzdělávání pracovníků ve Škoda Auto (Jiří Dvorný, Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav);

 • Kvalifikační aspekty navrhování a provozování automatizovaných technologií (Petr Vavřín, Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, Brno);

 • Integrovaná počítačová podpora tvorby dokumentace (Bronislav Lacko, Fakulta strojní VUT, Brno);

 • Konfigurování týmů pro realizaci systémů integrované automatizace (František Hruška, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně);

 • Nové trendy v průmyslových komunikacích a integrovaných inženýrských databázích ve víceúrovňových řídicích soustavách (Radim Novotný, SIDAT, spol. s r. o., Praha – Pavel Burget, Fakulta elektrotechnická ČVUT, Praha).

Účastníci setkání na místě obdrží sborník s texty přednášek.

Podrobnější informace, přihlášku k účasti apod. lze získat u Ing. Jiřího Krále, TECH-MARKET, Hodkovická 115, 142 00 Praha 4, tel./fax: +420/2/41 71 99 78, e-mail: techmark@ms.anet.cz

(ed)


Konference AUTOS 2002

Konference Automatizace systémů – AUTOS 2002 se uskuteční v Masarykových kolejích v Praze 6 – Dejvicích ve dnech 22. až 24. dubna 2002. Pořadatelem je společnost Teris 2002, a. s., ve spolupráci s českými technickými univerzitami a vydavatelstvím FCC PUBLIC, s. r. o., časopisem Automa.

Cílem konferencí AUTOS je zprostředkovávat odborným pracovníkům z průmyslu, výzkumných a vývojových pracovišť, dodavatelských organizací a škol přístup k nejnovějším poznatkům z oblasti automatizace a umožnit jim diskusi s výměnou zkušeností. Konference se standardně skládají z plenárních, zvaných a běžných přednášek a posterové sekce a je k nim vydáván sborník přednášek.

Základní téma konference AUTOS pro rok 2002 je Automatizace a informační technologie – vzájemné vazby. Její jednání bude rozděleno do pěti tematických sekcí s náplní:

 1. Integrace automatizovaných řídicích a informačních systémů při řízení průmyslových procesů. Technické principy, vývojové trendy v ČR.

 2. Projektování automatizovaných systémů zejména s  ohledem na vzájemné vazby v hierarchické struktuře podniku. Moderní metody projektování, organizační uspořádání a postupy realizace.

 3. Spolehlivost automatizovaných systémů a její vliv na spolehlivost a bezpečnost projektovaných systémů, sledování a řízení kvality a řízení údržby.

 4. Programové prostředky a standardy v automatizovaných systémech.

 5. Řízení technologických i ekonomických procesů prostřednictvím automatizovaných řídicích a informačních systémů, filozofie řízení konkrétních technologií, příklady realizací.

Doktorandi a studenti, kteří na konferenci aktivně vystoupí, neplatí vložné.

Termíny pro autory:

 • zaslání abstraktu příspěvku (do 1 strany A4) 8. 1. 2002
 • oznámení o přijetí příspěvku 15. 1. 2002
 • zveřejnění předběžného programu konference 15. 1. 2002
 • zaslání definitivního znění příspěvku 25. 3. 2002
 • oznámení definitivního programu 8. 4. 2002

Dodavatelé automatizačních prostředků budou mít možnost se prezentovat na výstavce, konající se souběžně s konferencí, popř. v podobě inzerce ve sborníku.

Veškerou komunikaci (podrobné informace o konferenci, pokyny autorům, příjem příspěvků atd.) zajišťuje sekretariát konference:

TERIS 2002, a. s
Štětkova 18
140 68 Praha 4
tel.: 02/61 21 03 25
fax: 02/61 21 89 92
email: teris@teris.cz
http://www.teris.cz


Matlab 2001

Konference Matlab 2001, která se konala 11. října 2001v Praze, se zúčastnilo více než 170 účastníků. V 38 referátech a jedenácti posterových příspěvcích se přednášející podělili s posluchači o mnohé zkušenosti z používání softwarových nástrojů firmy Mathworks, kterou v České republice zastupuje pořadatel konference, firma Humusoft.

Připomeňme, že firma Mathworks je známa především produkty Matlab a Femlab, četně používanými pro nejrůznější matematické výpočty a simulaci. Šíře oblasti aplikací se odrazila i v přednesených příspěvcích. Celá konference byla rozdělena na dvě sekce: sekce A se jmenovala Řídicí technika, simulace a modelování, aplikovaná matematika , sekce B nesla název Zpracování signálu a obrazu, měření, programování. Konference byla doplněna také seminářem Femlab 2.2, jenž vedl šéf vývoje Lars Langemyr ze švédské společnosti Comsol, která je tvůrcem tohoto softwaru pro modelování a analýzu fyzikálních jevů, jako je vedení tepla, proudění, difuze, akustika apod.

Konference Matlab jsou nejen příležitostí pro předvedení nových verzí produktů dodávaných firmou Humusoft, ale již tradičně i místem podnětných setkání vědců a výzkumníků z různých oborů: od nám nejbližší regulace, automatizace a kybernetiky, přes simulaci mechanických systémů až po mnohé aplikace v medicíně – např. zpracování obrazu nebo modelování činnosti srdce. Nelze zapomenout ani na příspěvky z oblasti chemie, elektrotechniky, sdělovací techniky, ale i vodohospodářství nebo vojenství.

Z konference byl vydán obsáhlý sborník s 440 stranami textu, který si lze objednat na webové adrese firmy Humusoft: www.humusoft.cz; tamtéž je k dispozici i v elektronické verzi.

(Bk)


Evropská konference o telemetrii – etc 2002

Pod názvem 22th European Telemetry Conference – etc 2002 se v Garmisch-Partenkirchenu v Bavorsku uskuteční ve dnech 27. až 30. května 2002 konference s výstavou na téma telemetrie, zkušební zařízení a ovládání na dálku. Akce tradičně přináší nejnovější informace z oborů sběru, přenosu, záznamu, analýzy a zpracování dat v nejrůznějších aplikačních oblastech (např. automatizace a robotika i obecně průmysl, dopravní prostředky a provoz, biotelemetrie , zkoušky za letu, komunikace mezi člověkem a strojem, telemetrie a dálkové ovládání prostřednictvím datových sítí a družic, bezdrátové místní sítě aj.), ze souvisejících oblastí (redukce dat, modulace, multiplexing, simulační systémy, standardizace, zkoušení a kalibrace atd.) i o používaných zařízeních. Pořadatelem je Německá společnost pro telemetrii (German Society of Telemetering/Arbeitskreis Telemetrie e. V.). Zájemci o aktivní vystoupení mohou poslat abstrakt referátu do 30. 11. 2001. Podrobnější informace lze nalézt na www.aktm.orgwww.etc2002.de

(sk)


Jednočipové PC pro vestavné systémy

Okamžitě k dodání je ZFx86 od firmy ZF Micro Devices – úplný a nárazuvzdorný počítač na čipu o půdorysné ploše čtverečního palce s nainstalovaným OS Linux. Čip s taktovací frekvencí až 128 MHz se chystá ve svých výrobcích použít již více než 60 firem. Hlavní oblastí jeho použití jsou vestavné (embedded) počítače a spotřební i jiná zařízení komunikující po internetu. Kromě OS Linux jsou podporovány OS VxWorks, DOS a všechny verze Microsoft Windows. Podle pozorovatelů se ZFx86 uplatní zejména tam, kde se jako vývojový a testovací nástroj používá PC a kde je také žádoucí software kompatibilní s PC. Čip dá pravděpodobně vzniknout nové oblasti aplikací vhodných tam, kde je řešení na bázi Compact PCI nebo PC/104 příliš drahé. Ideální může být pro aplikace s OS Microsoft, pro aplikace reálného času na bázi Linux i pro Java Micro Edition. Ironií osudu je autorem ZFx86 týž David Feldman, který zkonstruoval PC/104. Firmy Intel i National Semiconductor přerušily práce na jednočipovém PC v roce 1999.

[ARC News, březen 2001.]


Řídicí systém ABB Symphony ve farmacii

Prvním závodem farmaceutického průmyslu, ve kterém společnost ABB instaluje systém sestávající z řídicích stanic CMC 70 a vzdálených jednotek rozhraní S900 Remote I/O z rodiny Symphony, je nový výrobní závod firmy Aventis Pharma v německém Höchstu. Řídicí systém ABB zde bude integrován do stávajícího řídicího systému Symphony/Melody. První část dodávky se uskuteční během července 2001. Společnost ABB zodpovídá za automatizaci jako celek – od úrovně řízení technologie včetně po měřicí přístroje v provozu. Jedním z významných hledisek při výběrovém řízení byla schopnost ABB zahrnout do projektu „čistokrevnou“ digitální komunikační sběrnici (fieldbus) i protokol HART. Redundantní řídicí stanice typu CMC 70, které jsou srdcem nového závodu, jsou zde poprvé kombinovány s jednotkami S900 Remote I/O. Systém zpracovává celkem asi 2 200 vstupů a výstupů. Jednotky řady S900 umožňují připojit k řídicímu systému veškerá zařízení na úrovni provozu prostřednictvím pouze dvouvodičových komunikačních sběrnic. Výsledkem je výrazná úspora nákladů na instalaci. Systém je navíc robustní, odolný při poruše a snadno se diagnostikuje, což vše znamená bezpečnější provoz. Firma Aventis je předním světovým výrobcem v oblasti farmacie a chemických výrobků pro zemědělství. Ve svých závodech Pharma and Agriculture zaměstnává v nejméně 20 zemích celkem asi 92 500 pracovníků.

[ABB Press Release, July 2001]


Softwarový systém pro dánskou plynárenskou společnost

Firma Logica podepsala kontrakt s dánskou státní plynárenskou společností DONG (Dansk Olie og Naturgas) na dodávku řešení, které umožní zajistit přístup třetích stran k sítím a zásobníkům a otevřít tak trh se zemním plynem konkurenci. Jádrem tohoto řešení bude Prodis – vlastní produkt společnosti Logica.

Tento projekt je součástí dlouhodobých dánských aktivit zaměřených na splnění požadavků direktivy Evropské unie o liberalizaci trhů s plynem. Proto bylo rozhodnuto o implementaci systému Prodis, který byl vyvinut s cílem podpořit otvírání trhů s energiemi. Systém je natolik flexibilní, že bude moci být snadno přizpůsoben dalším stádiím liberalizace a případným změnám regulačních pravidel. Zvládne radikální nárůst množství dat, který bude s dalšími etapami liberalizaci spojen, ale i případné další změny, jako připojení nových úseků plynovodu nebo zavedení nových typů komerčních transakcí.

(Logica)


Promotic na Aquathermu

Softwarový systém SCADA Promotic 2000 je nástroj pro sběr dat, monitorování a řízení technologických procesů. Komplexní množina softwarových a grafických objektů, komunikačních ovládačů a zcela otevřená koncepce umožňuje vytvářet rozsáhlé distribuované aplikace přesně podle požadavků zákazníka. Zabudovaná standardní softwarová rozhraní s názvy ActiveX, ODBC, DAO, OLE, DLL, OPC, DDE, TCP/IP, Web dovolují plně integrovat systém Promotic s jinými softwarovými produkty: podnikovými databázemi (Dbase, Access, FoxPro, Informix, Oracle a další), komunikačními servery jiných výrobců (servery OPC, DDE/OLE) atd. Koncepce XML přináší do systému Promotic další standard a uživatelům nabízí významné rozšíření množiny funkcí v oblasti internetových technologií.

Obr. 1.

Firma Microsys kromě vývoje a distribuce systému Promotic nabízí také komplexní služby v podobě dodávek aplikačního softwaru. Příkladem takové aplikace je systém Promotic-Energ pro oblast sledování, řízení a bilancování odběrů energií podniků. Příznivá cena systému Promotic, kvalitní technicko-programová pomoc a poskytování podpory při tvorbě aplikací jsou pro zákazníka zárukou správné investice.

Přijměte proto pozvání na letošní mezinárodní veletrh Aquatherm, kde vám ve společném stánku firem Microsys a Amit (stánek č. 430, pavilon L) předvedeme systém Promotic, ukázky aplikací Promotic-Energ a další. Výstava Aquatherm se koná ve dnech 20. až 24. listopadu 2001 na pražském Výstavišti.

Další informace je možné získat z internetových stránek (www.microsys.cz) nebo přímo u firmy Microsys, spol. s r. o., Tavičská 21, 703 00 Ostrava, tel.: 069/661 43 02, fax: 069/661 43 01, e mail: sw-sales@microsys.cz

Ing.Zdeněk Malina, Microsys, Promotic-Energ


Doprovodný program veletrhu Pragoregula/Elexpo ’02

Odborný program doprovázející veletrh měřicí, regulační a automatizační techniky Pragoregula/Elexpo je pro příští rok připravován na dny 26. až 28. března, tj. shodně s konáním veletrhu. Budou ho tvořit:

 • přehledové přednášky a odborné referáty, prezentované v rámci standardní odborné konference a otištěné ve sborníku s ISBN,
 • tutoriály (kurzy rychlého přehledového seznámení) s učebním textem,
 • posterové prezentace a diskuse,
 • společenská setkání při příležitosti předchozích aktivit.

Zájemci o aktivní vystoupení v kterékoliv z uvedených forem mohou neprodleně zasílat své nabídky, které musí obsahovat název a typ příspěvku (přednáška, referát, tutoriál, poster), abstrakt v rozsahu 100 až 200 slov včetně informace o cíli a motivaci příspěvku, jméno autora (autorů) a adresní údaje (e-mail).

Při výběru témat je třeba přihlédnout k jejich přínosu pro širší technickou veřejnost a ke vztahu k jedenácti hlavním tematickým okruhům nomenklatury veletrhu, kterými jsou (1) integrovaná automatizační řešení, (2) systémy pro automatizaci, (3) řídicí prostředky a regulátory, (4) snímače a měřicí zařízení, (5) vážicí zařízení, (6) analytická technika, (7) akční členy, (8) pohony a servopohony, (9) kontrolní a zkušební zařízení a mikroskopy, (10) komponenty a moduly (elektrické, elektromechanické i mechanické), (11) služby.

Uzávěrka příjmu přihlášek přehledových přednášek, referátů a tutoriálů je 30. listopadu 2001. Autoři budou o přijetí návrhu uvědoměni do 15. prosince t. r. Úplné texty bude třeba dodat do 15. ledna 2002.

Posterové prezentace, jako nově zavedená kategorie, budou přijímány až do naplnění kapacity (s dílčí uzávěrkou 15. února 2002 pro autory požadující publikaci dvoustránkové článkové verze svého posteru ve sborníku). Bez nároku na otištění lze postery připravené jako plakát o rozměrech 80 × 100 cm přijímat až do zaplnění vymezeného prezentačního prostoru, který je koncipován jako volně přístupný všem návštěvníkům veletrhu. V předem ohlášených časech budou autoři u svých posterů k dispozici případným individuálním zájemcům o daný problém. Malé i velké firmy tak mají rovnou šanci prezentovat určitý jimi úspěšně vyřešený problém s možností pozvat zájemce do svého stánku.

Veškeré další informace týkající se doprovodného programu, včetně preferovaných elektronických přihlášek pro aktivní i pasivní účastníky, lze získat z webových stránek http://www.pragoregula.cz nebo u jeho odborného garanta, kterým je doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc., Ústav přístrojové a automatizační techniky FSI ČVUT, Technická 4, 166 07 Praha 6, tel. + faxmodem 02/24 35 25 31, fax 02/333 64 14, sulc@fsid.cvut.cz Informace o vlastním veletrhu jsou na http://www.incheba.cz/pragoregula

(bš)


Obr. 1.

Soumrakový spínač MSS

Soumrakový spínač MSS je určen ke spínání spotřebičů v závislosti na intenzitě okolního osvětlení. Tento spínač je vhodný pro automatické ovládání veřejného osvětlení, reklamních panelů a výloh. Vzhledem ke krytí IP65 je možné jej použít ve venkovním prostředí. Jako spínací prvek je použito relé. Napájecí napětí je 230 V AC, 50 Hz. Maximální spínaná zátěž je 3 A, 230 V AC. Spínač má rozměry 66 × 66 × 36 mm. Bližší informace lze získat na: http://www.microcomp.sro.cz