Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Krakov-Balice: „Dostavte se k odbavení“

Společnost B&R se často podílí na realizaci náročných projektů v oblastech, které ob­vykle nejsou spojovány se strojírenstvím. Jedním z takových projektů je dodávka za­řízení pro přepravu a kontrolu zavazadel na letišti Balice v polském Krakově.
 

Rozšíření letiště Balice

 
Součástí rozsáhlé rekonstrukce odletové­ho terminálu na letišti Krakov-Balice v roce 2005 byla modernizace odbavovacích přepá­žek v odletové hale včetně zařízení pro ná­slednou manipulaci se zavazadly. Výsledkem jsou kvalitnější služby cestujícím a bez závad fungující zařízení zajišťující vnitřní přepravu, kontrolu a roztřídění zavazadel. Moderniza­ci zařízení zajišťovala firma Dimark, která se specializuje na vnitřní přepravní techniku. Firma prokázala své schopnosti již dříve při realizaci podobného projektu na poznaňském letišti Ławica.
 
Firma Dimark měla za úkol zejména:
  • demontovat, přemístit a opět nainstalovat velký počet pásových dopravníků,
  • vybavit odbavovací přepážky váhami a pro­vozními počítačovými terminály,
  • integrovat do řídicího systému od společ­nosti B&R tři speciální zařízení pro kon­trolu zavazadel (skenery) a protipožární dveře v objektu,
  • uvést celé zařízení pro přepravu a kontro­lu zavazadel do provozu.
 

Zařízení pro přepravu a kontrolu zavazadel

 
Zařízení pro přepravu a kontrolu zavaza­del na letišti Krakov-Balice se skládá z mno­ha pásových dopravníků pro přepravu za­vazadel, tří speciálních zařízení pro auto­matickou kontrolu nezávadnosti zavazadel (skenerů) a odpovídajícího řídicího systému. Úkolem řídicího systému je směrovat zava­zadla od odbavovacích přepážek ke skene­rům (obr. 1) a k dalším návazným třídicím a manipulačním pracovištím. Každé zava­zadlo prochází ve skenerech podle potře­by i několika různými úrovněmi kontroly. Podle výsledku těchto kontrol je zavazadlo nasměrováno buď přímo k nakládce na pře­pravní vozíky, nebo k ruční kontrole zaměst­nanci letiště.
 
Každé zavazadlo na sobě nese štítek s je­dinečnými identifikačními údaji, které ske­nery snímají. Je tedy možné přesně sledovat, kde se které zavazadlo právě nachází a jaké je místo jeho určení. Zavazadla schválená jako nezávadná jsou od skenerů přepravována pá­sovými dopravníky ke karuselu, ze kterého je pracovníci překládají na přepravní vozíky. Řídicí systém je nastaven tak, aby mezi sou­sedními zavazadly na dopravníku byly zacho­vány určené rozestupy. Tím se předchází koli­zím zavazadel na dopravnících. Dostane-li se zavazadlo do kritické oblasti, soustava zábran ho na potřebnou dobu pozastaví a poté opět uvolní, a to při zachování pořadí zavazadel. Řídi­cí systém sleduje provoz na návazných dopravní­cích a zabraňuje uvíznu­tí zavazadla, jeho vrácení zpět anebo nasměrování na dopravník, který není v činnosti. Řídicí systém zodpovídá i za kontro­lu výškového rozměru zavazadel na vstupu do skenerů.
 
Veškeré potřebné ří­dicí funkce a dokonalou činnost celého zařízení zajišťuje integrovaný ří­dicí a vizualizační sys­tém sestavený převáž­ně z komponent značky B&R.
 

Struktura řídicího systému B&R

 
Řídicí systém zaříze­ní pro přepravu a kon­trolu zavazadel na le­tišti Krakov-Balice se skládá především z řídi­cí jednotky B&R Sys­tem 2005 s výkonnou procesorovou jednot­kou s procesorem Intel (obr. 2), systému distri­buovaných modulů I/O s krytím IP67 a ovláda­cího panelu B&R Power Panel. Řídicí jednotka B&R je vybavena inte­grovaným rozhraním pro Ethernet TCP/IP s přeno­sovou rychlostí 10/100 Mb/s ke komunika­ci mezi ovládacím panelem, programátorem a webovým serverem. Dalšími doplňky jsou slot pro vyjímatelnou kartu Compact Fla­sh ke vkládání programů např. z notebooku bez nutnosti jeho připojení k řídicí jednotce nebo ovládacímu panelu kabelem, dvě ko­munikační rozhraní pro systém I/O modulů X67 a programovatelná rozhraní RS-485 pro komunikaci se skenery zavazadel. Decentra­lizovaný systém I/O minimalizuje potřebnou kabeláž, a šetří tak náklady při zachování vy­soké spolehlivosti.
 
Použitá sběrnicová struktura řídicího sys­tému zjednodušuje a usnadňuje jeho pro­jektování, instalaci, diagnostiku i servis. Výkonný procesor je zárukou bezproblé­mové realizace pokročilých řídicích algo­ritmů i komunikace se speciálními skenery zavazadel. Ovládací panel s grafickým dis­plejem výrazně zobrazuje výstražná hlášení a umožňuje volit mezi různými provozními režimy celého zařízení, včetně jeho ruční­ho ovládání.
 
Realizovaný řídicí systém B&R lze díky jeho modulární struktuře v budoucnu snad­no rozšiřovat o další moduly I/O i provozní terminály a také prostřednictvím sítě Ether­net TCP/IP integrovat s letištní infrastruk­turou IT.
 
Obr. 1. Jeden ze tří skenerů pro automatickou kontrolu obsahu zavazadel připojených k řídicímu systému B&R
Obr. 2. Sestava řídicí jednotky B&R System 2005 v řídicím rozváděči na letišti