Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Konference Security 2014

Již 22. ročník konference o bezpečnosti v ICT Security 2014 se uskutečnil 14. února v hotelu AquaPalace Praha v Čestlicích. Před­nášky probíhaly ve dvou sekcích, manažerské a technické. Manažerská sekce byla uvedena přednáškou Martina Tobolky z firmy AEC o normě ISO/IEC 27001:2013, která shrnuje pravidla bezpečnosti informací v podnicích, jimiž lze omezit případné hrozby a účinně zabezpečit informace, know-how, majetek a osoby. Mnohé podniky mají již řízení bez­pečnosti informací certifikováno podle nor­my ISO/IEC 27001:2005. Martin Tobolka jasně shrnul novinky aktuální normy, kte­rá mimo jiné zavádí politiku bezpečnosti in­formací pro vztahy s dodavateli. Další blok přednášek v manažerském sále byl věnován fenoménu BYOD (Bring Bring Your Own Device). Přednášející se zamýšleli nad tím, jak mají podniky zajistit svá data v případě, přistupují-li do podnikových sítí a serverů zaměstnanci a spolupracovníci prostřednic­tvím svých vlastních počítačů, chytrých te­lefonů a tabletů.

 
V přednášce Kybernetická bezpečnost z pohledu státu seznámil Vladimír Rohel z Národního centra kybernetické bezpečnosti posluchače s tím, jak jsou koordinovány akti­vity pro ochranu kyberprostoru na úrovni stá­tu. Tyto aktivity vyústily do zákona o kyber­netické bezpečnosti, který je právě projedná­ván v Poslanecké sněmovně ČR.
 
Přednášky v technické sekci konference poskytly informace o rizicích kybernetických útoků, o antivirových ochranách, šifrování disků apod. Dosud byla antivirová ochrana založena na tom, že antivirové programy reagovaly na útok s určitým zpožděním. Sou­časné směry ochrany proti virům mají toto zpoždění eliminovat pomocí inteligentních analýz dat a virtualizací ochrany proti úto­kům. Těmto směrům se věnovali přednáše­jící v bloku nazvaném Inteligentní analýzy.
 
Konference byla v přísálí doplněna vý­stavkou, na které své produkty a služby pro ochranu dat představily partnerské firmy konference. V průběhu konference probíhala hackerská soutěž, při níž si zájemci vyzkou­šeli techniky používané hackery k získání přístupu k moderním webových aplikacím a firemním systémům. Zábavným a legálním způsobem se tak seznámili s tím, co je nové­ho v oblasti bezpečnosti informací.
 
Organizátorem konference byla společ­nost AEC, která dodává software a služby pro bezpečnost dat a antivirovou ochranu. Dal­ší informace a přednášky ke stažení jsou na www.aec.cz/konference.

(ev)