Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Konference mladých vědeckých pracovníků – Brno 2002

číslo 2/2003

Konference mladých vědeckých pracovníků – Brno 2002

Dne 20. listopadu 2002 se v Brně uskutečnila Konference mladých vědeckých pracovníků – Brno 2002. Iniciátorem a garantem akce byl výbor Českomoravské společnosti pro automatizaci. Vlastním uspořádáním konference byl pověřen Ústav automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Cílem garanta i pořadatelů konference je vytvořit pro doktorandy ze všech kateder zabývajících se kybernetikou a automatizační technikou, a to nejen z Brna, ale z celé ČR, trvalé fórum k prezentaci výsledků jejich práce a vzájemné výměně zkušeností. Tato akce je současně memoriálem prof. Ing. Miloše Štěpánka, DrSc., dlouholetého pracovníka ÚAI, který se v posledních letech věnoval zejména výchově doktorandů a náhle zemřel v září roku 2002.

Celkem se na konferenci prezentovalo šestnáct doktorandů se třinácti příspěvky, které hodnotila porota ve složení doc. B. Lacko, doc. M. Lukeš, Ing. L. Žalud (všichni VUT Brno) a Ing. P. Boček (Technická kancelář Siemens, Brno).

Jako nejpřínosnější vybrala porota příspěvky Integrovaná vzpěra s hydraulickým pohonem od Ing. O. Jakubského a Systém na výrobu dílců z vláknových kompozitů od Ing. J. Jiráska.

Příspěvek Ing. Jakubského je věnován konstrukčnímu návrhu vzpěry s přímým hydraulickým pohonem a možnostem jejího využití, a to včetně porovnání mechanických vlastností navrhované vzpěry s vlastnostmi vzpěry s elektromechanickým pohonem.

V příspěvku Ing. Jiráska je řešen návrh stroje pro výrobu nových typů materiálů s hybridní strukturou (kompozit-kov), kde kompozitní složka je vytvořena z jednotlivých orientovaných svazků vláken. Tato koncepce přináší lepší poměr hmotnosti a pevnosti a současně umožňuje dosáhnout všesměrové pevnosti i u jednovrstvého kompozitu.

Současně porota ocenila příspěvky Diagnostika a údržba automatizačních systémů od Ing. L. Černého a Řízení servomotoru pomocí pulsní šířkové modulace od Ing. P. Stružky. Dále zaujaly zejména příspěvky Vývoj snímače vibrací s šesti stupni volnosti Ing. V. Čecha a Využití neuronové sítě ve funkci extremálního regulátoru od Ing. M. Uhra a Ing. J. Kaulera. Z Technické univerzity v Liberci byl na konferenci zaslán příspěvek v anglickém jazyce Make a comparision between the optimal control for LQR and the H2 optimal control autorů S. M. Gharaziho a M. Moučky, který, vedle vlastního odborného přínosu, připomenul význam angličtiny v současném světě vědy a techniky.

Příspěvky prezentované na konferenci jsou obsaženy ve sborníku s názvem Konference mladých vědeckých pracovníků v oblasti automatizace (ISBN 80-214-2255-6, FSI VUT, Brno 2002), který lektorovali doc. Ing. R. Knoflíček, CSc., a Ing. Z. Němec, CSc., z VUT v Brně.

Lze říci, že uskutečněná konference byla dobrým základem nové tradice odborných konferencí mladých vědeckých pracovníků v oboru kybernetiky a automatizační techniky a že se i nadále bude dařit naplňovat účel vytyčený výborem Českomoravské společnosti pro automatizaci.

Ing. Petr Gahura,
editor sborníku konference,
VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství,
Ústav automatizace a informatiky
(gahura@post.cz)

Inzerce zpět