Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Konference Měření teplot a tepla 2011

Mezinárodní konference Měření tep­lot a tepla, navazující na dřívější konferen­ce pořádané v Ostravě pod názvem Měření a regulace teplot v teorii a praxi, se usku­teční v Kongresovém centru VŠB-TU Os­trava ve dnech 13. a 14. dubna 2011. Cílem konference je poskytnout účastníkům přehled o současném stavu v dané oblasti a informovat je o nových metodách měření a regulace teploty a tepla, zejména s ohle­dem na řízení výrobních procesů. Je určena pracovníkům vysokých škol, výzkumných ústavů, projektantům, provozním pracovní­kům a pracovníkům údržby.
 
Hlavní tematické okruhy konference jsou:
 • nové teoretické poznatky z oblasti měře­ní a regulace teplot,
 • poznatky z praxe měření a regulace tep­loty a tepla,
 • prostředky pro regulaci teplot v průmys­lu,
 • metody vyhodnocování a analýzy namě­řených hodnot a vyhodnocovací zařízení,
 • metrologie a kalibrace snímačů teploty,
 • dotykové a bezdotykové měření teploty povrchů,
 • termografie,
 • měření a bilancování tepla a jeho spotřeby,
 •  měření a regulace teplot a spotřeby tepla v inteligentních budovách,
 • měření teplot a tepla v systémech řízení ja­kosti,
 • informace o nových výrobcích.
 
Součástí konference bude stolní výstavka produktů. K účasti na konferenci se lze při­hlásit na www.mereniteplot.cz do 15. 3. 2011 (jen posluchači, účastníci ostatních katego­rií dříve). Korespondenční adresa je Tanger, spol. s r. o., Ing. Jaromír Kupka (jkupka@tanger.cz), Keltičkova 62, 710 10 Ostrava; tel.: +420 595 227 117.

(jk)