Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Konference Arap se bude konat počtvrté

Na podzim tohoto roku, na dny 4. a 5. listopadu 2008, je připravována v pořadí již čtvrtá konference Arap 2008. Akronym konference Arap vznikl z plného názvu Automatizace, regulace a procesy jako označení pro konference pořádané pro odbornou veřejnost aktivní v oboru automatického řízení. Konference Arap, na rozdíl od vědeckých konferencí, jsou orientovány na praxi: jejich cílem není prezentovat výsledky vědecké práce před fórem úzce specializovaných badatelů, ale umožnit pracovníkům z průmyslu, energetiky, dopravy a akademických pracovišť zaměřených na oblast řízení procesů vzájemně prospěšné setkávání, při němž lze efektivně získávat a vyměňovat si informace o nových metodách a vývojových trendech použitelných v praxi.
 
Konference Arap volně navazuje na tradici odborných konferencí, které byly dříve součástí doprovodného programu veletrhu Pragoregula, a inspiruje se podobnými akcemi, jež se konají v zahraničí – jmenujme alespoň Process Management Academy, pořádanou v Německu agenturou ARC Advisory Group. Zájem o podobné akce ze strany přednášejících, sponzorů i návštěvníků dokazuje, že odborné konference mají své místo jako nástroj celoživotního vzdělávání odborníků i jako prostředek marketingové prezentace nových výrobků a služeb.
 
Také organizační výbor konference Arap se spolu s účastníky minulých konferencí shodli na tom, že výměna informací na odborných konferencí je pro firmy jednou z nejlepších investic. V době silného konkurenčního prostředí je právě takové fórum ideální pro výměnu názorů a zkušeností řešitelů z uvedené oblasti.
 
Základem programu konference budou opět vyzvané přednášky a přihlášené recenzované referáty. Úspěšnost toho konceptu potvrdily mj. výsledky anket. Například v roce 2006 účastníci nejvíce oceňovali tématickou zajímavost a inspirativnost přednášek k aktuálním trendům, které byly prezentovány ve vyzvaných přednáškách profesorů Vladimíra Maříka (ČVUT v Praze), Františka Zezulky (VUT v Brně) a Lubomíra Smutného (VŠB-TU v Ostravě). U referátů odborníků z praxe, které prezentovali např. pracovníci ZAT, a. s., byla oceňována jejich zkušenost a ochota podělit se o ni s ostatními. Příznivou
odezvu měla v minulém roce také panelová diskuse moderovaná prof. Jiřím Bílou.
 
Konference je obdobně jako v minulých letech připravována jako dvoudenní akce. Pořadatelsky ji zaštiťuje Fakulta strojní ČVUT v Praze. Konference se uskuteční v konferenční prostorách přímo na ČVUT, což mj. vede k přirozenému využití místa konání konference pro vzájemný kontakt studentů oboru a zúčastněných firem. Účast studentů pořadatelé podporují volným přístupem a nově také posterovou prezentací vybraných studentských prací.
 
Letošní konference je zaměřena na technicko-ekonomické aspekty současné automatizace procesní výroby, což dává dostatečně široký prostor k tomu, aby se zde ukázaly zájmy, potřeby a problémy těch, kteří automatizační projekty zadávají a následně provozují. Přípravný programový výbor navrhl tematické členění do sekcí. V jednotlivých sekcích se pod vedením garantů projednává výběr referátů, zajištění vyzvaných přednášek a adresné pozvání významných představitelů. Jednotlivými podtématy jsou:
  • nové metody řízení a řídicí algoritmy pro praxi (garant: doc. B. Šulc, ČVUT) – příklady použití, aplikace matematického modelování v praxi,
  • problematika automatizačních projektů z pohledu investorů (garant: Ing. J. Fibír, CSc., Siemens) – rentabilita pro investory, míra splněných očekávání po realizaci, preferované smluvní modely, zkušenosti z implementace,
  • požadavky na řízení technologických procesů v současnosti (garant: Ing. J. Pliska, I&C Energo, a Ing. J. Vacátko, ZAT) – z hlediska požadavků provozní ekonomie a vlivu na životní prostředí, z hlediska potřeb a zkušeností provozovatelů a dodavatelů,
  • specifické aspekty automatizačních řešení (garant: Ing. P. Bartošík, Automa) – požadavky legislativy a uplatňování standardů, prostředky a systémy automatického řízení určené do prostředí s nebezpečím výbuchu, funkční bezpečnost a zabezpečení řídicích systémů, specifické požadavky na řídicí systémy ve farmacii apod.
Dodavatelské firmy mají možnost doplnit tato obecně využitelná sdělení komerčními prezentacemi jak v podobě krátkého vystoupení v průběhu konference, tak i výstavním stolkem, informačními panely, reklamou ve sborníku, na webových stránkách konference apod. Organizované odborné diskuse jistě vhodně doplní také neformální kontakty během konference a společenského večera.
 
Všichni zájemci jsou srdečně zváni k aktivní i pasivní účasti, případně k přímé spolupráci na přípravě konference Arap 2008.
Aktuální informace včetně možnosti předběžného a později i závazného elektronického přihlášení jsou na webových stránkách konference www.arap.cz. Zájemci se na nich mohou předběžně přihlásit do 30. září 2008. Uzávěrka příjmu referátů je 6. října 2008.
(ed)