Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Konference ARaP 2013 ve znamení tutoriálů

Program odborné konference ARaP (Auto­matizace, Regulace a Procesy) (21. a 22. listopadu 2013 v konferenčním centru Fakul­ty strojní ČVUT v Praze 6 – Dejvicích) byl ovlivněn názory účastníků jiné konferen­ce, která se pod názvem Výuka automatiza­ce uskutečnila již 10. května 2013 ve Žďáru nad Sázavou. Pro učitele odborných škol ji pořádala Českomoravská společnost pro au­tomatizaci (spolupořadatel konference ARaP) spolu s VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou. Konference Výuka automatizace byla zor­ganizována při příležitosti vydání prvního dílu nové (dvoudílné) učebnice Automatiza­ce a automatizační technika. Z diskusí vy­plynul zájem o další (v podstatě celoživotní) vzdělávání učitelů automatizace a souvisejí­cích předmětů. Z odpovědí na anketu, která sondovala zájem o obory dalšího vzdělávání, vyplynulo pořadí témat (v závorce je uveden počet hlasů):

1. výuka automatizace, nové učební pomůc­ky, zkušenosti a náměty (29),
2. senzory, principy, stav a trendy vývoje (24),
3. PLC a jejich programování, norma IEC EN 61131-3 (21),
4. teorie a praxe regulační techniky, regulá­tory, realizace a nastavování (20),
5. chytré domy, jejich účelnost, přínosy a realizace, příklady (20),
6. pohony, principy, stav a trendy vývoje (16),
7. logické systémy, teorie a praxe, návrh, teo­rie konečných automatů, nástroj SFC (13),
8. fuzzy logika a inteligentní systémy, mož­nosti, využití v praxi (9),
9. zásady projektování automatizovaných cel­ků (6).
 
Na periferii zájmu (s jedním hlasem) skon­čila další témata: měření dráhy strojů CNC, biomedicínská a asistivní technika a přístroje pro medicínu, komunikační sběrnice, mikro­řadiče (ATMEL, PIC), technická diagnostika, praktické využití automatizace na názorných příkladech, vizualizační systémy.
 
Pro témata 3, 4, 5, 7, 8 a 9 je společné vy­užívání programovatelných automatů (PLC), které je v praxi neoddělitelně spojeno s vý­ukou jejich programování podle normy IEC EN 61131-3. Nestačí jen povrchní encyklo­pedické znalosti, získané pasivním poslechem přednášek, ale jsou nutné dovednosti a praxe v řešení problémů. Toho lze dosáhnout jen in­tenzivní výukou v tematicky zaměřených kur­zech, kde si každý účastník může samostatně nebo v malé skupince vyzkoušet řešení jednoduchých příkladů a zadaných úloh. Napro­ti tomu pro témata 1, 2, 6 postačí jen přehle­dové znalosti na „encyklopedické úrovni“. K jejich získání stačí poslech vhodně zamě­řených přednášek.
 
Proto se organizátoři letošní konference ARaP 2013 rozhodli do jejího programu zařa­dit několik přednášek „tutoriálového charak­teru“. Podařilo se zajistit přednášky s velmi zajímavými tématy od autorů vpravdě fun­dovaných:
  • Počítačové vidění v průmyslu (prof. Ing. V. Hlaváč, CSc., Centrum strojového vnímání katedry kybernetiky FEL ČVUT v Praze),
  • Využití inferenčních senzorů v prediktiv­ním řízení (prof. Ing. V. Havlena, CSc., Research manager, Honeywell Prague),
  • Moderní senzory pro automatizaci (prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan Elek­trotechnické fakulty ČVUT v Praze a ve­doucí katedry měření FEL).
Zajímavé téma měla a kvalitně zpraco­vaná byla i přehledová přednáška Bezsen­zorové řízení synchronních motorů s permanentními magnety (Ing. Zdeněk Novák, doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., doc. Ing. Jan Chyský, CSc., Fakulta strojní ČVUT v Pra­ze). Ostatní přednášky měly spíše „mono­tematický charakter“ a převážně byly za­měřeny na řízení technologických procesů, např. v oboru spalování biomasy, na řízení bioplynových stanic a na techniku prostře­dí v budovách, ale i na řízení modernizova­né lokomotivy, na využití strojového vidění ve flexotisku nebo v měřicích a navigačních systémech pro průmysl či na modelování a si­mulaci při analýze rozložení teploty a tepel­ných toků v kotli. Podrobný program je uve­den na www.arap.cz.
 
Letošní konferenci ARaP (www.arap.cz) lze hodnotit jako velmi úspěšnou, což pla­tí především právě o její tutoriálové části. Je jen škoda, že se jí zúčastnilo velmi málo posluchačů z praxe a učitelů středních škol, kterým především byla určena. Jak cenné po­znatky mohli středoškolští učitelé na konfe­renci ARaP 2013 získat, popisuje ve vydání Automa č. 12/2013 na str. 57 učitel automa­tizace Josef Kovář ze SPŠ Zlín. Organizáto­ři konference budou usilovat o zajištění za­jímavých témat tutoriálů i pro příští (desátý) ročník a nalezení způsobu, jak konferenci zpřístupnit většímu poštu posluchačů z pra­xe a ze škol.
Ladislav Šmejkal