Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

Konference ARaP 2007 zve na zajímavý program

Konference ARaP 2007 zve na zajímavý program

Základní informaci o třetím ročníku odborné technické konference Automatizace, regulace a procesy – ARAP 2007, který se uskuteční v prostorách Fakulty strojní ČVUT v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2007, přinesla již předchozí vydání časopisu (Automa č. 6/2007 na str. 48 a č. 8–9/2007 na str. 44). Ústředním tématem konference ARaP 2007 jsou Inteligentní řídicí systémy, a to zejména z pohledu jejich uplatnění v praxi. Ke dni redakční uzávěrky tohoto čísla časopisu vydal programový výbor konference již podrobnější informaci o rozvrhu jejího přednáškového programu, zejména o vyzvaných hlavních přednáškách.

Konferenci otevře blok Použití inteligentních řídicích systémů pro řízení a sledování procesů s přednáškami (mj.):

 • Bezpečné řídicí systémy (Ing. R. Klik, UniControls a. s.),
 • Řídicí systémy pro drážní techniku (Ing. D. Nenutil, UniControls a. s.),
 • Pokročilé metody řízení pro zvyšování spolehlivosti a ekonomie provozu a jejich využití v praxi (Ing. J. Rubek, CSc., a kol., I&C Energo a. s.).

Následující blok Podpůrné prostředky pro tvorbu řídicích systémů obsáhne zčásti různorodá témata z oblasti návrhu řídicích algoritmů i z nových oblastí podpory obecně informativního charakteru. Návrhu řídicích systémů budou věnovány např. přednášky:

 • Pokročilé algoritmy řízení v systému REX (prof. M. Schlegel, CSc., ZČU v Plzni),
 • Návrhy inteligentních řídicích systémů v prostředí Simulink (Ing. J. Jirkovský, Humusoft s. r. o.).

Témata obecně informativního charakteru jako nový krok v programové skladbě konferencí ARaP budou náplní přednášek např.:

 • Ochrana průmyslového vlastnictví (Ing. H. Dušková, Patentové středisko TIC ČVUT v Praze),
 • Negativní dopady současného způsobu provádění výběrových řízení pro investory (Ing. J. Fibír, CSc., Siemens, s. r. o. – Divize I&S).

Co se týče široké odborné veřejnosti, a to zejména pracovníků, kteří stojí před rozhodnutím o investicích do nových, nebo do obnovy starých řídicích systémů, zájem je očekáván o poslední z uvedených vystoupení, v němž budou prezentovány osobní zkušenosti autora z pozice odběratel–dodavatel, především s ohledem na vztah ceny a kvality technického řešení.

Na obsah vystoupení Ing. Fibíra naváže panelová diskuse přítomných předních představitelů oboru automatizace a řídicí techniky, v níž jistě dojde i na problematiku výuky a která bude pro plénum konference inspirací k neformální, volné diskusi v rámci společenského večera uzavírajícího první den konference.

Program druhého dne konference bude orientován na provozní problémy řídicích systémů a získávání informací pro tyto systémy, rozebíranými např. v přednáškách:

 • Senzory a snímače pro užití v robotice, automatizaci a biomechanice (doc. Ing. J. Volf, DrSc., ČVUT v Praze),
 • Diagnostika v řídicích systémech ZAT (Ing. J. Jančík, Ing. J. Vacátko, ZAT a. s.),
 • Diagnostika řídicího systému parní turbíny (Ing. S. Petelík, ZAT a. s.),
 • Diagnostika systému řízení regulačních kazet reaktoru (RRCS) (P. Velhartický, ZAT, a. s.),
 • Riadenie ohrevu na báze inteligentného systému nepriameho merania (prof. Ing. K. Kostúr, CSc., Ing. M. Durdan, TU Košice),
 • Genetický algoritmus ako prostriedok pre riešenie diagnostických úloh strojového zariadenia (doc. Ing. Š. Gallová, CSc., TU Košice).

Program konference doplní další referáty, prezentace firem a náborové akce pro studenty oboru. Ti se po předchozí registraci (viz níže) mohou jednání konference zúčastnit bezplatně. Odborným garantem konference je doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc., z ústavu přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze (bohumil.sulc@fs.cvut.cz), na něhož lze směrovat případné dotazy.

K účasti na konferenci ARaP 2007 zve také redakce časopisu Automa, jeden z jejích mediálních partnerů. Právě aktuální informace o konferenci lze nalézt na http://www.arap.cz. Účastníci bez příspěvku ve sborníku, jednotlivci i firmy, se mohou k účasti na konferenci průběžně hlásit do 2. listopadu 2007.

(sk)

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde