Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Komunikační PC karty

Automa 4/2001

(Tedia)

Komunikační PC karty

Plzeňská společnost Tedia dodává na trh nejen ucelenou řadu technických prostředků pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů na bázi komponent pro PC systémy (Challenge serie a Precision serie), ale i řadu externích modulů pro distribuované systémy (MicroUnit serie). Logickou součástí sortimentu jsou proto také komunikační PC karty pro rozhraní standardů RS-232, RS-422, RS-485.

Obr. 1.

Úvod
První typ komunikační karty byl navržen již v roce 1992, nesl označení PCI-485 a obsahoval dva komunikační porty standardu RS-422/485, vybavené v současné době již historickým typem řadiče 82C450. Postupem let byly karty doplněny funkcemi automatického řízení přenosu, spolehlivou přepěťovou ochranou, při jejich konstrukci byly využity optrony se šířkou pásma 10 Mb/s, rovněž byla umožněna volba všech dostupných kanálů přerušení, vznikly první verze pro sběrnici PC/104 a v loňském roce byl vývoj završen řadou typů pro sběrnici PCI. Zkušenosti získané mnohaletým vývojem a aplikací více než dvou tisíc kart napomohly dosáhnout výborných vlastností při zachování příznivějších cen oproti dováženým typům.

Za zmínku stojí ještě jeden společný znak všech komunikačních kart Tedia, typové značení PCI-xxx. Uživatelé výrobků Tedia si již zvykli, že karty analogových vstupů a výstupů nesou označení PCA, karty digitálních portů označení PCD atd. Označení PCI pro komunikační karty bylo zvoleno v době, kdy byla zveřejněna první specifikace v tu dobu naprosto neznámé sběrnice PCI (červen 1992). Při výběru je tedy třeba brát na zřetel, že označení PCI v názvu nijak nespecifikuje použitou sběrnici.

Základní vlastnosti
Informace o komunikačních kartách Tedia pro sběrnici ISA byly zveřejněny již vícekrát, následující odstavce budou proto věnovány novým typům pro sběrnici PCI.

Vynikající výkonové vlastnosti všech typů pro sběrnici PCI jsou dány použitím řadiče s označením OX16PCI954 (jeho základní vlastnosti byly popsány v časopise Automa 7/2000). Tento typ řadiče byl na trh uveden před necelými dvěma lety a dodnes nepochybně je špičkou mezi obvody registrově kompatibilními s jeho předchůdci 16C450, 550, 650 a 750. Přenos dat při paralelní komunikaci na více linkách je natolik efektivní, že se karty osazené OX16PCI954 zatížením systému řadí spíše k inteligentním komunikačním kartám osazeným mikropočítači než k typům založeným na standardní struktuře s univerzálním řadičem PCI s lokální sběrnicí a navazujícími UART standardu 16C550 (např. MOXA, AXIOM apod.).

Tab. 1. Přehled komunikačních kart Tedia pro sběrnice PCI a ISA

Označení PC karty PCI-1222
PCI-1224
PCI-1232
PCI-1234
PCI-1482
PCI-1484
PCI-681
PCI-685
PCI-681H
PCI-685H
Typ rozhraní RS-232 RS-422, RS-485
Počet portů 2
4
2
4
2
4
1
2
1
2
Řadič UART OX16PCI954 TL16C550C TL16C750C
Přenosová rychlost do 115,2 kBd do 921,6 kBd
Přenášené signály TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI TXD, RXD, dvě zakončovací impedance
Řízení přenosu dat RTC/CTS, XON/XOFF, ADFC ADFC, RTS ADFC, RTS, DTR ADFC, RTS, DTR
Optická izolace - 1 000 V DC
Přepěťová ochrana 2 kV1) 15 kV1) 300 A2)
Sběrnice PCI (32 bitů, 33 MHz, 5 V) ISA (8 nebo 16 bitů)
Software ovládače pro Windows 95/98/NT4/2000 OS3)
Poznámky 1) IEC1000-4-2, vzduch
2) IEC 801-5, impuls 8/20 µs
3) podpora zajištěna interními prostředky operačních systémů

Protože mnoho výrobců komunikačních kart s rozhraním RS-422/485 dodává varianty alternativně vybavené izolací portů a přepěťovými ochranami na bázi transilů, bývá diskutována potřeba těchto doplňků v praxi. Netřeba dodávat, že snaha o cenovou úsporu směřuje k volbě nejméně vybavených typů. Vezmeme-li však v úvahu možné problémy se zemními smyčkami a přepětím indukovaným do dlouhých vedení, dospějeme k závěru, že nevýznamná počáteční úspora se může vymstít v menší spolehlivosti celého systému. Navíc řada norem (např. Profibus) izolaci rozhraní předepisuje.

Porty komunikačních kart Tedia jsou vždy izolovány od PC, kromě toho jsou karty vybaveny přepěťovými ochranami.

Softwarová podpora
Součástí dodávky nových komunikačních kart Tedia osazených řadiči OX16PCI954 jsou ovládače pro operační systémy Windows. Ačkoli jsou tyto ovládače vytvářeny přímo výrobcem řadiče Oxford Semiconductor, vývojové oddělení Tedia má díky uzavřené smlouvě k dispozici jejich kompletní zdrojové kódy, umožňující přesnou dokumentaci a současně i lokalizaci případných problémů.

Komunikační karty pro sběrnici ISA jsou podporovány interními ovládači naprosté většiny používaných operačních systémů.

Závěr
Komunikační PC karty Tedia spolu s řadou konvertorů rozhraní již roky nepochybně patří mezi cenově atraktivní a technicky vyspělé řešení pro komunikaci a přenos dat v průmyslovém prostředí a v praxi je využívá množství významných českých podniků. Doplnění dosavadního sortimentu o moderní výkonné typy dává dobrý předpoklad, že tomu tak bude i v budoucnosti.

Technické a obchodní informace o celém sortimentu výrobků lze získat na domovské stránce www.tedia.cz, u smluvních obchodních partnerů nebo přímo na adrese výrobce:

TEDIA spol. s r. o.
Zábělská 12
312 11 Plzeň
tel.: 019/747 81 68
fax: 019/747 81 69
e-mail: tedia@tedia.cz