Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Komplexní systém pro údržbu a správu výrobních prostředků HMS Netbiter

Centralizovaný systém údržby a správy výrobních prostředků je pro výrobní firmy nej­důležitější součást facility managementu. Dobře implementovaný systém dokáže ušet­řit značné peníze, neboť optimalizuje náklady na údržbu a obnovu výrobního zařízení.
 
Profesionální systém vzdálené správy výrobních prostředků musí komplexně řešit otáz­ku sběru dat, jejich archivaci i interpretaci. Takovým systémem je HMS Netbiter, který zákazníkům v ČR i SR nabízí v zastoupení společnosti HMS Industrial Networks AB fir­ma FCC průmyslové systémy.
 
Společnost FCC průmyslové systémy do­sud zastupovala HMS pouze v oblasti kon­verzí průmyslových sběrnic. Nejznámějším výrobkem HMS je Anybus X-Gateway, za­řízení specializované na propojení různých průmyslových sběrnic s odlišnými protokoly.
 
V loňském roce HMS převzala společnost Intellicom, poskytovatele služeb v oblasti údržby a správy výrobních prostředků. Bylo to výhodné spojení, neboť průmyslové ko­munikační brány (gateways) jsou nezbytnou součástí hardwarové vrstvy celého systému.
 
Co poskytuje Netbiter, vzdálený správ­ce průmyslových aplikací? Nabízí komplex­ní systém vzdálené správy a sběru dat, jehož komunikační schéma ukazuje obr. 2.
 
Základem je datové centrum Netbiter Argos, jehož servery jsou instalovány na utajeném místě a chráněny proti napadení stejně spo­lehlivě jako datová úložiště velkých bank. Do něj ukládají data jednotky připojené ke kon­krétnímu stroji, výrobní lince nebo celému provozu; úroveň, na které chce uživatel data sbí­rat, si určí sám. Jednotky sbě­ru dat Nebiter Easy Connect jsou vlastně také komunikač­ní brány, které šifrují data ze sériového rozhraní a posílají je do úložiště Netbiter Argos. Je-li k dispozici ethernetové připojení k internetu, stačí je připojit kabelem, jde-li o mís­ta bez připojení nebo mobilní zařízení, data se přenášejí pro­střednictvím GPRS. Výhodou je, že není třeba zřizovat VPN nebo žádat o pevnou IP adresu v mobilní síti; spojení je vždy v režii serveru Netbiter Argos.
 
Sériové rozhraní na dru­hé straně brány Netbiter Easy Connect je základem pro sběr dat. Je kompatibilní s jednotkami HMS Any­bus, pomocí nichž lze připojit v podstatě li­bovolnou průmyslovou sběrnici. Je tedy mož­né sbírat diagnostická data z komunikačních subsytémů založených na sběrnici Profibus, stejně jako ControlNet nebo EtherCAT. Je-li třeba monitorovat přímo analogové nebo digi­tální signály, je možné připojit jednotky ana­logových či digitálních vstupů.
 
Uživatelé přistupují k datovému centru Netbiter Argos přes webové rozhraní se zabez­pečeným protokolem. Služby, které Netbiter Argos nabízí, mají několik úrovní. Zdarma je možné připojit tři jednotky sběru dat a určit jednoho uživatele, který může uložená data z jednotek prohlížet a kterému jsou zasílány e-maily v případě předvolených alarmových situací. Předplacené služby zahrnují možnost připojení neomezeného počtu jednotek pro sběr dat, zásobník 50 000 posledních dato­vých logů, zasílání varovných SMS při alar­mu, ale hlavně sestavy (reporty), časové prů­běhy (trendy), územní lokalizace pro mobilní sběr dat (včetně mapových podkladů) a další diagnostické nástroje. Možný je i export dat pro využití v jiných aplikacích.
 
Systém Netbiter je největším přínosem pro firmy s diverzifikovanými výrobními kapaci­tami. Je prostředkem efektivní centralizované správy výrobních prostředků; poskytuje in­formace o stavu výrobních zařízení rozmís­těných kdekoliv na světě. Jakékoliv další technické, organizační nebo obchodní informace o systému pro údržbu a správu výrobních prostředků HMS Netbi­ter si lze vyžádat v libovolné kanceláři spo­lečnosti FCC průmyslové systémy.
 
Obr. 1. Jednotka sběru informací Netbiter Easy Connect
Obr. 2. Uspořádání systému pro údržbu a správu výrobních prostředků HMS Netbiter