Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Komplexní řízení od výroby po podnik z jednoho zdroje

číslo 2/2003

Komplexní řízení od výroby po podnik z jednoho zdroje

Nadnárodní koncern Invensys sdružuje nyní, po mnoha letech cílevědomého rozvoje, několik firem aktivních v různých oblastech průmyslové automatizace. Jde o značkové výrobce vesměs s dlouhodobými zkušenostmi v oboru, velkým počtem nainstalovaných a obsáhlým výběrem nových produktů a s předním postavením na světových trzích. Tyto skutečnosti spolu s možností využívat synergické efekty velké organizace umožňují koncernu Invesys nabídnout zákazníkům, provozovatelům diskrétních, spojitých i hybridních výrobních technologií a odpovídajících řídicích systémů, komplexní rodinu produktů a služeb pod souhrnným označením Invensys Production Management. Nabídka obsahuje špičková značková řešení pro všechny úrovně řízení průmyslového podniku, od výrobních linek po vrcholové vedení.

Současně je k podpoře takto široce pojaté nabídky produktů i služeb zřízena nová podnikatelská skupina nazvaná Invensys Production Management (IPM). Koncern Invensys je pevně přesvědčen, že tím dosáhl svého cíle – umět nabízet, dodávat a v provozu podporovat komplexní průmyslové informační řídicí systémy, v nichž se automatizační technika prolíná s informatikou (informačními technologiemi – IT).

„Invensys Production Management vyniká mezi svými kokurenty schopností nabídnout zákazníkům opravdu špičková řešení založená na výrobcích předních značek, mnohdy vedoucích na trhu, na osvědčených postupech jejich výroby a na celosvětově dostupné obchodní i technické podpoře, včetně pozáruční. To vše je navíc podpořeno důkladnou znalostí odvětví i prostředí, ve kterých zákazníci působí,“ charakterizuje novou skupinu Leo Quinn, provozní ředitel IPM.

Kdo patří do skupiny IPM?

Skupinu IPM nyní tvoří firmy:

 • APV, dodavatel technologických zařízení a automatizačních prostředků pro výrobu nápojů, potravinářský a farmaceutický průmysl a zdravotnická zařízení.

 • Avantis, poskytovatel řešení pro inteligentní správu výrobních prostředků vedoucí k větší efektivnosti podnikových procesů a maximální návratnosti investic.

 • Baan, dodavatel podnikového aplikačního softwaru zákazníkům působícím v automobilovém, leteckém, kosmickém a elektronickém průmyslu, ve výrobě strojů a strojních zařízení, zbraní apod. Baan nabízí také sadu internetových řešení iBaan a zaměřuje se na dodavatelské řetězce, správu životního cyklu produktů a správu vztahů se zákazníky.

 • Esscor, dodavatel velmi věrných simulátorů elektráren na fosilní paliva.

 • Eurotherm, výrobce špičkových produktů pro automatizaci v průmyslu a jeden z nejznámějších dodavatelů přístrojů řídicí a měřicí techniky na světě.

 • Foxboro, výrobce výkonných automatizačních systémů řady I/A Series, osvědčených v mnoha tisících kritických aplikacích po celém světě. Foxboro dodává také provozní přístroje a systémy pro sběr dat a sledování a řízení kontinuálních technologických procesů, pro energetiku apod.

 • Pacific Simulation (PacSim), jeden z předních dodavatelů softwaru pro simulaci procesů a poskytovatel simulačních služeb v oboru výroby papíru a celulózy.

 • Simulation Sciences Inc. (SIMSCI), vedoucí firma v oblasti simulace a optimalizace chodu kontinuálních výrobních a zpracovatelských procesů.

 • Triconex, vedoucí dodavatel produktů, systémů a služeb v oblasti zabezpečovací a řídicí techniky pro kritické aplikace na turbosoustrojích.

 • Validation Technologies, jeden z největších dodavatelů řešení pro farmaceutické podniky splňujících požadavky dohlédacích orgánů.

 • Walsh Automation, firma specializovaná na zlepšování výkonnosti cestou použití moderní automatizační techniky a IT v odvětvích s diskrétní i spojitou výrobou.

 • Wonderware, přední dodavatel softwaru pro průmyslovou automatizaci. Průkopník využití operačního systému Windows ve výrobním prostředí. První, kdo použil objektově orientované programování a kdo, pod názvem FactorySuite, nabídl průmyslu integrovanou rodinu programů pro řízení výrobního podniku.

Společnosti sdružené ve skupině IPM mají roční tržby celkem 2,4 miliardy USD a zaměstnávají 14 800 kvalifikovaných odborníků. Jejich produkty a služby se uplatňují v nejrůznějších odvětvích průmyslu, např. při těžbě a zpracování ropy a zemního plynu, v chemii, včetně malotonážní, při výrobě elektrické energie, potravin a nápojů, stavebních hmot, v dolech, v papírenském a farmaceutickém průmyslu, v oblasti zdravotní péče i v mnoha oborech s diskrétním i hybridním charakterem výroby.

„Shromáždili jsme přední společnosti nabízející na trhu špičkové produkty a řešení. Ve vzájemné spolupráci zastřešené koncernem Invensys budou schopny nabídnout zákazníkům ve všech směrech více, než kdyby působily osamoceně,“ dodává Quinn.

Synergické účinky nové organizace lze ilustrovat na příkladu významných softwarových firem Avantis, Baan a Wonderware. Nyní společně působí ve skupině IPM, spojeny snahou urychlit vývoj řešení a podporu výrobní spolupráce (Collaborative Production Management – CPM) v celém dodavatelském řetězci, která přináší uživatelům významné výhody. Konečným cílem je dospět k produktům pro řízení dodavatelských řetězců v reálném čase při „prodloužení“ jejich dosahu až do úrovně řízení výroby a dokázat poskytovat uživatelům veškeré údaje, které potřebují k dennímu rozhodování a řízení.

Proč se obrátit na IPM?

Jako odpověď na otázky typu „Co vše nová organizace koncernu Invensys znamená?“ a „Proč použít automatizační techniku a IT produkty a služby právě od skupiny IPM?“ nabízejí představitelé skupiny deset hlavních důvodů, poměrně podrobně rozvedených např. v [1]. V dalším textu je stručně projdeme: klasické letmo, nové obšírněji.

1. Reálná návratnost investic
Snad vůbec nejvýznamnějším rysem nabídky skupiny IPM je možnost sledovat reálný přínos, a tím dosáhnout požadované návratnosti, každé budoucí uživatelovy investice. To není u všech nabídek na trhu pravidlem. „Mnohé z rozsáhlých investic do automatizace a IT v minulých několika desetiletích nepřinesly slibovaná zlepšení, a vedoucí pracovníci ve výrobních podnicích jsou proto v tomto ohledu přirozeně skeptičtí,“ konstatuje Peter G. Martin, viceprezident IPM.

S cílem dosáhnout nezbytné objektivity vyvinula firma Invensys metodiku k definování a měření návratnosti investic (Return On Investment – ROI). Jejím základem je patentovaný způsob přeměny stávajícího systému účetního výkaznictví ve skutečný systém pro podporu rozhodování. Je-li např. do systému kalkulace nákladů podle činností, jako je Protean z Baan Process, zabudován patentovaný modul Dynamic Performance Measures od firmy Invensys, umožní takto rozšířené výkaznictví skutečně řídit proces stálého zdokonalování podniku. Všichni pracovníci – z vedení, výroby, údržby i inženýrských útvarů – mohou mít k dispozici údaje potřebné k vyhodnocení pravděpodobných důsledků, kladných i záporných, každé iniciativy cílené na zvýšení výkonnosti, samozřejmě včetně iniciativ založených na efektivní aplikaci automatizační techniky a IT.

2. Úspěšné reference se zárukou návratnosti investic
Řešení např. na bázi Dynamic Performance Measures již s úspěchem použilo mnoho zákazníků např. v plynárenství, při výrobě elektrické energie apod. s úsporami nákladů či nárůsty výkonnosti řádu desítek procent.

Důležité zde je, že skupina IPM je připravena podložit svá tvrzení o zaručené návratnosti investic nabídkou kontraktů na základě dosažené výkonnosti, kdy zákazník platí dodávku, celou nebo část, ze skutečně dosažených úspor nákladů. Dodavatel i uživatel tak mají jednoznačně společný cíl.

3. Znalost uživatelova technologického procesu
Mnoho dodavatelů nabízí výrobním podnikům produkty a služby i bez zkušenosti s daným odvětvím. Zákazníci pak dodavatelům často teprve vysvětlují základní pojmy z oboru. Jakékoliv řešení zakoupené od takového dodavatele tudíž asi nemá valnou naději uspět. Protože si je vědoma významu zkušeností v daném odvětví, vytvořila IPM ve své složce Invensys Process Solutions čtyři odvětvově orientované týmy zaměřené na petrochemii, energetiku, papírenství a na ostatní procesy (např. těžba a zpracování kovů, výroba cementu, malotonážní chemie, výroba potravin a nápojů, zdravotní péče, strojírenská a elektrotechnická výroba).

4. Úplnost služeb
Pro uživatele je zpravidla výhodná úplná služba – od návrhu, přes dodávku a uvedení zařízení do chodu po servis. Mnozí z potenciálních dodavatelů však nemají svou vlastní úplnou škálu produktů a služeb potřebných k realizaci řešení skutečně zlepšujících výkonnost podniku.

Společnosti orientující se na produkty sice nabízejí současnou techniku, avšak mívají potíže s jejím začleněním do stávajícího řešení. Inženýrské firmy často mívají značné zkušenosti z odvětví, avšak jen malé anebo vůbec žádné s propojováním výrobních linek se softwarem na úrovni podniku a s účetními systémy. A univerzální účetní a poradenské firmy s úspěšnými instalacemi podnikových softwarových systémů v nevýrobních odvětvích mívají jen malé, pokud vůbec nějaké, zkušenosti s výrobou.

Invensys se z tohoto pohledu jeví jako snad jediná společnost ve světě schopná dodat pro dodavatelský řetězec řídicí systém reálného času. Svědčí o tom nejen přivedení softwarových firem Baan, Wonderware a Avantis pod jednu střechu, ale i jejich propojení s firmami jako APV, Foxboro a Triconex, s jejich bohatými zkušenostmi ve výrobní oblasti.

5. Služby nejen pro produkty Invensys
Vedle prvořadé důkladné znalosti problematiky implementace vlastních produktů je druhou silnou stránkou skupiny IPM schopnost propojovat produkty Invensys s produkty od jiných výrobců. Vychází se ze skutečnosti, že není reálné chtít po zákazníkovi, aby vyřadil stávající systémy. Namísto toho s ním skupina IPM spolupracuje na jejich spojení se svou novou technikou, a tak zpravidla působí jako integrátor softwaru a hardwaru pocházejícího od různých firem.

6. Vize koherentních otevřených systémů
Přístup založený na myšlence otevřených systémů, který IPM sleduje, zajišťuje snadnou integraci jejích produktů se stávajícími systémy. Je proto také hlavním rysem nové základny IPM – objektově založeného konfiguračního softwaru ArchestrA firmy Wonderware. Nejdůležitější na této inovaci je, že objekty vytvořené s použitím produktu ArchestrA budou moci pracovat nejen na všech různých základnách Invensys, ale popř. i na jakékoliv řídicí platformě, současné i budoucí, od kteréhokoliv dodavatele (článek o produktu ArchestrA přinese Automa č. 3/2003 – pozn. red.). Stejným směrem rozvíjejí své produkty i ostatní firmy sdružené v IPM, když např. firma Baan nedávno představila nejnovější verzi svého integračního nástroje iBaan OpenWorld.

7. Od výrobních linek po vrcholné vedení
Jak je patrné z předchozího výčtu firem sdružených v mateřském koncernu, je IPM jednou z mála organizací, které mohou nabídnout nejen vlastní produkty pro řízení výroby „dole“ a podniku „nahoře“, ale i všechno mezi tím.

8. Snadné použití
Co snad nejvíce pomohlo IPM k postavení celosvětové společnosti, je její zaměření na skutečně snadno použitelné produkty. Příkladem je třeba firma Wonderware, před jejímž příchodem byly základem operátorských rozhraní výrobních strojů a zařízení (Human-Machine Interface – HMI) operační systém DOS a „tajemné“ kódované příkazy. Firma Wonderware si jako první uvědomila význam Windows jako základny pro tvorbu uživateli vstřícných produktů pro řízení a také jako první nabídla balík pro HMI konfigurovatelný technikem bez spoléhání se na profesi programátora. V této tradici pokračovala a drží se jí i nyní se svým nejnovějším produktem ArchestrA. Aspirací je nabídnout nejsnazší způsob integrace nejrůznějších softwarových produktů a demýtizovat tak ze současného pohledu komplexní kouzelnický kousek, jehož výsledkem je propojení softwarových aplikací na úrovních výroby a IT podniku. Dlouhodobou vizí je umožnit propojování aplikací bez ohledu na jejich původ.

9. Celosvětová působnost
Významnou vlastností ideálního dodavatele je jeho všudypřítomnost. Skupina IPM takovým všudypřítomným dodavatelem, jedním z mála v odvětví řídicí techniky, rozhodně je. Působí od Severní Ameriky, přes Evropu až po Dálný východ na severní polokouli i ve všech vyspělých průmyslových ekonomikách, včetně Austrálie, Brazílie a Jižní Afriky, na jižní polokouli. Dokáže tudíž následovat velké výrobní firmy a zajistit pro ně zavedení informačních řídicích systémů i podporu jejich provozu kdekoliv ve světě, kam se rozhodnou přenést svou výrobu.

10. Dlouhodobá stabilita
Spolu s celosvětovou působností pro IPM hovoří dlouhodobá a stabilní historie. Firmy sdružené v IPM podnikají celkem již déle než 100 let a jejich produkty a systémy jsou v činnosti ve více než 50 000 provozech po celém světě. Velikost, ekonomická síla i dosavadní historie jsou zárukou další dlouhodobé existence společnosti.

Závěrečné shrnutí

V deseti bodech stručně shrnuté skutečnosti pokládá skupina Invensys Production Management (IPM) za dostatečný důvod k tomu, aby se mohla pokládat když ne za jediného, tedy alespoň za jednoho z mála dodavatelů světové třídy plně kompetentních v oblasti informačních řídicích systémů pro dodavatelské řetězce a tvrdit, že nabízí pro tuto oblast komplexní revoluční řešení s dlouhodobou perspektivou.

Vedoucí pracovníci IPM jsou přesvědčeni, že žádný podnik nemůže fungovat v reálném čase v dodavatelském řetězci, aniž si nejprve plně sjednotí vše, co se děje uvnitř, na výrobních linkách a v závodech a mezi nimi a vedením. Jsou názoru, že dosud nikdo skutečně nevyřešil komplexní problém fungování dodavatelského řetězce v reálném čase a že IPM bude první, kdo takové řešení dodá.

(mk)

Invensys Automations Systems
Division Foxboro-Eckardt
Žirovnická 3124
106 00 Praha 10
tel.: 272 771 006
fax: 272 650 898
http://www.invensys.cz

Inzerce zpět