Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Komfortní regulace napětí

číslo 8-9/2004

Komfortní regulace napětí

V době, kdy je v energetické soustavě i v průmyslu kladen zvýšený důraz na kvalitu a spolehlivost dodávek elektrické energie, přichází firma GMC – měřicí technika s novým typem regulátoru transformátoru s odbočkami REG-DA s integrovanou funkcí monitorování transformátoru.

Regulátor napětí REG-DA jako součást regulačního systému REGSys je koncipován pro transformátory s odbočkami v sítích středního a vysokého napětí. Komfort v regulaci napětí spočívá v množství volně programovatelných prvků, jako jsou signalizační LED, vstupy a výstupy. Výhodou je i výkonný hardware a firmware, které doplňují soubor příkazů programovacího jazyka REG-L.

Regulátor REG-DA je možné jednoduše propojit s dalšími prvky z řady přístrojů REGSys a uživatel je schopen nalézt správné řešení pro každou úlohu měření a regulace.

Funkce regulátoru REG-DA lze rozdělit do následujících skupin: regulátor, zapisovač, statistik, trafo-monitor, převodník, ParaGramer a paměť událostí.

Regulátor

Samotný regulátor REG-DA nabízí několik metod regulace. Pro kompenzaci úbytku napětí na vedení jsou vedle známých metod (Z-Komp a LDC) k dispozici další metody. Na displeji lze nalézt veškeré požadované informace o průběhu regulace.

Zapisovač

S využitím funkce zapisovač lze zobrazit průběh napětí ve tvaru Yt diagramu. Poloha odbočky je registrována v závislosti na čase. V případě poruchy lze nalézt dobu jejího vzniku pomocí tlačítek na panelu regulátoru nebo pomocí PC. Tak je možné vyhodnotit poruchy v závislosti na době jejich vzniku. Kromě napětí zobrazuje druhý kanál další měřené veličiny, jako např. proud, napětí, teplotu oleje nebo tzv. teplotu horkého bodu.

Statistik

K definici regulace nestačí znát pouze celkový počet přepnutí za jednotku času. Je třeba také vědět, na kterém stupni a jak často byl transformátor přepínán. Tuto informaci podává funkce statistik, která je tím postavena do pozice prvku důležitého k definici kvality regulace a významného pomocníka pro určení cyklů pravidelných revizí.

Trafo-monitor

Doba života transformátorů podstatně závisí na teplotě horkého bodu. Tato teplota se vypočítá z měřených hodnot teploty oleje a proudu podle normy ČSN IEC 354 Pokyny pro zatěžování olejových výkonových transformátorů. Na základě výpočtu je zjištěna zbývající doba života transformátoru a je též možné současně řídit až šest skupin chladicích ventilátorů.

Převodník

Pomocí funkce převodník jsou zjišťovány měřené hodnoty z rovnoměrně nebo nerovnoměrně zatížených třífázových sítí. Veškeré hodnoty potřebné k definici elektrického stavu v napájecím uzlu jsou přehledně zobrazovány na obrazovce. Měřené veličiny je možné též získat pomocí proudového výstupu (v miliampérech).

ParaGramer

Jsou-li transformátory provozovány v paralelním provozu (master – follower, metoda minimalizace jalového proudu), je třeba vykonat několik dalších opatření. Funkce ParaGramer automatizuje paralelní spojení transformátorů. Využívá se zde zobrazení spínačů a je umožněno tvořit libovolné kombinace zapojení transformátorů a měnit hlavní transformátor (master). Pomocí funkce MSI (Master Slave Independent) je možné rychle a bezpečně zvolit funkci transformátoru prostřednictvím binárního vstupu nebo klávesnice.

Paměť událostí

V paměti událostí jsou zaznamenávány události nutné k objasnění případných poruchových stavů. Zaznamenávají se zde chronologicky poslední události včetně doby a data jejich vzniku. Jde např. o informace, kdy byl přepnut regulátor z ručního do automatického provozu nebo kdy překročilo či nedosáhlo napětí úrovně zadané mezní hodnotou.

Pro pohodlnou parametrizaci a programování regulátoru odboček REG-DA se s výhodou používá program WinREG.

Ing. Vladimír Ševčík,
GMC – měřicí technika, s. r. o.

GMC – měřicí technika, s. r. o.
Fügnerova 1a
tel.: 516 410 905-6
fax: 516 410 907
e-mail: gmc@gmc.cz
http://www.gmc.cz

Inzerce zpět