Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Komentář Asociace exportérů k vývoji situace na Ukrajině

Otto Daněk, místopředseda Asociace ex­portérů ČR, se vyjadřuje k dopadu vývoje na Ukrajině na české vývozce. Ve svém ko­mentáři konstatuje, že Česká republika v roce 2013 vyvezla na Ukrajinu zboží v hodnotě 32 mld. Kč, což činilo přibližně 1 % z expor­tu ČR. Z této hodnoty činily 21 mld. Kč stro­je a dopravní prostředky. Na první pohled se tedy zdá, že export na Ukrajinu není klíčo­vou položkou z pohledu celkového objemu českého exportu, nicméně může dojít k mír­nému snížení poptávky, a tím i k negativní­mu ovlivnění zejména výrobců automobilo­vého průmyslu a jeho subdodavatelů. Nepří­mo se však českého průmyslu může dotknout i strana dovozu, neboť z 23 mld. Kč doveze­ného zboží činily 13 mld. Kč suroviny, a to zejména železná ruda. Další negativum, které se může vbrzku dotknout českého průmyslu, je skutečnost, že přes území Ukrajiny vedou velmi významné produktovody. Nepříjemné je i to, že EGAP, doufejme, že pouze na krát­ký čas, „zmrazil“ svoje další aktivity na tom­to teritoriu a tím v podstatě zastavil nejenom export na Ukrajinu, ale zejména veškeré investice, které sem měly směřovat.

 
Ukrajinská krize se však ČR může do­tknout i jiným způsobem, a to zejména v obchodní spolupráci s Ruskou federací. Na toto území bylo vyvezeno zboží v hodnotě 116 mld. Kč (tj. 3,7 % našeho exportu), z toho stroje a dopravní prostředky za 82 mld. Kč. I v tomto případě se ale mnohem významněji může tato krize projevit zejména v automo­bilovém průmyslu. Ještě významnější dopad pro český průmysl může mít skutečnost, že jsme z tohoto teritoria v loňském roce dovezli zboží v hodnotě 155 mld. Kč (tj. 5,5 % z cel­kové hodnoty dovozů), z toho za 129 mld. mi­nerálních paliv. A právě tato komodita je pro českou republiku klíčová. Navíc naši podni­katelé nebo jejich mateřské firmy v posled­ních několika letech v Rusku proinvestovali více než 65 mld. Kč a jejich majetky tam jsou několikanásobně vyšší, což by je mohlo exis­tenčně ohrozit v případě nedohody.
 
Z uvedeného vyplývá, že ukrajinská kri­ze se může celé České republiky v horizon­tu dvou až tří měsíců velmi citelně dotknout, a to zejména nedostatkem surovin a ropy, ale i zmařením investic.
 
„A i když vím, že je nevhodné míchat politiku a obchodní aktivity, způsob řešení krymské krize ze strany RF nemůže nikoho nechat lhostejným,“ konstatuje v závěru své­ho komentáře Otto Daněk.

(ed)