Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Kam se ubírá vývoj v automatizaci a jak jej ovlivní současná ekonomická krize?

Závěr roku přirozeně vybízí k úvahám, co přineslo uplynulé období a čeho se můžeme nadít v tom nadcházejícím. Neotevřeli jsme si v redakci Automy věštírnu, ale požádali jsme několik představitelů firem a profesních organizací, aby se zamysleli nad tím, co tento rok znamenal pro obor automatizace a co lze očekávat v příštím roce, a to i s ohledem na současnou poněkud rozkolísanou ekonomickou situaci ve světě. Je patrné, že vyjadřovat se dnes v těchto souvislostech k vyhlídkám na příští rok je poněkud ošemetné, proto patří velký dík čtveřici odborníků, kteří vstoupili na tenký led a poslali nám svá stanoviska ke čtyřem otázkám.
 
Jak byste charakterizovali rok 2008 v oboru automatizace a senzoriky? Jaká technická řešení se v něm prosazují, jaká jsou na ústupu?
 
Roman Cagaš (Moravské přístroje):
Pokračuje propojování oblastí průmyslové automatizace a informační techniky. Stále rychleji mizí předsudky, které byly jakýmsi „folklórem“ v oboru průmyslové automatizace. Jeho vývoj je totiž provázen prvotním zpochybňováním technických řešení, která posléze dominují jako nosné pilíře oboru. A tak jsou sériové linky nahrazovány Ethernetem a USB, textové terminály byly vytlačeny grafickými, stále častěji trojrozměrnými, analogové kamery jsou nahrazovány digitálními a „pevné“ programové vybavení je vytlačováno standardními operačními systémy. Dále se postupně snižuje význam vlastnických uzavřených řešení a roste oblast otevřených systémů, postavených na všeobecně přijatých standardech v oblasti technického i programového vybavení. Tím se automatizační systémy stávají nejen levnějšími, ale neobyčejně se rozšiřuje i rozsah jejich funkcí. Většina komponent automatizačních systémů se stává komoditami, a zákazníci tak mají větší svobodu při jejich výběru. Letos opět významně ubylo uživatelů automatizačních systémů, kteří zůstali rukojmími dodavatelů uzavřených řešení s utajenými komunikačními protokoly.
 
Jan Ohřál (B+R automatizace):
A také ustávají nekonečné diskuse o tom, která automatizační koncepce je nejlepší – zda klasický systém PLC, řízení pomocí PC, inteligentního pohonu nebo integrované do obslužného panelu. Jestli nasadit tzv. hard- PLC nebo softPLC, zda je lepší spíše centralizovaný a nebo distribuovaný systém. Domnívám se, že každý z principů má v té či jiné úloze své opodstatnění a zákazník by měl mít při volbě volné ruce pro své rozhodování. Zcela jednoznačně vítězí otevřené systémy, které dovolují podle povahy daného řešení zvolit vhodnou koncepci. Zásadní úlohu přitom hraje univerzální vývojové prostředí, které dokáže všechny možné konfigurace a cílové platformy navzájem integrovat. Rovněž by mělo být možné změnit zvolenou strategii i v průběhu projektu, jestliže se ukáže, že původně zamýšlené řešení má své slabiny a jiné by bylo výhodnější. Další neméně důležitou vlastností je jednoduchost programování, kompaktnost, jednoduchá a transparentní správa projektu bez ohledu na jeho složitost.
 
Bohumil Brodský (Siemens):
Jedním z hlavních témat současnosti v oblasti automatizace výrobních technologií – typicky výrobních linek, robotů a manipulátorů – je zavádění jednotné komunikační architektury. Tuto možnost nabízí Profinet, který se stal standardem pro průmyslový Ethernet v automatizaci s komunikací v reálném čase. Dalším významným tématem je v poslední době otázka bezpečnosti průmyslových zařízení.
 
Thomas C. Simmons (AMA):
V oboru senzoriky pokračoval v roce 2008 trend směřující k řešením senzorů, která jsou univerzálnější a méně napojena na konkrétní aplikace. Lze zaznamenat ústup od kontaktních měřicích metod a větší uplatňování kompaktních bezdotykových řešení, například na optickém a magnetickém principu. Úprava signálu je stále promyšlenější a přesouvá se z vnějšku přímo do vlastních senzorů, což s sebou přináší inteligentní funkce, jako je autodiagnostika a obousměrná digitální komunikace.
 
Jaká jsou vaše očekávání pro rok 2009?
 
Roman Cagaš (Moravské přístroje):
Na příští rok připravujeme významné rozšíření záběru našich programových systémů. Do prostředí Control Web přibude již delší dobu vyvíjený systém pro počítačové vidění. Naše digitální kamery DataCam budou tedy již brzy podporovány adekvátním programovým vybavením.
 
Jan Ohřál (B+R automatizace):
Z technického hlediska očekáváme další zvýšení zájmu o otevřené systémy plně integrované do univerzálního vývojového nástroje. Správnost tohoto přístupu potvrzují rostoucí technické i personální požadavky a celkové náklady na vlastnictví prostředků v případě klasických uzavřených řešení. Z ekonomického hlediska bude přinejmenším první polovina roku ovlivněna negativní investiční náladou, která je důsledkem všude zmiňované ekonomické krize. Četná investiční rozhodnutí se odloží. O to více času bude na přemýšlení o skutečné efektivitě vynaložených prostředků. A to je pro společnost B&R v konečném efektu dobrá zpráva, takže jsem přesvědčen o tom, že se i v nastávajícím roce řešení nabízená pod značkou B&R prosadí v rostoucí míře.
 
Thomas C. Simmons (AMA):
Zhruba od druhé poloviny roku 2008 čelí obor řízení strojů poklesu obratu, i když ne tak velkému jako automobilový průmysl. Vzhledem ke zpoždění, s jakým tento pokles přichází, očekávám, že úsek senzorů v dodavatelském řetězci bude negativně ovlivněn začátkem jara 2009. Jestliže se globální finanční poměry opět stabilizují, začne zotavování nejpozději ve druhé polovině roku 2010.
 
Ekonomika v České republice podle aktuálních prognóz zpomaluje tempo svého růstu stejně jako ve většině evropských zemí. Lze nyní odhadnout, jak tím bude ovlivněno podnikání ve vašem oboru?
 
Roman Cagaš (Moravské přístroje):
Doba, kdy se při zpomalení růstu ekonomiky, ať již skutečném či jen očekávaném, jako první odkládaly investice do informačních a automatizační techniky, je již snad dávno za námi. Míru zpomalení ekonomiky si odhadnout netroufám a předpokládám, že vývoj našeho oboru bude přibližně kopírovat celkový vývoj v průmyslu.
 
Jan Ohřál (B+R automatizace):
Já si nyní netroufám odhadnout vliv celkového zpomalení ekonomiky na náš obor v příštím roce, pokles objednávek již i v oblasti průmyslové automatizace nastal a je nutné počítat s tím, že určitou dobu přetrvá. Nemyslím si však, že bude následovat celkový dlouhodobý pokles zájmu o obor automatizace, spíše naopak. Především se ale bude podstatně více hledět na univerzálnost, jednoduchost, flexibilitu, nákladovost a perspektivu nabízených řešení. Také škála a úroveň doprovodných služeb, otevřená partnerská komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem, to vše bude mít vliv na úspěch. Je zřejmé, že se budou stále více prosazovat pružní a inovativní, ale také již dostatečně zavedení dodavatelé na úkor tradičních značek oboru.
 
Thomas C. Simmons (AMA):
Všeobecně se zdá, že firmy nakupují opatrněji, protože se snaží o maximální flexibilitu a minimální rizika. Avšak podle některých ukazatelů jsou v současnosti potíže trochu zveličovány s cílem dosáhnout individuálních výhod.
 
V minulosti se senzorika vesměs těšila většímu tempu růstu než celková ekonomika, takže je důvod věřit tomu, že navzdory současné finanční situaci vstupuje senzorika do přechodného období sníženého nebo nulového růstu, nikoliv však výrazně záporného, a že po něm bude následovat opět doba zdravého tempa růstu.
 
Můžeme pozorovat, že snížená likvidita nebo i jen její hrozba snižuje zájem o nové kontrakty na externí výzkumné a vývojové práce. To znamená, že ty společnosti, které jsou nyní schopny investovat do inovací, se budou zřejmě později těšit z konkurenčních výhod.
 
Průmyslové firmy jako odběratelé řešení průmyslové automatizace budou vzhledem ke zpomalení ekonomiky v příštím období patrně více šetřit. Zároveň budou ze stejného důvodu hledat pro své výrobní provozy efektivní řešení. K tomu zřejmě povede i snaha vyhovět evropským směrnicím pro emise skleníkových plynů. To by mohlo „nahrávat“ právě dodavatelům řídicí techniky, kteří by mohli snáze uplatňovat své výrobky, zejména neotřelá řešení a nové produkty. Jaký je váš názor?
 
Roman Cagaš (Moravské přístroje):
Žádná moderní technologie se neobejde bez řídicích, monitorovacích a komunikačních systémů. Očekáváme, že průmyslové firmy se v příštím období budou stále více rozhodovat podle kvality a ceny. Hledání vyšší efektivity automatizačních řešení může být pro tento obor dobrou motivací. Právě takové trendy byly v minulosti pro zájem o naše produkty vždy přínosné.
 
Jan Ohřál (B+R automatizace):
Já osobně si nejsem jist tím, že by právě ekologické požadavky byly v blízké budoucnosti hlavní motivací investic do automatizace. Firmy se bezesporu budou snažit snižovat náklady na lidské zdroje a energie. A doufejme, že se budou hledat nová, neotřelá efektivní řešení, jak je uvedeno v otázce. Ta by se primárně měla prosazovat v technologických procesech. Úlohou aplikované automatizace je a stále více bude tyto nové technologie podporovat a rozvíjet, ne je omezovat, nebo dokonce brzdit. Nemyslím si, že dodavatelé automatizace to budou mít snazší, určitě ne všichni. Prosadí se především ti, kteří budou umět nejlépe naslouchat požadavkům zákazníků.
 
Bohumil Brodský (Siemens):
S ohledem na současnou hospodářskou situaci je zřejmé, že provozovatelé průmyslových zařízení budou při plánování investic spíše opatrní a že budou preferovat řešení, která jim přinesou snížení provozních nákladů.
 
Thomas C. Simmons (AMA):
Já obecně přepokládám, že budou odloženy všechny významné investice, včetně těch, které mají zvýšit místní produktivitu, až do té doby, kdy bude možné lépe odhadnout budoucí vývoj.
 
Jaká důležitá řešení v současnosti uplatňujete na trhu a v jakých oborech? Můžete uvést letošní významné projekty?
 
Roman Cagaš (Moravské přístroje):
Náš nejdůležitější produkt, programový systém Control Web, slouží v tisících instalací téměř ve všech průmyslových oborech. Bez přehánění můžeme říci, že nalézá uplatnění od jaderných elektráren až po školní laboratoře.
 
Naše společnost prostřednictvím svých produktů vždy prosazovala otevřená řešení. Skutečnost, že vlastnosti a koncepce, na kterých bylo již před mnoha lety postaveno naše programové vybavení, se nyní postupně začínají objevovat i u jiných dodavatelů, potvrzuje správnost našeho dlouhodobého směřování i kvalitu našich produktů.
 
Jan Ohřál (B+R automatizace):
V letošním roce jsme uvedli na trh novou generaci univerzálního vývojového prostředí B&R AutomationStudio. Jednoduchost, flexibilita a efektivita programování aplikačních programů a jejich snadná údržba jsou jedněmi z nejaktuálnějších požadavků doby. Právě projektový a programovací systém, který dokáže mimo jiné ia tolerovat nedomyšlenosti projektu tím, že umožňuje např. změny konfigurace i koncepce řízení „za pochodu“ nebo různá variabilní provedení strojů při jejich sériové výrobě, je v kombinaci se širokým sortimentem komponent základem úspěchu naší opravdu integrované automatizace. Realizovaných projektů je celá řada a jejich výčet by přesáhl rozsah této ankety, informace o projektech jsou pravidelně publikovány v časopise automotion, který si lze zdarma objednat přes naše webové stránky. Nejzajímavější reference jsou přetiskovány i v Automě.
 
Bohumil Brodský (Siemens):
Řešení založené na naší koncepci Plně integrované automatizace – TIA – s úspěchem nasazujeme jak ve výrobní, tak v procesní automatizaci. V letošním velmi příznivém roce je složité vyzdvihovat jednotlivé obory. Mám-li přesto nějaké jmenovat, tak automobilový a chemický průmysl, potravinářství či vodárenství. Rovněž od výrobců strojů máme pozitivní ohlasy na inovace, jako jsou Profinet, bezdrátové komunikace nebo koncepce Safety Integrated. Nalezli bychom i zajímavé lokální projekty netradičního charakteru – například zdařilou aplikaci řídicího systému největšího českého dalekohledu ve hvězdárně Ondřejov.
 
V oblasti řízení spojitých technologických procesů se náš procesní řídicí systém Simatic PCS 7 nejčastěji uplatňoval v cementářském, potravinářském a sklářském průmyslu a v energetice. V cementářství šlo jak o projekty modernizace starších systémů, tak o projekty realizované „na zelené louce“. V energetice se jednalo zejména o řízení turbín, kde byl systém Simatic PCS 7 nasazován v konfiguraci s bezpečnostními moduly.
 
anketu vedla Eva Vaculíková
 
 

Roman Cagaš, ředitel společnosti Moravské přístroje
Doba, kdy se při zpomalení růstu ekonomiky, ať již skutečném či jen očekávaném, jako první odkládaly investice do informační a automatizační techniky, je již snad dávno za námi.
 
Bohumil Brodský, ředitel divizí Industry Automation & Drive Technologies (dříve Automatizace a pohony)
S ohledem na současnou hospodářskou situaci budou provozovatelé průmyslových zařízení při plánování investic spíše opatrní a budou preferovat řešení, která jim přinesou snížení provozních nákladů.
 
Jan Ohřál, ředitel společnosti B+R automatizace, spol. s r. o.
Pokles objednávek již v oblasti průmyslové automatizace nastal a je nutné počítat s tím, že určitou dobu přetrvá. Nemyslím si však, že půjde o celkový dlouhodobý pokles zájmu o tento obor, spíše naopak.
 
Thomas C. Simmons, jednatel AMA Fachverband für Sensorik
V současnosti se snižuje zájem o nové kontrakty na externí výzkumné a vývojové práce, což znamená, že společnosti, které jsou nyní schopny investovat do inovací, se budou zřejmě později těšit z konkurenčních výhod.