Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

K úmrtí prof. Zdeňka Kotka

číslo 12/2004

K úmrtí prof. Zdeňka Kotka

Dne 14. října 2004 po krátké těžké nemoci zemřel ve věku osmdesáti let prof. Ing. Zdeněk Kotek, DrSc., emeritní profesor ČVUT, zakladatel československé a české kybernetiky, dlouholetý vedoucí katedry řídicí techniky (1963–1989), děkan FEL ČVUT (1973–1985), místopředseda kolegia Technické kybernetiky a elektrotechniky ČSAV a později předseda téhož kolegia AV ČR.

Prof. Kotek věnoval celý svůj život rozvoji vědeckého bádání a vysokoškolského vzdělávání na poli kybernetiky. Přispěl k založení a rozvoji výzkumu v oblastech automatického řízení, rozpoznávání, robotiky, počítačového vidění, umělé inteligence a znalostního inženýrství. V šedesátých letech minulého století stál u zrodu prvních adaptivních a učících se systémů v tehdejším východním bloku. V téže době pomáhal na svět studijnímu oboru technická kybernetika, který dnes patří k nejsilnějším a nejúspěšnějším oborům na elektrotechnických a strojních fakultách na českých i slovenských vysokých školách. Kvalitní výchova inženýrů a vědeckovýzkumných pracovníků byla jedním z jeho prioritních cílů, jeho celoživotním posláním.

Vždy směřoval k nalezení podstaty jevů a jejich souvislostí v širším kontextu. I po odchodu na zasloužený odpočinek dál aktivně bádal jako emeritní profesor, vystupoval na seminářích a v diskusích a hledal zodpovězení esenciálních teoretických otázek. Doslova do posledních dnů své činnosti na ČVUT ještě v červenci tohoto roku postupně formuloval originální jednotící pohled na chápání pojmu informace v kybernetice, telekomunikacích, umělé inteligenci, biologii a fyzice. Atraktivní a místy až provokující publikace se silným filozofickým podtextem žel zůstala ve fragmentech, nebylo mu dopřáno ji dokončit...

Prof. Kotek zůstává v naší paměti jako člověk s mimořádným odborným a občanským rozhledem, jako člověk velkorysý. Byl vždy navýsost lidský – za řešením problémů v praktickém životě vždy viděl člověka, jeho starosti, a dovedl se vžít do jeho pocitů. Vždy hledal co nejlidštější řešení, vždy se snažil podat pomocnou ruku. A to ať se jednalo o spolupracovníka, podřízeného či studenta.

Při vší své velikosti byl prof. Kotek člověkem mimořádně skromným – za nejdůležitější považoval systémové kroky na cestě kupředu, bez ohledu na svůj prospěch. Byl i člověkem osobně statečným, což opakovaně prokázal jako účastník protifašistického odboje i v pozdějších etapách svého života.

Odchodem prof. Kotka ztratila česká kybernetická obec, ČVUT i celá naše společnost skutečně mimořádnou osobnost.

Čest jeho památce.

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.

Inzerce zpět