Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

JSP – výrobce snímačů teploty pro průmysl a energetiku

JSP, s. r. o., je přední český výrobce a dodavatel v oboru měření a regulace. Hlavním vý­robním sortimentem této firmy jsou snímače teploty a příslušenství jako teploměrové jímky nebo převodníky. Společnost poskytuje také kalibrační služby. JSP nabízí úplný sortiment snímačů teploty od běžných flexibilních termočlánků až po speciální snímače pro velmi náročná měření teploty v energetice a v průmyslu.

 
JSP vyrábí více než tisíc variant různých typů a provedení odporových a termoelektric­kých snímačů. Hlavní výrobkové řady sníma­čů teploty ModuTEMP®70, FlexiTEMP®60 a CeraTEMP®80 doplňuje široký sortiment speciálních provedení – např. typ T1026 pro kryogenní zařízení, kabelové snímače teplo­ty T1565 pro plastikářský průmysl nebo sní­mače teploty ložisek T1061 a T1561 s kovo­vou ochrannou hadicí.
 
Robustní snímače teploty pro energetiku, chemii a těžký průmysl se vyznačují velkou přesností, stabilitou a opakovatelností měře­ní. V nabídce jsou varianty pro úlohy s poža­davkem na zvýšenou funkční bezpečnost, pro fakturační měření, měření v prostředí s ne­bezpečím výbuchu apod. Tyto snímače jsou v průběhu výroby podrobovány náročným ku­sovým zkouškám.
 

Modulární odporové a termoelektrické snímače teploty

Modulární odporové a termoelektrické sní­mače teploty ModuTemp70 (obr. 1) jsou ur­čeny pro průmyslové měření teploty v klid­ných i proudících médiích za nízkých i vyso­kých tlaků. Uplatnění nacházejí v rozvodech vodní páry a vody, ale i v dalších plynných, kapalných nebo sypkých médiích. Modu­lární koncepce, variabilní rozměry a výběr materiálů umožňují maximální přizpůsobení konkrétní úloze.
 
Provedení T1070 má odporový senzor Pt100 (dvouvodičové nebo čtyřvodičové za­pojení) nebo dvojitý senzor Pt100 (dvouvodi­čové nebo třívodičové zapojení). Měřicí rozsah je –200 až +600 °C, třída přesnosti podle ČSN EN 60751 A nebo B. Výstupní signál může být přímý (bez převodníku) nebo analogový 4 až 20 mA, popř. s protokolem HART. K dispo­zici jsou i varianty s rozhraním pro Profibus nebo Foundation Fieldbus – jednotlivé varian­ty se liší převodníkem zabudovaným v hlavici.
 
Provedení T1570 využívá jednoduchý nebo dvojitý termočlánek typu J (pro roz­sahy teplot –200 až +800 °C) a K nebo N (do +1 100 °C). Třída přesnosti podle ČSN IEC 584-2 je 1 nebo 2. Snímač může být do­dán bez převodníku (napěťový výstupní sig­nál) nebo s převodníkem zabudovaným v hla­vici. Tato řada snímačů je také samostatně certifikována pro jiskrově bezpečné obvody.
 

Plášťové snímače teploty

Plášťové snímače teploty s ohebným ston­kem FlexiTemp60 (obr. 2) jsou vhodné tam, kde je třeba rychlá reakce na změnu teploty, tvarovatelnost stonku, malé rozměry a vel­ká odolnost pláště proti korozi. Měřicí roz­sah je u provedení T1060 s odporovým sen­zorem teploty od –200 do +600 °C a pro ter­močlánkové provedení T1560 (jednoduchý nebo dvojitý termočlánek J, K, N) –200 až +1 200 °C.

 

Tyčové snímače s ochrannou trubkou

Tyčové snímače s ochrannou trubkou CeraTemp80 (obr. 3) jsou určeny zejména k dálkovému měření teploty až +1 800 °C v pecích, spalovnách a dalších technologických zaří­zeních. Podle typu použití mohou být využi­ty různé kombinace kovových, keramických a safírových ochranných trubek. Na kovo­vé a keramické ochranné trubky lze naná­šet různé ochranné povlaky. Takové snímače jsou vhodné pro měření v taveninách kovů, skla nebo v agresivním prostředí v kombina­ci s vysokou teplotou.
 

Příslušenství snímačů teploty

Sortiment snímačů teploty je doplněn na­bídkou teploměrových jímek WellTemp70, od jednoduchých standardních provedení až po jímky pro náročné podmínky v energetice a chemickém průmyslu. Na jímky lze naná­šet povlaky s vysokou chemickou odolností a odolností proti abrazi. JSP dodává také aty­pická provedení jímek, jako jsou např. mimo­řádně dlouhé jímky (více než 10 m) s montáž­ními a vodicími prvky, které umožňují měřit teplotu u dna hlubokých zapuštěných nádr­ží nebo jimi lze realizovat několikaúrovňové měření teploty.
 
JSP je rovněž výrobcem a dodavatelem přesných programovatelných převodníků ur­čených k montáži do hlavice snímače teplo­ty nebo na lištu DIN. Převodníky mohou být vybaveny unifikovaným analogovým výstup­ním signálem, signálem s protokolem HART, výstupem pro Profibus, Foundation Field­bus apod.
 
Společnost JSP provozuje vlastní kali­brační laboratoř akreditovanou podle nor­my ČSN EN ISO/IEC 17025 Českým in­stitutem pro akreditaci. Kalibruje snímače teploty s kalibračními body v rozsahu –40 až +1 553 °C. Kalibruje také převodní­ky teploty a deformační či elektromagnetic­ké tlakoměry.
 

Reference

Kvalitu snímačů teploty JSP potvrzuje množství úspěšných aplikací v energeti­ce a průmyslu v České republice i ve svě­tě. V Čechách jsou to zejména snímače již dodané pro výstavbu nových zdrojů ČEZ: elektrárny s paroplynovým cyklem PPC 880 MWe Počerady a nového zdroje NZ Led­vice 660 MW. Pro společnost ČEZ dodá­vá JSP také 4 500 snímačů teploty pro prá­vě probíhající kompletní obnovu elektrárny Prunéřov II 3× 250 MWe. Z dodávek do za­hraničí je možné jmenovat např. snímače pro měření ve sklářských pecích v Rusku a dal­ších zemích.
 
Technické podrobnosti a informace o ce­lém sortimentu, nejen pro měření teploty, naleznou zájemci na www.teplota.cz nebo www.jsp.cz.
(JSP, s. r. o.)
 
Obr. 1. Modulární odporové a termoelektrické snímače teplota (a – ModuTemp70, b – speciální snímače teploty)
Obr. 2. Plášťové snímače teploty s ohebným stonkem FlexiTemp60
Obr. 3. Tyčové snímače s ochrannou trubkou CeraTemp80