Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Jednoduché vírové snímače průtoku

Nová řada snímačů průtoku typu 200, 210 a 230 od firmy Huba­Control obsahuje unikátní snímače pro velmi přesná měření průto­ku bez vysokých nákladů. Průtokoměry jsou vhodné pro zákazníky OEM např. do tepelných čerpadel, ohřívačů vody nebo do solárních systémů. Jde o vírové průtokoměry. Měřená tekutina proudí oko­lo tělesa vloženého do proudu. Frekvence vírů, které se vytvářejí za tělesem, je podle Kar­mánova zákona přímo úměrná rychlosti prou­dění tekutiny. Víry způ­sobují chvění snímacího plátku, které je přená­šeno na piezoelektrický senzor, jenž převádí me­chanické kmity na elek­trický signál. Frekven­ce elektrického signálu je rovna frekvenci vírů.
 
Snímače jsou dodávány se jmenovitými světlostmi DN 8, 10, 15, 20 a 25 pro průtok od 0,9 do 150 l/min. K dispozici je frekvenční vý­stup nebo analogové signály 0 až 10 V a 4 až 20 mA. Lze použít i ver­ze s integrovaným snímačem teploty Pt1000 nebo NTC.
 
Snímače jsou vhodné pro topnou vodu s obvyklými přísadami i pro pitnou vodu (pro ostatní média po konzultaci). Pro média s viskozi­tou větší než 2 mPa×s se zvětšuje minimální snímaný průtok, proto­že víry se vytvářejí až při vyšší rychlosti proudění.
 
Hlavní výhody vírových průtokoměrů jsou: nízká cena, vysoká přesnost, necitlivost k teplotě, odolnost proti měřenému médiu, krátká doba reakce na změnu průtoku, široký rozsah provozních teplot, za­nedbatelná ztráta tlaku, necitlivost na pevné částice v kapalině a mož­nost přímého měření teploty média.
 
TOP Instruments, s. r. o., tel.: 724 712 988, www.topinstruments.cz, e-mail: obchod@topinstruments.cz