Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Je MES nutný, nebo zbytečný?

číslo 10/2006

Je MES nutný, nebo zbytečný?

Programové produkty kategorie MES (Manufacturing Execution System) by měly ve výrobních podnicích vytvořit spojovací most mezi systémy na úrovni vedení a administrativy podniku (Enterprise Resource Planning – ERP) a systémy řídícími výrobu. Podle nedávno provedeného průzkumu zatím ale více než 50 % výrobních podniků v Německu neví, co si má pod zkratkou MES konkrétně představit. Rozdílné názory na to, zda jejich zákazníci všechny funkce nabízené systémy kategorie MES skutečně potřebují, mají také dodavatelé softwarových produktů pro malé a střední podniky (Small and Medium-Sized Enterprises – SMEs). Zajímavou úvahu o tom, zda je programový systém MES potřebný, zpracovala redaktorka německého časopisu Computer Reseller News (CRN, [1]). Mnohé z jejích postřehů mohou být platné i v našich současných podmínkách.

Bez plánu to nejde ani v tržním prostředí

Výrobní podniky jsou neustále pod velkým tlakem na snižování nákladů, jsou nuceny rychleji uvádět na trh nové výrobky, zlepšovat své vztahy k subdodavatelům i zákazníkům a garantovat stále kratší lhůty dodání. Aby obstály v konkurenci, musí nepřetržitě zdokonalovat, zpřesňovat a prohlubovat svoje systémy kategorie ERP tak, aby vždy obsahovaly pravdivé informace o všech činnostech v podniku od sledování objednávek, přes řízení výroby na výrobních linkách a strojích až po expedici hotových výrobků.

Starší verze systémů pro plánování materiálu (Material Resource Planning – MRP) nemohou takové požadavky splnit. Podle jejich koncepce se jednotlivé plánovací kroky provádějí nezávisle na sobě a teprve nakonec se sloučí do jednoho výrobního příkazu. Plán výroby co do termínů a množství se v systémech kategorie MRP sestavuje bez ohledu na výrobní kapacity i na případné úzké profily ve výrobním procesu. Protože jde o koncepci v mnohém již překonanou, soustřeďuje se od roku 1995 pozornost stále více na systém pokrokového, komplexního plánování označovaný APS (Advanced Planning and Scheduling), který účelně doplňuje koncepci MRP a klade důraz na pevné spojení struktury podnikových procesů a struktury výroby. Při sestavování podrobného a přesného plánu plně respektuje disponibilitu všech zdrojů, termíny a požadavky na materiál a výrobní kapacity. Většina softwarových firem (Agilisys, Peoplesoft, Pro Alpha , SAP atd.) nyní již nabízí systémy kategorie ERP výhradně na bázi modulů APS.

Důraz na výrobní proces

Souběžně jsou ale již delší dobu na trhu systémy kategorie MES, o nichž se v odborných kruzích často v superlativech hovoří jako o velmi užitečném spojovacím článku mezi zpracováním výrobního příkazu administrativně-informačním systémem ERP a inteligentním systémem pro řízením výroby. Zatímco systémy ERP vycházejí z modelů finančních a logistických toků a podporují plánovací činnosti prováděné jakoby „nad„ vlastním výrobním procesem – od sledování objednávek, plánování a rozvrhování výrobních dávek až po optimalizaci celého dodavatelského řetězce – systémy kategorie MES vycházejí z modelu provozních aktivit a používají se k podpoře reálného výrobního procesu (plánování množství, plánování kapacit, operativní řízení jednotlivých výrobních linek a strojů, sledování probíhajícího výrobního procesu). Příslušné softwarové moduly nejenže propojují různé dílčí systémy pro plánování množství a termínů, plánování kapacit a termínů a řízení výroby, ale přinášejí do nich také taková hlediska, jako je řízení jakosti, sledování reklamací či správa dokumentace, která byla dosud uplatňována a potřebné činnosti zajišťovány odděleně. Tím MES podporuje krátkodobé plánování a řízení výrobního procesu, umožňuje rychle a bezchybně převést obchodní aktivity do podoby výrobního plánu a také včas odhalit potenciální úzké profily ve zdrojích a materiálech a navrhnout účinná opatření k jejich odstranění.

Systémy kategorie MES nyní v Německu nabízí asi 25 dodavatelů softwaru (Adicom, Agilisys, Kumatronic, Mapics atd.) a současně také někteří tradiční dodavatelé automatizačních prostředků (např. firma Siemens), kteří je na trhu prosazují v rámci svých dodávek hardwaru. Jedním z podniků nabízejících systémy kategorií APS i MES je firma Agilisys, která se zaměřuje jak na podniky s diskrétní výrobou (např. výroba automobilů, elektromechanických a elektronických přístrojů a zařízení, strojírenství, zpracování plastů apod.), tak i na podniky zpracovatelského průmyslu se spojitým výrobním procesem (potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl, výroba nápojů apod.). Její pracovníci jsou přesvědčeni, že trh se systémy kategorie MES je perspektivní a v příštích letech výrazně poroste. Argumentují zejména tím, že podniky v poslední době instalují finančně velmi nákladné výrobní systémy, ale efektivní řízení výroby a přesné plánování mnohé doposud zanedbávají, což se musí rychle změnit. Naproti tomu firma Pro Alpha, specializující se na dodávky systémů kategorie APS, považuje MES jen za módní jev, a soustřeďuje se proto místo jeho podpory na zdokonalování „základní filozofie„ systému APS. Její odborníci jsou přesvědčeni, že za pár let nebude již nikdo o systémech kategorie MES ani mluvit.

Obr. 1.

Obr. 1. Znalost systémů kategorie MES hodnocená respondenty průzkumu provedeného v 670 výrobních podnicích v Německu (zdroj: CRN/Trovarit)

Aby bylo možné trh se systémy kategorie MES považovat za skutečně perspektivní, s potenciálem rozvoje, musí být tyto systémy potenciálním uživatelům dostatečně známy a jimi žádány. Avšak podle aktuálního průzkumu provedeného poradenskou a marketingová firmou Trovarit mezi 670 německými výrobními podniky různé velikosti a různého zaměření, je 55 % respondentů pojem MES zcela neznámý a jenom dva ze sta (tj. 2 %!) respondentů uvádějí, že jsou s ním obeznámeni „velmi dobře„ (obr. 1). Přitom u malých a středních společností je tato znalost obecně na nižší úrovni než u větších společností. Firma Trovarit proto doporučuje dodavatelům systémů kategorie MES, aby se důsledně zaměřili zejména na informační kampaně, které by podnikům na všech úrovních objasnily přednosti systémů kategorie MES a výhody, kterých lze při jejich použití dosáhnout.

Co potřebují malé a střední podniky

Systémy kategorie MES budou pravděpodobně jako první zavádět velké výrobní podniky, které je postrádají již nyní. Aby se totiž MES skutečně vyplatil a přinášel zisk, musí mít podnik dostatečně velký objem výroby při relativně složité struktuře výrobního procesu a musí mít potřebu trvale zpracovávat velká množství dat, což je časově i finančně velmi nákladné. Většina malých a středně velkých firem spadajících do kategorie SME (podle pravidel EU firmy s méně než 250 zaměstnanci) mnohé z údajů sledovaných ve velkých společnostech vůbec negeneruje a nevykazuje.

Podle názoru tradičních dodavatelů softwarových produktů pro malé a střední podniky, jako jsou např. firmy AP a Bäurer, se zájmy jejich zákazníků v dohledné době příliš nezmění. Dosavadní systémy kategorie MES představují pro SME něco jako „střelbu kanonem na vrabce„.

Odborníci firmy Bäurer vidí hlavní příčinu v tom, že přístup k zavádění systémů kategorie MES je pro malé a střední podniky až příliš teoretický. Přitom ale stále existuje reálná možnost, že by se i v prostředí SME mohly prosadit alespoň některé koncepty, na nichž MES staví. Tvůrci softwaru kategorie MES by ovšem museli opustit myšlenku komplexního řešení a z obrovského tématu pragmaticky vyčlenit snadno použitelné jádro. Mohlo by např. jít o optimalizaci zakázek pro jednotlivá nákladová střediska ve výrobním podniku nebo o tvorbu plánů přímo pro jednotlivé výrobní stroje. Takové řešení by bylo i pro malé a střední podniky rozhodně atraktivní a mohlo by pro ně být i finančně dostupné.
[PÖLCHEN, A.: MES – notwendig oder überflüssig? Computer & Automation, 2005, č. 6, s. 26–28.]

Kab.