Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Jde o informace

Jde o informace

Moderní stroje vytvářejí neuvěřitelné množství dat, ať už jde o údaje o počtu zhotovených výrobků nebo o množství odpadu vyprodukovaného za pracovní směnu. Když se tato data dostanou ve správném formátu do správných rukou, mohou se z nich stát cenné informace, jež, jsou-li správně využity, mohou zlepšit podnikatelské procesy.

Výzvy moderní výroby

Tlak na rychlé uvedení výrobku na trh, zvyšující se požadavky na kvalitu a shodu se standardy a další potřeby moderní výroby vytvářejí poptávku po strojích s integrovanými řídicími a informačními systémy. Zmíněná integrace vytváří prostředí, v němž jsou informace snadno dostupné kdekoliv v rámci automatizovaného provozu a mohou být jednoduše zobrazeny ve správných souvislostech – to umožňuje uživatelům rychleji a informovaněji se rozhodovat. Mnozí výrobci strojů a zařízení proto přecházejí k integraci řídicích a informačních systémů, aby tak umožnili konečným uživatelům svých výrobků zvýšit produktivitu. Ovšem integrace řídicích a informačních systémů vyžaduje pečlivou strategii.

Příklad: montážní linky pro automobilový průmysl

Příkladem přínosné integrace řídicích a informačních systémů může být projekt realizovaný společností Eagle Technologies Group, britským výrobcem montážních buněk pro automobilový průmysl. Zařízení vyvíjená touto společností využívají integrovanou komunikační infrastrukturu, zahrnující prostředí FactoryTalk pro řízení výroby a sledování výkonnosti výrobních procesů a platformu Logix pro řídicí systémy – oba nástroje od společnosti Rockwell Automation. Spouštěcím impulsem byl požadavek zákazníka na dodávku nové rozsáhlé montážní linky s 240 metry dopravníků a dvaceti automatizovanými pracovišti, která měla být dodána v termínu 28 týdnů. Společnost Eagle nejen splnila požadavky zákazníka na integraci informačního a řídicího systému, ale též tím zefektivnila práci svých systémových inženýrů, což jí dovolilo zkrátit dodací lhůty zařízení v průměru o čtyři týdny.

Vazba na podnikové informační systémy

Využití dat vytvářených integrovaným řídicím a informačním systémem není omezeno jen na provozní úroveň řízení. Podnikové informační systémy ERP (Enterprise Resource Planning) a systémy pro řízení dodavatelských řetězců SCM (Supply Chain Management) potřebují k tomu, aby poskytovaly maximální užitek, neustálou péči a pravidelný přísun informací ze zařízení a systémů na provozní úrovni řízení. Pomocí systému Rockwell Integrated Architecture je možné zkombinovat řídicí platformu Logix a softwarové prostředí pro řízení výroby a sledování její výkonnosti FactoryTalk tak, že vytvářejí velmi atraktivní nabídku pro výrobce strojů a zařízení (OEM), kteří hledají nástroj, jak přeměnit výrobní data v podnikatelsky využitelné informace.

Platforma Logix

Logix představuje plně integrované řešení přizpůsobitelné požadavkům uživatelů, které je určené pro širokou škálu úloh z oblastí diskrétního řízení, řízení pohybu, řízení spojitých procesů, bezpečnosti a výrobní informatiky, a to v rámci jednotné řídicí platformy. Logix je přímo navržený tak, aby bylo snadné jej za přispění FactoryTalk integrovat s informačními systémy zákazníka – to výrazně usnadňuje sběr dat.

Prostředí FactoryTalk

Prostředí FactoryTalk s nástroji, které obsahuje, dává výrobcům strojů možnost hlubšího pohledu do jejich výrobních procesů a umožňuje jim v praxi realizovat takové podnikatelské strategie, které jim přinášejí konkurenční výhodu. Zahrnuje různé kategorie softwarových nástrojů (viz text v rámečku):

  • performance and visibility pro sledování výroby a její výkonnosti,
  • production management pro řízení výrobních činností v reálném čase,
  • asset management pro optimalizaci využití výrobních prostředků,
  • quality and compliance pro zajištění správné výrobní praxe,
  • data management pro sběr a zpracování dat,
  • design and configuration pro návrh, programování a modelování technologických procesů.

Součásti FactoryTalk

V prostředí FactoryTalk společnosti Rockwell Automation lze vyžívat sadu vzájemně propojených softwarových nástrojů, společných pro většinu výrobních operací.

Performance and visibility – představuje „okno“ do procesu, umožňující uživatelům přijímat správná rozhodnutí. Zahrnuje nástroje pro vytváření zpráv a analýzu procesů, pro tvorbu rozhraní a zobrazení přizpůsobených pracovním úkolům jednotlivých operátorů, nástroje pro hodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti KPI (Key Performance Indicators) a nástroje pro aktuální pohledy na stroj, linku, provoz a celý závod. V této kategorii jsou k dispozici nástroje FactoryTalk Metrics, FactoryTalk View and FactoryTalk Portal.

Production Management – umožňuje v reálném čase koordinovat výrobní procesy v rámci celého závodu. Zahrnuje nástroje pro plánování a realizaci objednávek, sledování a dokladování výroby, správu výrobních zdrojů a synchronizaci výroby v několika provozech současně. Kategorie zahrnuje nástroje FactoryTalk Batch (obr. 1), FactoryTalk Scheduler and FactoryTalk ProductionCentre.

Asset Management – slouží k optimalizaci údržby a plánování výrobních operací tak, aby se zlepšila dostupnost výrobních prostředků. Obsahuje nástroje pro omezení rizika, řízení změn receptur, diagnostiku a konfiguraci zařízení, kalibraci, sledování stavu zařízení v reálném čase a audit činnosti operátorů. V této kategorii lze využít nástroje FactoryTalk Security and FactoryTalk AssetCentre (obr. 2).

Quality and Compliance – slouží k zajištění správné výrobní praxe, to znamená shody výrobních operací se všemi regulatorními požadavky a standardy. Nástroje v této kategorii usnadňují dokládání shody se správnou výrobní praxí a vytváření podkladů pro propouštění výrobních dávek nebo výrobků do prodeje. Vytvářejí aktivní podporu kvality a zajišťují konzistenci výrobků a výrobních procesů.

Data Management – jsou nástroje a metody pro sběr dat, jejich zpracování a poskytnutí informačnímu systému. Jednotlivé nástroje umožňují: sběr dat podmíněný událostmi, procesem nebo nadřazeným systémem, integraci a tok dat v nesourodých systémech, organizaci, synchronizaci, archivaci a agregaci dat. Výrobky v této kategorii zahrnují: FactoryTalk Historian, FactoryTalk Gateway, FactoryTalk Integrator and FactoryTalk Transaction Manager (obr. 3).

Design and Configuration – představuje integrované prostředí pro návrh, modelování a programování výrobních procesů. Produkty umožňují zautomatizovat tvorbu řídicích programů (obr. 4), realizovat úpravy a přizpůsobení opakovaně použitelných podprogramů a urychlit vývoj, simulaci a uvedení do provozu.

FactoryTalk pomáhá výrobcům strojů a zařízení (OEM) dodávat výrobky schopné začlenění do informačního systému podniku prostřednictvím modulární sady softwarových komponent; koncoví uživatelé tak mohou nové výrobní prostředky rychle a s malými náklady začlenit do stávajícího informačního prostředí závodu.

Závěrem

Kombinace velmi pružné a modulární řídicí platformy Logix s integrovaným informačním prostředím FactoryTalk umožňuje společnosti Rockwell Automation dodávat výrobcům OEM výkonná řešení s podporou jejich začlenění do podnikových informačních systémů.

(Rockwell Automation)

Obr. 1. Funkce MaterialTrack pro sledování toku materiálu výrobním procesem je součástí nástroje FactoryTalk Batch
Obr. 2. FactoryTalk AssetCentre obsahuje funkce pro zabezpečení přístupu k řídicímu systému, sledování činnosti operátorů, správu konfiguračních souborů zařízení a zálohování a obnovení konfigurace zařízení po výpadku
Obr. 3. FactoryTalk Transaction Manager pro sledování a řízení transakcí mezi aplikacemi
Obr. 4. RSLogix Architect pro konfiguraci všech zařízení založených na RSLogix 5000 z jednoho místa

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde